Společný návrh usnesení - RC-B7-0034/2014Společný návrh usnesení
RC-B7-0034/2014

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o nedávných volbách v Bangladéši

15. 1. 2014 - (2014/2516(RSP))

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7‑0034/2014)
ECR (B7‑0036/2014)
S&D (B7‑0037/2014)
ALDE (B7‑0038/2014)
GUE/NGL (B7‑0040/2014)
PPE (B7‑0041/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt, John Attard-Montalto za skupinu S&D
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort za skupinu ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL
Jaroslav Paška


Postup : 2014/2516(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0034/2014
Předložené texty :
RC-B7-0034/2014
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o nedávných volbách v Bangladéši

(2014/2516(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne 21. listopadu 2013 na téma Bangladéš: lidská práva a nadcházející volby[1], 23. května 2013 o pracovních podmínkách a zdravotních a bezpečnostních normách v souvislosti s nedávnými požáry závodů a zhroucením budovy v Bangladéši[2], 14. března 2013 o situaci v Bangladéši[3] a 17. ledna 2013 o nedávných obětech požárů v textilních továrnách, zejména v Bangladéši[4],

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové o parlamentních volbách v Bangladéši, které učinila jménem Evropské unie dne 9. ledna 2014, a na její prohlášení o přípravách na všeobecné volby v Bangladéši ze dne 30. listopadu 2013,

–   s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky Catherine Ashtonové o volební pozorovatelské misi EU v Bangladéši, které bylo zveřejněno dne 20. prosince 2013,

–   s ohledem na tiskovou zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové nazvanou „Kvůli politické hře s ohněm balancuje Bangladéš na hraně“ a vydanou dne 1. prosince 2013,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se dne 5. ledna 2014 v Bangladéši konaly všeobecné volby pod záštitou prozatímní vlády, kterou vede její staronová předsedkyně Šajch Hasína Vadžídová, jež v roce 2011 prostřednictvím 15. dodatku k ústavě zrušila bangladéšskou tradici nestranické úřednické vlády;

B.  vzhledem k tomu, že rok 2013 byl údajně nejnásilnějším rokem v historii nezávislého Bangladéše a předvolební i volební obdobní bylo poznamenáno všeobecným násilím, blokádami, stávkami a zastrašováním voličů zosnovaným zejména opozicí a od začátku roku 2013 bylo zabito více než 300 lidí a přinejmenším 18 z nich v den voleb, což vedlo k ochromení křehkého bangladéšského hospodářství;

C. vzhledem k tomu, že volby bojkotovala opoziční koalice, v jejímž čele stojí Bangladéšská národní strana (BNP), která trvala na zachování nezávislé úřednické vlády, což vyústilo v jasné vítězství vládnoucí Lidové ligy (Awami League), protože ve více než polovině volebních obvodů neměli její členové žádného protikandidáta a volby provázela nízká volební účast; vzhledem k tomu, že volební komise musela podle neověřených zpráv ve více než 300 volebních místnostech hlasování pozastavit kvůli násilnostem;

D. vzhledem k tomu, že dvě nejsilnější bangladéšské strany proti sobě dlouhodobě brojí a vzájemně si nedůvěřují, čímž by mohly ohrozit výrazný sociální a hospodářský pokrok, kterého Bangladéš v posledním desetiletí dosáhl;

E.  vzhledem k tomu, že mise OSN, která měla za úkol vyjednat kompromisní řešení situace a v jejímž čele stál Óscar Fernández-Taranco, zakončila svou pětidenní návštěvu země dne 5. října 2013, aniž by dosáhla nějakého výraznějšího posunu;

F.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN Pan Ki-mun vyjádřil lítost nad tím, že strany před začátkem voleb nedošly k žádné dohodě, a vyzval je, aby zajistily mírovou atmosféru, „ve které lidem nebude odpíráno právo na shromažďování a svobodu projevu“;

G. vzhledem k tomu, že EU má s Bangladéšem dobré, dlouhodobé vztahy, založené mimo jiné i na dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje; vzhledem k tomu, že EU do země nevyslala volební pozorovatelskou misi, protože nebyly splněny podmínky pro uskutečnění reprezentativních voleb vzhledem k absenci opozičních kandidátů;

H. vzhledem k tomu, že bangladéšská volební komise prohlásila volby za svobodné, spravedlivé a důvěryhodné, a k tomu, že nová vláda v čele se znovuzvolenou předsedkyní Šajch Hasínou Vadžídovou již složila přísahu; vzhledem k tomu, že volební účast byla velmi nízká, 40% podle vládních údajů, 20% podle diplomatů působících v Dháce a ještě nižší podle představitelů opozice;

I.   vzhledem k tomu, že čelní představitelce opozice Chálidě Zijáové byla omezena svoboda pohybu a v nedávné době došlo i k zatčení dalších význačných členů strany BNP, jejíž přívrženci byli údajně nuceni vyhledat úkryt ze strachu z represálií;

J.   vzhledem k tomu, že opoziční strana BNP se i nadále snaží spolupracovat se stranou Jamaat-e-Islami a odštěpenou skupinou Hefazat-e-Islam, která je považována za hlavního strůjce násilí;

K. vzhledem k tomu, že se dne 12. prosince 2013 čelní představitel strany Jamaat-e-Islami Abdul Quader Molla stal prvním člověkem, který byl popraven za válečné zločiny spáchané v průběhu bangladéšské války za nezávislost, a k tomu, že soudní řízení bangladéšského mezinárodního trestního tribunálu byla ostře diskutovaným volební tématem, přičemž nad šesti ze sedmi odsouzených byl vynesen rozsudek smrti;

L.  vzhledem k tomu, že v průběhu voleb i po jejich skončení čelily tisíce státních příslušníků ze zranitelných menšinových skupin (zejména hinduisté) násilným útokům a vyhánění z domovů, přičemž tyto činy na základě nepodložených informací páchali převážně radikálové ze strany Jammat e-Islami, částečně z důvodů souvisejících s procesy mezinárodního tribunálu, protože velká část žalujících vyznávala právě hinduismus;

M. vzhledem k tomu, že přinejmenším jeden ze svědků mezinárodního trestního tribunálu, Mustafa Howlader, byl zabit ve svém domě dne 10. prosince 2013;

1.  rozhodně odsuzuje zabíjení a všeobecné násilí, které se po celé zemi šířilo před začátkem voleb v lednu 2014 i v jejich průběhu, zejména pak útoky na náboženské a kulturní menšiny a další zranitelné skupiny; vyjadřuje vážné znepokojení nad ochromením každodenního života v Bangladéši kvůli stávkám a blokádám a nad spory mezi oběma politickými tábory;

2.  vyzývá bangladéšskou vládu, aby neprodleně ukončila všechny represivní metody, které bezpečnostní síly využívají, včetně svévolného používání ostré munice a mučení osob ve vazbě, a propustila opoziční politiky, kteří se stali oběťmi svévolného zatýkání; naléhavě vyzývá k urychlenému, nezávislému a transparentnímu vyšetření nedávných případů násilných úmrtí v době před volbami i po nich a žádá, aby pachatelé těchto činů, a to i příslušníci bezpečnostních sil, byli vydáni spravedlnosti;

3.  vyzdvihuje fakt, že Bangladéš má pověst země, kde v rámci sekulárního státu žije tolerantní společnost, a vyzývá bangladéšské orgány, aby ohrožovaným etnickým a náboženským skupinám poskytly zvýšený stupeň ochrany a zajistily efektivní stíhání všech podněcovatelů násilí mezi komunitami;

4.  vyslovuje upřímné politování nad tím, že se bangladéšskému parlamentu ani politickým stranám nepodařilo uzavřít dohodu o volebním mechanismu bez omezení přístupu, a vyzývá bangladéšskou vládu i opozici, aby jim šlo v první řadě o blaho Bangladéše jako země a nalezly kompromis, který by dal Bangladéšanům možnost vyjádřit svou demokratickou vůli reprezentativním způsobem; domnívá se, že by vláda i opozice měly zvážit všechny možnosti včetně předčasných voleb, pokud s tím budou všechny legitimní politické strany souhlasit, a nabídnout voličům možnost volby;

5.  vyzývá EU, aby využila všech dostupných prostředků a tento proces podpořila, pokud o to bude požádána, a aby uplatnila všechny své zdroje, zejména evropský nástroj pro demokracii a lidská práva a nástroj stability; také vyzývá Ředitelství pro podporu demokracie, aby se Kancelář pro podporu parlamentní demokracie ve svých aktivitách zaměřila především na Bangladéš;

6.  domnívá se, že v zájmu budoucnosti Bangladéše je nutné, aby si strany, které se považují za demokratické, budovaly vzájemný respekt; naléhavě vyzývá stranu BNP, aby se jednoznačně distancovala od stran Jamaat-e-Islami a Hefazat-e-Islam;

7.  zdůrazňuje, že strany, které se uchylují k teroristickým činům, by měly být zakázány;

8.  bere na vědomí, že mezinárodní trestní tribunál hraje důležitou úlohu při poskytování nápravy a uzavírání případů v souvislosti s oběťmi války za nezávislost Bangladéše a s těmi, které tato válka zasáhla;

9.  je však znepokojen skutečností, že v Bangladéši narůstá počet odsouzených k trestu smrti, a to kromě zmíněných šesti osob odsouzených mezinárodní trestním tribunálem, a zejména faktem, že bylo za krvavou vzpouru v roce 2009 k smrti odsouzeno 152 vojáků, a také nedávnou popravou Abdula Quadera Molly; vyzývá vládu i parlament, aby trest smrti zrušily a změnily všechny rozsudky smrti na tresty mírnější; vyzývá také příslušné orgány, aby neprodleně vytvořily efektivní mechanismus na ochranu osob svědčících před mezinárodním trestním tribunálem;

10. vyzývá také vládu, aby přezkoumala zákon o informačních a komunikačních technologiích a zákon o boji proti terorismu, které poslední vláda zpřísnila, takže mohou vést k svévolnému trestání občanů;

11. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Bangladéše.