Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B7-0499/2013Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B7-0499/2013

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o poštenom pravosuđu u Boliviji, posebno u vezi s predmetima Előda Tóásóa i Marija Tadića

20.11.2013 - (2013/2953(RSP))

podnesen u skladu s člankom 122. stavkom 5. i člankom 110. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge Rezolucija sljedećih klubova:
S&D (B7‑0499/2013)
PPE (B7‑0537/2013)
ECR (B7‑0538/2013)
ALDE (B7‑0542/2013)

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská u ime kluba PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella u ime kluba S&D
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland u ime kluba ALDE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić u ime kluba ECR


Postupak : 2013/2953(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B7-0499/2013
Podneseni tekstovi :
RC-B7-0499/2013
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o poštenom pravosuđu u Boliviji, posebno u vezi s predmetima Előda Tóásóa i Marija Tadića

(2013/2953(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima, a posebno njezine članke 9. i 10.,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, koji je Bolivija potpisala i ratificirala, a posebno njegove članke 9., 10., 14., 15. i 16.,

–   uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, koju je Bolivija potpisala i ratificirala,

–   uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima, a posebno njezine članke 1., 2., 3., 5., 6. i 7.,

–   uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezine članke 47. i 48.,

–   uzimajući u obzir Američku konvenciju o ljudskim pravima, koju je Bolivija potpisala i ratificirala,

–   uzimajući u obzir Međuameričku konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju mučenja, koju je Bolivija potpisala i ratificirala,

–   uzimajući u obzir bolivijski Ustav i Zakon o kaznenom postupku,

–   uzimajući u obzir deklaraciju od 23. svibnja 2012. Odbora za ljudska prava, manjinska, građanska i vjerska pitanja te Odbora za vanjske poslove mađarske Narodne skupštine; uzimajući u obzir deklaraciju bolivijskog Zastupničkog doma od 12. lipnja 2012. kao odgovor na mađarsku deklaraciju,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Boliviji,

–   uzimajući u obzir članak 122. stavak 5. i članak 110. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da su 16. travnja 2009. u bolivijskom gradu Santa Cruz de la Sierra bolivijske specijalne snage uhitile Előda Tóásóa, mađarskog državljanina, i Marija Tadića, hrvatskog državljanina; budući da je troje ljudi – Árpád Magyarosi, rumunjski državljanin, Michael Martin Dwyer, irski državljanin i Eduardo Rózsa-Flores, mađarski državljanin – poginulo u pucnjavi;

B.  budući da se Előd Tóásó i Mario Tadić otada nalaze u pritvoru bez podizanja optužnice, čime se krši bolivijsko pravo prema kojemu pritvor može trajati najviše 36 mjeseci, a taj je rok istekao 16. travnja 2012.;

C. budući da postoje navodi o kršenju osnovnih ljudskih prava Előda Tóásóa i Marija Tadića i prilikom njihova uhićenja i tijekom kaznenog postupka;

D. budući da je 18. svibnja 2010., kad su Előd Tóásó i Mario Tadić već bili u pritvoru, izmijenjen članak 239. bolivijskog Zakona o kaznenom postupku, koji govori o dužini pritvora, kako bi se maksimalno trajanje pritvora produžilo s najviše 12 na najviše 36 mjeseci, s retroaktivnim učinkom;

E.  budući da su 17. prosinca 2010. javno izrečene optužbe za terorizam;

F.  budući da se u mišljenju br. 63/2011 (Višenacionalna Država Bolivija) Radne skupine UN-a o neosnovanom zadržavanju u pritvoru navodi da Bolivija krši više točaka Opće deklaracije o ljudskim pravima i potvrđuje da je Előd Tóásó uhićen bez naloga i protuzakonito zadržan u pritvoru; budući da je, u skladu s tim, Radna skupina UN-a pozvala Vladu Bolivije da Előda Tóásóa odmah pusti na slobodu;

1.  poziva bolivijske vlasti da osiguraju pravično i neovisno suđenje u predmetima Előda Tóásóa i Marija Tadića;

2.  prima na znanje izvješće koje je bolivijski parlament prihvatio na temelju vlastite istrage tog slučaja i kasnije naširoko distribuirao;

3.  poziva na provođenje međunarodne istrage, koja će uključivati međunarodne stručnjake, o smrti Árpáda Magyarosija, Michaela Martina Dwyera i Eduarda Rózsa-Floresa;

4.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da ovo pitanje zadrži među glavnim pitanjima u svojim kontaktima s bolivijskom Vladom i da poduzme konkretne mjere i korake o ovom pitanju;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, parlamentima i vladama država članica, Vladi i Višenacionalnoj zakonodavnoj skupštini Višenacionalne Države Bolivije, glavnom tajniku Organizacije američkih država, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i Vijeću UN-a za ljudska prava.