Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0561/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0561/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

11.12.2013 - (2013/2980(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0561/2013)
ECR (B7‑0570/2013)
S&D (B7‑0571/2013)
PPE (B7‑0572/2013)
ALDE (B7‑0575/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller, Bogusław Sonik εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Αντιγόνη Παπαδοπούλου εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Rui Tavares εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2013/2980(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0561/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0561/2013
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

(2013/2980(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Ιανουαρίου 2013[1] και 12ης Σεπτεμβρίου 2013[2] σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2088 (2013) της 24ης Ιανουαρίου 2013, 2121(2013) της 10ης Οκτωβρίου 2013, και 2127(2013) της 5ης Δεκεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 15ης Νοεμβρίου, και την έκθεση του κ. Abou Moussa, Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την Κεντρική Αφρική,

–   έχοντας υπόψη την έκκληση που απεύθυνε προς τη διεθνή κοινότητα από το βήμα του ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας Nicolas Tiangaye,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή των κεντροαφρικανικών αρχών της 20ης Νοεμβρίου 2013, στην οποία ζητούν να υποστηριχθεί η δύναμη της MISCA από γαλλικές δυνάμεις,

- έχοντας υπόψη την ενημέρωση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας της 25ης Νοεμβρίου 2013 από τον Αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Jan Eliasson σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

- έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της 21ης Δεκεμβρίου 2012, 1ης και 11ης Ιανουαρίου 2013, 25ης Μαρτίου 2013, 21ης Απριλίου 2013, 27ης Αυγούστου 2013, και 5ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

- έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Επιτρόπου της ΕΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Προστασία του Πολίτη της 21ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την επιδείνωση της κρίσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

- έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

- έχοντας υπόψη την ίδρυση μιας Διεθνούς Ομάδας Επαφής για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία τον Μάιο του 2013 με αντικείμενο το συντονισμό της περιφερειακής, πανηπειρωτικής και διεθνούς δράσης, προκειμένου να εξευρεθεί μια βιώσιμη λύση στα επανερχόμενα προβλήματα της χώρας,

- έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής της 3ης Μαΐου 2013 στη Brazzaville (Δημοκρατία του Κονγκό), η οποία επικύρωσε το χάρτη πορείας για τη μετάβαση και συγκρότησε Ειδικό Ταμείο για την παροχή βοήθειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ),

- έχοντας υπόψη τη δήλωση που ενέκρινε η Διεθνής Ομάδα Επαφής σχετικά με την ΚΑΔ κατά την τρίτη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στο Bangui στις 8 Νοεμβρίου 2013,

- έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο κυρώθηκε από την ΚΑΔ το 2001,

- έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλες Συγκρούσεις που είναι προσαρτημένο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο έχει υπογραφεί από την ΚΑΔ,

- έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου που εκδόθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2013 από το Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης για την Ειρήνη και την Ασφάλεια σχετικά με την κατάσταση στην ΚΑΔ,

- έχοντας υπόψη την έγκριση, από το Συμβούλιο της Αφρικανικής Ένωσης για την Ειρήνη και την Ασφάλεια, στις 10 Οκτωβρίου 2013, ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου,

- έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν του Συμβουλίου της Αφρικανικής Ένωσης για την Ειρήνη και την Ασφάλεια, της 13ης Νοεμβρίου 2013, στο οποίο εκφράζεται ικανοποίηση για τη σχεδιαζόμενη ενίσχυση του γαλλικού αποσπάσματος ώστε να στηριχθεί καλύτερα η MISCA,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 19ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

- έχοντας υπόψη τη δήλωση της 27ης Νοεμβρίου 2013 των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία),

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 21ης Οκτωβρίου 2013 για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 122, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

 

Βιαιοπραγίες

 

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έναρξη των συγκρούσεων στην ΚΑΔ στα τέλη του 2012 και αφότου αντάρτες Séléka κατέλαβαν την εξουσία από τον πρώην Πρόεδρο François Bozizé τον Μάρτιο του 2013, η ΚΑΔ έχει βυθιστεί στο χάος, με αποτέλεσμα σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη στρατιωτική νίκη της συμμαχίας των Séléka στις 24 Μαρτίου 2013 και την κατάληψη της εξουσίας, στοιχεία αυτής της συμμαχίας έχουν διαπράξει πολλές ακρότητες, βιασμούς, εγκλήματα, πράξεις φυσικής βίας και κλοπές, καθώς και λεηλασίες και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στις επαρχίες, εντελώς ανεξέλεγκτα· ότι αυξάνεται η χρήση παιδιών-στρατιωτών και εντείνεται η σεξουαλική βία·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι βιαιότητες διαπράττονται και από άλλες ένοπλες ομάδες, ορισμένες από τις οποίες ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν τον πρώην Πρόεδρο Bozizé·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 5 Δεκεμβρίου, 400 άνθρωποι πέθαναν στο Bangui μέσα σε 72 ώρες·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση ενορχηστρώνεται σε θρησκευτικό πόλεμο, όπως μαρτυρεί η δεινή θέση των χριστιανικών κοινοτήτων και ότι, παρά τις κοινές προσπάθειες θρησκευτικών ηγετών να αποφευχθεί ο πόλεμος μεταξύ θρησκειών και να διαφυλαχθεί η παραδοσιακή ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ θρησκειών και κοινοτήτων, η κατάσταση κινδυνεύει να εκτροχιαστεί αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης στην περιοχή, δεδομένου ότι, εάν η ΚΑΔ μετατραπεί σε καταφύγιο για τρομοκράτες, λαθρέμπορους ναρκωτικών, τζιχαντιστές και ληστές, θα επηρεαστούν και οι γειτονικές χώρες· ότι οι αρχές του Καμερούν έκλεισαν προσωρινά τα σύνορα με την ΚΑΔ αφότου αντάρτες Séléka επιτέθηκαν στη μεθοριακή πόλη Toktoyo και σκότωσαν έναν Καμερουνέζο συνοριακό υπάλληλο·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιαιοπραγίες αυτές διαπράττονται από ομάδες εξοπλισμένες με σύγχρονα όπλα, σε ορισμένες περιπτώσεις και με βαρύ οπλισμό·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες συγκρούσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο αυτοχρηματοδοτούμενες, καθώς ομάδες ανταρτών, δίκτυα εγκληματιών, μισθοφόροι και ληστρικές ελίτ στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στα έσοδα από φυσικούς πόρους για να χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές δραστηριότητες·

Θ.     εκτιμώντας ότι οι εθνικές μεταβατικές αρχές δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τους δράστες των βιαιοτήτων και να ανταποκριθούν στο καθήκον τους για προστασία των πληθυσμών·

Ι.      εκτιμώντας ότι οι βιαιοπραγίες που διαπράττονται στην ΚΑΔ δικαιολογούν τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάληψης δράσης για να προληφθούν οι κίνδυνοι μαζικών εγκλημάτων που απειλούν τον κεντροαφρικανικό πληθυσμό και τη σταθερότητα των χωρών της περιοχής·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην ΚΑΔ κινδυνεύει να δημιουργήσει κλίμα πρόσφορο για την ανάπτυξη διεθνικών εγκληματικών δραστηριοτήτων (απόσπασμα του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ)·

Ασφάλεια

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που 1300 άνδρες της ECCAS (Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής) έχουν αναπτυχθεί στην ΚΑΔ, δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν τη χώρα να βυθιστεί στην ανομία·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, με την απόφασή του αριθ. 2127(2013), που εγκρίθηκε ομόφωνα, εξουσιοδότησε την αναβαθμισμένη στρατιωτική δράση γαλλικών και αφρικανικών στρατευμάτων για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την προστασία των αμάχων στην ΚΑΔ, επέβαλε εμπάργκο όπλων και ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη αποστολή διατήρησης της ειρήνης·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Νοεμβρίου 2013 ο Στρατηγός Jean-Marie Michel Mokoko (Κονγκό) ορίστηκε Ειδικός Εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ένωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και επικεφαλής των αφρικανικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στη χώρα MISCA·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η MISCA θα μπορέσει να αναπτυχθεί για περίοδο δώδεκα μηνών, με ρήτρα επανεξέτασης έξη μηνών, θα έχει δε ως αποστολή την προστασία των αμάχων, την αποκατάσταση της τάξης και ασφάλειας, τη σταθεροποίηση της χώρας και τη διευκόλυνση της διοχέτευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας·

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι η θέσπιση μιας "Επιχείρησης διατήρησης της ειρήνης" από τον ΟΗΕ, όπως έχει ζητήσει η Αφρικανική Ένωση και όπως προβλέπεται από την απόφαση 2127 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, θα επέτρεπε να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητας της επιχείρησης·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για να είναι αποτελεσματική μια επιχείρηση του ΟΗΕ πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν από 6.000 έως 9.000 κυανόκρανοι·

Ανθρώπινα δικαιώματα

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στην ΚΑΔ προκαλεί ανθρωπιστική καταστροφή και ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την περιφερειακή ασφάλεια·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δολοφονίες πολιτών, η πυρπόληση σπιτιών και η καταστροφή στοιχειωδών υποδομών έχουν εξαναγκάσει σε φυγή μισό εκατομμύριο από τα 4,6 εκατομμύρια του πληθυσμού της χώρας·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2013 ο εισαγγελέας του δικαστηρίου του Bangui ζήτησε ποινή φυλάκισης 10 ετών για τους 24 πρώην αντάρτες Séléka που οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη κατά την πρώτη δίκη για βιαιότητες που συνέβησαν στην ΚΑΔ·

ΚΑ.  εκτιμώντας ότι δεν έχει απαγγελθεί δίωξη σε πολυάριθμους δράστες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλημάτων πολέμου και ότι τούτο προωθεί το κλίμα ατιμωρησίας και ευνοεί τη διάπραξη περαιτέρω εγκλημάτων·

Ανθρωπιστικός τομέας

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη Αξιολόγηση Έκτακτης Επισιτιστικής Ασφάλειας (EFSA) αποκάλυψε ότι 484.000 άνθρωποι στη χώρα κινδυνεύουν από επισιτιστική ανασφάλεια·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας της ανασφάλειας και της ανεπαρκούς, σε σύγκριση με το μέγεθος της κρίσης, χρηματοδότησης, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται μόνο στις πόλεις·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια έχει ωθήσει το 70% των παιδιών να εγκαταλείψουν το σχολείο·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επιδίδεται σε τακτικό πολιτικό διάλογο με την ΚΑΔ και παραμένει ο βασικός δωρητής της χώρας, δεδομένου ότι έχει αυξήσει την ανθρωπιστική της βοήθεια κατά 8 δισ. ευρώ στα 20 δισ. ευρώ· ότι αυτή η ενωσιακή βοήθεια δεν είναι επαρκής και ότι πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις και άλλοι διεθνείς εταίροι·

 

Ανάπτυξη

ΚΣΤ. εκτιμώντας ότι ο πολύπλοκος χαρακτήρας της κρίσης απαιτεί μια σφαιρική και συνεκτική απάντηση, ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη, και ότι μόνη της η στρατιωτική παρέμβαση δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα·

 

ΚΖ.  εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια ευρεία και ολιστική προσέγγιση, η οποία να λαμβάνει υπόψη την αλληλοσύνδεση μεταξύ της διακυβέρνησης των φυσικών πόρων της ΚΑΔ, της ειρήνης, της ασφάλειας και των αναπτυξιακών ζητημάτων, με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμης λύσης·

 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη σημαντικής διεθνούς οικονομικής βοήθειας·

 

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που λήφθηκε από τη Διαδικασία του Kimberley για αναστολή της ιδιότητας μέλους της ΚΑΔ·

 

Λ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την επισφαλή κατάσταση στην ΚΑΔ, η ΕΕ ποτέ δεν διέκοψε την αναπτυξιακή συνεργασία με τη χώρα και παραμένει ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας· ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2013, η ΕΕ πρόσφερε 50 εκατ. ευρώ για την υπό αφρικανική ηγεσία Διεθνή Αποστολή Υποστήριξης στην ΚΑΔ, ώστε να συνεισφέρει στη σταθεροποίηση της χώρας και την προστασία των τοπικών πληθυσμών, και παράλληλα να δημιουρηγθούν οι συνθήκες που θα επέτρεπαν την χορήγηση οικονομικής βοήθειας και την μεταρρύθμιση των τομέων της ασφάλειας και της άμυνας·

 

Βιαιοπραγίες

 

1. καταδικάζει κατηγορηματικά τις σοβαρές παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και τις εκτεταμένες παραβιάσεις του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως από ομάδες πρώην ανταρτών Séléka και παραστρατιωτικές ομάδες και ιδιαίτερα τις γνωστές ως "anti-balaka", οι πράξεις των οποίων περιλαμβάνουν εξωδικαστικές δολοφονίες, συνοπτικές εκτελέσεις, βίαιες εξαφανίσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, βασανιστήρια, σεξουαλική και βασιζόμενη στο φύλο βία και στρατολόγηση παιδιών· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη νέα δυναμική της βίας και των αντεκδικήσεων που επικρατεί στην ΚΑΔ και που δημιουργεί τον κίνδυνο εκφυλισμού σε ανεξέλεγκτη κατάσταση με σοβαρότατα εγκλήματα του διεθνούς δικαίου, όπως τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· ανησυχεί επίσης για τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης που απειλεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή·

2. επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στην ΚΑΔ, η οποία χαρακτηρίζεται από πλήρη κατάρρευση του νόμου και της τάξης, απουσία κράτους δικαίου και συγκρούσεις μεταξύ θρησκευτικών ομάδων· καταδικάζει τις πρόσφατες βιαιότητες που εξάρθρωσαν περαιτέρω ακόμα και τις πιο στοιχειώδεις υπηρεσίες στη χώρα και επιδείνωσαν μια ήδη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση που επηρεάζει ολόκληρο τον πληθυσμό·

3. χαιρετίζει από αυτή την άποψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για επιβολή εμπάργκο στα όπλα εναντίον της ΚΑΔ·

Ασφάλεια

4. χαιρετίζει την έγκριση της απόφασης 2127(2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, βάσει του κεφαλαίου VII του Χάρτη του ΟΗΕ και ζητεί την ταχεία εφαρμογή της ώστε να απαλλαγεί ο πληθυσμός της ΚΑΔ από περαιτέρω βία και ανασφάλεια·

5. χαιρετίζει την ταχεία ανάπτυξη γαλλικών στρατευμάτων ύστερα από την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, και τις προσπάθειές τους για τερματισμό της βίας, προστασία του άμαχου πληθυσμού και αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων·

6. αποτίει φορό τιμής στους δύο Γάλλους στρατιώτες, που δρούσαν στο πλευρό των αφρικανικών δυνάμεων, οι οποίοι σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα της αποστολής τους που απέβλεπε στην προστασία των αμάχων της ΚΑΔ·

7. χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες διεθνείς προσπάθειες για αποκατάσταση της τάξης, μεταξύ των οποίων είναι και η ενίσχυση της ειρηνευτικής δύναμης MICOPAX της ECCAS και τη μετεξέλιξή της σε ειρηνευτική δύναμη της Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης για την Κεντρική Αφρική (MISCA), υπό την ευθύνη της Αφρικανικής Ένωσης·

8. καλεί τη διεθνή κοινότητα να πραγματοποιήσει όλες τις συνεισφορές σε χρήματα, στρατεύματα και άλλους πόρους που απαιτούνται για την κλιμάκωση της κυρίως αφρικανικής διεθνούς παρουσίας για την ασφάλεια, και να εξασφαλίσει την υλοποίηση της εντολής της· χαιρετίζει από την άποψη αυτή την προσφορά 50 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για τη στήριξη της AFISMA–CAR·

9. εκφράζει τη λύπη του για την βραδύτητα της συγκρότησης μιας επιχείρησης διατήρησης της ειρήνης από τα Ηνωμένα Έθνη και για τον χρόνο που χρειάζεται το Συμβούλιο Ασφαλείας για να δώσει εντολή σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του Χάρτη του ΟΗΕ·

10. θεωρεί περαιτέρω αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των συγκρούσεων, ιδίως μέσω της μεταρρύθμισης των ένοπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας, της αποστρατικοποίησης, της αποστράτευσης και της επανένταξης των πρώην μαχητών, σύμφωνα με την απόφαση 2121 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον επαναπατρισμό των προσφύγων, την επάνοδο των εσωτερικά εκτοπισμένων στις εστίες τους και την εφαρμογή βιώσιμων αναπτυξιακών προγραμμάτων·

11. ζητεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μελετήσει τη δυνατότητα ενεργειών κατάρτισης και υποστήριξης της MISCA όπως έγινε στο παρελθόν για την AMISOM, έτσι ώστε να αυξηθεί η ικανότητα των αφρικανικών δυνάμεων να διαχειρίζονται μόνες τους το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρήσεων επιβολής της ασφάλειας·

12. παρατηρεί ότι οι πρόσφατες κρίσεις στο Μαλί και την ΚΑΔ καταδεικνύουν την ανάγκη να εξοπλιστεί η αφρικανική ήπειρος με επαρκείς ηπειρωτικές δυνατότητες ασφάλειας· από την άποψη αυτή, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν την υποστήριξη στην ουσιαστική συγκρότηση της Αφρικανικής Δυνατότητας Άμεσης Αντίδρασης σε Κρίσεις (Caric), που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013 και που αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της ταχείας έναρξης λειτουργίας της Αφρικανικής Δύναμης Αναμονής (FAA) της Αφρικανικής Ένωσης, η οποία προβλεπόταν αρχικά για το 2010·

13. επιθυμεί την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον αγώνα εναντίον του "Στρατού Αντίστασης του Κυρίου"·

 

Ανθρώπινα δικαιώματα

14. τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία για τους δράστες κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· ζητεί την καταγγελία, τον εντοπισμό, τη δίωξη και την τιμωρία των δραστών παρόμοιων πράξεων, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές ποινικό δίκαιο· τονίζει ότι από την άποψη αυτή, η κατάσταση στην ΚΑΔ έχει ήδη τεθεί υπόψη του ΔΠΔ και ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του Δικαστηρίου, δεν υπάρχει παραγραφή για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου· χαιρετίζει τη δήλωση που πραγματοποίησε στις 7 Αυγούστου 2013 η Εισαγγελία του ΔΠΔ·

15. ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την καταπολέμηση της βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών, να εξασφαλιστεί η προστασία τους και να τερματιστεί η ατιμωρησία των δραστών τέτοιων εγκλημάτων·

16. χαιρετίζει ιδιαίτερα τη δημιουργία, από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, μιας εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνά τις καταγγελίες για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στην ΚΑΔ από όλα τα μέρη από τον Ιανουάριο του 2013· καλεί όλα τα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με την εν λόγω επιτροπή έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δράστες αυτών των απεχθών εγκλημάτων θα κληθούν να λογοδοτήσουν·

17. ενθαρρύνει την πλήρη συνεργασία με την Επιτροπή Κυρώσεων που έχει συγκροτηθεί με την απόφαση 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ·

18. καλεί τις αρχές της ΚΑΔ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο η χώρα τους έχει υπογράψει·

19. ζητεί να διατηρηθούν οι εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με την απαγόρευση της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών στις ένοπλες δυνάμεις και σε ένοπλες ομάδες·

Ανθρωπιστικός τομέας

20. χαιρετίζει τη δημιουργία μιας ανθρωπιστικής αερογέφυρας από την ΕΕ, με πτήσεις της ECHO – την υπηρεσία εναέριων ανθρωπιστικών μεταφορών - από τις 9 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να ενταθούν οι διεθνείς προσπάθειες για σταθεροποίηση της ΚΑΔ εξασφαλίζοντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Εξωτερικής Υπηρεσίας και της Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη γρήγορη αντίδρασή τους στην κατάσταση·

21. καλεί τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει την ΚΑΔ στην πρώτη γραμμή της προσοχής της και να στηρίξει την εύθραυστη αυτή χώρα· τονίζει από αυτή την άποψη ότι η ανθρωπιστική κοινότητα πρέπει επίσης να διατηρήσει τη δέσμευσή της απέναντι στην ΚΑΔ, παρά την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και τις συνθήκες ασφαλείας, και να διαθέσει επαρκείς πόρους ώστε να δοθεί απάντηση στην ιατρική και ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει τη χώρα· εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη ανθρωπιστική πρόσβαση και καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων ανθρωπιστικών φορέων· καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης, και ιδίως τους Séléka, να επιτρέψουν την ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανώσεις παροχής βοήθειας·

22. χαιρετίζει την αυξημένη στήριξη που παρέχει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην ΚΑΔ και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ως κορυφαίους χορηγούς της χώρας να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τους άλλους χορηγούς και τους διεθνείς οργανισμούς έτσι ώστε να καλυφθούν επαρκώς οι επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες και να αμβλυνθούν τα δεινά του κεντροαφρικανικού λαού·

Ανάπτυξη

23. καλεί τη Διεθνή Ομάδα Επαφής για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ) να προσφέρει στην ΚΑΔ την απαραίτητη οικονομική στήριξη ώστε να δημιουργηθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, να αποκατασταθεί λειτουργική δημόσια διοίκηση και υπηρεσίες και να συγκροτηθούν λειτουργικοί δημοκρατικοί θεσμοί ικανοί να προστατεύουν τους πολίτες·

24. επιμένει ότι μια συνολική πολιτική λύση, που θα περιλαμβάνει τη δίκαιη κατανομή των εσόδων μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, έχει ζωτική σημασία για την εξεύρεση λύσεων στην κρίση και το άνοιγμα του δρόμου για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής·

25. καταδικάζει την παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της ΚΑΔ·

26. θεωρεί ότι η διαφάνεια και ο δημόσιος έλεγχος του εξορυκτικού τομέα έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την αποτελεσματική εξορυκτική διαχείριση και για τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων και των εσόδων των εξορυκτικών και εξαγωγικών εταιρειών·

27. ζητει να ληφθούν μέτρα, με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να ενταθούν οι προσπάθειες επίλυσης της πολιτικής κρίσης και οικοδόμησης ενός συστήματος δικαιοσύνης και διοικητικών υποδομών, με υψηλή προτεραιότητα στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών στη δικαιοσύνη, την περίθαλψη και την εκπαίδευση· ζητεί να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί και να προωθηθεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση και καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για Εκπαίδευση για Όλους·

28. καταδικάζει την καταστροφή της φυσικής κληρονομιάς και ιδίως τη λαθροθηρία (απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ)·

Πολιτική διαδικασία

29. επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της ΚΑΔ·

30. ζητεί από τις αρχές της ΚΑΔ να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τις συμφωνίες σχετικά με την πολιτική μετάβαση, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή εκλογών και η επιστροφή στη συνταγματική τάξη έως τον Φεβρουάριο του 2015·

31. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στον Πρωθυπουργό Nicolas Tiangaye, ο οποίος έχει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας·

32. ζητεί την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης της ΚΑΔ έτσι ώστε να οργανωθούν αξιόπιστες και αδιάβλητες εθνικές εκλογές που θα οδηγήσουν τη χώρα περαιτέρω στο δρόμο της δημοκρατίας· επισημαίνει ότι, παρά τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού Tiangaye, οι δομές και ο έλεγχος του κράτους έχουν διαβρωθεί σε τέτοιο βαθμό που ελάχιστα μένουν στη θέση τους· ενθαρρύνει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΔ·

33. επιμένει ότι οι αρχές μετάβασης πρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας (απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ)·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο ΟΗΕ δεσμεύεται "να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την διαχείριση της μετάβασης"·

35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην ΑΠ/ΥΕ Catherine Ashton, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, την ECCAS, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στα κράτη μέλη της ΕΕ και στο Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.