Procedūra : 2013/2953(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B7-0499/2013

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0499/2013

Debates :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Balsojumi :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0518

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 144kWORD 61k
20.11.2013
PE519.402v01-00}
PE519.411v01-00}
PE519.412v01-00}
PE519.416v01-00} RC1
 
B7-0499/2013}
B7-0537/2013}
B7-0538/2013}
B7-0542/2013} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

S&D (B7‑0499/2013)

PPE (B7‑0537/2013)

ECR (B7‑0538/2013)

ALDE (B7‑0542/2013)


par taisnīgas tiesas uzdevumu veikšanu Bolīvijā, jo īpaši Előd Tóásó un Mario Tadić lietās ((2013/2953)(RSP))


Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella S&D grupas vārdā
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par taisnīgas tiesas uzdevumu veikšanu Bolīvijā, jo īpaši Előd Tóásó un Mario Tadić lietās ((2013/2953)(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un jo īpaši tās 9. un 10. pantu,

–   ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām, kuru Bolīvija ir parakstījusi un ratificējusi, un jo īpaši tā 9., 10., 14., 15. un 16. pantu,

–   ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu, kuru Bolīvija ir parakstījusi un ratificējusi,

–   ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un jo īpaši tās 1., 2., 3., 5., 6. un 7. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 47. un 48. pantu,

–   ņemot vērā Amerikas Cilvēktiesību konvenciju, kuru Bolīvija ir parakstījusi un ratificējusi,

–   ņemot vērā Amerikas Konvenciju, lai novērstu spīdzināšanu un sodītu personas, kas par to atbildīgas, kuru Bolīvija ir parakstījusi un ratificējusi,

–   ņemot vērā Bolīvijas Konstitūciju un Kriminālkodeksu,

–   ņemot vērā Cilvēktiesību, minoritāšu, pilsonisko un reliģisko lietu komitejas un Ungārijas Nacionālās asamblejas Ārlietu komitejas 2012. gada 23. maija rezolūciju; ņemot vērā Bolīvijas parlamenta Pārstāvju palātas 2012. gada 12. jūnija deklarāciju, atbildot uz Ungārijas deklarāciju,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Bolīvijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A. tā kā 2009. gada 16. aprīlī Bolīvijas pilsētā Santakrusa de la Sjerra Bolīvijas īpašie spēki arestēja Ungārijas pilsoni Előd Tóásó un Horvātijas pilsoni Mario Tadić; tā kā trīs citi cilvēki, konkrēti, Rumānijas pilsonis Árpád Magyarósi, Īrijas pilsonis Michael Martin Dwyer un Ungārijas pilsonis Rózsa Flores Eduardo ir gājuši bojā;

B.  tā kā Előd Tóásó un Mario Tadić vēl joprojām bez apsūdzības tiek turēti pirmstiesas apcietinājumā, neņemot vērā Bolīvijas likumu, kurā noteiktais pirmstiesas apcietinājuma maksimālais ilgums ir 36 mēneši, tāpēc tam bija jābeidzas 2012. gada 12.aprīlī;

C. tā kā tiek apgalvots, ka tiek pārkāptas Előd Tóásó un Mario Tadić cilvēka pamattiesības gan viņu aresta, gan kriminālprocesa laikā;

D. tā kā 2010. gada 18. maijā, kad Előd Tóásó un Mario Tadić jau atradās apcietinājumā, tika izdarīti Bolīvijas Kriminālprocesa kodeksa 239. panta grozījumi, ar atpakaļejošu spēku pagarinot pirmstiesas apcietinājuma maksimālo ilgumu no 12 mēnešiem līdz 36 mēnešiem;

E.  tā kā 2010. gada 17. decembrī tika publiski formulētas apsūdzības terorismā;

F.  tā kā ANO Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos Atzinumā Nr. 63/2011 (Bolīvijas Daudznacionālā valsts) konstatēts, ka Bolīvija pārkāpj Vispārējo cilvēktiesību deklarācijas vairākus pantus, un atkārtoti pausta nostāja, ka Előd Tóásó arestēts bez ordera un nelikumīgi turēts cietumā; tā kā ANO Darba grupa tāpēc aicinājusi Bolīvijas valdību nekavējoties atbrīvot Előd Tóásó,

1.  aicina Bolīvijas iestādes Előd Tóásó un Mario Tadić lietās nodrošināt taisnīgu un neatkarīgu tiesu;

2.  ņem vērā Bolīvijas Parlamenta pieņemto un pēc tam plaši izplatīto ziņojumu, kas pamatojas uz tā veikto politisko izmeklēšanu šajā lietā;

3.  prasa veikt Árpád Magyarósi, Michael Martin Dwyer un Rózsa Flores Eduardo nāves apstākļu neatkarīgu izmeklēšanu, iesaistot starptautiskos ekspertus;

4.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu kontaktos ar Bolīvijas valdību šo lietu saglabāt kā darba kārtības svarīgu jautājumu, un šajā jautājumā veikt konkrētus pasākumus un spert attiecīgus soļus;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Bolīvijas Republikas valdībai un Kongresam, Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretāram, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika