Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0034/2014Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0034/2014

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om det nyligt afholdte valg i Bangladesh

15.1.2014 - (2014/2516(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0034/2014)
ECR (B7‑0036/2014)
S&D (B7‑0037/2014)
ALDE (B7‑0038/2014)
GUE/NGL (B7‑0040/2014)
PPE (B7‑0041/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt, John Attard-Montalto for S&D-Gruppen
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort for ALDE-Gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić for GUE/NGL-Gruppen
Jaroslav Paška


Procedure : 2014/2516(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0034/2014
Indgivne tekster :
RC-B7-0034/2014
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa‑Parlamentets beslutning om det nyligt afholdte valg i Bangladesh

(2014/2516(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine beslutninger om Bangladesh, navnlig beslutningen af 21. november 2013 om Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg[1], af 23. maj 2013 om arbejdsvilkår og standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter den seneste tids fabriksbrande og sammenstyrtning af bygninger i Bangladesh[2], af 14. marts 2013 om situationen i Bangladesh[3] og af 17. januar 2013 om den seneste tids dødsfald i forbindelse med brande på tekstilfabrikker, navnlig i Bangladesh[4],

–   der henviser til den højtstående repræsentant Catherine Ashtons erklæring af 9. januar 2014 på vegne af Den Europæiske Union om parlamentsvalget i Bangladesh og udtalelsen af 30. november 2013 fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton om forberedelserne til parlamentsvalget i Bangladesh,

–   der henviser til udtalelsen af 20. december 2013 fra talsmanden for den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om en EU‑valgobservationsmission i Bangladesh,

–   der henviser til pressemeddelelsen af 1. december 2013 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillav, med titlen "Political brinkmanship driving Bangladesh to the edge",

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122,

A. der henviser til, at der blev afholdt parlamentsvalg i Bangladesh den 5. januar 2014 under ledelse af en midlertidig regering ledet af den forhenværende og nuværende premierminister, Sheikh Hasina, som havde afskaffet det traditionelle system i Bangladesh med et neutralt forretningsministerium ved hjælp af den 15. forfatningsændring i 2011;

B.  der henviser til, at 2013 angiveligt var det voldeligste år i Bangladeshs historie siden uafhængigheden, og at navnlig perioden op til og under valget har været kendetegnet ved omfattende vold med blokader, strejker og intimidering af vælgere hovedsageligt organiseret af oppositionen og over 300 dræbte siden begyndelsen af 2013, herunder mindst 18 på selve valgdagen, og at dette har ført til en lammelse af Bangladeshs skrøbelige økonomi;

C. der henviser til, at valget blev boykottet af oppositionsalliancen ledet af BNP (Bangladesh Nationalist Party), som havde fastholdt sit krav om et "upartisk" forretningsministerium, og førte til, at det regerende Awami League vandt valget i vid udstrækning uden modkandidater – i over halvdelen af valgkredsene var der ingen modkandidater – og med lav valgdeltagelse; der henviser til, at valgkommissionen gentagne gange var nødt til at suspendere valget på over 300 valgsteder på grund af vold;

D. der henviser til, at de to største partier har en lang tradition for kompromisløs konfrontation og mistillid, som risikerer at bringe den imponerende sociale og økonomiske fremgang, Bangladesh har opnået i løbet af det seneste årti, i fare;

E.  der henviser til, at FN‑missionen under ledelse af Óscar Fernández-Taranco, som havde til formål at bidrage til at nå frem til et kompromis, afsluttede sit fem dages besøg den 5. oktober 2013 uden noget gennembrud;

F.  der henviser til, at FN's generalsekretær Ban Ki-moon udtalte, at han beklagede, at partierne ikke var nået til enighed inden valget, og opfordrede alle parter til at sikre fredelige forhold, hvor folk kan bevare deres forsamlings‑ og ytringsfrihed;

G. der henviser til, at EU længe har haft gode forbindelser til Bangladesh, bl.a. gennem samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling; der henviser til, at EU imidlertid ikke sendte en valgobservationsmission til landet, eftersom betingelserne for repræsentative valg ikke var opfyldt på grund af fraværet af kandidater fra oppositionen;

H. der henviser til, at Bangladeshs valgkommission har erklæret, at valget var frit, retfærdigt og troværdigt, og at den nye regering er blevet taget i ed under den genvalgte premierminister Sheikh Hasina; der henviser til, at valgdeltagelsen ved dette valg var meget lav og lå på 40 % ifølge regeringens tal, på 20 % ifølge diplomater i Dhaka og endnu lavere ifølge repræsentanter for oppositionen;

I.   der henviser til, at oppositionens leder, Khaleda Zia, ikke frit kan bevæge sig omkring, at andre fremstående medlemmer af BNP for nylig er blevet anholdt, og at talrige tilhængere af BNP gentagne gange er gået under jorden af frygt for repressalier;

J.   der henviser til, at oppositionen fra BNP fortsat samarbejder med Jamaat-e-Islami og udbrydergruppen Hafezat-e-Islam, der betragtes som de primære anstiftere af volden;

K. der henviser til, at Abdul Quader Molla, en fremtrædende leder af Jamaat-e-Islami, den 12. december 2013 blev den første, der blev henrettet for krigsforbrydelser begået under Bangladeshs uafhængighedskrig, og at retssagerne ved landets internationale krigsforbrydertribunal har været et stærkt anfægtet spørgsmål i forbindelse med valget, idet seks af de syv personer, der blev fundet skyldige, blev dømt til døden;

L.  der henviser til, at tusinde af borgere fra udsatte mindretal, navnlig hinduer, under og efter valget er blevet udsat for voldelige overfald og jagtet fra deres hjem, angiveligt hovedsageligt af militante fra Jammat e-Islami, af årsager, der delvist har forbindelse til retssagerne ved det internationale forbrydertribunal, idet mange af anklagemyndighedens vidner er hinduer;

M. der henviser til, at mindst et vidne ved det internationale forbrydertribunal, Mustafa Howlader, blev dræbt i sit hjem den 10. december 2013;

1.  fordømmer på det kraftigste disse drab og den omfattende vold, som brød ud i hele landet i perioden op til og under valget i januar 2014, navnlig overfald på religiøse og kulturelle mindretal og andre udsatte grupper; giver udtryk for alvorlig bekymring over, at det daglige liv i Bangladesh er blevet lammet på grund af strejker og blokader og konfrontationen mellem de to politiske lejre;

2.  opfordrer regeringen i Bangladesh til øjeblikkelig at indstille alle de repressive metoder, som er blevet anvendt af sikkerhedsstyrkerne, herunder vilkårlig affyring af skarp ammunition og tortur af personer i forvaring, og frigive oppositionspolitikere, der er blevet udsat for vilkårlig tilbageholdelse; opfordrer indtrængende til, at der foretages en hurtig, uafhængig og gennemsigtig efterforskning af de nylige sager med voldelige dødsfald både før og efter valget, og at gerningsmændene, herunder dem fra sikkerhedsstyrkerne, drages til ansvar;

3.  fremhæver Bangladeshs omdømme som et tolerant samfund i en sekulær stat og opfordrer myndighederne i Bangladesh til at yde øget beskyttelse af etniske og religiøse mindretal, der er i fare, og til at sikre en effektiv retsforfølgning af samtlige anstiftere af vold mellem befolkningsgrupper;

4.  beklager dybt, at parlamentet i Bangladesh og de politiske partier ikke har formået at nå til enighed om en inklusiv valgmekanisme, og opfordrer regeringen og oppositionen til straks at sætte Bangladeshs interesser øverst på dagsordenen og nå frem til et kompromis, som kan give det bangladeshiske folk mulighed for at give udtryk for deres demokratiske valg på en repræsentativ måde; mener, at man bør overveje alle muligheder, herunder fremrykkelse af valg, såfremt alle legitime politiske partier er villige til at stille op og give vælgerne et reelt valg;

5.  opfordrer EU til at anvende alle de midler, det har til rådighed, til at bistå en sådan proces, såfremt der anmodes herom, og til at udnytte sine ressourcer fuldt ud, navnlig det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder og stabilitetsinstrumentet; opfordrer Direktoratet for Demokratistøtte til at sætte fokus på Bangladesh i forbindelse med aktiviteterne under Kontoret for Fremme af Parlamentarisk Demokrati (OPPD);

6.  mener, at det af hensyn til Bangladeshs fremtid er nødvendigt, at partier med et demokratisk omdømme udvikler en kultur med gensidig respekt; opfordrer indtrængende BNP til entydigt at tage afstand fra Jamaat-e-Islami og Hafezat-e-Islam;

7.  understreger, at partier, der griber til terrorhandlinger, bør forbydes;

8.  erkender, at det internationale forbrydertribunal har spillet en vigtig rolle med hensyn til at give ofre og andre, der er berørt af Bangladeshs uafhængighedskrig, ankemuligheder og mulighed for at få en afslutning og lægge deres lidelser bag sig;

9.  udtrykker imidlertid bekymring over det stigende antal mennesker, der sidder på dødsgangen i Bangladesh, ud over de seks personer, der blev dømt ved det internationale forbrydertribunal, og navnlig over dødsdommen over 152 soldater for et blodigt mytteri i 2009 samt den nylige henrettelse af Abdul Quader Molla; opfordrer regeringen og parlamentet til at afskaffe dødsstraffen og nedsætte alle dødsdomme; opfordrer ligeledes myndighederne til hurtigst muligt at etablere effektive mekanismer til at yde vidnebeskyttelse i sager ved det internationale forbrydertribunal;

10. opfordrer ligeledes regeringen til at revidere loven om informations‑ og kommunikationsteknologi og antiterrorloven, der blev skærpet under den foregående regering, og som kan føre til vilkårlig kriminalisering af borgerne;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd samt regeringen og parlamentet i Bangladesh.