Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0033/2014Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0033/2014

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teisių gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėties Kambodžoje ir Laose

15.1.2014 - (2014/2515(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7‑0033/2014)
EFD (B7‑0035/2014)
S&D (B7‑0039/2014)
ALDE (B7‑0042/2014)
GUE/NGL (B7‑0044/2014)
ECR (B7‑0046/2014)
PPE (B7‑0049/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Anne Delvaux, Csaba Sógor, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogusław Sonik, Thomas Mann PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Pino Arlacchi, Marc Tarabella, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Richard Howitt S&D frakcijos vardu
Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Adam Bielan ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu


Procedūra : 2014/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0033/2014
Pateikti tekstai :
RC-B7-0033/2014
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisių gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėties Kambodžoje ir Laose

(2014/2515(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kambodžos ir Laoso,

–   atsižvelgdamas į ES pareiškimus vietos lygiu: 2014 m. sausio 4 d. pareiškimą dėl prievartos, kylančios sprendžiant darbo ginčus, ir 2013 m. rugsėjo 23 d. pareiškimą dėl naujos kadencijos parlamento Kambodžoje,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton spaudos atstovės 2013 m. liepos 29 d. pareiškimą po rinkimų Kambodžoje,

–   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2013 m. rugpjūčio 5 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Kambodžoje,

–   atsižvelgdamas į organizacijų „Equitable Cambodia“ ir „Inclusive Development International“ 2013 m. pranešimą „Saldžiai kartūs rezultatai – Europos Sąjungos iniciatyvos „Viskas, išskyrus ginklus“ poveikio žmogaus teisėms vertinimas Kambodžoje“,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. Europos bendrijos ir Kambodžos Karalystės bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2012 m. gruodžio 21 d. pareiškimą dėl Sombatho Somphono dingimo Laose,

–   atsižvelgdamas į organizacijos „European Development Partners“ 2013 m. lapkričio 19 d. pareiškimą per apskritojo stalo susitikimą, kurį surengė Laoso Liaudies Demokratinė Respublika,

–   atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 1 d. ES ir Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. ES žmogaus teisių gynėjų gaires,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo ir į 1992 m. gruodžio 18 d. JT deklaraciją dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

Kambodža

A. kadangi 2014 m. sausio 3 d. per taikias tekstilės pramonės darbuotojų demonstracijas dėl didesnių atlyginimų (jos vėliau tapo smurtinėmis) saugumo pajėgos pradėjo šaudyti į demonstrantus tikrais šaudmenimis, penkis asmenis nužudė ir daugiau kaip 30 sužeidė; kadangi 2014 m. sausio 4 d. saugumo pajėgos jėga išvaikė žmones iš Laisvės parko, kuriame buvo susirinkę opozicijos aktyvistai;

B.  kadangi pastarųjų įvykių metu 23 asmenys (įskaitant žmogaus teisių gynėjus) buvo sulaikyti ir, turimomis žiniomis, buvo mušami ir kankinami;

C. kadangi dėl įtampos, kuri išaugo įsikišus policijai, buvo uždrausta rengti demonstracijas;

D. kadangi teisė laisvai rinktis į taikius susirinkimus įtvirtinta Kambodžos konstitucijoje, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 20 straipsnyje ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 21 straipsnyje;

E.  kadangi Kambodžos nacionalinės išvadavimo partijos (angl. Cambodia National Rescue Party) (CNRP) lyderiai Sam Rainsy ir Kem Sokha buvo iškviesti į Pnompenio municipalinį teismą duoti parodymų; kadangi Sam Rainsy ir Kem Sokha gali būti nuteisti už pilietinių neramumų kėlimą;

F.  kadangi valdžios institucijos nesiėmė visų reikiamų priemonių, kad būtų pašalinta keletas pagrindinių rinkimų proceso trūkumų, pvz., padidintas rinkėjų sąrašų patikimumas, užtikrinta nešališka prieiga prie žiniasklaidos ir draudžiama naudoti valstybės lėšas, įskaitant atvejus, kai jos naudojamos valstybės tarnautojų ir kariškių rinkimų agitacijai;

G. kadangi Karalius 2013 m. liepos 14 d. suteikė amnestiją Samui Rainsy, taip suteikdamas jam galimybę sugrįžti į Kambodžą; kadangi jo balsavimo teisė ir teisė dalyvauti rinkimuose vis dėlto nebuvo atkurtos;

H. kadangi 2013 m. rugsėjo mėn. paskelbus rinkimų rezultatus CNRP sukvietė į trijų dienų taikias masines demonstracijas, protestuodama prieš oficialius rinkimų į Nacionalinę asamblėją rezultatus; kadangi atsakydama į šiuos taikius protestus vyriausybė pasiuntė dideles ginkluotos policijos ir žandarmerijos pajėgas;

I.   kadangi nuolat priekabiaujama prie žmogaus teisių gynėjų, pvz., jie savavališkai areštuojami arba teisiami pateikus suklastotus ar perdėtus kaltinimus dėl to, kad taikiai naudojosi žmogaus teisėmis; kadangi yra įsigalėjusi nebaudžiamumo už tokius veiksmus atmosfera;

J.   kadangi Kambodžai tenka spręsti sudėtingus uždavinius, susijusius su žmogaus teisių padėtimi šalyje, visų pirma dėl to, kad vyriausybė, valdančioji partija ir privatūs veikėjai sistemingai vykdė žemių nusavinimą ir korupciją, o valdžia juos rėmė ir saugojo;

K. kadangi JT specialusis pranešėjas žmogaus teisių padėties Kambodžoje klausimais atvyks oficialaus vizito į šalį 2014 m. sausio 12–17 d.

L.  kadangi ES teikia didžiausią pagalbą Kambodžai;

Laos

M. kadangi spėjama, jog Sombath Somphone, žmogaus teisių ir aplinkos normų aktyvistas ir pilietinės visuomenės lyderis, vienas iš 2012 m. spalio mėn., prieš 9-ąjį Azijos ir Europos susitikimą, Vientiane vykusio 9-ojo Azijos ir Europos tautų forumo pirmininkų, 2012 m. gruodžio 15 d. tapo prievartinio dingimo Vientiane auka; kadangi Sombatho Somphone'o šeimos nariai, nepaisant kreipimųsi į vietos valdžios institucijas ir paieškų aplinkinėse vietovėse, iki šiol nerado jo buvimo vietos;

N. kadangi per delegacijos santykiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos šalių asociacijos (ANASE) vizitą į Laosą 2013 m. spalio 28 d. klausimas dėl Sombatho Somphone'o dingimo buvo pateiktas Laoso valdžios institucijoms;

O. kadangi praėjus metams po jo dingimo pagrindiniai su šiuo įvykiu susiję klausimai, įskaitant klausimą, ar buvo atliktas tyrimas, vis dar neišspęsti, o Laoso valdžios institucijos nesutinka priimti užsienio valstybių pagalbos tiriant šį dingimo atvejį;

P.  kadangi Laoso partneriai Europoje neišaiškintą Sombatho Somphone'o dingimą laiko labai didele problema ir mano, kad vyriausybės šiuo klausimu padaryti pranešimai nėra nei pakankami, nei įtikinami;

Q. kadangi 2013 m. gruodžio 15 d. 62 NVO paragino pradėti naują S. Somphone'o dingimo tyrimą; kadangi 2013 m. gruodžio 16 d. JT darbo grupė prievartinio ar nesavanoriško dingimo klausimais paragino Laoso vyriausybę padaryti viską, ką ji gali, kad būtų nustatyta Sombatho Somphone'o buvimo vieta, išsiaiškinta, koks jo likimas, o nusikaltimo vykdytojai patraukti atsakomybėn;

R.  kadangi esama kitų prievartinio dingimo atvejų; kadangi iki šiol nežinoma kitų devynių asmenų (dviejų moterų, Kingkeo ir Somchit, ir septynių vyrų, Soubinho, Souane'o, Sinpasongo, Khamsone'o, Nou'o, Somkhito, ir Sourignos), kuriuos 2009 m. lapkričio mėn. įvairiose šalies vietose savavališkai sulaikė Laoso saugumo pajėgos, buvimo vieta;

S.  kadangi Laoso ekonomika per pastaruosius metus Pietryčių Azijoje augo sparčiausiai ir kadangi pilietinės visuomenės veikla yra itin svarbi siekiant užtikrinti, jog vykstant sparčiai Laoso plėtrai nesumažėtų dėmesys žmogaus teisėms;

Kambodža

1.  reiškia užuojautą aukų artimiesiems; smerkia neproporcingos ir perdėtos Kambodžos saugumo pajėgų jėgos naudojimą, dėl kurio žuvo penki žmonės ir daug buvo sužeista;

2.  ragina Kambodžos valdžios institucijas nenaudoti jėgos prieš protestuotojus ir primena, kad bet koks valdžios institucijų jėgos panaudojimas turi būti vykdomas remiantis teisėtumo, būtinumo ir proporcingumo principais;

3.  ragina Kambodžos valdžios institucijas nedelsiant paleisti 23 neteisėtai areštuotus asmenis;

4.  ragina Kambodžos valdžios institucijas kruopščiai ištirti šiuos taikių protestuotojų nužudymus ir sužalojimus ir atsakingus asmenis patraukti atsakomybėn;

5.  yra susirūpinęs dėl teisių gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėties Kambodžoje; smerkia bet kokius politiniais motyvais grindžiamus kaltinimus, laisvės atėmimo bausmes ir nuosprendžius už politinę kritiką opozicijos politikams, žmogaus teisių gynėjams ir kovotojams už žemę Kambodžoje; pabrėžia, kad valdžios institucijos turi užtikrinti, jog asmenų ir žmogaus teisių gynimo organizacijų teisės būtų ginamos, taip pat kad būtų užtikrinta teisė taikiai kritikuoti vyriausybės politiką ir jai prieštarauti organizuojant viešo protesto susirinkimus ir streikus;

6.  ragina Kambodžos vyriausybę stiprinti demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir nedelsiant atšaukti viešų susirinkimų draudimą;

7.  ragina Kambodžos vyriausybę pripažinti, kad politinė opozicija atliko teisėtą vaidmenį prisidėdama prie bendros Kambodžos ekonominės ir politinės plėtros; ragina Kambodžos valdžios institucijas nedelsiant panaikinti šaukimus į teismą, išduotus CNRP lyderiams Samui Rainsy ir Kemui Sokhai bei Kambodžos nepriklausomų mokytojų asociacijos (CITA) profsąjungos ir Kambodžos profsąjungų konfederacijos (CCFU) lyderiui Rongui Chhunui;

8.  susirūpinęs pažymi, kad tebevyksta ginčai dėl per rinkimų procesą pastebėtų pažeidimų; ragina politines partijas dirbti kartu, kad būtų nustatyti visi trūkumai, su kuriais buvo susidurta, ir susitarti dėl veiksmų, kuriuos įgyvendinus būtų pagerintas rinkimų procesas, visų pirma reformuoti rinkėjų sąrašą, prieigą prie žiniasklaidos ir proporcingo informavimo ir nacionalinį rinkimų komitetą; taip pat ragina vykdyti struktūrines reformas srityse, kurios skatina Kambodžos ilgalaikę plėtrą, visų pirma teismų reformą, Nacionalinės asamblėjos reformą, ir dėti pastangas siekiant užtikrinti gerą valdymą ir demokratiją;

9.  ragina Kambodžos vyriausybę sutikti, kad tarptautinei bendruomenei padedant būtų vykdomas nepriklausomas tyrimas dėl balsų klastojimo atvejų ir kitų pažeidimų, pastebėtų vykstant 2013 m. liepos mėn. rinkimams;

10. ragina Kambodžos vyriausybę ir parlamentą priimti ir įgyvendinti teisės aktus, kurie užtikrintų, kad teisminė sistema galėtų veikti nepriklausomai nuo politinės kontrolės ir korupcijos;

11. ragina Kambodžos vyriausybę įsteigti nacionalinę žmogaus teisių instituciją, visapusiškai bendradarbiauti su JT pagal JT specialiąsias procedūras paskirtais asmenimis, visų pirma leisti JT specialiajam pranešėjui teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais ir specialiajam pranešėjui teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais atvykti į šalį;

12. ragina Kambodžos vyriausybę nebevykdyti jokių prievartinių iškeldinimų ir paskelbti iškeldinimų moratoriumą Kambodžoje bei jo laikytis, kol bus nustatyta skaidri ir atskaitinga teisinė sistema ir pradėta taikyti atitinkama politika, kurios užtikrintų, kad iškeldinimai būtų vykdomi tik laikantis tarptautinių standartų; ragina tarptautines bendroves nesiekti naudos iš šių prievartinių iškeldinimų ir sumokėti tinkamą kompensaciją;

13. palankiai vertina JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Kambodžoje klausimais vizitą į šalį 2014 m. sausio 12–17 d. ir prašo Kambodžos vyriausybės laikytis rekomendacijų, kurias specialusis pranešėjas pateiks savo pranešimuose;

14. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę atidžiai stebėti padėtį Kambodžoje;

Laosas

15. ragina Laoso vyriausybę suteikti aiškumo dėl tyrimo siekiant nustatyti Sombatho Somphone'o buvimo vietą, pateikti atsakymus į daugelį neatsakytų klausimų, susijusių su S. Somphone'o dingimu, ir prašyti užsienio ekspertizės ir teisėsaugos ekspertų pagalbos bei ją priimti;

16. mano, kad Laoso vyriausybės neveiklumas sukelia įtarimų, jog ji gali būti susijusi su šiuo dingimu;

17. dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę atidžiai stebėti Laoso vyriausybės atliekamą Sombatho Somphone'o dingimo aplinkybių tyrimą;

18. ragina valstybes nares Laoso vyriausybei toliau kelti Sombatho Somphone'o klausimą; pabrėžia, kad prievartiniai dingimai vis dar yra viena iš pagrindinių priežasčių, trukdančių Laosui prisijungti prie JT žmogaus teisių tarybos;

19. ragina Laoso vyriausybę nuodugniai, nešališkai ir veiksmingai ištirti visus prievartinio dingimo, kaip įtariama, atvejus ir nutraukti Laose tebesitęsiančius pilietinių ir politinių teisių pažeidimus (pvz., žodžio laisvės, teisės burtis į asociacijas ir laisvai rinktis į taikius susirinkimus), užtikrinti pagarbą žmogaus teisių gynėjų, aktyvistų, mažumų ir pilietinės visuomenės atstovų teisėms ir jas ginti, taip pat ginti teisę į religijos ir įsitikinimų laisvę;

20. ragina Laoso vyriausybę nedelsiant ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo, kuri buvo pasirašyta 2008 m.;

21. ragina Laoso valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų skatinamos reformos, garantuojančios pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms, ir primena Laosui jo tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus pagal žmogaus teisų sutartis, kurias jis ratifikavo;

22. reiškia susirūpinimą dėl priverstinio nusavinimo ir iškeldinimo nesumokant kompensacijos, taip pat dėl korupcijos Laose;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ASEAN sekretoriatui, JT Generaliniam Sekretoriui, JT vyriausiajai žmogaus teisių komisarei, Kambodžos Karalystės vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai ir Laoso vyriausybei bei parlamentui.