Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0499/2013Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0499/2013

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie uczciwego wymiaru sprawiedliwości w Boliwii, w szczególności przypadków Elõda Tóásó i Maria Tadića

20.11.2013 - (2013/2953(RSP))

złożony zgodnie z art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
S&D (B7‑0499/2013)
PPE (B7‑0537/2013)
ECR (B7‑0538/2013)
ALDE (B7‑0542/2013)

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská w imieniu grupy PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR


Procedura : 2013/2953(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0499/2013
Teksty złożone :
RC-B7-0499/2013
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uczciwego wymiaru sprawiedliwości w Boliwii, w szczególności przypadków Elõda Tóásó i Maria Tadića

2013/2953 (NLE)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka, w szczególności jej art. 9 i 10,

–   uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, podpisany i ratyfikowany przez Boliwię, w szczególności jego art. 9, 10, 14, 15 i 16,

–   uwzględniając Konwencję ONZ przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu, podpisaną i ratyfikowaną przez Boliwię,

–   uwzględniając europejską konwencję praw człowieka, w szczególności jej art. 1, 2, 3, 5, 6 i 7,

–   uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 47 i 48,

–   uwzględniając Amerykańską konwencję praw człowieka, podpisaną i ratyfikowaną przez Boliwię,

–   uwzględniając Międzyamerykańską konwencję w sprawie zapobiegania torturom i karania za ich stosowanie, podpisaną i ratyfikowaną przez Boliwię,

–   uwzględniając konstytucję Boliwii i boliwijski kodeks postępowania karnego,

–   uwzględniając oświadczenie wydane w dniu 23 maja 2012 r. przez komisję ds. praw człowieka, mniejszości, spraw obywatelskich i religijnych oraz przez komisję spraw zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego; uwzględniając oświadczenie wydane dnia 12 czerwca 2012 r. przez boliwijską Izbę Reprezentantów w odpowiedzi na oświadczenie Węgier,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Boliwii,

–   uwzględniając art. 122 ust. 5 i art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 16 kwietnia 2009 r. w boliwijskim mieście Santa Cruz de la Sierra boliwijskie siły specjalne zatrzymały Előda Tóásó, obywatela Węgier, oraz Maria Tadića, obywatela Chorwacji; mając na uwadze, że podczas strzelaniny zginęły trzy inne osoby, tj. Árpád Magyarosi, obywatel Rumunii, Michael Martin Dwyer, obywatel Irlandii, oraz Eduardo Rózsa-Flores, obywatel Węgier;

B.  mając na uwadze, że Előd Tóásó i Mario Tadić są od tej pory przetrzymywani w areszcie śledczym, chociaż nie postawiono im zarzutów, co jest niezgodne z prawem boliwijskim, według którego maksymalny okres przetrzymywania w areszcie śledczym wynosi 36 miesięcy, powinien zatem zakończyć się dnia 16 kwietnia 2012 r.;

C. mając na uwadze domniemanie, że w chwili aresztowania Előda Tóásó i Maria Tadića i w czasie postępowania karnego przeciwko nim zostały naruszone podstawowe prawa człowieka;

D. mając na uwadze, że w dniu 18 maja 2010 r., kiedy Előd Tóásó i Mario Tadić przebywali już w areszcie, został zmieniony – z mocą wsteczną – art. 239 boliwijskiego kodeksu postępowania karnego dotyczący maksymalnego okresu przetrzymywania w areszcie śledczym, w wyniku czego okres ten przedłużono z 12 do 36 miesięcy;

E.  mając na uwadze, że dnia 17 grudnia 2010 r. zostały publicznie postawione zarzuty terroryzmu;

F.  mając na uwadze, że w opinii nr 63/2011 (Wielonarodowe Państwo Boliwia) Grupy Roboczej ONZ ds. Arbitralnych Zatrzymań stwierdzono, że Boliwia naruszyła w kilku aspektach Powszechną deklarację praw człowieka, i potwierdzono, że Előd Tóásó został aresztowany bez nakazu i że jest przetrzymywany niezgodnie z prawem; mając na uwadze, że grupa robocza ONZ w związku z tym wezwała rząd boliwijski do natychmiastowego uwolnienia Előda Tóásó;

1.  wzywa boliwijskie władze do zapewnienia sprawiedliwego i niezależnego procesu w sprawach Előda Tóásó i Maria Tadića;

2.  przyjmuje do wiadomości przyjęte, a następnie szeroko upowszechnione przez boliwijski parlament sprawozdanie, oparte na przeprowadzonym przez ten parlament dochodzeniu politycznym w tej sprawie;

3.  wzywa do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia z udziałem międzynarodowych ekspertów w sprawie śmierci Árpáda Magyarosiego, Michaela Martina Dwyera i Eduarda Rózsy-Floresa;

4.  wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do utrzymania wysokiego priorytetu tej sprawy w kontaktach z rządem boliwijskim oraz do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie;

5.  wzywa swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE do spraw praw człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i Kongresowi Republiki Boliwii, sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich, sekretarzowi generalnemu Narodów Zjednoczonych oraz Radzie Praw Człowieka ONZ.