Menettely : 2013/2995(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0015/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0015/2014

Keskustelut :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Äänestykset :

PV 16/01/2014 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0038

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 126kWORD 55k
14.1.2014
PE527.205v01-00}
PE527.207v01-00}
PE527.219v01-00}
PE527.221v01-00} RC1
 
B7-0015/2014}
B7-0017/2014}
B7-0029/2014}
B7-0031/2014} RC1

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B7‑0015/2014)

ALDE (B7‑0017/2014)

PPE (B7‑0029/2014)

S&D (B7‑0031/2014)


unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP))


Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria PPE-ryhmän puolesta
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta
Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta
Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini

Euroopan parlamentin päätöslauselma unionin kansalaisuuden myymisestä (2013/2995(RSP))    

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4, 5, 9 ja 10 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kaikkien jäsenvaltioiden odotetaan toimivan vastuullisesti unionin yhteisten arvojen ja saavutusten säilyttämiseksi, ja katsoo, että nämä arvot ja saavutukset ovat korvaamattomia eikä niille voi määrätä hintaa;

B.  panee merkille, että jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä, joiden suorana tai välillisenä lopputuloksena on unionin kansalaisuuden myyminen kolmansien maiden kansalaisille;

C. panee merkille, että yhä useammat jäsenvaltiot myöntävät väliaikaisia tai pysyviä oleskelulupia sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka tekevät investointeja kyseiseen jäsenvaltioon;

D. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on mahdollista saada pysyvä oleskelulupa, joka takaa pääsyn koko Schengen-alueelle; ottaa huomioon, että tietyissä jäsenvaltioissa on ryhdytty toimiin, jotka saattavat johtaa siihen, että kyseisen jäsenvaltion kansalaisuutta tosiasiallisesti myydään;

E.  ottaa huomioon, että eräissä tapauksissa näillä investointiohjelmilla on mahdollisesti kielteisiä sivuvaikutuksia, kuten paikallisten asuntomarkkinoiden vääristyminen;

F.  panee merkille erityisesti Maltan hallitukset äskettäiset toimet, joilla otetaan käyttöön Maltan kansalaisuuden suora myyntijärjestelmä, ja huomauttaa tämän merkitsevän automaattisesti sitä, että koko unionin kansalaisuutta myydään suoraan ilman minkäänlaista asuinpaikkavaatimusta;

G. toteaa, että tällainen unionin kansalaisuuden suora myyminen heikentää keskinäistä luottamusta, johon unioni perustuu;

H. huomauttaa, että unionin kansalaisilla on oikeus liikkua ja valita vapaasti asuinpaikkansa unionin alueella, äänestää ja asettua ehdolle kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa riippumatta siitä, missä he unionin alueella asuvat, samoin ehdoin kuin kyseisen maan omilla kansalaisilla ja että heillä on unionin ulkopuolella oikeus saada toisen unionin jäsenvaltion suurlähetystön tai konsulaatin apua samoin ehdoin kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaiset, jos heidän omalla maallaan ei ole edustustoa kyseisessä maassa;

I.   toteaa, että Euroopan unioni perustuu jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen, jota on rakennettu vaihe vaiheelta useiden vuosien saatossa sekä jäsenvaltioiden että koko unionin hyvällä tahdolla;

J.   ottaa huomioon, että näiden investointiohjelmien rikollisesta väärinkäytöstä esimerkiksi rahanpesuun on oltu huolestuneita;

K. toteaa, että huolta on kannettu syrjinnän mahdollisuudesta, koska nämä jäsenvaltioiden käytännöt sallivat unionin kansalaisuuden myöntämisen vain kaikkein rikkaimmille kolmansien maiden kansalaisille ilman muiden vaatimusten asettamista;

L.  toteaa olevan epäselvää, onko tästä uudesta politiikasta todella hyötyä Maltan kansalaisille esimerkiksi verotulojen muodossa, sillä kyseisten ulkomaisten investoijien ei tarvitse maksaa veroja; muistuttaa, että kansalaisuuteen liittyy oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia;

M. katsoo, että unionin kansalaisuus on yksi unionin merkittävimpiä saavutuksia ja että unionin perussopimusten mukaan asuinpaikkaa ja kansalaisuutta koskevat asiat kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan;

1.  on huolissaan siitä, että tämä tapa hankkia Maltan kansalaisuus ja myös muut kansalliset järjestelmät, joihin mahdollisesti liittyy unionin kansalaisuuden suora tai epäsuora myyminen, vie pohjaa koko unionin kansalaisuuden käsitteeltä;

2.  kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan velvoitteensa, jotka liittyvät unionin arvojen ja tavoitteiden turvaamiseen, ja toimimaan niiden mukaisesti;

3.  kehottaa komissiota perussopimusten vartijana ilmoittamaan selkeästi, ovatko nämä järjestelmät perussopimusten ja Schengenin rajasäännöstön kirjaimen ja hengen mukaisia ja noudatetaanko niissä syrjintäkieltoa koskevia unionin sääntöjä;

4.  palauttaa mieliin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan, jossa määrätään periaatteesta, jonka mukaan ”Vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään”;

5.  ilmaisee huolensa eräiden monissa unionin jäsenvaltioissa äskettäin käyttöön otettujen investointi- ja kansalaisuusjärjestelyjen seurauksista;

6.  toteaa, että asuinpaikkaa ja kansalaisuutta koskevat asiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan; kehottaa jäsenvaltioita kuitenkin toimimaan varovasti käyttäessään toimivaltuuksiaan tällä alalla ja ottamaan mahdolliset sivuvaikutukset huomioon;

7.  huomauttaa unionin kansalaisuuden edellyttävän osallisuutta unioniin, ja katsoo unionin kansalaisuuden riippuvan asianomaisen henkilön kytköksistä Eurooppaan ja sen jäsenvaltioihin tai henkilökohtaisista kytköksistä unionin kansalaisiin; korostaa, että unionin kansalaisuudesta ei saisi milloinkaan tulla kauppatavaraa;

8.  korostaa, että unionin kansalaisuuden suomat oikeudet perustuvat ihmisarvoon, eikä niitä saisi ostaa eikä myydä millään hinnalla;

9.  korostaa, että varallisuus ei saisi olla pääkriteeri unionin kansalaisuuden myöntämisessä kolmansien maiden kansalaisille; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon petoksiin liittyvää rikollisuutta, esimerkiksi rahanpesua, koskevat seikat;

10. toteaa, että meneillään oleva kilpailu houkuttelevimmista investointiehdoista tai taloudellisista resursseista saattaa johtaa Schengen-alueen oleskelulupien ja unionin kansalaisuuden myöntämistä koskevien normien ja vaatimusten vesittymiseen;

11. kehottaa komissiota arvioimaan näitä erilaisia kansalaisuuden myöntämistä koskevia järjestelmiä verraten niitä eurooppalaisiin arvoihin sekä unionin lainsäädännön ja käytäntöjen kirjaimeen ja henkeen ja antamaan suosituksia, jotta voidaan estää se, että kyseiset järjestelmät vievät pohjan arvoilta, joiden varaan Euroopan unioni on rakennettu, sekä antamaan kansallisilla järjestelyillä myönnettävää unionin kansalaisuutta koskevia ohjeita;

12. kehottaa Maltaa saattamaan nykyisen kansalaisuuden myöntämistä koskevan järjestelmänsä unionin arvojen mukaiseksi;

13. kehottaa jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön kansallisia järjestelyjä unionin kansalaisuuden suoran tai epäsuoran myymisen sallimiseksi kolmansien maiden kansalaisille, saattamaan järjestelyt unionin arvojen mukaisiksi;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö