Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0557/2013Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0557/2013

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om resultaterne af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, især med hensyn til Ukraine

11.12.2013 - (2013/2983(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
PPE (B7‑0557/2013)
ALDE (B7‑0558/2013)
Verts/ALE (B7‑0559/2013)
S&D (B7‑0567/2013)
ECR (B7‑0568/2013)
EFD (B7‑0569/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Jerzy Buzek, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski, Mário David for PPE-Gruppen
Libor Rouček, Marek Siwiec, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen
Graham Watson, Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Stanimir Ilchev for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Werner Schulz, Indrek Tarand, Mark Demesmaeker for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen
Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen


Procedure : 2013/2983(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0557/2013
Indgivne tekster :
RC-B7-0557/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om resultaterne af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, især med hensyn til Ukraine

(2013/2983(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om den europæiske naboskabspolitik: på vej mod en styrkelse af partnerskabet. Europa-Parlamentets holdning til rapporterne for 2012[1],

–   der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om det pres, som Rusland udøver på landene i det østlige partnerskab (i forbindelse med det kommende topmøde om det østlige partnerskab i Vilnius)[2],

–   der henviser til sin beslutning af januar 2005,

–   der henviser til fælleserklæringen fra topmødet i Vilnius den 29. november 2013 om det østlige partnerskab,

–   der henviser til de fælles erklæringer fra topmødet i Warszawa den 30. september 2011 om det østlige partnerskab og fra topmødet i Prag den 7. maj 2009 om det østlige partnerskab,

–   der henviser til den stadige forværring af situationen i Ukraine, som har udviklet sig efter de ukrainske myndigheders beslutning om ikke at undertegne associeringsaftalen på topmødet i Vilnius den 28.-29. november 2013 og har ført til massive folkelige demonstrationer til støtte for, at Ukraine træffer et valg til fordel for Europa, på Euromaidan i Kiev og i byer overalt i Ukraine,

–   der henviser til de fælles erklæringer fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, og kommissæren for udvidelse og naboskabspolitik, Štefan Füle, hvori de fordømmer den overdrevne magtanvendelse fra politiets side i Kiev for at opløse demonstrationerne den 30. november 2013,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og stk. 4,

A. der henviser til, at Ukraine og alle andre deltagere på topmødet om det østlige partnerskab i Vilnius bekræftede deres tilslutning til de folkeretlige principper og de grundlæggende værdier, såsom demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne;

B.  der henviser til, at Armeniens beslutning om at trække sig ud af forhandlingerne om associeringsaftalen og den beslutning, som Ukraine traf i sidste øjeblik, om at suspendere forberedelserne til undertegnelsen af associeringsaftalen navnlig forpurrede de seneste års bestræbelser og underminerede de seneste års arbejde, der havde til formål at styrke de bilaterale forbindelser og fremme den europæiske integration;

C. der henviser til, at den ukrainske regerings afgørelse om at suspendere forberedelserne med henblik på undertegnelse af associeringsaftalen, herunder en aftale om et vidtgående og bredt frihandelsområde, har givet anledning til utilfredshed og massive protester i landet; der henviser til, at ukrainske sikkerhedsstyrker gjorde brutal og uacceptabel anvendelse af magt over for fredelige demonstranter, oppositionspartier og medierne;

D. der henviser til, at Georgien og Moldova paraferede associeringsaftaler med EU, herunder bestemmelser om etablering af et vidtgående og bredt frihandelsområde, på topmødet om det østlige partnerskab i Vilnius den 29. november 2013;

E.  der henviser til, at den eneste løsning er at forhandle sig frem til en fredelig løsning med alle parter;

1.  glæder sig over, at associeringsaftalerne, herunder en aftale om et vidtgående og bredt frihandelsområde, med Georgien og Moldova, som sætter en klar europæisk dagsorden for disse to lande, er blevet paraferet; ser frem til undertegnelsen og gennemførelsen af disse aftaler så snart som muligt; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at lette gennemførelsen af disse aftaler og til at bistå de to landes respektive myndigheder, således at der på kort sigt kan opnås nogle håndgribelige positive virkninger og fordele for de to landes borgere som led i disse aftaler;

2.  beklager de ukrainske myndigheders beslutning, som blev truffet under præsident Yanukovychs ledelse på topmødet om det østlige partnerskab i Vilnius, om at trække sig tilbage fra undertegnelsen af associeringsaftalen med Den Europæiske Union på trods af, at der på Unionens side er en klar vilje til at fortsætte associeringsprocessen, forudsat betingelserne er opfyldt; betragter denne beslutning som en stor forspildt chance for forbindelserne mellem Unionen og Ukraine og for Ukraines ambitioner; anerkender Ukraines europæiske ambitioner, som de er kommet til udtryk i det ukrainske civilsamfunds vedvarende demonstrationer på Euromaidan i Kiev og i andre byer overalt i Ukraine, hvor civilsamfundet ikke har tøvet med at gå på gaden i dets misbilligelse af præsident Yanukovychs beslutning, og gentager sit synspunkt om, at en uddybning af forbindelserne mellem Unionen og Ukraine og tilbuddet til Ukraine om et europæisk perspektiv er af stor betydning og i begge parters interesse;

3.  beklager de voldelige begivenheder natten til den 9. december 2013, da sikkerhedsstyrkerne angreb oppositionspartiers og uafhængige mediers kontorer og chikanerede demonstranter; mener, at disse begivenheder kan medføre en yderligere optrapning af en allerede anspændt situation;

4.  minder om, at adskillige kommunikationskanaler, herunder Europa-Parlamentets observatørmission, der ledes af præsidenterne Cox og Kwaśniewski, er åbne mellem EU og Ukraine, og gentager følgelig, at de betænkeligheder, som de ukrainske myndigheder har fremført for at retfærdiggøre denne afgørelse om suspension, der blev truffet i sidste øjeblik, burde have været bragt til udtryk tidligere, således at det havde været muligt at finde en løsning;

5.  gentager sin stærke støtte til undertegnelsen af associeringsaftalen så snart som muligt, forudsat at de relevante krav, der blev fastlagt af Rådet for Udenrigsanliggender den 10. december 2012 og understøttet af Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2012, er opfyldt; opfordrer derfor Det Europæiske Råd til på sit møde i december 2013 at sende et stærkt politisk signal om, at Den Europæiske Union fortsat er parat til at forsætte dialogen med Ukraine;

6.  opfordrer til, at der omgående iværksættes en ny, fuldgyldig EU-mæglingsmission på højeste politiske plan for at opnå og deltage i rundbordsdrøftelser mellem regeringen og den demokratiske opposition samt civilsamfundet og for at sikre et fredeligt resultat af den nuværende krise;

7.  udtrykker sin fulde solidaritet med dem, der demonstrerer for en europæisk fremtid; opfordrer de ukrainske myndigheder til fuldt ud at respektere menneskers borgerrettigheder og den grundlæggende forsamlingsfrihed og frihed til fredelig protest; fordømmer på det kraftigste den brutale magtanvendelse imod fredelige demonstrationer og understreger behovet for en øjeblikkelig, effektiv og uafhængig undersøgelse og for retsforfølgning af dem, der er fundet skyldige; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs frigivelse af de fredelige demonstranter, der er blevet anholdt de seneste dage; understreger Ukraines internationale forpligtelser i denne henseende; understreger, at sådanne foranstaltninger klart går imod de grundlæggende principper om forsamlings- og ytringsfrihed, og at de derfor er et brud på de universelle og europæiske værdier; minder om, at der i lyset af Ukraines stilling som fungerende formand for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa føres endnu mere indgående kontrol med landets måde at forsvare og fremme disse værdier på;

8.  gentager sin stærke fordømmelse af Ruslands uacceptable politiske og økonomiske pres på Ukraine samt Ruslands trusler om handelssanktioner over for Ukraine; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at tale til Rusland med én stemme og opfordrer EU og medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre en politik med en passende reaktion på disse værktøjer og foranstaltninger, som Rusland tager i anvendelse mod de østlige partnere; gentager, at associeringsaftalen er en bilateral aftale, der kun vedrører de to parter, og afviser på det kraftigste ethvert forslag om at knytte en tredjepart til processen;

9.  opfordrer Kommissionen til at overveje mulige modforanstaltninger, som EU kan gribe til, hvis Rusland ikke overholder Verdenshandelsorganisationens (WTO's) handelsregler af kortsigtede politiske årsager; understreger, at Unionens politiske troværdighed og legitimitet kræver, at den er i stand til at reagere og tage modforholdsregler, når den eller dens partnerlande udsættes for et politisk og økonomisk pres;

10. opfordrer indtrængende de ukrainske myndigheder til at gå i dialog med demonstranterne for at undgå en optrapning af volden og en destabilisering af landet og opfordrer indtrængende alle politiske partier til at sikre, at der kan gennemføres en ordentlig, rolig og reflekterende parlamentarisk debat om den økonomiske og politiske situation og mulighederne for fremtidig integration i EU; minder om, at der i ethvert demokrati kan udskrives nyvalg, når der er behov for fornyet legitimitet fra befolkningen;

11. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at forpligte sig til at være særdeles åbne over for det ukrainske samfund, navnlig gennem en hurtig aftale om en ordning med visumfrihed, styrket forskningssamarbejde, udvidede ungdomsudvekslinger og et øget udbud af studielegater; mener, at der bør gøres yderligere bestræbelser på at medtage Ukraine fuldt ud i EU's indre energimarked;

12. understreger nødvendigheden af, at EU støtter inddragelsen af de internationale finansieringsinstitutter såsom Den Internationale Valutafond og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling med henblik på at yde finansiel bistand for at hjælpe Ukraine med at gennemføre reformer, der er forbundet med undertegnelsen af associeringsaftalen;

13. beklager, at de armenske myndigheder efter mere end tre års forhandlinger om en associeringsaftale, herunder en aftale om et vidtgående og bredt frihandelsområde, der blev afsluttet med succes, i stedet for besluttede sig for at tilslutte sig toldunionen efter pres fra Rusland; minder de armenske myndigheder om, at protester og demonstrationer imod denne afgørelse er et udtryk for landets borgeres frie vilje, og at de skal respekteres i henhold til de internationale forpligtelser, som Armenien har indgået; minder i denne forbindelse om, at forfølgelse og tilbageholdelser er overtrædelser af forsamlings- og ytringsfriheden, og at undertrykkende foranstaltninger er i modstrid med de nylige ytringer om engagement til fordel for de værdier, som man har tilfælles med EU; opfordrer Armeniens regering til at indlede en inklusiv dialog med civilsamfundet om landets fremtidige kurs;

14. glæder sig over undertegnelsen af aftalen om lempelse af visumreglerne mellem EU og Aserbajdsjan; er bekymret over den bekæmpelse af systemkritiske ytringer, der har fundet sted i landet efter præsidentvalget i oktober 2013, og som har givet sig udslag i vedvarende tilbageholdelse og nyere anholdelser af oppositionsaktivister, forfølgelse af uafhængige ngo'er og medier og afskedigelse af ansatte, der udtaler sig kritisk om regeringen, fra deres job, udelukkende på grundlag af deres politiske aktiviteter; opfordrer indtrængende Aserbajdsjans parlament til at genoverveje sin afgørelse om at annullere sin deltagelse i Den Parlamentariske Forsamling Euronest efter vedtagelsen af Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013;

15. glæder sig over Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med henblik på at tillade visumfri rejse til Schengenområdet for moldoviske borgere med et biometrisk pas; mener, at denne vigtige foranstaltning vil fremme mellemfolkelige kontakter og bringe Moldovas borgere tættere på EU;

16. glæder sig over undertegnelsen af en rammeaftale med Georgien om deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer, som udgør et permanent juridisk grundlag for Georgiens inddragelse i EU’s nuværende og kommende krisestyringsindsats overalt i verden;

17. mener, at resultatet af og de generelle omstændigheder omkring topmødet i Vilnius understreger nødvendigheden af, at EU skal udforme en mere strategisk og fleksibel politik for at understøtte østlige partneres valg af Europa, idet Unionen til fulde skal gøre brug af de tilgængelige redskaber, såsom makroøkonomisk bistand, lettelse af handelsordninger, projekter til at øge energisikkerheden og økonomisk modernisering og hurtig gennemførelse af visumliberalisering i overensstemmelse med europæiske værdier og interesser;

18. støtter en yderligere inddragelse af civilsamfundet i de nationale reformprocesser; tilskynder til øget interparlamentarisk samarbejde med Den Parlamentariske Forsamling Euronest; opfordrer til, at Europa-Parlamentet så snart som muligt sender en mission til Ukraine; glæder sig over inddragelsen af konferencen for lokale og regionale myndigheder i det østlige partnerskab;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Ukraines præsident, østpartnerskabslandenes og Den Russiske Føderations regeringer og parlamenter, Den Parlamentariske Forsamling Euronest samt de parlamentariske forsamlinger i Europarådet og i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.