Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0034/2014Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0034/2014

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Bangladeshin äskettäisistä vaaleista

15.1.2014 - (2014/2516(RSP))

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7‑0034/2014)
ECR (B7‑0036/2014)
S&D (B7‑0037/2014)
ALDE (B7‑0038/2014)
GUE/NGL (B7‑0040/2014)
PPE (B7‑0041/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt, John Attard-Montalto S&D-ryhmän puolesta
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta
Jaroslav Paška


Menettely : 2014/2516(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0034/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0034/2014
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bangladeshin äskettäisistä vaaleista

(2014/2516(RSP))
 

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon antamansa päätöslauselmat Bangladeshista, erityisesti 21. marraskuuta 2013 Bangladeshin ihmisoikeuksista ja tulevista vaaleista[1], 23. toukokuuta 2013 Bangladeshin työoloista sekä terveys- ja turvallisuusnormeista äskettäisten tehdaspalojen ja rakennuksen romahtamisen jälkeen[2], 14. maaliskuuta 2013 Bangladeshin tilanteesta[3] ja 17. tammikuuta 2013 viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa[4] antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 9. tammikuuta 2014 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Bangladeshin parlamenttivaaleista ja korkean edustajan Catherine Ashtonin 30. marraskuuta 2013 antaman lausuman Bangladeshin parlamenttivaalien valmistelusta,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 20. joulukuuta 2013 antaman lausuman Bangladeshiin lähetettävästä EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnasta,

–   ottaa huomioon 1. joulukuuta 2013 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn lehdistötiedotteen ”Political brinkmanship driving Bangladesh to the edge”,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Bangladeshissa pidettiin 5. tammikuuta 2014 parlamenttivaalit edellisen ja nykyisen pääministerin sheikki Hasinan johtaman väliaikaisen hallituksen alaisuudessa ja että sheikki Hasina oli poistanut Bangladeshin perinteisen puolueettomaan väliaikaiseen hallitukseen perustuvan järjestelmän perustuslakiin tehdyllä 15. muutoksella;

B.  toteaa, että vuosi 2013 on tiettävästi ollut Bangladeshin itsenäistymisen jälkeisen historian väkivaltaisin vuosi ja että erityisesti vaaleja edeltävälle vaiheelle ja vaalien ajankohdalle on ollut tyypillistä laajamittainen väkivalta, tilanteen lukkiutuminen, lakot ja äänestäjien pelottelu, johon oppositio on pääasiallisesti syyllistynyt, ja että yli 300 ihmistä on saanut surmansa vuoden 2013 alusta lähtien, ainakin 18 on kuollut vaalipäivänä ja Bangladeshin heikko talous on lamaantunut tämän seurauksena;

C. toteaa, että Bangladeshin kansallispuolueen (BNP) johtama opposition liittoutuma, joka on vaatinut ”puolueetonta” väliaikaista hallitusta, boikotoi vaaleja ja että sen seurauksena hallitseva Awami League voitti vaalit suurimmaksi osaksi ilman vastustusta ja vaalipiireistä yli puolet jäi ilman vastaehdokkaita ja äänestäjien osallistuminen oli vähäistä; toteaa, että vaalilautakunnan täytyi tietojen mukaan keskeyttää äänestäminen yli 300 äänestyspaikalla väkivallan takia;

D. toteaa, että Bangladeshin kahdella suurimmalla puolueella on pitkät jyrkän vastakkainasettelun ja epäluulon perinteet, mikä saattaa vaaraan Bangladeshissa viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtuneen vaikuttavan yhteiskunnallisen ja taloudellisen edistyksen;

E.  ottaa huomioon, että Óscar Fernández-Tarancon johtama YK:n työryhmä, joka pyrki välittämään kompromississa, päätti viisipäiväisen vierailunsa 5. lokakuuta 2013 läpimurtoa saavuttamatta;

F.  ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ilmoitti pitävänsä valitettavana, että osapuolet eivät päässeet sopimukseen ennen vaaleja, ja kehotti kaikkia osapuolia varmistamaan rauhanomaisen toimintaympäristön, jossa ihmiset voivat säilyttää oikeutensa kokoontua ja ilmaista mielipiteensä;

G. ottaa huomioon, että EU:n ja Bangladeshin suhteet ovat olleet pitkään hyvät muun muassa kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen seurauksena; toteaa, että EU ei kuitenkaan lähettänyt vaalitarkkailuvaltuuskuntaa maahan, koska opposition ehdokkaiden puuttuessa edustuksellisten vaalien vaatimukset eivät täyttyneet;

H. ottaa huomioon, että Bangladeshin vaalilautakunta on julistanut vaalit vapaiksi, oikeudenmukaisiksi ja uskottaviksi ja että uusi hallitus on vannonut virkavalan uudelleen valitun pääministerin sheikki Hasinan johdolla; toteaa, että äänestysprosentti näissä vaaleissa oli erittäin alhainen, 40 prosenttia hallituksen lukujen mukaan, 20 prosenttia Dhkassa toimivien diplomaattien mukaan ja vieläkin alhaisempi opposition edustajien mukaan;

I.   toteaa, että oppositiojohtaja Khaleda Zian liikkumisvapautta on rajoitettu, muita merkittäviä BNP:n jäseniä on äskettäin pidätetty ja lukuisia BNP:n kannattajia on tietojen mukaan piiloutunut kostotoimien pelossa;

J.   toteaa, että BNP-oppositio jatkaa yhteistyötään Jamaat-e-Islamin ja siitä irtautuneen Hafezat-e-Islam -ryhmän kanssa ja että niitä pidetään väkivaltaisuuksien pääasiallisina alullepanijoina;

K. toteaa, että 12. joulukuuta 2013 Jamaat-e-Islamin huomattavimmasta johtohahmosta Abdul Quader Mollasta tuli ensimmäinen henkilö, joka teloitettiin Bangladeshin itsenäisyyssodan aikana tehdyistä rikoksista ja että kansainvälisiä rikoksia käsittelevän tuomioistuimen toimet ovat olleet suurta vastustusta herättäneitä kysymyksiä vaaleissa, koska kuusi seitsemästä sotarikoksiin syyllisiksi todetuista henkilöistä tuomittiin kuolemaan;

L.  toteaa, että vaalien aikana ja niiden jälkeen tuhansia heikommassa asemassa oleviin vähemmistöryhmiin kuuluvia kansalaisia, erityisesti hinduja, on joutunut tiettävästi Jammat-e-Islamin jäsenten tekemien hyökkäysten kohteeksi ja heitä on ajettu pois kodeistaan osittain rikostuomioistuimen oikeudenkäynteihin liittyvistä syistä, koska monet syyttäjän todistajista ovat hinduja;

M. toteaa, että ainakin yksi kansainvälisiä rikoksia käsittelevän tuomioistuimen todistajista, Mustafa Howlader, surmattiin hänen kotonaan 10. joulukuuta 2013;

1.  tuomitsee jyrkästi surmat ja väkivaltaisuudet, joita puhkesi ennen tammikuussa 2014 pidettyjä vaaleja ja niiden aikana kaikkialla maassa, sekä erityisesti hyökkäykset uskonnollisia ja kulttuurisia vähemmistöjä sekä muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä vastaan; ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Bangladeshin jokapäiväinen elämä on lamaantunut lakkojen ja lukkiutuneen tilanteen sekä kahden poliittisen leirin vastakkainasettelun takia;

2.  kehottaa Bangladeshin hallitusta lopettamaan välittömästi kaikki turvallisuusjoukkojen käyttämät painostusmenetelmät, mukaan luettuina summittainen tulittaminen kovilla panoksilla ja pidätettyjen kiduttaminen, sekä vapauttamaan oppositiopoliitikot, joita on pidätetty mielivaltaisesti; kehottaa tutkimaan nopeasti, riippumattomasti ja avoimesti viimeaikaiset väkivaltaiset kuolemantapaukset ennen vaaleja ja niiden jälkeen sekä saattamaan oikeuteen niihin syyllistyneet, mukaan luettuina ne, jotka työskentelevät turvallisuuspalvelussa;

3.  korostaa Bangladeshin mainetta maalliseen valtioon kuuluvana suvaitsevana yhteiskuntana ja kehottaa Bangladeshin viranomaisia suojelemaan vaarassa olevia etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä entistä enemmän ja varmistamaan, että kaikki yhteisöjen välisestä väkivallasta vastuussa olevat asetetaan syytteeseen tehokkaasti;

4.  on vilpittömän pahoillaan, että Bangladeshin parlamentti ja poliittiset puolueet eivät ole onnistuneet sopimaan vaaleja koskevasta osallistavasta mekanismista, ja kehottaa hallitusta ja oppositiota pikaisesti asettamaan Bangladeshin edut etusijalle ja etsimään kompromissia, jolla Bangladeshin kansalle annettaisiin mahdollisuus ilmaista demokraattista valintaa koskeva mielipiteensä edustavalla tavalla; katsoo, että kaikki vaihtoehdot olisi otettava huomioon, ennenaikaiset vaalit mukaan luettuina, jos kaikki lailliset poliittiset puolueet haluavat asettaa ehdokkaita ja tarjota äänestäjille valinnanmahdollisuuden;

5.  kehottaa EU:ta pyydettäessä käyttämään kaikki sen ulottuvilla olevat keinot tällaisen prosessin edistämiseksi ja hyödyntämään täysimääräisesti kaikkia resursseja, erityisesti kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista välinettä ja vakautusvälinettä; kehottaa myös demokratiatuen osastoa tekemään Bangladeshista painopistealueen parlamentaarista demokratiaa edistävän toimiston toimissa;

 

6.  katsoo, että Bangladeshin tulevaisuuden vuoksi puolueiden, jotka ovat maineeltaan demokraattisia, on kehitettävä keskinäisen kunnioituksen kulttuuria; kehottaa BNP-puoluetta yksiselitteisesti etääntymään Jaamat-e-Islami- ja Hafezat-e-Islam ‑ryhmistä;

7.  korostaa, että terroritekoihin syyllistyvät puolueet olisi kiellettävä;

8.  toteaa, että kansainvälisiä rikoksia käsittelevällä tuomioistuimella on ollut merkittävä rooli oikeussuojan ja päätösten antamisessa uhreille sekä Bangladeshin itsenäisyyssodasta kärsineille henkilöille;

9.  ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, että Bangladeshissa kuolemaantuomittujen määrä on nousussa rikostuomioistuimen tuomitsemien kuuden henkilön lisäksi ja että erityisesti 152 sotilasta tuomittiin kuolemaan verisestä kapinasta vuonna 2009, ja pitää valitettavana, että Abdul Quader Molla teloitettiin äskettäin; kehottaa hallitusta ja parlamenttia kumoamaan kuolemanrangaistuksen ja muuntamaan kaikki kuolemanrangaistukset; kehottaa myös viranomaisia laatimaan nopeasti tehokkaan mekanismin, jolla suojellaan todistajia kansainvälisiä rikoksia käsittelevään tuomioistuimeen vietyjen tapausten yhteydessä;

10. kehottaa hallitusta myös tarkistamaan tieto- ja viestintätekniikkaa koskevaa asetusta sekä terrorismin torjuntaa koskevaa asetusta, joita edellisen hallituksen aikana tiukennettiin, mikä voi johtaa kansalaisten mielivaltaiseen kriminalisointiin;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille.