Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0499/2013Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0499/2013

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o spravodlivom súdnictve v Bolívii, najmä o prípadoch Előda Tóásóa a Maria Tadića

20.11.2013 - (2013/2953(RSP))

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7‑0499/2013)
PPE (B7‑0537/2013)
ECR (B7‑0538/2013)
ALDE (B7‑0542/2013)

Kinga Gál, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Gay Mitchell, Michael Gahler, Tunne Kelam, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik, Anna Záborská v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Antigoni Papadopoulou, Marc Tarabella v mene skupiny S&D
Renate Weber, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR


Postup : 2013/2953(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0499/2013
Predkladané texty :
RC-B7-0499/2013
Prijaté texty :

o spravodlivom súdnictve v Bolívii, najmä o prípadoch Előda Tóásóa a Maria Tadića

(2013/2953(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, a najmä na jej články 9 a 10,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý podpísala a ratifikovala Bolívia, a najmä na jeho články 9, 10, 14, 15 a 16,

–   so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý podpísala a ratifikovala Bolívia,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, a najmä na jeho články 1, 2, 3, 5, 6 a 7,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 47 a 48,

–   so zreteľom na Americký dohovor o ľudských právach, ktorý podpísala a ratifikovala Bolívia,

–   so zreteľom na Medziamerický dohovor o prevencii a trestaní mučenia, ktorý podpísala a ratifikovala Bolívia,

–   so zreteľom na bolívijskú ústavu a trestný zákonník,

–   so zreteľom na vyhlásenie Výboru pre ľudské práva, menšiny, občianske a náboženské záležitosti a Výboru pre zahraničné veci Maďarského národného zhromaždenia z 23. mája 2012; so zreteľom na vyhlásenie, ktoré prijala bolívijská Snemovňa reprezentantov 12. júna 2012 ako reakciu na maďarské vyhlásenie,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bolívii,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 16. apríla 2009 v bolívijskom meste Santa Cruz de la Sierra bolívijské jednotky zvláštneho nasadenia zatkli maďarského občana Előda Tóásóa a chorvátskeho občana Maria Tadića; keďže tri ďalšie osoby – rumunský občan Árpád Magyarosi, írsky občan Michael Martin Dwyer a maďarský občan Eduardo Rózsa-Flores – zomreli pri streľbe;

B.  keďže Előd Tóásó a Mario Tadić boli odvtedy zadržiavaní bez obvinenia vo vyšetrovacej väzbe, pričom sa ignorovali bolívijské právne predpisy, ktoré stanovujú maximálne trvanie vyšetrovacej väzby 36 mesiacov, ktoré mali uplynúť 16. apríla 2012;

C. keďže počas väzby i trestného stíhania boli údajne porušené základné ľudské práva Előda Tóásóa a Maria Tadića;

D. keďže 18. mája 2010, keď boli Előd Tóásó a Mario Tadić vo vyšetrovacej väzbe, bol článok 239 bolívijského trestného zákonníka týkajúci sa trvania vyšetrovacej väzby zmenený a maximálne trvanie vyšetrovacej väzby bolo predĺžené z 12 na 36 mesiacov, a to so spätnou platnosťou;

E.  keďže 17. decembra 2010 boli vznesené verejné obvinenia z terorizmu;

F.  keďže v stanovisku č. 63/2011 (Mnohonárodnostný štát Bolívia) pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie sa uvádza, že Bolívia v niekoľkých bodoch porušila Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, a opätovne sa potvrdzuje, že Előd Tóásó bol zadržaný bez zatykača a bol nezákonne väznený; keďže preto pracovná skupina OSN vyzvala bolívijskú vládu, aby Előda Tóásóa bezodkladne prepustila na slobodu;

1.  vyzýva bolívijské orgány, aby zaistili spravodlivé a nezávislé súdne konanie vo veciach Előd Tóásó a Mario Tadić;

2.  berie na vedomie správu, ktorú prijal a rozsiahlo zverejňoval bolívijský parlament a ktorá vychádza z jeho vlastného politického vyšetrovania prípadu;

3.  požaduje nezávislé vyšetrenie za účasti medzinárodných odborníkov smrti Árpáda Magyarosiho, Michaela Martina Dwyera a Eduarda Rózsa-Floresa;

4.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby tento prípad zaradili medzi prioritami programu počas kontaktov s bolívijskou vládou a aby v tejto veci prijali konkrétne opatrenia a podnikli konkrétne kroky;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi Európskej únie pre ľudské práva, parlamentom a vládam členských štátov, vláde a Mnohonárodnostnému zákonodarnému zhromaždeniu Mnohonárodnostného štátu Bolívia, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Rade OSN pre ľudské práva.