Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0561/2013Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0561/2013

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Den Centralafrikanske Republik

11.12.2013 - (2013/2980(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0561/2013)
ECR (B7‑0570/2013)
S&D (B7‑0571/2013)
PPE (B7‑0572/2013)
ALDE (B7‑0575/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou for S&D-Gruppen
Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan for ECR-Gruppen


Procedure : 2013/2980(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0561/2013
Indgivne tekster :
RC-B7-0561/2013
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Centralafrikanske Republik

(2013/2980(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine beslutninger af 17. januar 2013[1] og af 12. september 2013[2] om situationen i Den Centralafrikanske Republik,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2088(2013) af 24. januar 2013, 2121(2013) af 10. oktober 2013 og (2127)2013 af 5. december 2013,

–       der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 15. november og til rapport fra Abou Moussa, FN's generalsekretærs repræsentant og chef for FN's regionale kontor for Centralafrika,

–       der henviser til den centralafrikanske præsident Nicolas Tiangayes appel til det internationale samfund om hjælp, som han fremsatte fra FN's talerstol,

–       der henviser til skrivelse af 20. november 2013 fra de centralafrikanske myndigheder, hvori de anmoder om støtte til MISCA fra de franske styrker,

–       der henviser til FN's vicegeneralsekretær Jan Eliassons briefing af Sikkerhedsrådet den 25. november 2013 vedrørende situationen i Den Centralafrikanske Republik,

–       der henviser til erklæringer af 21. december 2012, 1. og 11. januar 2013, 25. marts 2013, 21. april 2013, 27. august 2013 og 5. december 2013 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Den Centralafrikanske Republik,

–       der henviser til erklæringer af 21. december 2012 fra EU's kommissær for humanitær bistand og civilbeskyttelse om det nye udbrud af konflikt i Den Centralafrikanske Republik og af 10. september 2013 om den forværrende krise i Den Centralafrikanske Republik,

–       der henviser til den reviderede Cotonou-aftale,

–       der henviser til, at der i maj 2013 oprettedes en international kontaktgruppe i Den Centralafrikanske Republik med henblik på at koordinere den regionale, kontinentale og internationale indsats for at finde en varig løsning på landets tilbagevendende problemer,

–       der henviser til den internationale kontaktgruppes møde den 3. maj 2013 i Brazzaville (Republikken Congo), som godkendte køreplanen for overgangsprocessen og oprettede en særlig fond til støtte for Den Centralafrikanske Republik,

–       der henviser til den erklæring om Den Centralafrikanske Republik, som den internationale kontaktgruppe vedtog på sit tredje møde i Bangui den 8. november 2013,

–       der henviser til Romstatutten fra 1998 om Den Internationale Straffedomstol (ICC), der blev ratificeret af Den Centralafrikanske Republik i 2001,

–       der henviser til valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter, der er blevet undertegnet af Den Centralafrikanske Republik,

–       der henviser til pressemeddelelse af 13. november 3013 fra Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd om situationen i Den Centralafrikanske Republik,

–       der henviser til, at Den Afrikanske Union den 10. oktober vedtog et nyt operationskoncept,

–       der henviser til pressemeddelelsen af 13. november fra Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd, hvori det udtrykker tilfredshed med den forventede optrapning af de franske styrker med henblik på at støtte MISCA bedre,

–       der henviser til beslutning af 19. juni 2013 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om Den Centralafrikanske Republik,

–       der henviser til erklæring af 27. november 2013 fra medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i Addis Abeba (Etiopien),

–       der henviser til EU-Rådets konklusioner af 21. oktober 2013 om Den Centralafrikanske Republik,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

Vold

A.     der henviser til, at Den Centralafrikanske Republik, siden der udbrød kampe i slutningen af 2012 og Séléka-oprørere greb magten fra den forhenværende præsident François Bozizé i marts 2013r, er sunket ned i kaos med alvorlig mangel på fødevarer og lægemidler til følge,

B.     der henviser til de mange overgreb, voldtægter, forbrydelser, voldshandlinger, plyndringer og andre overtrædelser af menneskerettighederne, som elementer af Séléka-koalitionen har forøvet siden dens militære sejr og magtovertagelse den 24. marts 2013, både i hovedstaden og provinsen, uden for enhver kontrol; der henviser til, der er i stigende grad bruges børnesoldater og seksuelle overgreb;

C.     der henviser til, at der også begås overgreb af andre væbnede grupper, hvoraf nogle hævder at støtte den forhenværende præsident Bozizé;

D.     der henviser til, at 400 mennesker siden den 5. december er døde i Bangui inden for 72 timer;

E.     der henviser til, at krigen instrumentaliseres og gøres til en religionskrig, hvilket bevidnes af de kristne samfunds miserable situation, og til, at situationen til trods for de religiøse lederes fælles bestræbelser på at undgå krig mellem de forskellige trossamfund og den traditionelle fredelige sameksistens mellem religioner og samfund risikerer at løbe af sporet, hvis den ikke håndteres korrekt;

F.     der henviser til, at der er risiko for spredning til regionen, hvis Den Centralafrikanske Republik bliver et fristed for terrorister, narkotikahandlere, jihadister og banditter, og for at nabolandene også vil blive berørt; der henvender til, at Camerouns myndigheder midlertidigt har lukket grænsen til Den Centralafrikanske Republik, efter at Séléka-oprørere angreb grænsebyen Toktoyo og dræbte en camerounsk grænsebetjent;

G.     der henviser, at disse voldshandlinger blev begået af grupper, der er udrustet med moderne våben og også med visse tunge våben;

H.     der henviser til, at væbnede konflikter i stigende grad er selvfinansierede, da oprørsgrupper, kriminelle netværk, lejesoldater og en grådig overklasse i stigende omfang henter indtægter fra naturressourcer til at finansiere militære aktiviteter;

I.      der henviser til, at de nationale overgangsmyndigheder ikke formår at få kontrol med voldsudøverne og at leve op til deres pligt til at beskytte befolkningen;

J.      der henviser til, at voldshandlingerne i Den Centralafrikanske Republik gør det nødvendigt at reagere omgående for at afværge den risiko for masseforbrydelser, der truer den centralafrikanske befolkning og stabiliteten i landene i regionen;

K.     der henviser til, at situationen i Den Centralafrikanske Republik risikerer at skabe et klima, der forværre omfanget af kriminelle aktiviteter hen over grænserne (uddrag fra FN's Sikkerhedsråds resolution);

Sikkerhed

L.     der henviser til, at de 1.300 tropper fra ECCAS (Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab), der er opstillet i Den Centralafrikanske Republik, ikke har formået at forhindre, at landet er endt i lovløshed;

M.    der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd i sin enstemmigt vedtagne resolution 2127(2013) gav tilladelse til en øget militær indsats udført af franske og afrikanske tropper med henblik på at genoprette sikkerheden og beskytte civilsamfundet i Den Centralafrikanske Republik, indførte våbenembargo og anmodede FN om at forberede en mulig fredsbevarende mission;

N.     der henviser til, at general Jean-Marie Michel Mokoko (Congo) den 26. november 2013 blev udnævnt til Den Afrikanske Unions særlige repræsentant i Den Centralafrikanske Republik og chef for den afrikanske styre, der er opstillet i landet (MISCA);

O.     der henviser til, at MISCA vil kunne indsættes for en periode af 12 måneder, med en revisionsklausul på seks måneder, med den opgave at beskytte civilbefolkningen, genoprette orden og sikkerhed, stabilisere landet og muliggøre leveringen af humanitær bistand;

P.     der henviser til, at oprettelsen af den fredsbevarende FN-operation, som Den Afrikanske Union har anmodet om, og som er omhandlet i Sikkerhedsrådets resolution 2127, vil sikre en løbende finansiering af operationen;

Q.     der henviser til, at FN-operationen ifølge rapporten fra FN's generalsekretær vil skulle mobilisere mellem 6.000 og 9.000 FN-soldater for at kunne fungere;

Menneskerettigheder

R.     der henviser til, at opløsningen af offentlig orden og sikkerhed i Den Centralafrikanske Republik har ført til en humanitær katastrofe og også udgør en alvorlig trussel mod den regionale sikkerhed;

S.     der henviser til, at drabene på civile, afbrændingen af huse og ødelæggelsen af basal infrastruktur har tvunget en halv million ud af landets 4,6 mio. indbyggere til at flygte;

T.     der henviser til, at den offentlige anklager ved retten i Bangui den 4. september 2013 krævede en 10-årig fængselsstraf for de 24 tidligere Séléka-oprørere, der var rejst anklage mod i den første retssag om de overgreb, der er begået i Den Centralafrikanske Republik;

U.     der henviser til, at mange gerningsmænd til menneskerettighedsovertrædelser og krigsforbrydelser ikke er blevet retsforfulgt; der henviser til, at dette skaber et klima af straffrihed og medvirker til, at der begås nye forbrydelser;

Den humanitære situation

V.     der henviser til, at den seneste vurdering af fødevaresikkerheden (Emergency Food Security Assessment) anslår, at 484.000 mennesker i landet er udsat for fødevaremangel;

W.    der henviser til, at de humanitære organisationer på grund af usikkerhed og pengemangel som følge af krisens omfang kun arbejder i byerne;

X.     der henviser til, at den ustabile situation har bevirket, at 70 % af børnene ikke længere går i skole;

Y.     der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat er i regelmæssig politisk dialog med Den Centralafrikanske Republik og stadig er landets vigtigste donor, idet Unionen har forhøjet sin humanitære bistand med 8 mio. EUR til 20 mio. EUR; der henviser til, at denne EU-bistand ikke er tilstrækkelig, og at andre internationale partnere også må indgå forpligtelser;

Udvikling

Z.     der henviser til, at krisens kompleksitet stiller krav om et globalt, sammenhængende, integreret og multidimensionelt svar, idet en militær intervention ikke alene kan løse problemerne;

AA.  der henviser til, at det er vigtigt at anlægge en bred og holistisk tilgang, som tager højde for sammenhængen mellem forvaltningen af Den Centralafrikanske Republiks naturressourcer, fred, sikkerhed og udviklingsspørgsmål med henblik på at finde langvarige løsninger;

AB.  der henviser til, at det er nødvendigt med en betragtelig international økonomisk bistand;

AC.  der henviser til den beslutning, der er truffet af Kimberley-processen om at suspendere Den Centralafrikanske Republik;

AD.  der henviser til, at EU til trods for den usikre situation i Den Centralafrikanske Republik aldrig har suspenderet udviklingssamarbejdet med landet og fortsat er den største donor af humanitær bistand; der henviser til, at EU den 5. december 2013 tilbød den afrikansk ledede internationale støttemission i Den Centralafrikanske Republik 50 mio. EUR for at bidrage til stabilisering af landet og beskyttelse af lokalbefolkningerne samt til at skabe betingelser, der gør det muligt at levere humanitær bistand og at reformere sikkerheds- og forsvarssektoren;

Vold

1.      fordømmer kraftigt de alvorlige krænkelser af den humanitære ret og de udbredte menneskerettighedskrænkelser begået af især Séléka- og militsgrupper, navnlig dem, der er kendt under betegnelsen "anti-balaka", herunder udenretslige drab, summariske henrettelser, bortførelser, vilkårlige fængslinger og tilbageholdelser, tortur, seksuel og kønsrelateret vold samt rekruttering af børnesoldater; udtrykker sin dybe bekymring over den seneste opblussen af volds- og gengældelseshandlinger i Den Centralafrikanske Republik, som risikerer at udarte sig til en ukontrollabel situation omfattende de alvorligste forbrydelser mod folkeretten såsom krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; er ligeledes bekymret over de mulige følgevirkninger, som truer med at destabilisere hele regionen;

2.      gentager sin dybe bekymring over situationen i Den Centralafrikanske Republik, som er karakteriseret ved et fuldstændigt sammenbrud af lov og orden, fravær af retsstatsforhold og intersekterisk vold; fordømmer den seneste vold, som yderligere har undergravet de mest basale tjenester i landet og forværret den i forvejen udsatte humanitære situation, hele befolkningen lever under;

3.      ser i denne forbindelse med tilfredshed på FN's Sikkerhedsråds beslutning om en våbenembargo mod Den Centralafrikanske Republik;

Sikkerhed

4.      ser med tilfredshed på vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2127(2013) i medfør af FN-pagtens kapitel VII og slår til lyd for en hurtig gennemførelse for at beskytte Den Centralafrikanske Republiks befolkning mod yderligere vold og usikkerhed;

5.      ser med tilfredshed på den hurtige indsætte af franske tropper efter godkendelsen heraf i FN's Sikkerhedsråd og deres bestræbelser på at standse volden, beskytte civilbefolkningen og afvæbne militserne;

6.      ærer de to franske soldater, der indgik i de afrikanske styrker, og som blev dræbt på førstedagen af deres mission til beskyttelse af civilbefolkningen i Den Centralafrikanske Republik;

7.      ser med tilfredshed på de igangværende internationale bestræbelser på at genoprette orden, herunder styrkelsen af Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskabs fredsbevarende styrke, MICOPAX, og dens rekonfiguration til den internationale støttemission i Den Centralafrikanske Republiks (MISCA's) fredsbevarende styrke, som Den Afrikanske Union er ansvarlig for;

8.      opfordrer det internationale samfund til at yde alle nødvendige finansielle, troppemæssige og andre bidrag til at udbygge den primært afrikansk-internationale sikkerhedstilstedeværelse og sikre gennemførelsen af dens mandat; ser i denne forbindelse med tilfredshed mod de 50 mio. EUR, der er ydet af EU til støtte af AFISMA-CAR;

9.      beklager langsommeligheden i forbindelse med oprettelsen af en fredsbevarende FN-operation og den tid, der var nødvendig, før Sikkerhedsrådet kunne give et mandat i medfør af FN-pagtens kapitel VII;

10.    mener desuden, at det er nødvendigt at tage fat på konsekvenserne af konflikten, navnlig gennem en reform af de væbnede styrker og sikkerhedsstyrkerne, afmilitarisering, demobilisering og reintegrering af tidligere oprørskæmpere i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2121(2013), repatriering af flygtninge, tilbagevendelse af internt fordrevne personer samt gennemførelse af bæredygtige udviklingsprogrammer;

11.    anmoder Rådet for Den Europæiske Union om at undersøge muligheden for uddannelses- og støtteforanstaltninger til fordel for MISCA, sådan som det var tilfældet med AMISOM, for at øge de afrikanske styrkers evne til selv at styre planlægningen og gennemførelsen af sikkerhedsoperationer;

12.    bemærker, at de seneste kriser i Mali og Den Centralafrikanske Republik illustrerer nødvendigheden af, at det afrikanske kontinent besidder en passende kontinental sikkerhedskapacitet; opfordrer med henblik herpå Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at intensivere støtten til den faktiske virkeliggørelse af den afrikanske hurtige kriseindsatskapacitet (Caric), der blev skabt i juni 2013, og som er et afgørende element i Den Afrikanske Unions afrikanske beredskabsstyrke, som oprindelig var planlagt til 2010;

13.    ønsker, at det regionale samarbejde i kampen mod "Herrens Modstandshær" vil blive styrket;

Menneskerettigheder

14.    understreger, at der ikke kan gælde straffrihed for gerningsmænd til alvorlige krænkelser af menneskerettigheder og folkeretten; opfordrer til, gerningsmændene til disse handlinger anmeldes, identificeres, retsforfølges og straffes i overensstemmelse med national og international strafferet; påpeger i denne forbindelse, at situationen i Den Centralafrikanske Republik allerede er blevet indbragt for ICC, og at der i domstolens statut ikke er fastsat nogen forældelsesfrist for folkemord, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser, og ser med tilfredshed på ICC's anklagers erklæring af 7. august 2013;

15.    opfordrer til hasteforanstaltninger for at bekæmpe vold mod kvinder og piger, for at sikre dem beskyttelse og sætte en stopper for straffrihed for gerningsmænd til disse forbrydelser;

16.    ser navnlig med tilfredshed på FN's Sikkerhedsråds nedsættelse af en undersøgelseskommission, der skal efterforske rapporter om krænkelser af folkeretten og menneskerettigheder i Den Centralafrikanske Republik, uanset af hvilke parter de er begået, siden januar 2013; opfordrer alle parter til at samarbejde fuldt ud med denne kommission for at sikre, at gerningsmændene til disse afskyelige handlinger stilles til ansvar;

17.    opfordrer til et fuldstændigt samarbejde med den sanktionskomité, der er nedsat i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 2127(2013);

18.    opfordrer myndighederne i Den Centralafrikanske Republik til at opfylde forpligtelserne i Romstatutten om Den Internationale Straffedomstol, som deres land har undertegnet;

19.    henstiller til, at de nationale og internationale forpligtelser vedrørende forbud mod rekruttering og brug af børn i væbnede styrker og væbnede grupper overholdes;

Den humanitære situation

20.    ser med tilfredshed på, at EU fra den 9. december har etableret en humanitær luftbro gennem ECHO-flyvninger - den humanitære lufttransporttjeneste - for at optrappe de internationale bestræbelser på at stabilisere Den Centralafrikanske Republik ved at sikre, at den humanitære bistand når frem til dem, der har det allerstørste behov; ser med tilfredshed på udenrigstjenestens og kommissæren for humanitær bistands indsats for en hurtig reaktion på situationen;

21.    opfordrer det internationale samfund til at sætte Den Centralafrikanske Republik øverst på dagsordenen og til at støtte dette skrøbelige land; understreger i denne forbindelse, at det humanitære samfund også bør fastholde sit engagement i Den Centralafrikanske Republik på trods af den nuværende politiske og sikkerhedsmæssige situation og afsætte passende ressourcer for at afhjælpe den sundhedsmæssige og humanitære krise, som landet befinder sig i; er bekymret over den begrænsede humanitære adgang og fordømmer angreb mod humanitære hjælpearbejdere; opfordrer alle parter i konflikten og især Séléka til at tillade en sikker og uhindret adgang for humanitære organisationer og nødhjælpsorganisationer;

22.    ser med tilfredshed på den øgede EU-støtte til afhjælpning af den humanitære krise i Den Centralafrikanske Republik og opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til som ledende donorer i landet at styrke deres koordinering med andre donorer og internationale institutioner med henblik på at imødekomme de påtrængende humanitære behov på passende vis og lette det centralafrikanske folks lidelser;

Udvikling

23.    opfordrer den internationale kontaktgruppe om Den Centralafrikanske Republik til at yde Den Centralafrikanske Republik den fornødne finansielle støtte med henblik på at skabe en bæredygtig økonomisk udvikling, og genoprette en fungerende offentlig forvaltning og offentlige tjenester og oprette fungerende demokratiske institutioner, der er i stand til at beskytte borgerne;

24.    fastholder, at en samlet politisk løsning, der indebærer en retfærdig fordeling af indtægter gennem statsbudgettet, er afgørende for at finde løsninger på krisen og bane vejen for en bæredygtig udvikling i regionen;

25.    fordømmer den ulovlige udnyttelse naturressourcerne i Den Centralafrikanske Republik;

26.    mener, at gennemsigtighed og offentlig kontrol inden for minedriftssektoren er af afgørende betydning for en effektiv minedriftsforvaltning og for offentlighed omkring minedrifts- og eksportvirksomhedernes aktiviteter og indtægter;

27.    opfordrer til foranstaltninger, der bør træffes med bistand fra det internationale samfund, med henblik på at styrke bestræbelserne på at løse den politiske krise og opbygge et retsvæsen og en forvaltningsinfrastruktur, idet det i særlig grad bør prioriteres at få genskabt basale tjenester med hensyn til retsforhold, sundhed og uddannelse; opfordrer til foranstaltninger, der sikrer og fremme retten til uddannelse, og opfordrer regeringen til at intensivere sine bestræbelser på at gennemføre handlingsplanen om uddannelse for alle;

28.    fordømmer ødelæggelsen af naturarven, navnlig krybskytteri (resolution fra FN's Sikkerhedsråd);

Politisk proces

29.    gentager sin støtte til Den Centralafrikanske Republiks suverænitet, enhed og territoriale integritet;

30.    opfordrer de centralafrikanske myndigheder til omgående at implementere aftalerne om den politiske overgang for at muliggøre afholdelsen af valg og tilbagevenden til forfatningsmæssig orden i februar 2015;

31.    gentager sin støtte til premierminister Nicolas Tiangaye, som har det internationale samfunds støtte;

32.    slår til lyd for en genetablering af Den Centralafrikanske Republiks offentlige forvaltning med henblik på afholdelse af troværdige og uanfægtede nationale valg, der kan lede landet videre i retning af demokrati; bemærker, at de statslige strukturer og den statslige kontrol til trods for premierminister Tiangayes anstrengelser er opløst i en grad, så der kun er meget lidt tilbage; tilskynder til civilsamfundets deltagelse i debatten om Den Centralafrikanske Republiks fremtid;

33.    insisterer på, at overgangsmyndighederne skal sikre kvindernes fulde deltagelse i alle faser af processen (resolution fra FN's Sikkerhedsråd);

34.    ser med tilfredshed, at FN har forpligtet sig til at følge forvaltningen af overgangen på nært hold;

35.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Catherine Ashton, FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, Den Afrikanske Unions institutioner, ECCAS, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og EU's medlemsstater samt Den Centralafrikanske Republiks nationale overgangsråd.