Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0034/2014Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0034/2014

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det senaste valet i Bangladesh

15.1.2014 - (2014/2516(RSP))

i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7‑0034/2014)
ECR (B7‑0036/2014)
S&D (B7‑0037/2014)
ALDE (B7‑0038/2014)
GUE/NGL (B7‑0040/2014)
PPE (B7‑0041/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Sedó i Alabart, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Ivo Belet, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Marc Tarabella, Richard Howitt, John Attard-Montalto för S&D-gruppen
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort för ALDE-gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen
Jaroslav Paška


Förfarande : 2014/2516(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0034/2014
Ingivna texter :
RC-B7-0034/2014
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om det senaste valet i Bangladesh

(2014/2516(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner om Bangladesh, särskilt av den 21 november 2013 om Bangladesh: de mänskliga rättigheterna och det förestående valet[1], av den 23 maj 2013 om arbetsförhållanden och arbetsmiljöstandarder efter de fabriksbränder och den byggnadskollaps som nyligen inträffade i Bangladesh[2], av den 14 mars 2013 om situationen i Bangladesh[3] samt av den 17 januari 2013 om offren för den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh[4],

–   med beaktande av förklaringen från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar om parlamentsvalet i Bangladesh den 9 januari 2014 och av uttalandet från den höga representanten Catherine Ashton om förberedelserna inför det allmänna valet i Bangladesh den 30 november 2013,

–   med beaktande av uttalandet av den 20 december 2013 från talespersonen för den höga representanten Catherine Ashton om EU:s valobservatörsuppdrag i Bangladesh,

–   med beaktande av pressmeddelandet av den 1 december 2013 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, med titeln Political brinkmanship driving Bangladesh to the edge (”Farlig politisk balansgång driver Bangladesh till randen av krig”),

–   med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 5 januari 2014 hölls ett allmänt val i Bangladesh under överinseende av en interimsregering som leds av den tidigare och nuvarande premiärministern Sheikh Hasina, som hade avskaffat det traditionella bangladeshiska systemet med en neutral expeditionsministär genom det femtonde tillägget till författningen 2011.

B.  2013 uppges ha varit det mest våldsamma året i Bangladesh sedan självständigheten, och i synnerhet valrörelsen och själva valet har präglats av utbrett våld, med blockader, strejker och hot mot väljare iscensatta huvudsakligen av oppositionen, i vilka över 300 dödsoffer har skördats sedan början av 2013, varav minst 18 på valdagen. Landets bräckliga ekonomi har lamslagits till följd av detta.

C. Valet bojkottades av oppositionsalliansen, ledd av BNP (Bangladeshiska nationalistpartiet), som hade insisterat på en ”partilös” expeditionsministär, vilket i stort sett ledde till en promenadseger för det styrande Awami-förbundet, som vann över hälften av valkretsarna utan motstånd och med ett lågt valdeltagande. Valkommissionen uppges ha blivit tvungen att ställa in röstandet vid över 300 vallokaler på grund av våldsamheter.

D. De två största partierna i Bangladesh har en lång tradition av oförsonliga konfrontationer och ömsesidig misstro som riskerar att äventyra de imponerande sociala och ekonomiska framsteg som Bangladesh gjort under det senaste årtiondet.

E.  Ett FN-uppdrag lett av Óscar Fernández-Taranco som hade i uppdrag att medla fram en kompromiss avslutade sitt fem dagar långa besök den 5 oktober 2013 utan att ha nått ett genombrott.

F.  FN:s generalsekreterare Ban-Ki moon sade att han beklagade att parterna inte hade nått en överenskommelse före valet och uppmanade alla parter att säkerställa en fredlig miljö där människor kan utöva sin rätt till mötes- och yttrandefrihet.

G. EU har goda och långvariga förbindelser med Bangladesh, bland annat genom samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling. EU har emellertid inte skickat ett valobservatörsuppdrag till landet, eftersom villkoren för representativa val inte var uppfyllda då det saknades oppositionskandidater.

H. Valkommissionen i Bangladesh har förklarat att valet var fritt, rättvist och trovärdigt, och den nya regeringen, ledd av den omvalde premiärministern Sheikh Hasina, har installerats. Valdeltagandet i detta val var mycket lågt; 40 procent enligt regeringens uppgifter, 20 procent enligt Dhaka-baserade diplomater och ännu lägre enligt företrädare för oppositionen.

I.   Ledaren för oppositionen, Khaleda Zia, har haft begränsad rörelsefrihet, andra framstående BNP-medlemmar greps nyligen och många anhängare till BNP sägs ha gått under jorden av rädsla för repressalier.

J.   BNP-oppositionen fortsätter att samarbeta med Jamaat-e-Islami och utbrytargruppen Hafezat-e-Islam, vilka betraktas som de viktigaste krafterna bakom våldet.

K. Den 12 december 2013 blev Abdul Quader Molla, en framstående ledare för Jamaat-e-Islami, den första person som avrättats för krigsförbrytelser som begåtts under Bangladeshs självständighetskrig, och domstolsförhandlingarna vid landets tribunal för internationella brott har varit en mycket omtvistad valfråga, då sex av de sju personer som befunnits skyldiga till krigsförbrytelser dömts till döden.

L.  Under och efter valet blev tusentals medlemmar av utsatta minoriteter, särskilt hinduer, våldsamt angripna och fördrivna från sina hem, enligt uppgift främst av militanta medlemmar av Jammat e-Islami, av skäl som delvis är kopplade till rättegångarna i tribunalen, eftersom många av åklagarvittnena är hinduer.

M. Minst ett av tribunalens vittnen, Mustafa Howlader, dödades i sitt hem den 10 december 2013.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt morden och det utbredda våldet som utbröt i hela landet inför och under valet i januari 2014, särskilt angreppen på religiösa och kulturella minoriteter och andra utsatta grupper. Parlamentet uttrycker stor oro över den förlamning som råder i det dagliga livet i Bangladesh på grund av strejker och blockader och konfrontationen mellan de båda politiska lägren.

2.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att omedelbart upphöra med alla repressiva metoder som används av säkerhetsstyrkorna, bland annat den urskillningslösa användningen av skarp ammunition och tortyren av de gripna, och att frisläppa de oppositionspolitiker som har blivit föremål för godtyckliga gripanden. Parlamentet kräver att snabba, oberoende och insynsvänliga utredningar ska genomföras i de senaste fallen av våldsamma dödsfall före och efter valet, och att förövarna, även de inom säkerhetstjänsten, ska ställas inför rätta.

3.  Europaparlamentet framhåller Bangladeshs rykte som ett tolerant samhälle i en sekulär stat och uppmanar myndigheterna i Bangladesh att stärka skyddet av etniska och religiösa minoriteter i fara och att se till att alla anstiftare av våld mellan olika folkgrupper åtalas.

4.  Europaparlamentet beklagar uppriktigt att parlamentet i Bangladesh och de bangladeshiska politiska partierna inte lyckades enas om en inkluderande mekanism för valet, och uppmanar regeringen och oppositionen att sätta landets bästa i främsta rummet och så snabbt som möjligt finna en kompromiss som ger människorna i Bangladesh en möjlighet att uttrycka sitt demokratiska val på ett representativt sätt. Parlamentet anser att alla alternativ bör övervägas, även nyval om alla legitima politiska partier är villiga att ställa upp och erbjuda väljarna en verklig valmöjlighet.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU att använda alla medel som står till dess förfogande för att bistå en sådan process om detta begärs och att till fullo utnyttja sina resurser, i synnerhet det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och stabilitetsinstrumentet. Dessutom uppmanas Europaparlamentets direktorat för demokratistöd att göra Bangladesh till en medelpunkt för verksamheten vid byrån för främjande av parlamentarisk demokrati.

6.  Europaparlamentet anser att de partier som har ett gott demokratiskt anseende måste utveckla en kultur av ömsesidig respekt, för Bangladeshs framtids skull. Parlamentet uppmanar BNP att klart och tydligt ta avstånd från Jamaat-e-Islami och Hafezat-e-Islam.

7.  Europaparlamentet betonar att partier som tillgriper terrordåd bör förbjudas.

8.  Europaparlamentet erkänner att landets tribunal för internationella brott har spelat en viktig roll för att tillhandahålla ersättning och avslut för offren för och dem som berördes av Bangladeshs självständighetskrig.

9.  Europaparlamentet uttrycker emellertid oro över det växande antal personer som väntar på att avrättas i Bangladesh, förutom de sex personer som dömts av tribunalen; särskilt dödsdomarna mot 152 soldater för ett blodigt myteri 2009 och den nyligen genomförda avrättningen av Abdul Quader Molla. Parlamentet uppmanar regeringen och parlamentet i Bangladesh att avskaffa dödsstraffet och omvandla alla dödsdomar. Parlamentet uppmanar även myndigheterna att snarast inrätta en effektiv mekanism för vittnesskydd i mål vid tribunalen.

10. Europaparlamentet uppmanar också regeringen att se över lagen om informations- och kommunikationsteknik och lagen mot terrorism, vilka skärpts under den senaste regeringen och riskerar att leda till godtycklig kriminalisering av medborgare.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt regeringen och parlamentet i Bangladesh.