Procedūra : 2013/2953(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0499/2013

Pateikti tekstai :

RC-B7-0499/2013

Debatai :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Balsavimas :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0518

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 136kWORD 61k
20.11.2013
PE519.402v01-00}
PE519.411v01-00}
PE519.412v01-00}
PE519.416v01-00} RC1
 
B7-0499/2013}
B7-0537/2013}
B7-0538/2013}
B7-0542/2013} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

S&D (B7‑0499/2013)

PPE (B7‑0537/2013)

ECR (B7‑0538/2013)

ALDE (B7‑0542/2013)


dėl teisingumo Bolivijoje, ypač Elődo Tóásó ir Mario Tadićo bylų (2013/2953(RSP))


Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisingumo Bolivijoje, ypač Elődo Tóásó ir Mario Tadićo bylų (2013/2953(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 9 ir 10 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Bolivija pasirašė ir ratifikavo, ir ypač į jo 9, 10, 14, 15 ir 16 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, kurią Bolivija pasirašė ir ratifikavo,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, ypač į jos 1, 2, 3, 5, 6 ir 7 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 47 ir 48 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Amerikos žmogaus teisių konvenciją, kurią Bolivija pasirašė ir ratifikavo,

–   atsižvelgdamas į Amerikos konvenciją dėl kankinimo prevencijos ir baudimo už jį, kurią Bolivija pasirašė ir ratifikavo,

–   atsižvelgdamas į Bolivijos Konstituciją ir Baudžiamojo proceso kodeksą,

–   atsižvelgdamas į Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos Žmogaus teisių, mažumų, pilietinių ir religijos reikalų komiteto ir Užsienio reikalų komiteto 2012 m. gegužės 23 d. pareiškimą; atsižvelgdamas į pareiškimą, kurį 2012 m. birželio 12 d. priėmė Bolivijos Atstovų Rūmai, atsakydami į Vengrijos pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Bolivijoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2009 m. balandžio 16 d. Bolivijos mieste Santa Krus de la Sieroje Bolivijos specialiosios pajėgos suėmė Vengrijos pilietį Elődą Tóásó ir Kroatijos pilietį Mario Tadićą; kadangi kiti trys asmenys, būtent Rumunijos pilietis Árpád Magyarosi, Airijos pilietis Michael Martin Dwyer ir Vengrijos pilietis Eduardo Rózsa-Flores, žuvo nuo šūvių;

B.  kadangi Elődui Tóásó ir Mario Tadićui nuo tada nepateikus kaltinimų yra taikomas kardomasis kalinimas nepaisant Bolivijos teisės, pagal kurią maksimali kardomojo kalinimo trukmė yra 36 mėnesiai, ir šis laikotarpis turėtų būti pasibaigęs 2012 m. balandžio 16 d.;

C. kadangi įtariama, jog ir suimant, ir baudžiamojo proceso metu buvo pažeistos Elődo Tóásó ir Mario Tadićo pagrindinės žmogaus teisės;

D. kadangi 2010 m. gegužės 18 d., kai Előd Tóásó ir Mario Tadić jau buvo kalinami, Bolivijos baudžiamojo kodekso 239 straipsnis dėl kardomojo kalinimo trukmės buvo pakeistas atgaline tvarka pratęsus maksimalų kardomojo kalinimo laikotarpį nuo 12 iki 36 mėnesių;

E.  kadangi 2010 m. gruodžio 17 d. buvo viešai suformuluoti kaltinimai terorizmu;

F.  kadangi JT darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais nuomonėje Nr. 63/2011 (Bolivijos Daugiatautė Valstybė) pareikšta, kad Bolivija keliais aspektais pažeidžia Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ir dar kartą patvirtinta, jog Előd Tóásó buvo suimtas be orderio ir laikomas kalėjime neteisėtai; kadangi JT darbo grupė atitinkamai paragino Bolivijos vyriausybę nedelsiant paleisti Elődą Tóásó;

1.  ragina Bolivijos valdžios institucijas užtikrinti nešališką ir nepriklausomą Elődo Tóásó ir Mario Tadićo bylų nagrinėjimą;

2.  atkreipia dėmesį į Bolivijos parlamento priimtą ir vėliau plačiai išplatintą pranešimą, pagrįstą jo paties politiniu bylos tyrimu;

3.  ragina atlikti nepriklausomą Árpádo Magyarosi, Michaelo Martino Dwyero ir Eduardo Rózsa-Floreso žūties aplinkybių tyrimą dalyvaujant tarptautiniams ekspertams;

4.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ryšių su Bolivijos vyriausybe darbotvarkėje šiam atvejui skirti ypatingą dėmesį ir imtis konkrečių priemonių ir veiksmų šiuo klausimu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Bolivijos Daugiatautės Valstybės vyriausybei ir Daugiatautei Įstatymų Leidybos Asamblėjai, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika