Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0499/2013Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0499/2013

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i de sager, som vedrører Előd Tóásó og Mario Tadić

20.11.2013 - (2013/2953(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
S&D (B7‑0499/2013)
PPE (B7‑0537/2013)
ECR (B7‑0538/2013)
ALDE (B7‑0542/2013)

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella for S&D-Gruppen
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen


Procedure : 2013/2953(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0499/2013
Indgivne tekster :
RC-B7-0499/2013
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om et retfærdigt retsvæsen i Bolivia, navnlig i de sager, som vedrører Előd Tóásó og Mario Tadić

(2013/2953(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, særlig artikel 9 og 10,

–   der henviser til De Forenede Nationers internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som er undertegnet og ratificeret af Bolivia, særlig artikel 9, 10, 14, 15 og 16,

–   der henviser til FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som er undertegnet og ratificeret af Bolivia,

–   der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 1, 2, 3, 5, 6 og 7,

–   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 47 og 48,

–   der henviser til den amerikanske menneskerettighedskonvention, som er undertegnet og ratificeret af Bolivia,

–   der henviser til den inter-amerikanske konvention om forbud mod og forebyggelse af tortur, som er undertegnet og ratificeret af Bolivia,

–   der henviser til den bolivianske forfatning og strafferetsplejelov,

–   der henviser til erklæringen fra den ungarske nationalforsamlings udvalg om menneskerettigheder, mindretal og borgerretlige og religiøse anliggender samt dets udenrigsudvalg af 23. maj 2012; der henviser til den erklæring, som blev vedtaget af det bolivianske parlaments andetkammer den 12. juni 2012 som reaktion på den ungarske erklæring,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Bolivia,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A. der henviser til, at Előd Tóásó, som er ungarsk statsborger, og Mario Tadić, som er kroatisk statsborger, den 16. april 2009 blev arresteret af de bolivianske specialstyrker i den bolivianske by Santa Cruz de la Sierra; der henviser til, at tre andre personer, nemlig Árpád Magyarósi, rumænsk statsborger, Michael Martin Dwyer, irsk statsborger, og Rózsa Flores Eduardo, ungarsk statsborger, døde under skudvekslingen;

B.  der henviser til, at Előd Tóásó og Mario Tadić lige siden har været varetægtsfængslet uden anklage i strid med den bolivianske lovgivning, som foreskriver en maksimal varetægtsfængslingsperiode på 36 måneder – en periode, som burde være udløbet den 16. april 2012;

C. der henviser til, at Előd Tóásós og Mario Tadićs grundlæggende menneskerettigheder angiveligt skulle være blevet tilsidesat både i forbindelse med deres anholdelse og under den strafferetlige forfølgning;

D. der henviser til, at artikel 239 i den bolivianske strafferetsplejelov, som omhandler varigheden af en varetægtsfængsling, blev ændret den 18. maj 2010, hvor Előd Tóásó og Mario Tadić allerede sad varetægtsfængslet, med henblik på at forlænge den maksimale varighed fra 12 til 36 måneder med tilbagevirkende kraft;

E.  der henviser til at den offentlige anklage for terrorvirksomhed blev fremsat den 17. december 2010;

F.  der henviser til, at udtalelse nr. 63/2011 (Den Flernationale Stat Bolivia) fra FN’s arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse fastslog, at Bolivia tilsidesatte verdenserklæringen om menneskerettigheder på adskillige områder og endnu engang bekræftede, at Előd Tóásó var blevet arresteret uden en arrestordre og sad ulovligt fængslet; der henviser til, at FN’s arbejdsgruppe i overensstemmelse hermed opfordrede den bolivianske regering til at løslade Előd Tóásó omgående;

1.  opfordrer de bolivianske myndigheder til at sikre en retfærdig og uafhængig rettergang i Előd Tóásó-sagen og Mario Tadić-sagen;

2.  noterer sig den vedtagne rapport, som efterfølgende blev spredt til vide kredse af det bolivianske parlament, baseret på dets egen politiske efterforskning af sagen;

3.  opfordrer til at gennemføre en uafhængig efterforskning af Árpád Magyarósis, Michael Martin Dwyers og Rózsa Flores Eduardos dødsfald under inddragelse af nationale eksperter;

4.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at prioritere sagen højt i sine forbindelser med den bolivianske regering og til at gøre en konkret indsats i denne sag;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU 's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Republikken Bolivias regering og Kongres, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, De Forenede Nationers generalsekretær og De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd.