Förfarande : 2013/2995(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0015/2014

Ingivna texter :

RC-B7-0015/2014

Debatter :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Omröstningar :

PV 16/01/2014 - 8.6

Antagna texter :

P7_TA(2014)0038

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG
PDF 127kWORD 54k
14.1.2014
PE527.205v01-00}
PE527.207v01-00}
PE527.219v01-00}
PE527.221v01-00} RC1
 
B7-0015/2014}
B7-0017/2014}
B7-0029/2014}
B7-0031/2014} RC1

i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B7‑0015/2014)

ALDE (B7‑0017/2014)

PPE (B7‑0029/2014)

S&D (B7‑0031/2014)


om EU-medborgarskap till salu (2013/2995(RSP))


Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Wim van de Camp, Marco Scurria för PPE-gruppen
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen
Jan Mulder, Renate Weber, Graham Watson, Sonia Alfano, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen
Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski, Peter van Dalen, Susy De Martini

Europaparlamentets resolution om EU-medborgarskap till salu (2013/2995(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 4, 5, 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Alla medlemsstater förväntas agera ansvarsfullt för att värna om unionens gemensamma värderingar och resultatet av unionssamarbetet. Dessa värderingar och resultat är ovärderliga och kan inte förses med en prislapp.

B.  Flera EU-medlemsstater har infört system som direkt eller indirekt innebär att EU‑medborgarskap säljs till tredjelandsmedborgare.

C. Alltfler medlemsstater utfärdar tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som investerar i den berörda medlemsstaten.

D. I några medlemsstater är det möjligt att få permanent uppehållstillstånd, med tillträde till hela Schengenområdet. Vissa medlemsstater håller på att vidta åtgärder som kan leda till regelrätt försäljning av medborgarskap i den aktuella medlemsstaten.

E.  I vissa fall kan dessa investeringsprogram ha negativa sidoeffekter i form av exempelvis störningar på de lokala bostadsmarknaderna.

F.  Framför allt den maltesiska regeringen har nyligen vidtagit åtgärder för att införa ett system för direkt försäljning av maltesiskt medborgarskap, vilket automatiskt innebär direkt försäljning även av EU-medborgarskap som helhet utan några krav på bosättning.

G. Sådan direkt försäljning av EU-medborgarskap undergräver det ömsesidiga förtroende som ligger till grund för unionen.

H. I första hand unionsmedborgare har rätt att fritt röra sig och bosätta sig inom EU, att rösta och kandidera vid kommunalval och val till Europaparlamentet var de än bor i EU, på samma villkor som medborgarna i den aktuella medlemsstaten, och att få hjälp av en annan EU‑medlemsstats ambassad eller konsulat utanför EU, på samma villkor som en medborgare i ambassadens eller konsulatets land, om det egna landet inte har någon representation.

I.   EU bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna. Detta förtroende grundar sig på år av kontinuerligt arbete och god vilja från medlemsstaternas och unionens sida.

J.   Det har uttryckts oro för att dessa investeringsprogram kan utnyttjas av kriminella och att det bland annat kan förekomma penningtvätt.

K. Det finns farhågor om eventuell diskriminering, eftersom medlemsstaternas praxis i dessa fall endast gör det möjligt för de rikaste tredjelandsmedborgarna att erhålla EU‑medborgarskap, utan att några andra kriterier beaktas.

L.  Det är oklart om de maltesiska medborgarna verkligen kommer att gynnas av denna nya politiska strategi, till exempel genom skatteuppbörd, eftersom de berörda utländska investerarna inte kommer att åläggas att betala skatt. Parlamentet påminner om att ett medborgarskap inte enbart innebär rättigheter utan även skyldigheter.

M. EU-medborgarskapet är ett av de viktigaste resultat som EU har uppnått. Frågor som rör bosättning och medborgarskap omfattas enligt EU:s fördrag av medlemsstaternas exklusiva befogenhet.

1.  Europaparlamentet oroar sig för att detta sätt att erhålla maltesiskt medborgarskap, liksom alla andra eventuella nationella system som kan innebära direkt eller indirekt försäljning av EU‑medborgarskap, undergräver hela tanken bakom EU-medborgarskapet.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna och leva upp till sitt ansvar att värna om unionens värderingar och mål.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i egenskap av fördragens väktare klargöra om dessa system respekterar de formella bestämmelserna och andemeningen i fördragen samt kodexen om Schengengränserna och EU:s bestämmelser om icke-diskriminering.

4.  Europaparlamentet upprepar att artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen fastslår principen om ”lojalt samarbete” mellan unionen och medlemsstaterna, som ska respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen.

5.  Europaparlamentet är bekymrat över följderna av vissa av de investerings- och medborgarskapssystem som nyligen har inrättats i flera av EU:s medlemsstater.

6.  Europaparlamentet inser att frågor om bosättning och medborgarskap omfattas av medlemsstaternas befogenhet. Medlemsstaterna uppmanas dock att vara varsamma när de utövar sina befogenheter på detta område och att ta hänsyn till eventuella sidoeffekter.

7.  Europaparlamentet noterar att EU-medborgarskap innebär ett intresseförhållande gentemot unionen och bygger på en persons band till Europa och medlemsstaterna eller på personliga band till EU-medborgare. Parlamentet betonar att EU-medborgarskapet aldrig får bli en handelsvara.

8.  Europaparlamentet understryker att de rättigheter som följer av EU-medborgarskapet bygger på människans värdighet och inte ska kunna köpas eller säljas till något pris.

9.  Europaparlamentet betonar att tillgång till ekonomiska medel inte bör vara det främsta kriteriet för beviljande av EU-medborgarskap till tredjelandsmedborgare. Medlemsstaterna uppmanas att ta hänsyn till farhågorna för bedrägerirelaterad brottslighet, såsom penningtvätt.

10. Europaparlamentet noterar att den pågående konkurrensen om attraktivare investeringsvillkor och ekonomiska resurser kan leda till en sänkning av normerna och kraven för att erhålla uppehållstillstånd för Schengenområdet och EU-medborgarskap.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska de olika medborgarskapssystemen i ljuset av EU:s värderingar och bestämmelserna och andemeningen i EU:s lagstiftning och praxis och att utfärda rekommendationer för att förhindra att dessa system urholkar det förtroende som ligger till grund för EU samt riktlinjer för tillträdet till ett EU-medborgarskap via nationella system.

12. Europaparlamentet uppmanar Malta att anpassa sitt nuvarande medborgarskapssystem till EU:s värderingar.

13. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som har antagit nationella system som möjliggör direkt eller indirekt försäljning av EU-medborgarskap till tredjelandsmedborgare att anpassa dessa system till EU:s värderingar.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy