Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0499/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0499/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης στη Βολιβία, και ιδίως για τις υποθέσεις των Előd Tóásó και Mario Tadić

20.11.2013 - (2013/2953(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
S&D (B7‑0499/2013)
PPE (B7‑0537/2013)
ECR (B7‑0538/2013)
ALDE (B7‑0542/2013)

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Marc Tarabella εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2013/2953(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0499/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0499/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης στη Βολιβία, και ιδίως για τις υποθέσεις των Előd Tóásó και Mario Tadić

(2013/2953(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ιδίως τα άρθρα της 9 και 10,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ιδίως τα άρθρα του 9, 10, 14, 15 και 16, το οποίο υπογράφηκε και κυρώθηκε στη Βολιβία,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία υπογράφτηκε και επικυρώθηκε από τη Βολιβία,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδίως δε τα άρθρα της 1, 2, 3, 5, 6 και 7,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα του 47 και 48,

–   έχοντας υπόψη την Αμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία υπογράφτηκε και επικυρώθηκε από τη Βολιβία,

–   έχοντας υπόψη την Διαμερικανική Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία των Βασανιστηρίων, η οποία υπογράφτηκε και επικυρώθηκε από τη Βολιβία,

–   έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βολιβίας και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μειονοτήτων, Υποθέσεων των Πολιτών και Θρησκευτικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης της 23ης Μαΐου 2012· έχοντας υπόψη τη δήλωση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Βολιβίας της 12ης Ιουνίου 2012 ως αντίδραση στην ουγγρική δήλωση,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Απριλίου 2009, στην πόλη Santa Cruz de la Sierra της Βολιβίας, οι βολιβιανές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Előd Tóásó, Ούγγρο πολίτη, και τον Mario Tadić, Κροάτη πολίτη, ενώ 3 άλλα άτομα, δηλαδή ο Árpád Magyarósi, Ρουμάνος πολίτης, ο Michael Martin Dwyer, Ιρλανδός πολίτης και ο Rózsa Flores Eduardo, Ούγγρος πολίτης, βρήκαν το θάνατο ύστερα από πυροβολισμούς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Előd Tóásó και ο Mario Tadić κρατούνται από τότε προφυλακισμένοι χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία, κατά παράβαση του βολιβιανού δικαίου, στο οποίο η μέγιστη διάρκεια της προφυλάκισης ορίζεται στους 36 μήνες, διάρκεια η οποία θα έπρεπε να είχε λήξει στις 16 Απριλίου 2012·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με καταγγελίες στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα του Előd Tóásó και του Mario Tadić παραβιάστηκαν κατά την σύλληψη και την ποινική διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Μαΐου 2010, ενώ ο Előd Tóásó και ο Mario Tadić ήταν ήδη προφυλακισμένοι, το άρθρο 239 του βολιβιανού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο διέπει τη διάρκεια της προφυλάκισης, τροποιποιήθηκε και η προθεσμία παρατάθηκε αναδρομικά από τους 12 στους 36 μήνες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2010 διατυπώθηκαν δημόσια κατηγορίες για τρομοκρατία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση αριθ. 63/2011 (Πολυεθνοτικό Κράτος της Βολιβίας) της Ομάδας Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση δηλώνει ότι η Βολιβία παραβιάζει την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε αρκετά σημεία και επαναβεβαιώνει ότι ο Előd Tóásó συνελήφθη χωρίς ένταλμα και κρατείται στη φυλακή παράνομα· κατά συνέπεια, η Ομάδα Εργασίας των ΗΕ κάλεσε τη βολιβιανή κυβέρνηση να απελευθερώσει αμέσως τον Előd Tóásó·

1.  καλεί τις βολιβιανές αρχές να εξασφαλίσουν τη δίκαιη και ανεξάρτητη δίκη στην υπόθεση των Előd Tóásó και Mario Tadić·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση που ενέκρινε και διέδωσε ευρέως στη συνέχεια το βολιβιανό κοινοβούλιο με βάση τη δική του πολιτική διερεύνηση του θέματος·

3.  ζητεί ανεξάρτητη έρευνα με διεθνείς εμπειρογνώμονες σχετικά με τους θανάτους των Árpád Magyarósi, Michael Martin Dwyer και Rózsa Flores Eduardo·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να διατηρήσει την υπόθεση σε υψηλή προτεραιότητα της ημερήσιας διάταξης κατά τις επαφές της με τη βολιβιανή κυβέρνηση και να λάβει απτά μέτρα επί του θέματος·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Κογκρέσο της Δημοκρατίας της Βολιβίας, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.