Procedūra : 2013/2995(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0015/2014

Pateikti tekstai :

RC-B7-0015/2014

Debatai :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Balsavimas :

PV 16/01/2014 - 8.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0038

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 135kWORD 64k
14.1.2014
PE527.205v01-00}
PE527.207v01-00}
PE527.219v01-00}
PE527.221v01-00} RC1
 
B7-0015/2014}
B7-0017/2014}
B7-0029/2014}
B7-0031/2014} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

Verts/ALE (B7‑0015/2014)

ALDE (B7‑0017/2014)

PPE (B7‑0029/2014)

S&D (B7‑0031/2014)


dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP))


Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria PPE frakcijos vardu
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu
Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu
Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini

Europos Parlamento rezoliucija dėl parduodamos ES pilietybės (2013/2995(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 4, 5, 9 ir 10 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi tikimasi atsakingų kiekvienos valstybės narės veiksmų siekiant išsaugoti bendras Sąjungos vertybes ir pasiekimus ir kadangi tokios vertybės ir pasiekimai neįkainojami ir negali būti nustatoma jų kaina;

B.  kadangi kai kurios valstybės narės nustatė sistemas, pagal kurias ES pilietybė tiesiogiai arba netiesiogiai parduodama trečiųjų šalių piliečiams;

C. kadangi visa daugiau valstybių narių trečiųjų šalių piliečiams, kurie investuoja atitinkamoje valstybėje narėje, išduoda laikinus arba nuolatinius leidimus gyventi šalyje;

D. kadangi kai kuriose valstybėse narėse galima įgyti nuolatinį leidimą gyventi, kuris suteikia prieigą prie visos Šengeno erdvės; kadangi tam tikrose valstybėse narėse imtasi veiksmų, kuriuos įgyvendinus tų valstybių narių pilietybė gali būti paprasčiausiai parduodama;

E.  kadangi kai kuriais atvejais tokios investicijų programos gali turėti neigiamo šalutinio poveikio, pavyzdžiui, iškraipyti vietos būsto rinką;

F.  kadangi visų pirma Maltos vyriausybė neseniai ėmėsi veiksmų siekdama nustatyti tvarką, pagal kurią Maltos pilietybė paprasčiausiai parduodama, o tai automatiškai reiškia, kad paprasčiausiai parduodama visos ES pilietybė, netaikant jokio gyvenamosios vietos reikalavimo;

G. kadangi toks paprasčiausias ES pilietybės pardavimas pažeidžia tarpusavio pasitikėjimą, kuriuo grindžiama Sąjunga;

H. kadangi ES piliečiai visų pirma turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi Europos Sąjungoje, balsuoti ir kandidatuoti vietos savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose, neatsižvelgiant į tai, kur Europos Sąjungoje jie gyvena, taikant tas pačias sąlygas, kaip ir tos šalies piliečiams, ir už ES ribų gauti pagalbą kitos valstybės narės ambasadoje arba konsulate, taikant tas pačias sąlygas, kaip ir tos valstybės narės piliečiams, jeigu jų pačių valstybės narės atstovybės nėra;

I.   kadangi ES grindžiama valstybių narių tarpusavio pasitikėjimu, kurį pavyko pasiekti daugelį metų valstybėms narėms ir visai Sąjungai vykdant nuolatinį darbą ir remiantis jų gera valia;

J.   kadangi taip pat buvo išreikštas susirūpinimas dėl nusikalstamo piktnaudžiavimo šiomis investicijų programomis, įskaitant pinigų plovimo klausimus;

K. kadangi susirūpinimą kelia galima diskriminacija, nes valstybėms narėms taikant tokią praktiką ES pilietybę gali įgyti tik turtingiausi trečiųjų šalių piliečiai, neatsižvelgiant į jokius kitus kriterijus;

L.  kadangi neaišku, ar Maltos piliečiai turės faktinės naudos iš šios naujos politikos, pavyzdžiui, surenkant mokesčius, turint omenyje tai, kad atitinkami užsienio investuotojai neprivalės jų mokėti; primena, kad pilietybė susijusi ne tik su teisėmis, bet ir su pareigomis;

M. kadangi ES pilietybė – vienas didžiausių ES pasiekimų ir kadangi pagal ES Sutartis gyvenamosios vietos ir pilietybės klausimai priklauso išimtinės valstybių narių kompetencijos sričiai;

1.  yra susirūpinęs dėl to, kad toks pilietybės įgijimo Maltoje būdas, taip pat kitos nacionalinės sistemos, kurias taikant gali būti vykdomas tiesioginis arba netiesioginis vienareikšmiškas ES pilietybės pardavimas, pažeidžia pačią Europos Sąjungos pilietybės koncepciją;

2.  ragina valstybes nares pripažinti ir prisiimti įsipareigojimus, kurių jos turi laikytis siekdamos apsaugoti Sąjungos vertybes ir tikslus;

3.  ragina Komisiją kaip Sutarčių sergėtoją aiškiai nurodyti, ar minėtosios sistemos atitinka Sutarčių ir Šengeno sienų kodekso, taip pat ES taisyklių, kuriomis draudžiama diskriminacija, turinį ir principus;

4.  pakartoja, jog Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas Sąjungos ir valstybių narių lojalaus bendradarbiavimo principas, pagal kurį Sąjunga ir valstybės narės gerbia viena kitą ir padeda viena kitai vykdyti Sutartyse numatytas užduotis;

5.  reiškia susirūpinimą dėl padarinių, susijusių su kai kuriomis investuotojų pritraukimo ir pilietybės teikimo sistemomis, kurias neseniai nustatė kai kurios ES valstybės narės;

6.  pripažįsta, kad gyvenamosios vietos ir pilietybės klausimai priklauso valstybių narių kompetencijai; nepaisant to, ragina valstybes nares elgtis atsargiai naudojantis savo kompetencija šioje srityje ir atsižvelgti į galimą šalutinį poveikį;

7.  pažymi, kad ES pilietybė reiškia sąsają su Sąjunga ir priklauso nuo atitinkamo asmens ryšių su Europos Sąjunga, jos valstybėmis narėmis arba asmeninių ryšių su ES piliečiais; pabrėžia, kad ES pilietybė niekada neturėtų tapti parduodama preke;

8.  pabrėžia, kad įgyjant ES pilietybę suteikiamos teisės grindžiamos žmogaus orumo principu ir neturėtų būtų nei perkamos, nei parduodamos už jokią kainą;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad prieiga prie lėšų neturėtų būti pagrindinis kriterijus suteikiant ES pilietybę trečiųjų šalių piliečiams; ragina valstybes nares atsižvelgti į susirūpinimą keliančią nusikalstamą veiklą, susijusią su sukčiavimu, pavyzdžiui, į pinigų plovimą;

10. pažymi, kad dėl dabartinio konkuravimo siekiant sudaryti palankesnes investavimo sąlygas ar pritraukti finansinius išteklius gali būti sušvelninti standartai ir reikalavimai, taikomi leidimams gyventi Šengeno erdvėje ir ES pilietybei įgyti;

11. ragina Komisiją įvertinti įvairias pilietybės teikimo sistemas atsižvelgiant į Europos Sąjungos vertybes ir ES teisės aktų ir praktikos turinį bei principus ir parengti rekomendacijas siekiant užkirsti kelią tam, kad tokios sistemos kenktų vertybėms, kuriomis grindžiama ES, taip pat pateikti gaires dėl galimybės įgyti ES pilietybę pagal nacionalines sistemas;

12. ragina Maltą jos dabartinę pilietybės teikimo sistemą suderinti su ES vertybėmis;

13. ragina valstybes nares, kurios patvirtino nacionalines sistemas, pagal kurias leidžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti ES pilietybę trečiųjų šalių piliečiams, suderinti jas su ES vertybėmis;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika