Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0015/2014Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0015/2014

  RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK ELi kodakondsuse müük

  14.1.2014 - ((2013/2995)(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
  asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
  Verts/ALE (B7‑0015/2014)
  ALDE (B7‑0017/2014)
  PPE (B7‑0029/2014)
  S&D (B7‑0031/2014)

  Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria fraktsiooni PPE nimel
  Kinga Göncz, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel
  Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel
  Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini

  Menetlus : 2013/2995(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  RC-B7-0015/2014
  Esitatud tekstid :
  RC-B7-0015/2014
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kodakondsuse müügi kohta

  ((2013/2995)(RSP))
   

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 4, 5, 9 ja 10,

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 20,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

  A. arvestades, et igalt liikmesriigilt eeldatakse vastutustundlikku käitumist liidu ühiste väärtuste ja saavutuste kaitsmisel, ning arvestades, et need väärtused ja saavutused ei ole rahas mõõdetavad ning neile ei ole võimalik määrata hinda;

  B.  arvestades, et mitu liikmesriiki on võtnud kasutusele süsteemid, millega otseselt või kaudselt kaasneb ELi kodakondsuse müük kolmandate riikide kodanikele;

  C. arvestades, et üha rohkem liikmesriike annab ajutisi või alalisi elamislube kolmandate riikide kodanikele, kes asjaomasesse liikmesriiki investeerivad;

  D. arvestades, et mõnes liikmesriigis on võimalik saada alaline elamisluba, mis annab juurdepääsu kogu Schengeni alale; arvestades, et teatavates liikmesriikides võetakse meetmeid, mille reaalseks tulemuseks võib olla vastava liikmesriigi kodakondsuse tegelik müük;

  E.  arvestades, et mõnel juhul võivad neil investeerimisprogrammidel olla negatiivsed kõrvalmõjud, näiteks võivad need moonutada kohalikku eluasemeturgu;

  F.  arvestades, et eriti Malta valitsus on viimasel ajal võtnud meetmeid selleks, et luua süsteem Malta kodakondsuse otseseks müümiseks, millega automaatselt kaasneb ELi kodakondsuse kui terviku otsene müük ilma elukohanõudeta;

  G. arvestades, et selline ELi kodakondsuse otsene müük õõnestab vastastikust usaldust, millele liit tugineb;

  H. arvestades, et ELi kodanikel on eelkõige õigus vabalt liikuda ja valida elukohta ELis, hääletada ja kandideerida kohalike valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel sõltumata nende elukohast ELis, samadel tingimustel kohaliku liikmesriigi kodanikega, saada väljaspool ELi oma riigi esinduse puudumise korral abi teise ELi liikmesriigi saatkonnalt või konsulaadilt asjaomase riigi kodanikega samadel tingimustel;

  I.   arvestades, et EL põhineb liikmesriikidevahelisel usaldusel, mis on rajatud aastatepikkusele järkjärgulisele tööle ning liikmesriikide ja liidu kui terviku heale tahtele;

  J.   arvestades, et on väljendatud muret ka nende investeerimisprogrammide kuritegeliku ärakasutamise pärast, muu hulgas seoses nt rahapesuga;

  K. arvestades, et on väljendatud muret liikmesriikide selliste tavade võimaliku diskrimineeriva iseloomu pärast, sest need võimaldavad vaid kõige rikkamatel kolmandate riikide kodanikel saada ELi kodakondsuse, arvestamata ühtegi muud kriteeriumit;

  L.  arvestades, et puudub selgus selle kohta, kas Malta kodanikud saavad kõnealusest uuest poliitikast tegelikult kasu, näiteks maksude kogumise kaudu, kuna välisinvestoritelt ei nõuta maksude maksmist; tuletab meelde, et kodakondsus ei hõlma mitte üksnes õigusi, vaid ka kohustusi;

  M. arvestades, et ELi kodakondsus on ELi üks suuremaid saavutusi, ning arvestades, et ELi aluslepingute kohaselt kuuluvad elukoha ja kodakondsusega seotud küsimused liikmesriikide ainupädevusse;

  1.  tunneb muret selle pärast, et selline uus viis Malta kodakondsuse saamiseks ning kõik muud riiklikud süsteemid, mis võimaldavad ELi kodakondsust otseselt või kaudselt müüa, seab ohtu Euroopa kodakondsuse kontseptsiooni;

  2.  palub liikmesriikidel tunnistada oma kohustusi liidu väärtuste ja eesmärkide kaitsmisel ning neid täita;

  3.  kutsub komisjoni aluslepingute kaitsjana üles andma selget hinnangut, kas need süsteemid on kooskõlas aluslepingute, Schengeni piirieeskirjade ja ELi mittediskrimineerimise eeskirjade sätte ja mõttega;

  4.  kordab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 on sätestatud, et kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega abistavad liit ja liikmesriigid täielikus vastastikuses austuses üksteist aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel;

  5.  väljendab muret hiljuti mõnes liikmesriigis loodud investeerimis- ja kodakondsusskeemide mõju pärast;

  6.  tunnistab, et riigis viibimist ja kodakondsust käsitlevad küsimused kuuluvad liikmesriikide pädevusse; kutsub liikmesriike üles ettevaatlikkusele oma pädevuse kasutamisel kõnealuses valdkonnas ning palub neil arvesse võtta võimalikke kõrvalmõjusid;

  7.  märgib, et ELi kodakondsus eeldab seoseid liiduga ja sõltub isiku sidemetest ELi ja tema liikmesriikidega või isiklikest sidemetest ELi kodanikega; rõhutab, et ELi kodakondsusega ei tohiks kunagi kaubelda;

  8.  rõhutab asjaolu, et ELi kodakondsusega antavad õigused põhinevad inimväärikusel ja need ei tohiks olla mingi hinnaga ostetavad ega müüdavad;

  9.  rõhutab, et juurdepääs rahalistele vahenditele ei tohiks olla kolmandate riikide kodanikele ELi kodakondsuse andmise peamine kriteerium; palub liikmesriikidel võtta arvesse pettusega, nt rahapesuga kaasnevat muret;

  10. märgib, et praegune konkurents ahvatlevamate investeerimistingimuste või rahaliste vahendite pärast võib kaasa tuua leebemad standardid ja nõuded Schengeni ala elamisloa ja ELi kodakondsuse saamiseks;

  11. palub komisjonil hinnata kõiki erinevaid kodakondsuse andmise süsteeme, pidades silmas Euroopa Liidu väärtusi ja mõtteid ning ELi õigusaktide sätteid ja tavasid, ning anda soovitusi, et vältida olukorda, kus selliste süsteemidega õõnestatakse väärtusi, millele EL tugineb, ning suuniseid ELi kodakondsuse andmiseks riiklike süsteemide kaudu;

  12. kutsub Maltat üles viima oma praegune kodakondsuse andmise süsteem kooskõlla ELi väärtuste ideega;

  13. palub liikmesriikidel, kes on vastu võtnud riiklikud süsteemid, mis võimaldavad ELi kodakondsust otseselt või kaudselt kolmandate riikide kodanikele müüa, viia need kooskõlla ELi väärtustega;

  14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.