Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0034/2014Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0034/2014

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Hiljutised valimised Bangladeshis

15.1.2014 - (2014/2516(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7‑0034/2014)
ECR (B7‑0036/2014)
S&D (B7‑0037/2014)
ALDE (B7‑0038/2014)
GUE/NGL (B7‑0040/2014)
PPE (B7‑0041/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt, John Attard-Montalto fraktsiooni S&D nimel
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel
Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel
Jaroslav Paška


Menetlus : 2014/2516(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0034/2014
Esitatud tekstid :
RC-B7-0034/2014
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon hiljutiste valimiste kohta Bangladeshis

(2014/2516(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 21. novembri 2013. aasta resolutsiooni inimõiguste ja peatsete valimiste kohta Bangladeshis[1], 23. mai 2013. aasta resolutsiooni töötingimuste ning tervisekaitse- ja ohutusnõuete kohta, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis[2], 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni olukorra kohta Bangladeshis[3] ning 17. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni tekstiilivabrikute hiljutiste põlengute inimohvrite kohta, pidades eelkõige silmas Bangladeshi[4],

–   võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashton poolt 9. jaanuaril 2014 Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust parlamendivalimiste kohta Bangladeshis ja 30. novembril 2013 tehtud avaldust ettevalmistuste kohta Bangladeshi parlamendivalimisteks,

–   võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 20. detsembri 2013. aasta avaldust ELi valimisvaatlusmissiooni kohta Bangladeshis,

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Navi Pillay 1. detsembri 2013. aasta pressiteadet „Äärmuslik poliitika viib Bangladeshi piiripealsesse olukorda”,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et 5. jaanuaril 2014 toimusid Bangladeshis parlamendivalimised ajutise valitsuse egiidi all, mida juhib endine peaminister šeik Hašina, kes kaotas Bangladeshi traditsioonilise neutraalse ajutise valitsuse süsteemi põhiseaduse 15. muudatusega 2011. aastal;

B.  arvestades, et 2013. aasta oli väidetavalt kõige vägivallarohkem aasta Bangladeshi ajaloos pärast iseseisvumist, ning et valimiseelset perioodi ja eriti valimisi iseloomustas ulatuslik vägivald: toimusid blokaadid, streigid ja valijate heidutamine peamiselt opositsiooni korraldusel, 2013. aasta algusest on tapetud üle 300 inimese, sealhulgas vähemalt 18 inimest valimiste päeval, ning Bangladeshi niigi nõrk majandus on kõige selle tulemusena halvatud;

C. arvestades, et Bangladeshi Rahvuspartei (BNP) juhitav opositsiooniliit boikoteeris valimisi, nõudes nn mitteparteilist ajutist valitsust, ning selle tulemusena saavutas võimuerakond Rahvaliiga kerge valimisvõidu ilma vastaskandidaatideta enam kui pooltes valimisringkondades ja madala valimisaktiivsusega; arvestades, et teatavasti pidi valimiskomisjon enam kui 300 valimisjaoskonnas hääletamise vägivalla tõttu katkestama;

D. arvestades, et Bangladeshi kahe peamise partei vahel valitseb pikaajaline jäik vastasseis ja usaldamatus, mis ähvardab kahjustada viimase kümne aastaga saavutatud märkimisväärseid sotsiaalseid ja majanduslikke edusamme selles riigis;

E.  arvestades, et Óscar Fernández-Taranco juhitav ÜRO missioon, mille vahendusel loodeti jõuda kompromissile, lõpetas 5. oktoobril 2013 oma viiepäevase visiidi läbimurret saavutamata;

F.  arvestades, et ÜRO peasekretär Ban Ki-moon väljendas kahetsust tõsiasja pärast, et parteid ei jõudnud enne valimisi kokkuleppele, ning kutsus kõiki osapooli üles tagama rahumeelse keskkonna, kus inimesed saaksid kasutada kogunemisvabadust ja sõnavabadust;

G. arvestades, et ELil on Bangladeshiga head ja pikaajalised suhted, sealhulgas tänu partnerlus- ja arengualasele koostöölepingule; arvestades, et EL ei saatnud siiski Bangladeshi oma valimisvaatlusmissiooni, kuna seal ei olnud loodud tingimusi kogu valijaskonda esindavateks valimisteks, arvestades opositsioonikandidaatide puudumist;

H. arvestades, et Bangladeshi valimiskomisjoni väitel olid valimised vabad, õiglased ja usaldusväärsed, ning arvestades, et tagasivalitud peaministri šeik Hašina juhitav uus valitsus on ametisse vannutatud; arvestades, et osalusprotsent neil valimistel oli väga madal – valitsuse andmetel 40%, Dhakas asuvate diplomaatide andmetel 20% ja opositsiooni esindajate väitel veelgi madalam;

I.   arvestades, et on piiratud opositsioonijuhi Khaleda Zia liikumisvabadust, teisi BNP juhtivaid liikmeid on hiljuti kinni peetud ja paljud BNP toetajad on väidetavalt pakku läinud, kartes kättemaksu;

J.   arvestades, et BNP juhitav opositsioon jätkab koostööd Islami Koguga ja lahkulöönud rühmitusega Hafesat-e-Islam, mida peetakse peamisteks vägivalla õhutajateks;

K. arvestades, et 12. detsembril 2013 sai Islami Kogu väljapaistvast juhist Abdul Quader Mollast esimene isik, kes hukati Bangladeshi iseseisvussõja ajal toime pandud sõjakuritegude eest, ning arvestades, et riigi rahvusvahelise kriminaalkohtu menetlused on valimiste kontekstis kirgi kütnud, kuna seitsmest sõjakuritegudes süüdi mõistetud isikust kuuele on määratud surmanuhtlus;

L.  arvestades, et valimiste ajal ja pärast valimisi on vägivaldselt rünnatud ja kodudest välja aetud tuhandeid inimesi, kes kuuluvad haavatavatesse vähemusrühmadesse, eelkõige hindusid, ning väidetavalt on seda teinud Islami Kogu võitlejad, osaliselt rahvusvahelise kriminaalkohtu protsesside tõttu, kuna paljud tunnistajad süüdistuste esitamisel on hindud;

 

M. arvestades, et vähemalt üks rahvusvahelise kriminaalkohtu tunnistaja, Mustafa Howlader, tapeti oma kodus 10. detsembril 2013;

1.  mõistab karmilt hukka tapmised ja ulatusliku vägivalla, mis puhkes kogu riigis 2014. aasta jaanuari valimiste eel ja vältel, eriti usu- ja kultuurivähemuste ning muude haavatavate rühmade ründamise; väljendab tõsist muret selle pärast, et streigid ja blokaadid ning kahe poliitilise leeri vastasseis on halvanud Bangladeshi igapäevaelu;

2.  kutsub Bangladeshi valitsust üles peatama viivitamata repressiivmeetodite kasutamise julgeolekujõudude poolt, kaasa arvatud valimatu tulistamise laskemoonaga ja vahistatute piinamise, ning vabastama opositsioonipoliitikud, kes on meelevaldselt kinni peetud; nõuab tungivalt, et viidaks läbi kiire, sõltumatu ja läbipaistev uurimine vägivaldsete surmajuhtumite asjus, mis leidsid aset enne ja pärast valimisi, ning et süüdlased toodaks kohtu ette – ka need, kes kuuluvad julgeolekuteenistustesse;

3.  toonitab, et Bangladeshil on salliva ühiskonna ja ilmaliku riigi maine, ning palub, et Bangladeshi ametivõimud pakuksid ohustatud rahvus- ja usuvähemustele tugevamat kaitset ning tagaksid kohtumõistmise kõikide üle, kes õhutavad kogukondadevahelist vägivalda;

4.  väljendab siirast kahetsust selle üle, et Bangladeshi parlament ja poliitilised parteid ei suutnud leppida valimisteks kokku kaasavas mehhanismis, ning palub, et valitsus ja opositsioon seaksid Bangladeshi parimad huvid kiiremas korras esikohale ja leiaksid kompromissi, mis annaks Bangladeshi rahvale võimaluse teha oma demokraatlik valik, nii et kõik kodanikud oleksid esindatud; on seisukohal, et kaaluda tuleks kõiki võimalusi, kaasa arvatud ennetähtaegseid valimisi, kui kõik seaduslikud poliitilised parteid on valmis osalema ja pakkuma valijatele valikut;

5.  kutsub ELi üles kasutama abipalve korral kõiki võimalikke vahendeid selle protsessi toetamiseks ja kasutama täielikult ära oma ressursse, eriti demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit ning stabiliseerimise rahastamisvahendit; palub samuti, et demokraatia toetamise direktoraat seaks parlamentaarse demokraatia edendamise ameti tegevuses Bangladeshi kesksele kohale;

 

6.  on seisukohal, et Bangladeshi huvides peaksid demokraatliku mainega parteid arendama vastastikuse austuse kultuuri; nõuab tungivalt, et BNP distantseeriks end ühemõtteliselt Islami Kogust ja Hafezat-e-Islamist;

7.  rõhutab, et terroriakte toime panevad parteid tuleks keelustada;

8.  tunnistab, et rahvusvaheline kriminaalkohus on täitnud olulist rolli Bangladeshi iseseisvussõja ohvrite ja sõja tõttu kannatanute kahjude hüvitamisel ja nende toetamisel;

9.  tunneb siiski muret selle pärast, et Bangladeshis on üha enam inimesi surma mõistetud, lisaks neile kuuele isikule, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus surmaotsuse määras, ning on eriti mures 152 sõduri surmaotsuse pärast seoses 2009. aasta verise mässuga ja Abdul Quader Molla hiljutise hukkamise pärast; kutsub valitsust ja parlamenti üles kaotama surmanuhtluse ja muutma ära kõik määratud surmaotsused; palub, et ametivõimud võtaksid kiiresti kasutusele tõhusa mehhanismi, et kaitsta rahvusvahelise kriminaalkohtu menetlustes osalevaid tunnistajaid;

10. palub samuti, et valitsus vaataks läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õigusakti ja terrorismivastase õigusakti, mida eelmine valitsus karmistas ja mille alusel võidakse kodanikke meelevaldselt kurjategijaks tunnistada;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Bangladeshi valitsusele ja parlamendile.