Eljárás : 2013/2980(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0561/2013

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0561/2013

Viták :

PV 12/12/2013 - 17.1
CRE 12/12/2013 - 17.1

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 18.1

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0602

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 159kWORD 102k
11.12.2013
PE525.620v01-00}
PE525.629v01-00}
PE525.630v01-00}
PE525.631v01-00}
PE525.634v01-00} RC1
 
B7-0561/2013}
B7-0570/2013}
B7-0571/2013}
B7-0572/2013}
B7-0575/2013} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B7‑0561/2013)

ECR (B7‑0570/2013)

S&D (B7‑0571/2013)

PPE (B7‑0572/2013)

ALDE (B7‑0575/2013)


a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetről (2013/2980(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Anne Delvaux, Seán Kelly, Joachim Zeller, Bogusław Sonik a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Françoise Castex, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Patrice Tirolien, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou az S&D képviselőcsoport nevében
Louis Michel, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells az ALDE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Rui Tavares a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan az ECR képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetről (2013/2980(RSP))  

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetről szóló 2013. január 17-i(1) és 2013. szeptember 12-i(2) állásfoglalására,

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2013. január 24-i 2088 (2013) sz., 2013. október 10-i 2121 (2013) sz., valamint 2013. december 5-i 2127 (2013) sz. határozatára,

–       tekintettel az ENSZ főtitkárának november 15-i jelentésére és Abou Moussának, a főtitkár képviselőjének és az ENSZ Közép-afrikai Köztársasággal foglalkozó regionális irodája vezetőjének jelentésére,

–       tekintettel a Közép-afrikai Köztársaság miniszterelnökének Nicolas Tiangayénak az ENSZ Közgyűlésén keresztül a nemzetközi közösséghez intézett segélykérő üzenetére,

–       tekintettel a közép-afrikai hatóságok 2013. november 20-i levelére, amelyben azt kérik, hogy a francia haderő nyújtson támogatást a MISCÁ-nak,

–       tekintettel az ENSZ főtitkárhelyettesének, Jan Eliassonnak a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetről a Biztonsági Tanács előtt 2013. november 25-én tartott tájékoztatójára,

–       tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetről szóló 2012. december 21-i, 2013. január 1-jei és 11-i, 2013. március 25-i, 2013. április 21-i, 2013. augusztus 27-i és 2013. december 5-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az EU humanitárius segélyekkel és polgári védelemmel foglalkozó biztosának a Közép-afrikai Köztársaságban legutóbb kirobbant konfliktusról szóló 2012. december 21-i, valamint a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult válság elmélyüléséről szóló 2013. szeptember 10-i nyilatkozatára,

–       tekintettel a felülvizsgált Cotonoui Megállapodásra,

–       tekintettel arra, hogy 2013 májusában nemzetközi kapcsolattartó csoportot hoztak létre a Közép-afrikai Köztársaságot sújtó ismétlődő problémák tartós megoldását célzó regionális, kontinentális és nemzetközi erőfeszítések koordinálására;

–       tekintettel a nemzetközi kapcsolattartó csoport Brazzaville-ben (Kongói Köztársaság), 2013. május 3-án tartott ülésére, amely jóváhagyta az átalakulás ütemtervét, és létrehozta a Közép-afrikai Köztársaság támogatására szolgáló különleges alapot;

–       tekintettel a Közép-afrikai Köztársasággal foglakozó nemzetközi kapcsolattartó csoport 2013. november 8-án Banguiban tartott ülésén elfogadott nyilatkozatára,

–       tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság 1998-as Római Statútumára, melyet a Közép-afrikai Köztársaság 2001-ben ratifikált,

–       tekintettel a Gyermek Jogairól szóló Egyezménynek a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvére, amelyet a Közép-afrikai Köztársaság is aláírt,

–       tekintettel az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági Tanácsának a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetről szóló 2013. november 13-i sajtónyilatkozatára,

–       tekintettel az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági Tanácsa által október 10-én elfogadott új műveleti stratégiára,

–       tekintettel az Afrikai Unió Béke- és Biztonsági Tanácsának november 13-i közleményére, amelyben üdvözli a francia kontingens tervezett megerősítését a MISCA nagyobb fokú támogatása érdekében,

–       tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek a Közép-afrikai Köztársaságról szóló 2013. június 19-i állásfoglalására,

–       tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlése társelnökeinek az etiópiai Addis Abebában 2013. november 27-én kiadott nyilatkozatára,

–       tekintettel az EU Tanácsának a Közép-afrikai Köztársaságról szóló 2013. október 21-i következtetéseire,

–       tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

Erőszakos cselekmények

A.     mivel amióta 2012 végén a Közép-afrikai Köztársaságban kitört a fegyveres harc, és a Seleka-lázadók 2013 márciusában erővel átvették a hatalmat François Bozizé korábbi elnöktől, a Közép-afrikai Köztársaságban eluralkodott a káosz, mely következtében súlyos élelmiszer- és gyógyszerhiány keletkezett;

B.     mivel a Seleka-koalíció 2013. március 24-i katonai győzelme és hatalomra kerülése óta e koalíció néhány egysége mind a fővárosban, mind vidéken mindenfajta kontroll nélkül számos alkalommal jogsértéseket, erőszakos cselekedeteket, bűncselekményeket, fizikai bántalmazást, lopást, fosztogatást és más emberi jogi jogsértéseket követett el; mivel egyre terjed a gyermekkatonák alkalmazása és a nemi erőszak;

C.     mivel más fegyveres csoportok is követnek el visszaéléseket, melyek némelyike a korábbi elnök, Bozizé hívei közé tartozónak vallja magát;

D.     mivel december 5-én Banguiban 400 ember halt meg 72 óra leforgása alatt;

E.     mivel a háborút egyes csoportok vallásháborúként beállítva akarják a maguk céljaira felhasználni, amint az egyes magukat kereszténynek valló közösségek nyilatkozataiból nyilvánvaló, és mivel a vallási vezetőknek a felekezetek közötti háború elkerülésére és a vallások és a közösségek hagyományosan békés egymás mellett élésének megőrzésére tett közös erőfeszítései ellenére félő, hogy a helyzet eldurvul, amennyiben nem sikerül megfelelő megoldást találni;

F.     mivel a térségben fennáll az erőszakhullám továbbterjedésének veszélye, hiszen ha a Közép-afrikai Köztársaság terroristák, kábítószer-kereskedők, dzsihádisták és banditák főhadiszállásává válik, annak a szomszédos országokban is lesznek következményei; mivel a kameruni hatóságok ideiglenesen lezárták a Közép-afrikai Köztársasággal közös határukat, miután a Selekához tartozó lázadók megtámadták a határon fekvő Toktoyo városát és megöltek egy kameruni határőrt;

G.     mivel az erőszakos cselekményeket korszerű fegyverekkel és nehézfegyverzettel felszerelt csoportok követik el;

H.     mivel a fegyveres konfliktusok az utóbbi időben egyre inkább önfinanszírozókká váltak, mert a lázadó csoportok, a bűnszervezetek, a zsoldos katonák és a haszonleső elit csoportok egyre inkább a természeti erőforrásokból származó bevételekből finanszírozták a katonai tevékenységeket;

I.      mivel az ideiglenes nemzeti hatóságok nem képesek ellenőrzésük alatt tartani az erőszakos cselekmények elkövetőit, és így eleget tenni a lakosság védelmére irányuló kötelezettségüknek;

J.      mivel a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett erőszakos cselekmények indokolttá teszik a mielőbbi fellépést a közép-afrikai lakosságot fenyegető tömeges erőszakcselekmények kockázatának megelőzése és a régióbeli országok stabilitása érdekében;

K.     mivel a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet azzal fenyeget, hogy a transznacionális bűncselekmények számára kedvező légkört teremt (az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatából vett megállapítás);

Biztonság

L.     mivel ugyan 1 300 fős ECCAS (Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége) haderőt telepítettek a Közép-afrikai Köztársaságba, az sem tudta megakadályozni, hogy az országban megszűnjön a jogállamiság;

M.    mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa a 2127. sz. egyhangúlag elfogadott határozatában engedélyezte a francia és afrikai hadsereg fokozott katonai fellépését a biztonság helyreállítása és a közép-afrikai köztársasági civil lakosság védelme érdekében, továbbá fegyverembargót vezetett be és felkérte az ENSZ-t egy lehetséges békefenntartó művelet előkészítésére;

N.     mivel 2013. november 26-án Jean-Marie Michel Mokoko tábornokot(Kongó) kinevezték az Afrikai Unió különleges képviselőjévé a Közép-afrikai Köztársaságban és az országban bevetett afrikai erők (MISCA) vezetőjévé;

O.     mivel a MISCA tizenkét hónapos időszakra közbe tud lépni úgy, hogy hat hónap után felülvizsgálatot végeznek, és feladata a civil lakosság védelme, a rend és a biztonság helyreállítása, az ország stabilizálása és a humanitárius segélyek eljuttatásának elősegítése lenne;

P.     mivel az ENSZ békefenntartó missziójának bevetése, amelyet az Afrikai Unió kért, és amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2127. sz. határozata elrendel, lehetővé tenné a művelet folyamatos pénzügyi támogatásának biztosítását;

Q.     mivel az ENSZ-főtitkár jelentése szerint az ENSZ műveletének 6000–9000 kéksisakos békefenntartót kellene mozgósítania ahhoz, hogy eredményes legyen;

Emberi jogok

R.     mivel a Közép-afrikai Köztársaságban a közrend és a biztonság felbomlása humanitárius katasztrófát okoz, és súlyosan fenyegeti a regionális biztonságot is;

S.     mivel a civil lakossággal szemben elkövetett gyilkosságok, a lakóházak felégetése, az alapvető infrastruktúrák lerombolása menekülésre kényszerített félmillió embert az ország 4,6 millió lakosa közül;

T.     mivel 2013. szeptember 4-én a Bangui Bíróság főügyésze 10 év börtönbüntetést kért 24 korábbi Seleka-lázadóra, akiket a Közép-afrikai Köztársaságban elkövetett visszaélésekkel foglalkozó tárgyaláson első fokon elítéltek;

U.     mivel az emberi jogi jogsértések és háborús bűnök számos elkövetője ellen nem indult büntetőeljárás; mivel mindez a büntetlenség légkörének kedvez, és újabb bűncselekmények elkövetésére bátorít;

Humanitárius kérdések

V.     mivel a közelmúltban elkészült szükséghelyzeti élelmezésbiztonsági felmérés szerint az országban 484 000 embert veszélyeztet élelmiszerhiány;

W.    mivel a biztonság hiánya és a válság mértékéhez képest elégtelen segélyezés miatt a humanitárius szervezetek csak a városokban tudnak dolgozni;

X.     mivel az instabil helyzet következtében a gyermekek 70%-a kimaradt az iskolából;

Y.     mivel az Európai Unió továbbra is rendszeres politikai párbeszédet folytat a Közép-afrikai Köztársasággal, és továbbra is az ország legbőkezűbb adományozója, miután a humanitárius segély összegét 8 millióról 20 millió euróra emelte; mivel ez az uniós segély nem elegendő, és mivel más nemzetközi partnereknek is részt kell vállalniuk a segélyezésből;

Fejlesztés

Z.     mivel a válság összetett volta globális és koherens, integrált és többdimenziós válaszlépést tesz szükségessé, a katona beavatkozás önmagában nem tudja megoldani a problémákat;

AA.  mivel fontos a széles körű és holisztikus megközelítés alkalmazása, amely a fenntartható megoldás kidolgozása érdekében figyelembe veszi a Közép-afrikai Köztársaság természeti erőforrásainak kezelése, a béke, a biztonság és a fejlesztési kérdések közötti kölcsönös függést;

AB.  mivel jelentős mértékű nemzetközi gazdasági segítségre van szükség;

AC.  figyelembe véve a kimberley-i folyamat keretében a Közép-afrikai Köztársaság felfüggesztéséről hozott határozatot;

AD.  mivel a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult bizonytalan helyzet ellenére az EU eddig egyszer sem függesztette fel a fejlesztési együttműködést az országgal, és továbbra is a legbőkezűbb humanitárius adományozónak számít; mivel az EU 2013. december 5-én 50 millió eurót ajánlott fel a Közép-afrikai Köztársaságban tevékenykedő, afrikai vezetésű nemzetközi támogató missziónak az ország stabilizálását és a lakosság védelmét előmozdítandó, valamint azon feltételek megteremtése céljából, amelyek lehetővé tennék a humanitárius segítségnyújtást és a biztonsági és védelmi ágazat reformját;

Erőszakos cselekmények

1.      határozottan elítéli a humanitárius jog súlyos, illetve az emberi jogi normák széles körű, a korábban a Selekához tartozó egységek és egyéb – különösen az „anti-balaka” néven elhíresült – militáns csoportok által elkövetett megsértésének eseteit, ideértve a törvénytelen kivégzéseket, az azonnali kivégzéseket, az erőszakos eltüntetéseket, az önkényes letartóztatásokat és fogva tartást, a kínzást, a szexuális és a nemi alapú erőszakot, valamint a gyermekkatonák toborzását; kifejezi mély aggodalmát a Közép-afrikai Köztársaságban dúló erőszak és bosszúállás új dinamikája miatt, amely azzal fenyeget, hogy olyan ellenőrizhetetlen helyzet alakul ki, amelyben a nemzetközi jog szerinti súlyos bűncselekményeket – háborús és emberiesség elleni bűnöket – követnek el; ugyancsak aggódik az esetleges továbbterjedő hatások miatt, amelyek az egész régiót veszélybe sodorhatják;

2.      mély aggodalmát fejezi ki a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet miatt, amelyet a jog és a rend teljes összeomlása, illetve a jogállamiság hiánya és a szektás erőszak jellemez; elítéli a legutóbbi erőszakos cselekményeket, amelyek még az ország legalapvetőbb szolgáltatásait is tovább rombolták, és súlyosbították a teljes népességet érintő, már amúgy is rettenetes humanitárius helyzetet;

3.      ezzel kapcsolatban üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát a Közép-afrikai Köztársaságra vonatkozó fegyverembargóról;

Biztonság

4.      üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának az ENSZ-alapokmány VII. fejezete szerinti 2127(2013) sz. határozatát, és felszólít annak mihamarabbi végrehajtására annak érdekében, hogy a Közép-afrikai Köztársaság népe a továbbiakban ne szenvedjen az erőszaktól és a biztonság hiányától;

5.      üdvözli a francia katonai erő – az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát követő –gyors megjelenését a helyszínen, illetve az erőszak megállítása, a polgári lakosság megóvása és a milíciák lefegyverzése érdekében kifejtett erőfeszítéseiket;

6.      tisztelettel adózik azon két francia katona emlékének, akik az afrikai erők oldalán harcolva a Közép-afrikai Köztársaság polgári lakosságának védelmét célzó küldetésük első napján elestek;

7.      üdvözli a folyamatban levő, a rend helyreállítása érdekében tett nemzetközi erőfeszítéseket, beleértve az ECCA/MICOPAX békefenntartó kontingens megerősítését és a MISCA (Közép-Afrikát támogató nemzetközi misszió) Afrikai Unió által vezetett békefenntartó erőinek való alárendelését;

8.      felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy tegyen meg minden szükséges pénzügyi, katonai és egyéb felajánlást az elsősorban afrikai jellegű nemzetközi biztonsági jelenlét megerősítése érdekében és biztosítsa az általuk vállalt megbízatás végrehajtását; e tekintetben üdvözli az EU által az AFISMA/Közép-afrikai Köztársaság számára juttatott 50 millió eurós adományt;

9.      sajnálja az ENSZ békefenntartó műveletének végrehajtása során tapasztalt késedelmet, és hogy a Biztonsági Tanácsnak oly sok időre van szüksége ahhoz, hogy az ENSZ-alapokmány VII. fejezete szerinti felhatalmazást megadja;

10.    szükségesnek tartja továbbá, hogy a konfliktusok következményeivel is foglalkozzanak, különösen a fegyveres erők és a biztonsági erők reformja, a lefegyverzés, a korábbi fegyveresek leszerelésére és társadalmi reintegrálására irányuló intézkedések (az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2121(2013) sz. határozatával összhangban), a menekültek hazatelepítése, a belső menekültek otthonukba történő visszatérése, valamint életképes fejlesztési programok végrehajtása révén;

11.    kéri az Európai Unió Tanácsát, hogy tanulmányozza – az AMISOM esetéhez hasonlóan – a MISCA erőinek kiképzését és támogatását célzó akciók lehetőségét az afrikai erők azon képességének növelése érdekében, hogy saját maguk intézhessék a biztonság fenntartását célzó műveletek tervezését és vezetését;

12.    megállapítja, hogy a legutóbbi mali és közép-afrikai válságok rámutattak annak szükségességére, hogy az afrikai kontinens megfelelő saját kontinentális biztonsági kapacitással rendelkezzék; e tekintetben felkéri az EU-t és tagállamait, hogy fokozzák a 2013 júniusában létrehozott afrikai azonnali válságelhárító kapacitás (CARIC) tényleges kialakítása érdekében juttatott támogatásukat, mert arra elengedhetetlenül szükség van az Afrikai Unió afrikai készenléti hadereje (FAA) – eredetileg 2010-re tervezett – gyors műveletbe vethetőségének biztosításához;

13.    véleménye szerint az „Úr Ellenállási Hadserege” elleni küzdelem megkívánja a regionális összefogás erősítését;

Emberi jogok

14.    hangsúlyozza, hogy az emberi jogok súlyos megsértéseit elkövetők, illetve a nemzetközi humanitárius jogok megsértői nem élvezhetnek büntetlenséget; felszólít az ilyen bűncselekmények elkövetőinek bejelentésére, azonosítására, a nemzeti és nemzetközi büntetőjog alapján történő vád alá vonására és megbüntetésére; rámutat ezzel kapcsolatban, hogy a Közép-afrikai Köztársaság helyzetét már vizsgálja a Nemzetközi Büntetőbíróság, és hogy a Bíróság alapokmánya értelmében a népirtás, az emberiesség elleni bűnök vagy a háborús bűnök nem évülnek el; üdvözli a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészének 2013. augusztus 7-i nyilatkozatát;

15.    felszólít sürgős intézkedések meghozatalára a nők és lányok elleni erőszak leküzdése, biztonságuk garantálása és a hasonló bűncselekmények elkövetőinek megbüntetése érdekében;

16.    különösen üdvözli, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa vizsgálóbizottságot hozott létre a nemzetközi humanitárius jogok, valamint az emberi jogok megsértése –– 2013. január óta bármely fél által elkövetett – eseteinek kivizsgálására a Közép-afrikai Köztársaságban felszólítja valamennyi felet, hogy maradéktalanul működjenek együtt az említett bizottsággal annak elérése érdekében, hogy e gyűlöletes bűncselekmények elkövetőit felelősségre vonják;

17.    ösztönzi az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2127(2013). számú határozatával létrehozott szankcióbizottsággal folytatott teljes körű együttműködést;

18.    felszólítja a Közép-afrikai Köztársaság hatóságait, hogy tartsák be a Nemzetközi Büntetőbíróság országuk által is aláírt Római Statútumában rögzített kötelezettségeket;

19.    kéri a gyermekek fegyveres erőkbe és katonai csoportokba való toborzásának, és ilyen alakulatokban való alkalmazásának tilalmával kapcsolatos nemzeti és nemzetközi kötelezettségek betartását;

Humanitárius kérdések

20.    üdvözli, hogy az EU december 9-én az ECHO humanitárius légi szállítási szolgálat járatai segítségével humanitárius légihidat alakított ki annak érdekében, hogy hatékonyabbá válhassanak a Közép-afrikai Köztársaság stabilizálása végett tett nemzetközi erőfeszítések, biztosítva a humanitárius segélyek eljutását a leginkább rászorulókhoz; üdvözli az Európai Külügyi Szolgálat és a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos gyors reakcióját;

21.    felkéri a nemzetközi közösséget, hogy a Közép-afrikai Köztársaság ügyét továbbra is tekintsék prioritásnak, és támogassák ezt az ingatag helyzetű országot; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a humanitárius közösségnek a jelenlegi politikai és biztonsági helyzet ellenére eleget kell tennie a Közép-afrikai Köztársasággal kapcsolatosan vállalat kötelezettségeinek, és megfelelő forrásokat kell szánnia az országban kialakult egészségügyi és humanitárius válság leküzdésére; aggasztónak tartja, hogy korlátozzák a humanitárius szervezetek mozgását, továbbá elítéli a humanitárius dolgozók elleni támadásokat; felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, és különösen a Selekát, hogy biztosítsák a humanitárius és segélyszervezetek biztonságos és akadálytalan mozgását;

22.    üdvözli, hogy az Unió fokozott támogatást nyújt a Közép-afrikai Köztársaságban tapasztalható humanitárius válság kezeléséhez, és felkéri az Uniót és tagállamait mint az ország vezető donorjait, hogy fokozzák a többi donorral és a nemzetközi szervezetekkel való koordinációt a sürgős humanitárius szükségletek megfelelő kielégítése, illetve a Közép-afrikai Köztársaság népe szenvedésének enyhítése céljából;

Fejlesztés

23.    felkéri a Közép-afrikai Köztársasággal foglalkozó nemzetközi kapcsolattartó csoportot, hogy biztosítsa az ország számára az életképes gazdasági fejlődés elindításához, illetve a működőképes közigazgatás és szolgáltatási szektor kialakításához szükséges pénzügyi támogatást, valamint hozzon létre működőképes demokratikus intézményeket, amelyek képesek az állampolgárok megvédésére;

24.    meg van róla győződve, hogy egy, a bevételek állami költségvetésen keresztül megvalósuló igazságos elosztását is magában foglaló átfogó politikai megoldás alapvető fontosságú abban, hogy megoldásokat találjanak a válságra, és előkészítsék a régió fenntartható fejlődését;

25.    elítéli a Közép-afrikai Köztársaság természeti erőforrásainak illegális kiaknázását;

26.    úgy véli, hogy a bányászati ágazatban kulcsfontosságú az átláthatóság és az állami ellenőrzés a hatékony bányagazdálkodás, valamint a bányászati és exportvállalatok tevékenységeinek és jövedelmeinek nyilvánossá tétele érdekében;

27.    kéri, hogy a nemzetközi közösség támogatásával szülessenek intézkedések a politikai válság megoldására, valamint az igazságügyi rendszer és a közigazgatási infrastruktúra kiépítésére irányuló erőfeszítések fokozása érdekében, egyértelmű prioritásként kezelve az igazságügy, az egészségügyi ellátás és az oktatás terén szükséges alapvető szolgáltatásokat; kéri, hogy tegyenek lépéseket az oktatáshoz való jog biztosítása és előmozdítása érdekében, valamint hogy a kormány fokozza erőfeszítéseit az „Oktatás Mindenkinek” cselekvési terv végrehajtása céljából;

28.    elítéli a természeti örökség pusztítását, például az orvvadászatot (lásd az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát);

Politikai folyamat

29.    újra megerősíti, hogy támogatja a Közép-afrikai Köztársaság szuverenitását, egységét és területi integritását;

30.    felszólítja a Közép-afrikai Köztársaság hatóságait, hogy haladéktalanul hajtsák végre a politikai átmenettel kapcsolatos megállapodásokat annak érdekében, hogy meg lehessen tartani a választásokat, és 2015 februárjára visszaállhasson az alkotmányos rend;

31.    ismételten támogatásáról biztosítja Nicolas Tiangaye miniszterelnököt, aki bírja a nemzetközi közösség támogatását is;

32.    kéri a Közép-afrikai Köztársaság közigazgatásának helyreállítását annak érdekében, hogy hiteles és megkérdőjelezhetetlen országos választásokra kerülhessen sor, és hogy az ország ennek révén továbbléphessen a demokrácia útján; megállapítja, hogy Nicolas Tiangaye miniszterelnök erőfeszítései ellenére az állami struktúrák és az állami ellenőrzés szinte teljesen leépültek; bátorítja a civil társadalmat a Közép-afrikai Köztársaság jövőjéről folytatott vitában való részvételre;

33.    ragaszkodik hozzá, hogy az átmeneti hatóságok a folyamat valamennyi szakaszában biztosítsák a nők teljes körű részvételét (lásd az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát);

34.    üdvözli, hogy az ENSZ kötelezettséget vállalt az átmenet lebonyolításának szoros nyomon követésére;

35.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Catherine Ashton asszonynak, az ENSZ Biztonsági Tanácsának és főtitkárának, az Afrikai Unió intézményeinek, az ECCAS-nak, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésének, az EU tagállamainak, valamint a Közép-afrikai Köztársaság átmeneti nemzetgyűlésének.

 

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0033.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0389.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat