Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0562/2013Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0562/2013

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αφαίρεση οργάνων στην Κίνα

11.12.2013 - (2013/2981(RSP))

σύμφωνα με τα άρθρα 122 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0562/2013)
PPE (B7‑0577/2013)
ALDE (B7‑0582/2013)
ECR (B7‑0583/2013)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Mariya Gabriel, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés, Bogusław Sonik εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Angelika Werthmann, Robert Rochefort, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Werner Schulz, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Mark Demesmaeker, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan, Roberts Zīle εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Claudio Morganti, Mara Bizzotto εξ ονόματος της Ομάδας EFD


Διαδικασία : 2013/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0562/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0562/2013
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αφαίρεση οργάνων στην Κίνα

(2013/2981(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006[1] και της 14ης Μαρτίου 2013[2] σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος[3], της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2009 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος[4], και της 19ης Μαΐου 2010 για την «ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων(2009-2015): Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών»[5],

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2012, ειδικότερα το άρθρο 3 για το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου,

–   έχοντας υπόψη τις ακροάσεις της 21ης Νοεμβρίου 2009, 6ης Δεκεμβρίου 2012 και 2ας Δεκεμβρίου 2013 που διεξήγαγε η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις αντίστοιχες μαρτυρίες του πρώην Καναδού Υφυπουργού για την περιοχή Ασία-Ειρηνικός David Kilgour και του δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων David Matas σχετικά με τη σε ευρεία κλίμακα και παρά τη θέλησή τους αφαίρεση οργάνων από τους ασκούντες το Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα από το 2000,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών Ωμής, Απάνθρωπης, Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, την οποία επικύρωσε η Κίνα στις 4 Οκτωβρίου 1988,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας προβαίνει σε άνω των 10 000 μεταμοσχεύσεις οργάνων κατ’ έτος και 165 κινεζικά κέντρα μεταμόσχευσης οργάνων διαφημίζουν ότι συμβατά όργανα μπορούν να ευρεθούν εντός δύο έως τεσσάρων εβδομάδων, ενώ, όπως έχουν τα πράγματα επί του παρόντος, η Κίνα δεν έχει οργανωμένο ή αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα δωρεάς ή διανομής οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα μεταμόσχευσης οργάνων στην Κίνα δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα των διαδρομών προμηθείας οργάνων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει αρνηθεί την ενδελεχή εξέταση του συστήματος από ανεξάρτητο φορέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθελούσια και κατόπιν ενημέρωσης συναίνεση αποτελεί προϋπόθεση για τη σύμφωνη με τη δεοντολογία δωρεά οργάνων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει υπέρμετρα χαμηλά ποσοστά εθελοντικής δωρεάς οργάνων λόγω παραδοσιακών πεποιθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1984 η Κίνα έθεσε σε εφαρμογή ρυθμίσεις που επέτρεπαν την αφαίρεση οργάνων από εκτελεσθέντες κρατουμένους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας δεν έχει λογοδοτήσει επαρκώς για τις προελεύσεις της περίσσειας οργάνων όταν ζητήθηκαν πληροφορίες από τον πρώην Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα βασανιστηρίων και άλλες μορφές ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας Manfred Nowak και από τους Καναδούς ερευνητές David Matas, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και David Kilgour, πρώην Καναδό Υφυπουργό για την περιοχή Ασία-Ειρηνικός·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διευθυντής της Επιτροπής Δωρεάς Οργάνων της Κίνας και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Huang Jiefu δήλωσε στη Διάσκεψη της Μαδρίτης σχετικά με τη Δωρεά Οργάνων και τις Μεταμοσχεύσεις το 2010 ότι άνω του 90 % των οργάνων μεταμόσχευσης που έχουν αφαιρεθεί από πτωματικούς δότες προέρχονται από εκτελεσθέντες κρατουμένους στην Κίνα, έχει δε δηλώσει ότι θα ζητηθεί από όλα τα νοσοκομεία με άδεια να προβαίνουν σε μεταμοσχεύσεις οργάνων να σταματήσουν έως τα μέσα του έτους 2014 να χρησιμοποιούν όργανα από εκτελεσθέντες κρατουμένους και να χρησιμοποιούν μόνον εκείνα που προέρχονται από εθελοντές δότες και διατίθενται μέσω ενός νεοσύστατου εθνικού συστήματος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να καταργήσει σταδιακά την αφαίρεση οργάνων από εκτελεσθέντες κρατουμένους έως το 2015 και να εισαγάγει σύστημα διάθεσης οργάνων μέσω υπολογιστή με την επωνυμία China Organ Transplant Response System (COTRS), ερχόμενη ούτως σε αντίφαση προς τη δέσμευσή της ότι θα ζητηθεί από όλα τα νοσοκομεία με άδεια να προβαίνουν σε μεταμοσχεύσεις οργάνων να σταματήσουν να χρησιμοποιούν όργανα από εκτελεσθέντες κρατουμένους έως τα μέσα του έτους 2014·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο 1999 το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα άρχισε να επιδίδεται σε έντονο ανά την επικράτεια κύμα διώξεων με στόχο την εξάλειψη της πνευματικής κίνησης Φάλουν Γκονγκ το οποίο οδήγησε στη σύλληψη και κράτηση εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων που ασκούν το Φάλουν Γκονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι Ουιγούροι και Θιβετιανοί κρατούμενοι έχουν επίσης υποβληθεί σε αναγκαστική μεταμόσχευση οργάνου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα βασανιστηρίων και άλλες μορφές ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας έχουν εκφράσει ανησυχία λόγω των ισχυρισμών σχετικά με αφαίρεση οργάνων από κρατουμένους, έχουν δε καλέσει την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να διευρύνει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια του συστήματος μεταμόσχευσης οργάνων και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους για παραβιάσεις του συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανάτωση θρησκευτικών ή πολιτικών κρατουμένων με σκοπό την πώληση των οργάνων τους για μεταμόσχευση συνιστά κατάφωρη και απαράδεκτη παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στη ζωή·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Νοεμβρίου 2013 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εξέλεξε την Κίνα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για περίοδο τριών ετών από την 1η Ιανουαρίου 2014·

1.  εκφράζει έντονη ανησυχία λόγω των συνεχών και αξιόπιστων πληροφοριών περί συστηματικής, με τις ευλογίες του κράτους αφαίρεσης οργάνων από μη συναινούντες κρατουμένους συνειδήσεως στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μεταξύ άλλων από μεγάλον αριθμό ατόμων που ασκούν το Φάλουν Γκονγκ και κρατούνται λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεών τους καθώς και από μέλη άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτικών ομάδων·

2.  τονίζει ότι η σταδιακή κατάργηση της αφαίρεσης οργάνων από εκτελεσθέντες κρατουμένους έως το 2015 δεν είναι αποδεκτή· καλεί την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να θέσει πάραυτα τέρμα στην πρακτική της αφαίρεσης οργάνων από κρατουμένους συνειδήσεως και μέλη θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτικών ομάδων·

3.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν το θέμα της αφαίρεσης οργάνων στην Κίνα· συνιστά η Ένωση και τα κράτη μέλη της να καταδικάσουν δημοσία τις σχετικές με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων παραβιάσεις στην Κίνα και να προβούν σε εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών του πους μεταβαίνουν στην Κίνα σχετικά με το θέμα αυτό· ζητεί πλήρη και διαφανή διερεύνηση των πρακτικών μεταμόσχευσης οργάνων στην Κίνα από την ΕΕ και ζητεί τη δικαστική δίωξη εκείνων που θα διαπιστωθεί ότι έχουν επιδοθεί σε αυτές τις παραβιάζουσες τους ηθικούς κανόνες πρακτικές·

4.  καλεί τις κινεζικές αρχές να ανταποκριθούν πλήρως στα αιτήματα του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα βασανιστήρια και άλλες μορφές ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων που ζητούν από την κινεζική κυβέρνηση να εξηγήσει τις προελεύσεις της περίσσειας οργάνων μετά την αύξηση του αριθμού εγχειρήσεων μεταμόσχευσης οργάνων και τις καλεί να επιτρέψουν σε αυτούς να διερευνήσουν τις πρακτικές μεταμόσχευσης οργάνων στην Κίνα·

5.  ζητεί να απολυθούν πάραυτα όλοι οι κρατούμενοι συνειδήσεως στην Κίνα, περιλαμβανομένων εκείνων που ασκούν το Φάλουν Γκονγκ·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας.