Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0034/2014Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0034/2014

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl neseniai įvykusių rinkimų Bangladeše

15.1.2014 - (2014/2516(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
Verts/ALE (B7‑0034/2014)
ECR (B7‑0036/2014)
S&D (B7‑0037/2014)
ALDE (B7‑0038/2014)
GUE/NGL (B7‑0040/2014)
PPE (B7‑0041/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt, John Attard-Montalto S&D frakcijos vardu
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić GUE/NGL frakcijos vardu
Jaroslav Paška


Procedūra : 2014/2516(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0034/2014
Pateikti tekstai :
RC-B7-0034/2014
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl neseniai įvykusių rinkimų Bangladeše

(2014/2516(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo, ypač į 2013 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir artėjančių rinkimų Bangladeše[1], į 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl darbo sąlygų ir sveikatos ir saugos standartų Bangladeše po to, kai pastaruoju metu įvyko gaisrai gamyklose ir sugriuvo pastatas[2], į 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl padėties Bangladeše[3] ir į 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl nukentėjusiųjų per neseniai įvykusius gaisrus tekstilės gamyklose, ypač Bangladeše[4],

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 9 d. Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl Parlamento rinkimų Bangladeše ir į 2013 m. lapkričio 30 d. Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimą dėl pasirengimo visuotiniams rinkimams Bangladeše,

–  atsižvelgdamas į Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2013 m. gruodžio 20 d. pareiškimą dėl ES rinkimų stebėjimo misijos Bangladeše,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 1 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Navi Pillay pranešimą spaudai „Politinis Bangladešo balansavimas ties pavojinga riba“ (angl. „Political brinkmanship driving Bangladesh to the edge“),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2014 m. sausio 5 d. Bangladeše įvyko visuotiniai parlamento rinkimai remiant laikinajai vyriausybei, kuriai vadovauja buvusi ministrė pirmininkė Sheikh Hasina, kuri panaikino tradicinę Bangladešo neutralios vyriausybės sistemą, 2011 m. priėmus 15-tąją Konstitucijos pataisą;

B.  kadangi pranešama, kad 2013 m. buvo labiausiai smurtu pažymėti metai per visą Bangladešo istoriją jam atgavus nepriklausomybę, kad ypač per pasirengimo rinkimams ir rinkimų etapus daugiausia vadovaujant opozicijai plačiai paplito smurtas, blokados, streikai ir rinkėjų bauginimas, ir kad nuo 2013 m. pradžios 300 žmonių buvo nužudyta, įskaitant bent 18 rinkimų dieną, ir dėl to paralyžiuota trapi Bangladešo ekonomika;

C.  kadangi opozicinis aljansas, kuriam vadovauja Bangladešo nacionalistinė partija (BNP), boikotavo rinkimus, reikalavo suformuoti nuo partijų nepriklausomą laikinąją vyriausybę, ir dėl to didžiąja dalimi nedalyvaujant opozicijai laimėjo valdančioji „Liaudies lyga“ (angl. Awami League), daugiau nei pusėje rinkimų apygardų konkurencijos apskritai nebuvo, o rinkėjai dalyvavo labai pasyviai; kadangi pranešta, kad Rinkimų komisija dėl smurto turėjo nutraukti balsavimą daugiau nei 300 balsavimo punktų;

D.  kadangi dvi pagrindinės Bangladešo partijos turi ilgalaikę bekompromisės konfrontacijos ir nepasitikėjimo tradiciją, kuri gali pakenkti įspūdingai socialinei ir ekonominei pažangai, kurios per pastarąjį dešimtmetį pasiekė Bangladešas;

E.  kadangi Óscaro Fernández-Taranco vadovaujama JT misija, kuriai buvo pavesta išsiderėti kompromisą, nepasiekusi rezultato 2013 m. spalio 5 d. nutraukė savo penkių dienų vizitą;

F.  kadangi JT Generalinis Sekretorius Ban Ki-moonas pasakė, kad apgailestauja dėl to, kad partijos nepasiekė susitarimo iki rinkimų, ir ragino visas šalis užtikrinti taikią aplinką, kurioje žmonės galėtų pasinaudoti savo susirinkimų ir saviraiškos teisėmis;

G.  kadangi ES ir Bangladešą sieja geri ir ilgalaikiai santykiai, įskaitant santykius, pagrįstus bendradarbiavimo susitarimu dėl partnerystės ir vystymosi; tačiau, kadangi ji nesiuntė rinkimų stebėjimo misijos į šalį, nes nesant opozicijos kandidatų nebuvo įvykdytos atstovaujamųjų rinkimų sąlygos;

H.  kadangi Bangladešo rinkimų komisija paskelbė, kad rinkimai buvo laisvi, sąžiningi ir patikimi, ir kadangi prisiekė nauja vyriausybė, kuriai vadovauja vėl išrinkta ministrė pirmininkė Sheikh Hasina; kadangi įvykę rinkimai pasižymėjo labai pasyviu rinkėjų dalyvavimu (vyriausybės duomenimis dalyvavo 40 proc. rinkėjų, Dakoje dirbančių diplomatų nuomone – 20 proc., o opozicijos atstovų teigimu – dar mažiau);

I.  kadangi opozicijos lyderės Khaledos Zia veiksmai buvo ribojami, kiti svarbūs BNP nariai neseniai buvo sulaikyti ir pranešama, kad daugelis BNP rėmėjų, bijodami atsakomųjų veiksmų, išėjo į pogrindį;

 

J.  kadangi opozicinė BNP toliau bendradarbiauja su partija „Jamaat-e-Islami“ ir su atskilusia grupuote „Hafezat-e-Islam“, kurios laikomos pagrindinėmis smurto kurstytojomis;

K.  kadangi 2013 m. gruodžio 12 d. pagrindinis partijos „Jamaat-e-Islami“ vadovas Abdulas Quaderas Molla tapo pirmu asmeniu, kuriam buvo įvykdyta mirties bausmė už Bangladešo nepriklausomybės karo metu padarytus karo nusikaltimus, ir kadangi šalies Tarptautinio baudžiamojo tribunolo procesai, kurių metu šeši iš septynių žmonių už karo nusikaltimus buvo nuteisti mirties bausme, buvo labai ginčytinas klausimas per rinkimus;

L.  kadangi per rinkimus ir po rinkimų tūkstančiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms priklausančių piliečių, ypač hinduistų, buvo labai puolami, išvaromi iš savo namų, kaip pranešama, daugiausia partijos „Jammat e-Islami“ kovotojų, dėl priežasčių, iš dalies susijusių su Tarptautinio baudžiamojo tribunolo procesais, kadangi daugelis persekiojimo liudytojų yra hinduistai;

M.  kadangi bent vienas iš Tarptautinio baudžiamojo tribunolo liudytojų, Mustafa Howladeris, buvo nužudytas savo namuose 2013 m. gruodžio 10 d.;

1.  griežtai smerkia žudynes ir plačiai paplitusį smurtą, kuris prasiveržė visoje šalyje rengiantis 2014 m. sausio mėnesį įvykusiems rinkimams ir per rinkimus, ypač išpuolius prieš religines ir kultūrines mažumas ir kitas pažeidžiamas gyventojų grupes; yra rimtai susirūpinęs tuo, kad streikai, blokados ir dviejų politinių stovyklų konfrontacija paralyžiuoja kasdienį gyvenimą Bangladeše;

2.  ragina Bangladešo vyriausybę nedelsiant nutraukti visus represinius metodus, kuriuos naudoja saugumo pajėgos, įskaitant beatodairišką apšaudymą tikrais šaudmenimis ir kankinimus kalinimo vietose, ir paleisti opozicijos politikus, kurie buvo savavališkai suimti; ragina skubiai atlikti nepriklausomus ir skaidrius naujausių iki rinkimų ir po jų įvykusių žiaurių žudynių tyrimus, ir atsakingus asmenis, įskaitant saugumo pareigūnus, patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

3.  pabrėžia Bangladešo kaip tolerantiškos visuomenės pasaulietinėje valstybėje reputaciją ir ragina Bangladešo valdžios institucijas sustiprinti etninių ir religinių mažumų, kurioms gresia pavojus, apsaugą ir užtikrinti veiksmingą visų smurto tarp bendruomenių iniciatorių persekiojimą;

4.  nuoširdžiai apgailestauja dėl to, kad Bangladešo parlamentas ir politinės partijos nesugebėjo susitarti dėl įtraukiojo rinkimų mechanizmo, ir ragina vyriausybę ir opoziciją visų pirma paisyti Bangladešo interesų ir skubiai rasti kompromisą, suteiksiantį Bangladešo gyventojams galimybę išreikšti savo demokratinį pasirinkimą atstovaujamuoju būdu; mano, kad reikėtų apsvarstyti visas galimybes, įskaitant galimybę surengti išankstinius rinkimus, jei visos teisėtos politinės partijos nori dalyvauti ir siūlyti rinkėjams pasirinkimą;

5.  ragina ES pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis siekiant padėti tokiam procesui, jei to būtų prašoma, ir visapusiškai panaudoti savo išteklius, visų pirma Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę ir stabilumo priemonę; ragina savo Paramos demokratijai direktoratą nustatyti, kad Bangladešas būtų Parlamentinės demokratijos skatinimo biuro veiklos prioritetas;

6.  mano, kad Bangladešo ateities tikslais demokratinę reputaciją turinčios partijos turėtų vystyti tarpusavio pagarbos kultūrą; ragina BNP aiškiai atsiriboti nuo partijos „Jamaat-e-Islami“ ir grupuotės „Hafezat-e-Islam“;

7.  pabrėžia, kad partijos, rengiančios teroristinius išpuolius, turėtų būti uždraustos;

8.  pripažįsta, kad Tarptautinis baudžiamasis tribunolas, Bangladešo nepriklausomybės karo aukoms ir nukentėjusiesiems suteikdamas galimybę pareikalauti žalos atlyginimo ir jį gauti, atliko svarbų vaidmenį;

9.  tačiau pareiškia esąs susirūpinęs tuo, kad be šešių Tarptautinio baudžiamojo tribunolo nuteistų asmenų vis daugiau žmonių Bangladeše skiriama mirties bausmė, ypač tuo, kad dėl kruvino 2009 m. sukilimo mirties bausme buvo nuteisti 152 karininkai ir tuo, kad neseniai buvo įvykdyta mirties bausmė Abdulai Quaderui Mollai; ragina vyriausybę ir parlamentą panaikinti mirties bausmę ir pakeisti visus mirties nuosprendžius; taip pat ragina valdžios institucijas skubiai įsteigti veiksmingą mechanizmą siekiant užtikrinti liudytojų apsaugą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo nagrinėjamose bylose;

10.  taip pat ragina vyriausybę peržiūrėti Informacinių ir ryšių technologijų įstatymą ir Antiteroristinį įstatymą, kuriuos paskutinė vyriausybė sugriežtino, ir kurių pagrindu piliečiai gali būti savavališkai patraukiami baudžiamojon atsakomybėn;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT generaliniam sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai bei Bangladešo vyriausybei ir parlamentui.