Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0018/2014Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0018/2014

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

14.1.2014 - (2014/2512(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7‑0018/2014)
Verts/ALE (B7‑0019/2014)
PPE (B7‑0020/2014)
ECR (B7‑0021/2014)
S&D (B7‑0032/2014)

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Davor Ivo Stier, Mariya Gabriel, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eduard Kukan, Philippe Boulland, Arnaud Danjean, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Joachim Zeller εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Norbert Neuser, Tanja Fajon, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Luis Yáñez-Barnuevo García εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Iñaki Irazabalbeitia Fernández εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2014/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0018/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0018/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

(2014/2512(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, και ειδικότερα εκείνο της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας στον τομέα της ανάπτυξης και οικοδόμησης του κράτους στο Νότιο Σουδάν[1],

–   έχοντας υπόψη τις από 24 Δεκεμβρίου 2013 και 2 Ιανουαρίου 2014 δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας κ. Catherine Ashton σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου της 16ης Δεκεμβρίου και 28ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη την από 20 Δεκεμβρίου δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2132 (2013), της 24ης Δεκεμβρίου 2013, και 2126 (2013), της 25ης Νοεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη την από 24ης Δεκεμβρίου 2013 δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την οποία καλεί επειγόντως την ηγεσία του Νοτίου Σουδάν να αναχαιτίσει την ανησυχητική βία εναντίον του άμαχου πληθυσμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση επικρατούσας κατάστασης του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) της 7ης Ιανουαρίου 2014 – Έκθεση αριθ. 8 σχετικά με την κρίση στο Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τις εκκλήσεις για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν, τόσο εκ μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης (PSC) κατά τη σύνοδο του Banjul στις 30 Δεκεμβρίου 2013, όσο και εκ μέρους της Διάσκεψης Κορυφής της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) στο Ναϊρόμπι στις 27 Δεκεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της 8ης Ιανουαρίου 2014 που εξέδωσαν οι ειδικοί απεσταλμένοι της IGAD μετά την επίσκεψή τους στη Juba για την απεμπλοκή συνομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης και της πλευράς των στασιαστών,

–   έχοντας υπόψη τη Συνολική Συμφωνία Ειρήνης (ΣΣΕ) για το Σουδάν του 2005,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν που ορίζεται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης στις 24 Απριλίου 2012, ο οποίος έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το από 4 Ιανουαρίου 2014 ανακοινωθέν τύπου του Προεδρεύοντος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Δρος Nkosazana Dlamini-Zuma εξ ονόματος της Αφρικανικής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε η Εκτελεστική Γραμματεία της IGAD στις 19 Δεκεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αντιπαράθεση άρχισε όταν ο Salva Kiir, πρόεδρος της χώρας και μέλος της εθνοτικής ομάδας Dinka, κατηγόρησε τον καθαιρεθέντα αντιπρόεδρό του Riek Machar που ανήκε στην εθνότητα Nuer, ότι σχεδίαζε πραξικόπημα εναντίον του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Riek Machar αρνήθηκε την κατηγορία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν έχει συλλάβει 11 υψηλά ιστάμενα πολιτικά στελέχη, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην υπουργός οικονομικών και ο πρώην γενικός γραμματέας του κόμματος SPLM, βάσει ισχυρισμών για σχέδιο πραξικοπήματος κατά του Προέδρου Kiir· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιουλίου 2013, ο Πρόεδρος Kiir διέλυσε ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο και καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο Riek Machar·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την τρέχουσα σύγκρουση θα πρέπει να βρεθεί μια δημοκρατική πολιτική λύση και να προετοιμαστεί το έδαφος για δημοκρατικά συμπεφωνημένους θεσμούς, ούτως ώστε να οικοδομηθεί το νέο κράτος που δημιουργήθηκε μετά το δημοψήφισμα για την κήρυξη ανεξαρτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών έχει ζητήσει ειρηνική πολιτική επίλυση του προβλήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν μέρη ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις στις 7 Ιανουαρίου 2014 στην Αντίς Αμπέμπα υπό την αιγίδα της IGAD· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση των εχθροπραξιών, το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων, το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων και της προστασίας των αμάχων θα αποτελέσουν τα κεντρικά θέματα της ατζέντας αυτών των συνομιλιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, η αστάθεια, οι συγκρούσεις και η κινητοποίηση ενόπλων δυνάμεων συνεχίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις προσπαθούν επί του παρόντος να ανακαταλάβουν την πόλη Bor, την τελευταία πρωτεύουσα πολιτείας που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των στασιαστών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απεσταλμένος του ΟΗΕ Donald Booth και οι απεσταλμένοι από τις γειτονικές χώρες του Νοτίου Σουδάν συναντήθηκαν στις 11 Ιανουαρίου 2014 με τον Riek Machar προκειμένου να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν τις προτάσεις αμφοτέρων των πλευρών σε σχέδιο εγγράφου για την κατάπαυση του πυρός·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου 2014, αρκετές δεκάδες άτομα πραγματοποίησαν πορεία ειρήνης στη Τζούμπα, καταγγέλλοντας τις συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών του προέδρου και του καθαιρεθέντος αντιπροέδρου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα σύγκρουση, η οποία έχει λάβει και εθνικές διαστάσεις, έχει τις ρίζες της στη διάσπαση που έλαβε χώρα το 1991 στους κόλπους του SPLM/A μεταξύ της φατρίας του Garang, του αποθανόντος ηγέτη του SPLM/A, τον οποίον στήριζε ο Salva Kiir, και της φατρίας του Riek Machar που διεκδικούσε την ηγεσία από τον Garang·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε απόφαση βάσει της οποίας θα σταλούν ενισχύσεις υπό μορφή 5.500 στρατιωτών και 440 αστυνομικών προκειμένου να αυξηθεί η συνολική δύναμη της αποστολής του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2013, σημειώθηκαν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ προεδρικών φρουρών σε στρατιωτικούς θαλάμους στην Τζούμπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις άρχισαν να επεκτείνονται και στην περιοχή γύρω από το Jonglei·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία για εξωδικαστικές εκτελέσεις, για στοχοποίηση ατόμων με βάση την εθνότητά τους καθώς και αυθαίρετες κρατήσεις, ενώ στις 6 Ιανουαρίου 2014 εντοπίστηκαν τουλάχιστον τρεις μαζικοί τάφοι·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 1.000 άτομα έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν εκτοπιστεί λόγω της υφιστάμενης κρίσης στο Νότιο Σουδάν, με ορισμένες δεκάδες χιλιάδες στις βάσεις του ΟΗΕ να έχουν κατεπείγουσα ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, παροχής καθαρού νερού και καλύτερες συνθήκες υγιεινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κατοίκων του Νοτίου Σουδάν που αναζητούν καταφύγιο στην Ουγκάντα και την Αιθιοπία έχει αυξηθεί δραματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2014, τουλάχιστον 200 πολίτες πνίγηκαν σε ατύχημα οχηματαγωγού στον ποταμό Λευκό Νείλο ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις συγκρούσεις στην πόλη Malakal·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό εξέλιξη εχθροπραξίες αποτελούν το βασικό πρόβλημα για να φθάσουν οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στον προορισμό τους· ότι η πρόσβαση στα τρόφιμα παραμένει περιορισμένη για τους κατοίκους της υπαίθρου κι ότι ειδική ανάγκη διανομής βασικών τροφίμων και επισιτιστικών ειδών παρατηρείται στην Bor και την Bentiu· ότι η βία και οι μετακινήσεις πληθυσμών οδήγησαν σε απώλεια βιοτικών πόρων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πηγές τροφίμων, κι ότι τούτο ίσως τελικά οδηγήσει σε επισιτιστική κρίση·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον μελών της εθνότητας Nuba, παράνομες εκτελέσεις, μαζικοί βιασμοί και αυθαίρετες συλλήψεις πολιτών που κατοικούν στα Όρη Nuba· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με πληροφορίες, πολιτοφύλακες της Σουδανικής Κυβέρνησης και ένοπλες δυνάμεις, υποστηριζόμενες από δυνάμεις ασφαλείας, επιτέθηκαν σε πολλές περιοχές γύρω από το Kadugli και το Dillanj, ενώ χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους και σημειώθηκαν παράνομες εκτελέσεις και μαζικοί βιασμοί γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή κινδυνεύει να επηρεάσει πολύ ευρύτερη περιοχή η οποία είναι ήδη επιρρεπής στην αστάθεια και η διεθνής αντίδραση στην κατάσταση αυτή πρέπει να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή υπόψη το γεγονός αυτό·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γειτονικές χώρες της Ανατολικής Αφρικής, όπου συμπεριλαμβάνονται η Κένυα και η Αιθιοπία, πιέζουν αμφότερες τις πλευρές για την επίτευξη ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Kiir, απέστειλε 1.200 άνδρες και στρατιωτικό υλικό για την προστασία εγκαταστάσεων όπως το αεροδρόμιο και κυβερνητικά κτήρια·

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι, κατόπιν αιτήματος του ΟΗΕ για παροχή βοήθειας, ενεργοποιήθηκε ο Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στις 4 Ιανουαρίου 2014 για να στηρίξει το Νότιο Σουδάν με βοήθεια σε είδος προσφέροντας καταλύματα, ιατρικό υλικό και φάρμακα, υλικό αρωγής και τρόφιμα·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν είναι μία από τις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, με το 50% του πληθυσμού της κάτω από το όριο της φτώχειας, το υψηλότερο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας παγκοσμίως, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας, αναλφαβητισμό σε ποσοστό περίπου 75% και μόνο το ένα τρίτο του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό· ότι η επισιτιστική ανασφάλεια απειλεί πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα κάθε χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Νότιο Σουδάν περίπου το 80% όλων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των βασικών υποδομών παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις και η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από τις ενεργές εχθροπραξίες και τις επιθέσεις εναντίον εργαζομένων και εγκαταστάσεων στον τομέα της βοήθειας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανακοίνωσε ότι χορηγεί 50 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική δράση στο Νότιο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ να φθάσει μέχρι σήμερα τα 170 εκατ. ευρώ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις παροχής βοήθειας έθεσαν σε λειτουργία από τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων για το Νότιο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ ζήτησε συνολικά 166 εκατομμύρια δολάρια για να ανταποκριθεί στην κρίση και να παράσχει βοήθεια σε έναν εκτιμώμενο αριθμό 628.000 ατόμων στο διάστημα από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2014·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση του κράτους και η αντιμετώπιση της αστάθειας απαιτούν μακροπρόθεσμη προοπτική και ομόθυμη, προβλέψιμη και σταθερή δέσμευση της διεθνούς κοινότητας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στο Νότιο Σουδάν και καλεί όλα τα μέρη να κατεβάσουν τα όπλα και να τερματίσουν αμέσως τη βία που έχει προκαλέσει θανάτους, τραυματισμούς και ζημίες μεταξύ του αμάχου πληθυσμού και την εκτόπιση εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων από την έναρξη της κρίσης το Δεκέμβριο 2013·

2.  εκφράζει τη βαθειά του λύπη για την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν, που έχει σοβαρές επιπτώσεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο, σε επίπεδο ασφαλείας, σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, σε μια χώρα ήδη εύθραυστη και ασταθή, με πιθανότητες αποσταθεροποίησης ολόκληρης της Ανατολικής Αφρικής· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την εθνοτική διάσταση της σύγκρουσης· τονίζει πως η επιδίωξη της εξουσίας δια της βίας ή της διαίρεσης σε επίπεδο εθνοτικό είναι αντίθετη προς το δημοκρατικό κράτος δικαίου και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο·

3.   καταδικάζει τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις καταχρήσεις και καλεί όλα τα μέρη να παύσουν αμέσως κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων σε βάρος των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, των γυναικών και των μελών ευπαθών ομάδων, καθώς και των δημοσιογράφων, και ζητεί να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων για σεξουαλική βία· είναι της άποψης ότι ο πρόεδρος Kiir και ο Riek Machar πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σταματήσει από πλευράς των στρατιωτών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους η διάπραξη τέτοιου είδους παραβιάσεων σε βάρος του λαού·

4.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβασθούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επιτρέψουν την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων που μεταβαίνουν για να βοηθήσουν τον δοκιμαζόμενο άμαχο πληθυσμό, να παράσχουν σε αυτούς προστασία, και να ανοίξουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την παράδοση προμηθειών και εξοπλισμού· παρατηρεί ότι πολλοί διεθνείς οργανισμοί βοήθειας έχουν ήδη αποσυρθεί από το Νότιο Σουδάν και ότι όσοι παραμένουν δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες των εκτοπισθέντων αμάχων· παρατηρεί επίσης ότι οι εν λόγω οργανισμοί βοήθειας εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε πολλές ζώνες όπου πιστεύεται ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε αναμονή βοήθειας ή μετακινούνται σε αναζήτησή της·

5.  καλεί αμφότερα τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη συνεχιζόμενη διαδικασία διαπραγματεύσεων στην Αντίς Αμπέμπα, ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός και προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και σταθερότητας· καλεί την Κυβέρνηση και τους αντάρτες να ξεκινήσουν πολιτικές συνομιλίες άνευ όρων, χωρίς αποκλεισμούς και εφ’ όλης της ύλης, καλόπιστα, για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων· επικροτεί τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και της IGAD υπέρ ενός διαλόγου και μιας διαμεσολάβησης χωρίς αποκλεισμούς·

6.  ζητεί την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των 11 πολιτικών ηγετών που κρατούνται επί του παρόντος, η κράτηση των οποίων αποτελεί κομβικό σημείο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων·

7.  καλεί όλες τις γειτονικές με το Νότιο Σουδάν χώρες και τις περιφερειακές δυνάμεις να συνεργαστούν στενά για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια της χώρας και της περιοχής και να εξεύρουν τρόπο για την ειρηνική, βιώσιμη, πολιτική επίλυση της σημερινής κρίσης· τονίζει πως η συνεργασία με το Σουδάν συγκεκριμένα θα αποτελέσει βελτίωση των δεσμών, αφότου οι εχθροί του εμφυλίου πολέμου έφτασαν ξανά στο χείλος της σύρραξης για θέματα τιμών του πετρελαίου και συνόρων στις αρχές του 2012·

8.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης να συγκροτήσει επιτροπή που θα διερευνήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες παρανομίες και για να προτείνει οδούς και μέσα που θα διασφαλίσουν τη λογοδοσία, τη συμφιλίωση και την επούλωση των πληγών μεταξύ όλων των κοινοτήτων· χαιρετίζει την ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Αποστολής των ΗΕ για το Νότιο Σουδάν (UNMISS) με τη στήριξη του γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

9.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ να τερματίσει την εντολή της Ειδικής Εντεταλμένης της ΕΕ για το Σουδάν/Νότιο Σουδάν, λαμβανομένων υπόψη τόσο της σοβαρής πολιτικής αναταραχής στο Σουδάν όσο και των ένοπλων συγκρούσεων· πιστεύει ότι, χωρίς την ειδική απεσταλμένη της ΕΕ που έχει διοριστεί για το Σουδάν/Νότιο Σουδάν, η ΕΕ θα έμενε στο περιθώριο των διεθνών διαπραγματεύσεων και προσπαθειών· καλεί, κατά συνέπεια, την Ύπατη Εκπρόσωπο να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να παρατείνει την εντολή του Ειδικού Εκπροσώπου για το Σουδάν/Νότιο Σουδάν·

10. καλεί τη διεθνή κοινότητα να τιμήσει τις χρηματοδοτικές της δεσμεύσεις για το Νότιο Σουδάν και την περιοχή και να κινητοποιήσει πόρους για να υπάρξει άμεση ανταπόκριση στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Νότιο Σουδάν·

11. εκφράζει ανησυχία για την εκτεταμένη διαφθορά· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μεγάλη αυτή διαφθορά υπονομεύει τις προοπτικές εγκαθίδρυσης μιας ελεύθερης και δίκαιης δημοκρατίας, σταθερότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης·

12. χαιρετίζει την απόφαση για ενίσχυση της UNMISS με επί πλέον στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό και προσωπικό υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και πολιτικό προσωπικό επισημαίνει ωστόσο ότι την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία των πολιτών φέρει το κράτος· χαιρετίζει το έργο του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ και της επικεφαλής της UNMISS, Hilde Johnson·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν, στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Νοτίου Σουδάν, στην Εθνική Νομοθετική Συνέλευση του Νοτίου Σουδάν, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.