Společný návrh usnesení - RC-B7-0562/2013Společný návrh usnesení
RC-B7-0562/2013

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně

11. 12. 2013 - (2013/2981(RSP))

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7‑0562/2013)
PPE (B7‑0577/2013)
ALDE (B7‑0582/2013)
ECR (B7‑0583/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE
Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Roberts Zīle za skupinu ECR
Claudio Morganti, Mara Bizzotto za skupinu EFD


Postup : 2013/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0562/2013
Předložené texty :
RC-B7-0562/2013
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně

(2013/2981(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 7. září 2006[1] a ze dne14. března 2013[2] o vztazích mezi EU a Čínou, na usnesení ze dne 13. prosince 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracii ve světě v roce 2011 a o politice Evropské unie v této oblasti[3], na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a o politice Evropské unie v této oblasti[4] a na své usnesení ze dne 19. května 2010 o sdělení Komise: Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): posílená spolupráce mezi členskými státy[5],

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 18. prosince 2012, a zejména na její článek 3 o právu na nedotknutelnost lidské osobnosti,

–   s ohledem na slyšení pořádaná dne 21. listopadu 2009, dne 6. prosince 2012 a dne 2. prosince 2013 podvýborem pro lidská práva a na svědectví bývalého státního tajemníka kanadské vlády pro oblast Asie a Tichomoří Davida Kilgoura a právníka zaměřeného na oblast lidských práv Davida Matase o četných případech nedobrovolného odebírání orgánů stoupencům hnutí Falun Gong v Číně, které byly zaznamenány od roku 2000,

–   s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ratifikovanou Čínou dne 4. října 1988,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v Čínské lidové republice se provádí více než 10 000 transplantací orgánů ročně a 165 čínských transplantačních center nabízí možnost nalezení vhodných orgánů během dvou až čtyř týdnů, přičemž zde doposud neexistuje organizovaný účinný veřejný systém dárcovství a přidělování orgánů; vzhledem k tomu, že systém transplantace orgánů v Číně nesplňuje požadavky Světové zdravotnické organizace, pokud jde o transparentnost a zpětnou sledovatelnost získaných orgánů, a že čínská vláda odmítá přijmout systém nezávislé kontroly; vzhledem k tomu, že předpokladem etického dárcovství orgánů je dobrovolný a informovaný souhlas;

B.  vzhledem k tomu, že v Čínské lidové republice je míra dobrovolného dárcovství orgánů z důvodu tradiční víry mimořádně nízká; vzhledem k tomu, že v roce 1984 Čínská lidová republika zavedla nařízení, jímž bylo povoleno odebírání orgánů popraveným vězňům;

C. vzhledem k tomu, že když bývalý zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestů Manfred Nowak, kanadský výzkumník a právník zaměřený na oblast lidských práv David Matas a bývalý státní tajemník kanadské vlády pro oblast Asie a Tichomoří David Kilgour požádali o příslušné informace, nebyla vláda Čínské lidové republiky schopna dostatečně doložit původ odebraných orgánů;

D. vzhledem k tomu, že ředitel čínského výboru pro dárcovství orgánů a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Chuang Ťie-fu na madridské konferenci o dárcovství a transplantaci orgánů v roce 2010 uvedl, že více než 90 % transplantovaných orgánů odebraných zesnulým dárcům pochází od popravených vězňů v Číně, a prohlásil, že od poloviny roku 2014 se od všech nemocnic, které jsou oprávněny provádět transplantace orgánů, bude požadovat, aby přestaly využívat orgány popravených vězňů a používaly pouze orgány dobrovolných dárců přidělené prostřednictvím nově zaváděného vnitrostátního systému;

E.  vzhledem k tomu, že Čínská lidová republika ohlásila svůj záměr postupně ukončit odebírání orgánů popraveným vězňům do roku 2015 a zavést digitalizovaný systém přidělování orgánů označovaný jako čínský systém reakce pro účely transplantací (China Organ Transplant Response System), což je v rozporu s jejím příslibem, že bude od všech nemocnic oprávněných k provádění transplantací orgánů požadovat, aby do poloviny roku 2014 přestaly využívat orgány odebrané popraveným vězňům;

F.  vzhledem k tomu, že v červenci 1999 zahájila Komunistická strana Číny intenzivní celonárodní vlnu pronásledování s cílem vymýtit duchovní hnutí Falun Gong, což mělo za následek uvěznění a zadržení stovek tisíc stoupenců Falun Gong; vzhledem k tomu, že podle některých zpráv byli nucenému odebírání orgánů podrobeni i ujgurští a tibetští vězni;

G. vzhledem k tomu, že Výbor OSN proti mučení a zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání vyjádřili v souvislosti s tvrzeními o nedobrovolném odebírání orgánů vězňům své znepokojení a vyzvali vládu Čínské lidové republiky, aby zvýšila odpovědnost a transparentnost systému transplantace orgánů a trestala osoby odpovědné za jeho zneužívání; vzhledem k tomu, že zabíjení náboženských nebo politických vězňů pro účely prodeje orgánů na transplantace představuje mimořádně vážné porušování základního práva na život, které nelze tolerovat;

H. vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2013 zvolilo Valné shromáždění OSN Čínu do Rady OSN pro lidská práva, na tříleté období počínající 1. lednem 2014;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falung Gong uvězněných za jejich náboženské přesvědčení a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin;

2.  zdůrazňuje, že plán postupného ukončení nedobrovolného odebírání orgánů popraveným vězňům až do roku 2015 není přijatelný; vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby praktiky nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí a členům náboženských a etnických menšinových skupin ukončila okamžitě;

3.  vyzývá EU a její členské státy, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů v Číně upozornily; doporučuje Unii a jejím členským státům, aby veřejně odsoudily nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v Číně a zvýšily povědomí svých občanů cestujících do Číny o tomto problému; vyzývá k tomu, aby EU praktiky transplantace orgánů v Číně plně a transparentním způsobem prošetřila a aby ti, kteří byli do těchto neetických postupů zapojeni, byli trestně stíháni;

4.  vyzývá čínské orgány, aby zvláštnímu zpravodaji OSN pro otázky mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání a zvláštnímu zpravodaji OSN pro svobodu náboženství a vyznání na jejich žádost podrobně vysvětlily, z jakých zdrojů pochází orgány používané poté, co se zvýšil počet transplantací, a umožnily jim provést šetření transplantačních postupů v Číně;

5.  vyzývá k okamžitému propuštění všech vězňů svědomí v Číně, včetně stoupenců hnutí Falun Gong;

6.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva, vládě Čínské lidové republiky a Všečínskému shromáždění lidových zástupců.