Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0034/2014Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0034/2014

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o nedávnych voľbách v Bangladéši

15.1.2014 - (2014/2516(RSP))

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B7‑0034/2014)
ECR (B7‑0036/2014)
S&D (B7‑0037/2014)
ALDE (B7‑0038/2014)
GUE/NGL (B7‑0040/2014)
PPE (B7‑0041/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt, John Attard-Montalto v mene skupiny S&D
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort v mene skupiny ALDE
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL
Jaroslav Paška


Postup : 2014/2516(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0034/2014
Predkladané texty :
RC-B7-0034/2014
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych voľbách v Bangladéši

(2014/2516(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenia o Bangladéši, najmä uznesenie z 21. novembra 2013 o Bangladéši: ľudské práva a nadchádzajúce voľby[1], uznesenie z 23. mája 2013 o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách v nadväznosti na nedávne požiare v továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši[2], uznesenie zo 14. marca 2013 o situácii v Bangladéši[3]a uznesenie zo 17. januára 2013 o nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši[4],

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie z 9. januára 2014 k parlamentným voľbám v Bangladéši a na stanovisko vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 30. novembra 2013 k príprave na všeobecné voľby v Bangladéši,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 20. decembra 2013 o volebnej pozorovateľskej misii EÚ v Bangladéši,

–   so zreteľom na tlačové vyhlásenie Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej z 1. decembra 2013 s názvom Stále nebezpečnejšia politická hra s ohňom v Bangladéši,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 5. januára 2014 sa v Bangladéši konali všeobecné voľby pod záštitou dočasnej vlády na čele s bývalým a súčasným predsedom vlády Šejkom Hasínom, ktorý na základe 15. dodatku k ústave, prijatého v roku 2011, zrušil tradičný bangladéšsky systém neutrálnych úradníckych vlád;

B.  keďže rok 2013 bol podľa svedectiev najnásilnejším rokom v histórii Bangladéša od získania nezávislosti a najmä obdobie pred voľbami a počas nich bolo poznamenané rozsiahlym násilím, blokádami, štrajkami a zastrašovaním voličov, ktoré organizovala najmä opozícia, a od začiatku roku 2013 bolo zabitých viac než 300 osôb, z toho najmenej 18 v deň volieb, v dôsledku čoho bolo paralyzované krehké hospodárstvo krajiny;

C. keďže opozičná aliancia na čele s Bangladéšskou národnou stranou (BNP), ktorá žiadala, aby bola vytvorená nestranícka vláda odborníkov, voľby bojkotovala, v dôsledku čoho vo voľbách s veľkou prevahou zvíťazila vládnuca strana Awami League; vo viac než polovici volebných okrskov však nemali jej kandidáti žiadnych protikandidátov a účasť voličov bola nízka; keďže z dôvodu násilia bola volebná komisia údajne nútená pozastaviť hlasovanie vo viac než 300 hlasovacích miestnostiach;

D. keďže dve najsilnejšie strany v Bangladéši už dlhé roky udržujú tradíciu nekompromisnej vzájomnej konfrontácie a panuje medzi nimi nedôvera, ktorá môže ohroziť pozoruhodný sociálny a hospodársky pokrok, ktorý sa podarilo v Bangladéši dosiahnuť za posledných desať rokov;

E.  keďže misia OSN na čele s Óscarom Fernándezom-Tarancom, ktorej cieľom bolo sprostredkovať kompromis, ukončila 5. októbra 2013 svoju päťdňovú návštevu bez toho, aby dosiahla úspech;

F.  keďže generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyhlásil, že ľutuje, že strany nedosiahli kompromis pred voľbami a vyzval všetky strany, aby zabezpečili pokojné prostredie, v ktorom „môžu obyvatelia uplatniť svoje právo na zhromažďovanie a vyjadrovanie“;

G. keďže EÚ má dobré a dlhodobé vzťahy s Bangladéšom, ktorých súčasťou je aj dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji; keďže EÚ napriek tomu nevyslala do Bangladéša volebnú pozorovateľskú misiu, pretože neboli splnené podmienky pre reprezentatívne voľby, keďže vo voľbách nekandidovali kandidáti opozície;

H. keďže volebná komisia v Bangladéši označila voľby za slobodné, spravodlivé a dôveryhodné a keďže nová vláda na čele so znovuzvoleným predsedom vlády Šejkom Hasínom zložila prísahu; keďže účasť voličov bola v týchto voľbách veľmi nízka – podľa údajov vlády dosiahla 40 %, podľa diplomatických pracovníkov v Dháke 20 % a podľa zástupcov opozície bola ešte nižšia;

I.   keďže vedúcej predstaviteľke opozície Chalide Ziaovej bola zamedzená sloboda pohybu, ďalší významní členovia BNP boli zatknutí a viacerí podporovatelia BNP sa podľa informácií ukrývajú v strachu pred represáliami;

J.   keďže opozičná strana BNP naďalej spolupracuje so stranou Džamaat-e-Islami a s frakciou Hafezat-e-Islam, ktoré sa považujú za hlavných iniciátorov násilných činov;

K. keďže 12. decembra 2013 bol Abdulkader Molla, významný predstaviteľ strany Džamaat-e-Islami, ako prvá osoba odsúdený na trest smrť za vojnové zločiny spáchané v Bangladéši počas vojny za nezávislosť a keďže súdny proces, ktorý vedie Medzinárodný trestný tribunál v Bangladéši, boli počas volieb predmetom ostrých sporov, pričom šesť zo siedmich obvinených osôb, ktorým boli dokázané vojnové zločiny, bolo odsúdených na trest smrti;

L.  keďže počas volieb a po nich tisíce občanov prislúchajúcich k zraniteľným menšinám, najmä k hinduistom, boli vystavené násilným útokom a vyhnané zo svojich domovov, údajne najmä ozbrojencami strany Džamaat-e-Islami, z dôvodov, ktoré sa sčasti týkajú procesov pred Medzinárodným trestným tribunálom, keďže mnohí zo svedkov obžaloby sú hinduisti;

M. keďže najmenej jeden svedok procesu pred Medzinárodným trestným tribunálom Mustafa Howlader bol zabitý vo svojom dome 10. decembra 2013;

1.  dôrazne odsudzuje zabíjanie a rozšírené násilie, ktoré vypuklo v celej krajine v predvečer volieb, ktoré sa uskutočnili v januári 2014, a počas nich, najmä útoky na náboženské a národnostné menšiny a iné zraniteľné skupiny; vyjadruje vážne znepokojenie nad ochromením každodenného života v Bangladéši z dôvodu štrajkov a blokád a zrážok medzi dvoma politickými tábormi;

2.  vyzýva vládu Bangladéša, aby okamžite zastavila všetky metódy represie, ktoré používajú bezpečnostné sily, vrátane bezhlavých palieb so živou muníciou a mučenia vo väzbe a aby prepustila opozičných politikov, ktorí sa stali obeťami svojvoľného zatýkania; žiada, aby sa uskutočnilo okamžité, nezávislé a transparentné vyšetrenie nedávnych prípadov násilných úmrtí, ku ktorým došlo pred voľbami a po nich, a aby páchatelia vrátane páchateľov spomedzi bezpečnostných síl boli postavení pred súd;

3.  poukazuje na dobré meno Bangladéša ako sekulárneho štátu s tolerantnou spoločnosťou a vyzýva bangladéšske orgány, aby ohrozeným etnickým a náboženským menšinám poskytli zvýšenú ochranu a aby zabezpečili účinné stíhanie všetkých podnecovateľov násilia vnútri spoločenstva;

4.  vyjadruje úprimne poľutovanie nad skutočnosťou, že bangladéšskemu parlamentu a politickým stranám sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o inkluzívnom volebnom mechanizme, a vyzýva vládu a opozíciu, aby na prvé miesto neodbytne kládli najlepšie záujmy Bangladéša a dospeli ku kompromisu, na základe ktorého by bangladéšsky ľud mal možnosť vyjadriť svoju demokratickú vôľu reprezentatívnym spôsobom; domnieva sa, že by sa mali zvážiť všetky možnosti vrátane predčasných volieb, ak všetky legitímne politické strany majú záujem kandidovať a dať voličom možnosť výberu;

5.  vyzýva EÚ, aby v prípade žiadosti o pomoc s takýmto procesom použila všetky dostupné prostriedky a aby v plnej miere využila svoje zdroje, najmä európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva a nástroj stability; takisto vyzýva svoje riaditeľstvo pre podporu demokracie, aby zabezpečilo, aby sa Úrad na podporu parlamentnej demokracie (OPPD) pri svojich činnostiach zameriaval prednostne na Bagladéš;

6.  domnieva sa, že v záujme budúcnosti Bangladéša by strany známe demokratickým zmýšľaním mali budovať kultúru vzájomného rešpektu; nalieha na stranu BNP, aby sa jednoznačne dištancovala od strán Džamaat-e-Islami a Hafezat-e-Islam;

7.  zdôrazňuje, že strany, ktoré sa uchýlia k teroristickým činom, by mali byť zakázané;

8.  uznáva, že Medzinárodný trestný tribunál zohrával dôležitú úlohu pri poskytovaní nápravy a uzatváraní súdnych konaní v prípade obetí bangladéšskej vojny za nezávislosť a osôb postihnutých touto vojnou;

9.  vyjadruje však znepokojenie nad rastúcim počtom ľudí v Bangladéši, ktorí čakajú na výkon trestu smrti popri šiestich osobách odsúdených Medzinárodným trestným tribunálom, a najmä nad odsúdením 152 vojakov na trest smrti za krvavú vzburu v roku 2009 a nad nedávnou popravou Abdulkadera Mollu; vyzýva vládu a parlament, aby zrušili trest smrti a zmiernili všetky tresty smrti; takisto vyzýva orgány, aby okamžite zriadili účinný mechanizmus na ochranu svedkov svedčiacich v prípadoch pred Medzinárodným trestným tribunálom;

10. taktiež vyzýva vládu, aby vykonala revíziu zákona o informačných a komunikačných technológiách a zákona o boji proti terorizmu, ktoré posledná vláda sprísnila a môžu viesť k svojvoľnému kriminalizovaniu občanov;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.