Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0018/2014Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0018/2014

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Sydsudan

14.1.2014 - (2014/2512(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
ALDE (B7‑0018/2014)
Verts/ALE (B7‑0019/2014)
PPE (B7‑0020/2014)
ECR (B7‑0021/2014)
S&D (B7‑0032/2014)

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Joachim Zeller for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Luis Yáñez-Barnuevo García for S&D-Gruppen
Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen

Procedure : 2014/2512(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0018/2014
Indgivne tekster :
RC-B7-0018/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Sydsudan

(2014/2512(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan og Sydsudan, navnlig beslutningen af 10. december 2013 om det internationale samfunds indsats på området for udvikling og statsopbygning i Sydsudan[1],

–   der henviser til redegørelserne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton af 24. december 2013 og 2. januar 2014 om situationen i Sydsudan,

–   der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentants talsmand om situationen i Sydsudan af 16. og 28. december 2013,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 22. juli 2013 om Sudan og Sydsudan,

–   der henviser til den lokale EU-erklæring af 20. december 2013 fremsat af EU-delegationen,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2132 (2013) af 24. december 2012 og 2126 (2013) af 25. november 2013,

–   der henviser til redegørelsen af 24. december 2014 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder med en indtrængende opfordring til Sydsudans ledere om at begrænse den alarmerende vold mod civile,

–   der henviser til situationsrapporten fra OCHA (FN 's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender) af 7. januar 2014 – rapport nr. 8 om krisen i Sydsudan,

–   der henviser til forhandlingerne om situationen i Sydsudan, som Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd har krævet, navnlig på dets møde den 30. december 2013, og på topmødet i Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD), der afholdtes i Nairobi den 27. december 2013,

–   der henviser til erklæringen af 8. januar 2014 offentliggjort af IGAD's særlige udsendige efter deres rejse til Juba for at sætte gang i forhandlingerne igen mellem regeringen og oprørerne,

–   der henviser til den samlede sudanesiske fredsaftale fra 2005,

–   der henviser til køreplanen for Sudan og Sydsudan som beskrevet i kommunikéet fra Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd af 24. april 2012, som støttes fuldt ud af EU,

–   der henviser til pressemeddelelsen udstedt på vegne af Den Afrikanske Union af formanden for Kommissionen for Den Afrikanske Union, dr. Nkosazana Dlamini-Zuma den 4. januar 2014,

–   der henviser til redegørelsen fra IGAD's eksekutivsekretariat af 19. december 2013,

–   der henviser til den reviderede Cotonouaftale,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–   der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4,

A. der henviser til, at den politiske konflikt startede efter at Salva Kiir, landets præsident og medlem af den etniske Dinka-gruppe, anklagede sin afsatte vicepræsident, Riek Machar, en etnisk nuer, for at have planlagt et statskup mod ham; der henviser til, at Riek Machar har nægtet at have forsøgt et kup;

B.  der henviser til, at Sydsudans regering har tilbageholdt 11 højtstående politikere, herunder den tidligere finansminister og den tidligere generalsekretær for SPLM-partiet som følge af et påstået kupkomplot mod præsident Kiir; der henviser til, at præsident Kiir den 23. juli 2013 opløste hele kabinettet og afskedigede vicepræsidenten Riek Machar;

C. der henviser til, at den aktuelle konflikt skulle finde en demokratisk politisk løsning og bane vejen for demokratisk vedtagne institutioner for at etablere den nye stat, som opstod efter folkeafstemningen om uafhængighed; der henviser til, at det civile samfund har krævet en fredelig politisk løsning på problemet;

D. der henviser til, at parterne i konflikten i Sydsudan indledte forhandlinger den 7. januar 2014 i Addis Abeba under IGAD’s auspicier; der henviser til, at indstilling af fjendtlighederne, åbningen af humanitære korridorer, spørgsmålet om politiske fanger og beskyttelse af civile vil være de vigtigste punkter på dagsordenen under forhandlingerne;

E.  der henviser til, at ustabiliteten, kampene og mobiliseringen af væbnede styrker til trods for de igangværende fredsforhandlinger er fortsat; der henviser til, at regeringsstyrker for øjeblikket er ved at forsøge at generobre byen Bor, der er den sidste delstatshovedstad, der stadig er i oprørernes hænder;

F.  der henviser til, at USA's udsending Donald Booth og udsendige fra Sydsudans nabolande mødtes den 11. januar 2014 med Riek Machar for at forsøge at indarbejde begge parters forslag til et udkast til et våbenhviledokument;

G. der henviser til, at flere dusin mennesker den 8. januar 2014 deltog i en fredsmarch i Juba for at fordømme kampene mellem præsidentens og den afsatte vicepræsidents lejre;

H. der henviser til, at den nuværende konflikt, som også har taget etniske dimensioner, har sine rødder i splittelsen i 1991 i SPLM/A mellem den afdøde leders Garangs fraktion, som Salva Kiir tilhørte, og Riek Machars fraktion, der anfægtede Garangs ledelse;

I.   der henviser til, at FN 's Sikkerhedsråd har vedtaget en resolution, som tillader en forstærkning med 5 500 soldater og 440 politifolk, der skal styrke FN-missionens samlede indsats i Sydsudan;

J.   der henviser til, at der den 15. december 2013 udbrød militære sammenstød mellem medlemmer af præsidentgarden i kaserner i Juba; der henviser til, at kampene begyndte at sprede sig til området omkring Jonglei;

K. der henviser til, at der er blevet dokumenteret omfattende udenretslige henrettelser, der er rettet mod enkeltpersoner på grundlag af deres etniske tilhørsforhold, og vilkårlige tilbageholdelser med mindst tre massegrave, som blev fundet den 6. januar 2014;

L.  der henviser til, at omkring 1 000 mennesker ifølge FN er blevet dræbt og hundrede tusinder af mennesker er internt fordrevet af den nuværende krise i Sydsudan med omkring titusinder i FN-baser i hele landet med et presserende behov for basale sundhedsydelser, rent vand og bedre sanitære forhold; der henviser til, at antallet af sydsudanesere, der søger ly i Uganda og Etiopien, er steget dramatisk; der henviser til, at mindst 200 civile den 14. januar 2014 druknede i en færgeulykke på Hvide Nil-floden, da de flygtede fra kampene i byen Malakal;

M. der henviser til, at de aktive fjendtligheder udgør den største udfordring for adgangen for humanitær bistand; der henviser til, at folk rundt omkring i landet fortsat har begrænset adgang til fødevarer, og at der især i Bor og Bentiu er behov for distribution af basale fødevareforsyninger; der henviser til, at vold og fordrivelse har resulteret i tab af levebrød, som især påvirker fødevarekilder, og at dette i sidste ende kan resultere i en fødevarekrise;

N. der henviser til, at der for nyligt har været angreb på Nuba-folk, drab, massevoldtægt og vilkårlige anholdelser af civile, der bor i Nuba-bjergene; der henviser til, at sudanesiske regeringsmilitser og væbnede styrker med støtte fra sikkerhedselementer de sidste to uger i december 2013 angreb mange områder omkring Kadugli og Dillanj, tusindvis af civile flygtede fra deres hjem, og der var meldinger om drab og massevoldtægt af kvinder; der henviser til, at denne krise risikerer at få indflydelse på et meget større område, der allerede har tendens til ustabilitet, hvilket den internationale indsats, der udfoldes på stedet som svar herpå, til enhver tid må tage hensyn til;

O. der henviser til, at de østafrikanske naboer, herunder Kenya og Etiopien, har udøvet pres på begge parter for at opnå fred; der henviser til, at Uganda på præsident Kiirs anmodning har sendt 1 200 tropper og militært materiel for at sikre faciliteter som f.eks. lufthavne og statslige bygninger;

P.  der henviser til, at Unionens civilbeskyttelsesordning efter FN's anmodning om assistance blev aktiveret den 4. januar 2014 for at støtte Sydsudan med bistand i naturalier i tilvejebringelsen af husly, medicinsk udstyr, medicin, velfærdsmateriel og fødevarer;

Q. der henviser til, at Republikken Sydsudan er et af verdens fattigste og mindst udviklede lande, idet 50 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, landet har den højeste mødredødelighed i verden, børnedødeligheden ligger blandt de højeste i verden, analfabetismen ligger på omkring 75 %, og kun en tredjedel af befolkningen har adgang til rent vand; der henviser til, at fødevareusikkerhed er en trussel mod mere end én million mennesker hvert år; der henviser til, at næsten 80 % af al sundhedspleje og basale tjenester i Sydsudan leveres af ikke-statslige organisationer, og at adgangen til humanitær bistand stadig er hindret af igangværende fjendtligheder og angreb på hjælpearbejdere og aktiver;

R.  der henviser til, at EU har meddelt, at det vil yde 50 mio. EUR til humanitære aktioner i Sydsudan; der henviser til, at dette bringer EU’s humanitære bistand op på indtil videre 170 mio. EUR for regnskabsåret 2013 og 2014;

S.  der henviser til, at hjælpeorganisationer lancerede Sydsudans kriseberedskabsplan den 31. december 2013; der henviser til, at OCHA har lanceret en samlet appel om 166 mio. USD for at reagere på krisen og hjælpe omtrent 628 000 personer fra januar til marts 2014;

T.  der henviser til, at statsopbygning og overvindelse af struktursvaghed kræver et langsigtet perspektiv og et holdbart, pålideligt og stabilt engagement fra det internationale samfunds side;

1.  fordømmer kraftigt det seneste udbrud af kampe i Sydsudan og opfordrer alle parter til at nedlægge deres våben og straks stoppe volden, som har forårsaget dødsfald, personskader og materielle skader blandt civilbefolkningen og har fordrevet mere end hundrede tusinder af mennesker siden begyndelsen af krisen i december 2013;

2.  udtrykker sin stærke bekymring over den seneste optrapning af volden i Sydsudan, som har haft alvorlige humanitære, sikkerhedsmæssige, politiske, økonomiske og sociale konsekvenser i det allerede skrøbelige og ustabile land og risikerer at destabilisere hele den østafrikanske region; er især bekymret over den etniske dimension af konflikten; understreger, at det er i modstrid med den demokratiske retsstat og i strid med folkeretten at stræbe efter magt ved hjælp af vold eller opsplitning mellem etniske grupper;

3.  fordømmer de rapporterede krænkelser af menneskerettigheder og overgreb; opfordrer alle parter til øjeblikkeligt at standse alle krænkelser af menneskerettighederne, herunder dem, der påvirker flygtninge og fordrevne, kvinder og personer, der tilhører udsatte grupper, såvel som journalister, og opfordrer til, at de ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne holdes ansvarlige; mener, at præsident Kiir og Riek Machar bør gøre alt for at forhindre, at soldaterne under deres kontrol begår sådanne overgreb mod befolkningen;

4.  opfordrer indtrængende alle parter til at overholde den humanitære folkeret og menneskerettighederne samt at sikre adgang til og beskyttelse af de humanitære organisationer, der yder bistand til den nødlidende civilbefolkning, og at åbne humanitære korridorer for levering af forsyninger og udstyr; bemærker, at en række udenlandske hjælpeorganisationer allerede har trukket sig tilbage fra Sydsudan, og at de resterende fortsat kæmper for at imødekomme behovene hos fordrevne civile; bemærker også, at disse hjælpeorganisationer stadig er i stand til at nå mange områder, hvor det menes, at titusindvis af mennesker stadig venter på hjælp eller søger efter denne form for hjælp;

5.  opfordrer indtrængende begge parter til at nå frem til en aftale og støtter fuldt ud de igangværende forhandlinger i Addis Abeba, der kræver en øjeblikkelig våbenhvile og indsats for at finde en vej til varig fred og stabilitet; opfordrer indtrængende regeringen og oprørerne til at engagere sig i ubetingede, inkluderende og helhedsorienterede politiske drøftelser i god tro med henblik på en vellykket afslutning af forhandlingerne; glæder sig over Den Afrikanske Unions og IGAD's bestræbelser på at fremme åben dialog og mægling;

6.  kræver løsladelse af alle politiske fanger og de 11 politiske ledere, der for øjeblikket er tilbageholdt, hvis tilbageholdelse er blevet et springende punkt i fredsforhandlingerne;

7.  opfordrer alle Sydsudans nabolande og regionale kræfter til at arbejde tæt sammen for at forbedre sikkerhedssituationen i landet og regionen om en fredelig samt finde en varig politisk løsning på den nuværende krise; understreger, at samarbejdet med Sudan i særdeleshed ville udgøre en forbedring i forbindelserne, efter at borgerkrigens fjender kom tæt på en konflikt igen i forbindelse med tvister om olieindtægter og grænsen i begyndelsen af 2012;

8.  glæder sig over Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråds beslutning om at nedsætte en kommission til at undersøge menneskerettighedskrænkelser og andre overgreb og anbefale måder og midler til at sikre ansvarlighed, forsoning og lægning af sår blandt alle samfundsgrupper; glæder sig over, at mulighederne for at gennemføre undersøgelser på menneskerettighedsområdet er blevet styrket i FN's mission i Sydsudan (UNMISS) med støtte fra Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder;

9.  beklager EU's højtstående repræsentants beslutning om at opsige mandatet for EU's særlige repræsentant for Sudan/Sydsudan i betragtning af den alvorlige politiske uro i Sudan og de væbnede konflikter; mener, at EU uden en særlig udpeget repræsentant for Sudan/Sydsudan vil komme til at se til fra sidelinjen i forbindelse med internationale forhandlinger og tiltag; opfordrer derfor den højtstående repræsentant til at ændre denne beslutning og forlænge mandatet for den særlige repræsentant for Sudan/Sydsudan;

10. opfordrer det internationale samfund til at opfylde deres tilsagn om finansiering til Sydsudan og tilvejebringe midler for øjeblikkeligt at reagere på den forværrede humanitære situation i Sydsudan;

11. udtrykker bekymring over den omfattende korruption; er også bekymret over, at korruption skader udsigterne til et frit og retfærdigt demokrati, stabilitet, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst;

12. glæder sig over beslutningen om at styrke UNMISS med yderligere militær, politi, logistisk og civilt personale; understreger imidlertid, at det er statens primære ansvar at beskytte civilbefolkningen; glæder sig over det arbejde, der gøres af FN’s særlige repræsentant og lederen af UNMISS, Hilde Johnson;

13. pålægger sin formand er at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Sydsudans regering, Sydsudans menneskerettighedskommissær, Sydsudans Nationale Lovgivende Forsamling, Den Afrikanske Unions institutioner, Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling, medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og FN's generalsekretær.