Společný návrh usnesení - RC-B7-0122/2014Společný návrh usnesení
RC-B7-0122/2014

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Thajsku

5. 2. 2014 - (2014/2551(RSP))

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7‑0122/2014)
PPE (B7‑0123/2014)
ALDE (B7‑0125/2014)
ECR (B7‑0126/2014)
Verts/ALE (B7‑0127/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo za skupinu S&D
Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort za skupinu ALDE
Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan za skupinu ECR

Postup : 2014/2551(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0122/2014
Předložené texty :
RC-B7-0122/2014
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Thajsku

(2014/2551(RSP))

Evropský parlament

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Thajsku ze dne 5. února 2009[1], ze dne 20. května 2010[2] a ze dne 17. února 2011[3],

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum, který v Thajsku provádí Rada OSN pro lidská práva, a na její příslušná doporučení ze dne 5. října 2011,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové, a to prohlášení ze dne 26. listopadu 2013 o politické situaci v Thajsku, ze dnů 13. prosince 2013 a 23. ledna 2014 o nedávných událostech v Thajsku a ze dne 30. ledna 2014 o nadcházejících volbách,

–   s ohledem na prohlášení, které dne 2. prosince 2013 vydala delegace Evropské unie po dohodě s vedoucími mise EU v Thajsku,

–   s ohledem na tiskové konference s mluvčím vysokého komisaře OSN pro lidská práva konané dne 26. prosince 2013 a dne 14. ledna 2014,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–   s ohledem na základní zásady Organizace spojených národů pro užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon z roku 1990,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že demonstrace začaly v listopadu 2013, kdy Dolní sněmovna Parlamentu Thajska přijala zákon o amnestii, který předložila vládnoucí strana Pheu Thai (PTP) a který se vztahuje na různé trestné činy spáchané od roku 2004 politickými představiteli a vládními úředníky, včetně bývalého předsedy vlády Takšina Šinavatry, jenž je bratrem předsedkyně vlády Jinglak Šinavatrové; vzhledem k tomu, že bývalý předseda vlády je od roku 2008 v dobrovolném exilu, aby se vyhnul trestu odnětí svobody na dva roky, k němuž byl odsouzen v souvislosti s jedním korupčním případem;

B.  vzhledem k tomu, že na protest proti tomuto návrhu zákona o amnestii začaly dne 11. listopadu 2013 v Bangkoku pokojné demonstrace pod vedením bývalého místopředsedy vlády Suthepa Thaugsubana, který je hlavním představitelem protivládní strany Výbor pro lidově demokratické reformy (PDRC); vzhledem k tomu, že pouliční protestní akce pokračovaly i poté, co byl návrh zákona o amnestii zamítnut Senátem Thajska;

C. vzhledem k tomu, že dne 20. listopadu 2013 zamítnul Ústavní soud změnu ústavy, která by z thajského senátu učinila plně volený orgán, a zamítl rovněž petici opozice, která navrhovala zrušení strany Pheu Thai, což mělo za následek zvýšené protivládní demonstrace;

D.  vzhledem k tomu, že místopředseda vlády Suthep Thaugsuban vládu obvinil z nelegitimnosti a navrhl, aby byl parlament nahrazen Lidovým výborem (což je nevolený orgán), který by měl pokračovat v provádění politických a institucionálních reforem;

E.  vzhledem k tomu, že během měsíce trvajících nepokojů bylo zabito několik osob a stovky osob byly zraněny, mimo jiné vůdce thajské provládní frakce Kwanchai Praipana, který byl postřelen dne 22. ledna 2014, a hlavní představitel thajského protivládního hnutí Suthin Tharatin, který byl dne 26. ledna 2014 zastřelen;

F.  vzhledem k tomu, že dne 21. ledna 2014 předsedkyně vlády Jinglak Šinavatrová vyhlásila v hlavním městě Bangkoku a okolních provinciích 60denní výjimečný stav, který umožňuje zakázat shromažďování více než pěti osob, zadržovat ve vazbě osoby podezřelé z páchání násilí až na dobu 30 dnů, provádět cenzuru zpráv podněcujících k násilí a zaručit imunitu chránící před trestním stíháním vládním orgánům a úředníkům, jež se budou podílet na vymáhání tohoto výnosu;

G. vzhledem k tomu, že ústavní soud dne 24. ledna 2014 rozhodl, že volby mohou být v důsledku nepokojů odloženy, avšak vláda rozhodla, že předkolo hlasování přesto začne dne 26. ledna 2014;

H. vzhledem k tomu, že se dne 2. února 2014 konaly v Thajsku všeobecné volby, přičemž hlasování začalo již 26. ledna 2014, a to přes výzvu volební komise, aby byly volby v důsledku probíhajících nepokojů odloženy;

I.   vzhledem k tomu, že Demokratická strana, která je hlavní opoziční stranou, oznámila, že stáhne svou kandidaturu v těchto volbách, které jsou naplánovány na 2. února 2014;

J.   vzhledem k tomu, že dne 26. ledna 2014 bylo hlasování v 83 z 375 volebních obvodů po celé zemi zrušeno, protože protivládní demonstranti zatarasili přístup do volebních místností, zadržovali členy volební komise a bránili voličům vykonávat své volební právo;

K. vzhledem k tomu, že přes nízkou volební účast ministerská předsedkyně po schůzce s volební komisí dne 28. ledna 2014 potvrdila, že datum voleb – 2. února 2014 – zůstane zachováno;

L.  vzhledem k tomu, že v devíti provinciích k žádným volbám nedošlo a v částech Bangkoku a na jihu země protestující údajně narušili registraci voličů – narušení se týkalo odhadem 69 z 375 volebních okrsků a bylo jím zasaženo 8,75 milionu voličů;

M. vzhledem k tomu, že thajské právní předpisy stanoví, že nelze zahájit nové volební období, pokud není obsazeno alespoň 95 % (neboli 475 křesel) z 500 křesel; vzhledem k tomu, že bude v postižených oblastech tedy nutné uspořádat doplňující volby;

N. vzhledem k tomu, že nebude možné svolat Parlament a nebude moci být vytvořena nová vláda, a tudíž hrozí vznik politického vakua, které krizi pravděpodobně prodlouží;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že politické a socioekonomické rozdíly přerostly v Thajsku v násilné střety mezi vládou a opozicí a mezi demonstranty a bezpečnostními silami, a vyjadřuje solidaritu thajským obyvatelům, kteří trpí v důsledku nepokojů, a všem rodinám, jejichž blízcí přišli v uplynulých měsících o život nebo byli zraněni;

2.  vyzývá thajské orgány, aby plně vyšetřily nedávné případy násilí, které vedly k několika úmrtím a zraněním, a viníky stíhaly;

3.  vyzývá všechny strany, aby dodržovaly právní stát a demokratické zásady; zdůrazňuje, že volby musí být svobodné a spravedlivé a odsuzuje destruktivní akce protivládních demonstrantů, kteří voličům dne 26. ledna 2014 a 2. února 2014 bránili v odevzdání hlasů;

4.  vyzývá thajské orgány, aby chránily svobodu projevu, pokojného shromažďování a sdružování; vyzývá orgány, aby okamžitě odvolaly výjimečný stav, vzhledem k tomu, že existující právní předpisy jsou k řešení situace dostačující;

5.  vyzývá příznivce vlády i protivládní demonstranty, aby se zdrželi politického násilí a postupovali v souladu s thajským demokratickým a ústavním rámcem;

6.  vyzývá vůdčí představitele Demokratické strany, aby parlamentu zvolenému thajským lidem umožnili plnit jeho mandát;

7.  zdůrazňuje skutečnost, že návrh lidově demokratického reformního výboru, aby vládu nahradila nevolená „lidová rada“ a vládla zemi po dobu až dvou let, je nedemokratický;

8.  naléhavě vyzývá vládu, volební komisi a opozici, aby okamžitě začaly vést konstruktivní dialog a zahájily inkluzivní a časově ohraničený proces institucionálních a politických reforem, který by mohl být schválen v národním referendu a po němž by následovaly inkluzivní, bezpečné, svobodné a spravedlivé volby;

9.  vítá skutečnost, že Národní výbor pro lidská práva svolal poradní schůzi za účasti intelektuálů, zástupců společenských hnutí, náboženských představitelů a čtyř bývalých předsedů vlády, Ananda Panyarachuna, Banharna Silapa-achy, Chavalita Yongchaiyudha a Chuana Leekpaie, s cílem nalézt a navrhnout řešení současné krize;

10. naléhavě vyzývá armádu, aby zachovala neutralitu a sehrála pozitivní úlohu při zajišťování mírového řešení probíhající krize;

11. je znepokojen obsazením veřejných budov a televizních vysílacích stanic, zastrašováním sdělovacích prostředků a obviněním dvou novinářů sídlících v Phuketu z trestného činu pomluvy;

12. připomíná, že v základních principech OSN pro užití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů se stanoví, že tyto orgány musí využít všech dostupných nenásilných prostředků předtím, než se uchýlí k použití síly a střelných zbraní, a že pokud je zákonné použití síly a střelných zbraní nevyhnutelné, musí je využívat pouze omezeně a jednat přiměřeně vzhledem k závažnosti protiprávního jednání;

13. vyjadřuje podporu demokracii v Thajsku a zároveň připomíná vynikající vztahy mezi EU a Thajskem a úlohu Thajska jakožto zdroje prosperity a stability v regionu; zdůrazňuje skutečnost, že probíhají jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Thajskem a že dohody, které již byly uzavřeny, obvykle vyžadují, aby obě strany znovu potvrdily svou rozhodnou oddanost demokratickým zásadám a lidským právům;

14. naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby vyvinulo veškeré úsilí k zastavení násilí; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby pozorně sledovala politickou situaci a koordinovala své kroky se sdružením ASEAN a Organizací spojených národů s cílem podpořit dialog a upevnit demokracii v této zemi;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, thajské vládě a parlamentu, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.