Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0122/2014Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0122/2014

  KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Taizemē

  5.2.2014 - (2014/2551(RSP))

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
  nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
  S&D (B7‑0122/2014)
  PPE (B7‑0123/2014)
  ALDE (B7‑0125/2014)
  ECR (B7‑0126/2014)
  Verts/ALE (B7‑0127/2014)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik PPE grupas vārdā
  Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo S&D grupas vārdā
  Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort ALDE grupas vārdā
  Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā
  Charles Tannock, Adam Bielan ECR grupas vārdā

  Procedūra : 2014/2551(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  RC-B7-0122/2014
  Iesniegtie teksti :
  RC-B7-0122/2014
  Pieņemtie teksti :

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Taizemē

  (2014/2551(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Taizemi, ko pieņēma 2009. gada 5. februārī[1], 2010. gada 20. maijā[2] un 2011. gada 17. februārī[3],

  –   ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

  –   ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2011. gada 5. oktobra vispārējo periodisko pārskatu par Taizemi un tā secinājumus;

  –   ņemot vērā ES augstās pārstāves Ketrinas Eštones preses pārstāvja 2013. gada 26. novembra paziņojumu par politisko situāciju Taizemē, 2013. gada 13. decembra un 2014. gada 23. janvāra paziņojumus par jaunākajiem notikumiem Taizemē un 2014. gada 30. janvāra paziņojumu par gaidāmajām vēlēšanām,

  –   ņemot vērā paziņojumu, ar ko 2013. gada 2. decembrī nāca klajā Eiropas Savienības delegācija, vienojoties ar ES misijas Taizemē vadītājiem,

  –   ņemot vērā ANO augstās cilvēktiesību komisāres preses pārstāvja 2013. gada 26. decembra un 2014. gada 14. janvāra preses konferences,

  –   ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

  –   ņemot vērā 1990. gada ANO Pamatprincipus tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par spēka un šaujamieroču lietošanu,

  –   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

  A. tā kā 2013. gada novembrī Taizemē sākās demonstrācijas pēc tam, kad Taizemes parlamenta apakšpalāta pieņēma likumprojektu, kuru virzīja valdošā partija „Pheu Thai” un kas paredz amnestiju par dažādiem noziegumiem, ko kopš 2004. gada ir izdarījuši politiskie vadītāji un valdības ierēdņi, tostarp premjerministres Jinglukas Šinavatras brālis, bijušais premjerministrs Taksins Šinavatra; tā kā bijušais premjerministrs kopš 2008. gadā ir pats devies trimdā, lai izvairītos no divu gadu cietumsoda, kas viņam piespriests ar korupciju saistītā lietā;

  B.  tā kā, protestējot pret ierosināto amnestijas likumprojektu, Bangkokā 2013. gada 11. novembrī sākās miermīlīgas demonstrācijas, ko vadīja bijušais premjerministres vietnieks Sutheps Taugusbans, kurš ir pret valdību vērstas grupas „Tautas demokrātiskā reformu komiteja” vadītājs; tā kā protesti ielās turpinājās, neskatoties uz to, ka Taizemes Senāts amnestijas likumprojektu noraidīja;

  C. tā kā 2013. gada 20. novembrī Konstitucionālā tiesa noraidīja ierosināto konstitūcijas grozījumu, kas paredzēja pārveidot Senātu par pilnībā vēlētu institūciju, un noraidīja arī opozīcijas lūgumu likvidēt partiju „Pheu Thai”, kā rezultātā protesti pret valdību vērsās plašumā;

  D.  tā kā premjerministres vietnieks Sutheps Taugusbans apgalvoja, ka valdība ir nelikumīga, un ierosināja parlamentu aizstāt ar neievēlētu Tautas padomi, kas veiktu politiskas un institucionālas reformas;

  E.  tā kā nemieros, kas ilgst jau vairākus mēnešus, ir tikuši nogalināti vairāki cilvēki un simtiem cilvēku ir tikuši ievainoti, to skaitā arī Taizemes valdību atbalstošo spēku vadītājs Kvančai Praipana, kurš 2014. gada 22. janvārī tika sašauts, kā arī 2014. gada 26. janvārī tika nošauts Taizemes valdības opozīcijas vadītājs Suthins Taratins;

  F.  tā kā 2014. gada 21. janvārī premjerministre Jingluka Šinavatra galvaspilsētā Bangkokā un apkārtējās provincēs uz 60 dienām izsludināja ārkārtas stāvokli, aizliedzot pulcēties vairāk nekā pieciem cilvēkiem, atļaujot cilvēkus, ko tur aizdomās par vardarbību, aizturēt līdz 30 dienām, atļaujot cenzēt ziņas, kas rosina uz vardarbību, un piešķirot valdības iestādēm un ierēdņiem, kuri ir iesaistīti rīkojuma izpildē, imunitāti pret kriminālvajāšanu;

  G. tā kā Konstitucionālā tiesa 2014. gada 24. janvārī nolēma, ka, ņemot vērā nemierus, vēlēšanas var tikt atliktas, bet valdība nolēma no 2014. gada 26. janvāra sākt pirmstermiņa balsojumus;

  H. tā kā 2014. gada 2. februārī Taizemē notika vispārējas vēlēšanas un balsošana sākās 2014. gada 26. janvārī, neskatoties uz Vēlēšanu komisija aicinājumu to atlikt sakarā ar notiekošajiem nemieriem;

  I.   tā kā galvenā opozīcijas partija „Demokrātu partija” paziņoja, ka tā izstājas no 2014. gada 2. februārī paredzētajām vēlēšanām;

  J.   tā kā 2014. gada 26. janvārī balsošana tika atcelta 83 no 375 vēlēšanu apgabaliem visā valstī, jo pret valdību vērstie protestētāji bloķēja piekļuvi balsošanas iecirkņiem, kavēja strādāt ierēdņiem, kas nodrošina vēlēšanu norisi, un neļāva vēlētājiem īstenot savas tiesības balsot;

  K. tā kā, neskatoties uz zemo vēlētāju aktivitāti, pēc tikšanās ar Vēlēšanu komisiju 2014. gada 28. janvārī premjerministre apstiprināja, ka vēlēšanu datums 2014. gada 2. februārī paliek spēkā;

  L.  tā kā deviņās provincēs vēlēšanas nenotika un tiek ziņots, ka protestētāji traucēja reģistrēties vēlēšanām un bloķēja balsošanu atsevišķās Bangkokas daļās un valsts dienvidos, līdz ar to tiek lēsts, ka tas skāra 69 no 375 vēlēšanu apgabaliem un 8,75 miljonus vēlētāju;

  M. tā kā Taizemes likumi paredz, ka jauns sasaukums var sākties tikai tad, ja ir aizpildītas vismaz 95 % vietu (jeb 475 vietas); tā kā tādēļ visos skartajos apgabalos būs jāorganizē vēlēšanas;

  N. tā kā parlamentu sasaukt nevarēs un arī jaunu valdību izveidot nevar, kas draud radīt politisko vakuumu, kurš, visticamāk, paildzinās krīzi,

  1.  pauž dziļas bažas par to, ka politiskās un sociāli ekonomiskās atšķirības Taizemē ir pāraugušas vardarbīgās sadursmēs starp valdības un opozīcijas pārstāvjiem un starp demonstrantiem un drošības spēkiem, un pauž solidaritāti ar Taizemes iedzīvotājiem, kuri ir cietuši nemieros, un ar visām ģimenēm, kuru tuvinieki ir nogalināti vai ievainoti pēdējo mēnešu laikā;

  2.  aicina Taizemes varas iestādes pilnībā izmeklēt nesenos vardarbības gadījumus, kas izraisīja to, ka vairāki cilvēki tika nogalināti vai ievainoti, un vainīgos sodīt;

  3.  aicina visas puses ievērot tiesiskumu un demokrātijas principus; uzsver, ka vēlēšanām jābūt brīvām un taisnīgām, un nosoda pret valdību vērsto protestētāju destruktīvo rīcību, 2014. gada 26. janvārī un 2014. gada 2. februārī neļaujot vēlētājiem nodot savas balsis;

  4.  aicina Taizemes varas iestādes aizsargāt vārda, miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību; lūdz varas iestādes nekavējoties atcelt ārkārtas stāvokli, jo spēkā esošie likumi nav pietiekami, lai pašreizējo situāciju atrisinātu;

  5.  aicina gan valdības atbalstītājus, gan oponentus atturēties no jebkādas politiskās vardarbības un virzīties uz priekšu, ievērojot Taizemes demokrātisko un konstitucionālo regulējumu;

  6.  aicina Demokrātu partijas vadītājus atļaut Taizemes tautas ievēlētajam parlamentam pildīt savu mandātu;

  7.  uzsver, ka Tautas demokrātiskās reformu komitejas priekšlikums par to, lai neievēlēta Tautas padome aizstātu valdību un vadītu valsti ne ilgāk kā divus gadus, ir nedemokrātisks;

  8.  mudina valdību, Vēlēšanu komisiju un opozīciju nekavējoties iesaistīties konstruktīvā dialogā un sākt iekļaujošu institucionālo un politisko reformu procesu, paredzot tam konkrētu termiņu — šis process varētu tikt apstiprināts valstiskā referendumā un pēc tam notiktu iekļaujošās, drošas, brīvas un taisnīgas vēlēšanas;

  9.  atzinīgi vērtē to, ka Valsts cilvēktiesību komisija ir sasaukusi sanāksmi, kurā paredzēts apspriesties ar inteliģences pārstāvjiem, sociālo kustību pārstāvjiem, reliģiskajiem līderiem un četriem bijušajiem premjerministriem, proti, Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh un Chuan Leekpai, lai meklētu un ierosinātu risinājumu šai krīzei;

  10. mudina bruņotos spēkus saglabāt neitralitāti un dot pozitīvu ieguldījumu, lai nodrošinātu miermīlīgu noregulējumu notiekošajai krīzei;

  11. pauž bažas par to, ka tika okupētas valdības ēkas un televīzijas raidstacijas, tika iebiedēti plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un pret diviem žurnālistiem no Puketas ir izvirzītas kriminālapsūdzības par apmelošanu;

  12. atgādina, ka ANO Pamatprincipos tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem par spēka un šaujamieroču lietošanu norādīts, ka varas iestādēm pirms spēka un šaujamieroču lietošanas pēc iespējas jāizmanto nevardarbīgi līdzekļi un ka gadījumā, ja spēka un šaujamieroču likumīga lietošana ir nenovēršama, spēks jāpiemēro un jārīkojas proporcionāli nodarījuma smagumam;

  13. pauž atbalstu demokrātijai Taizemē, vienlaikus norādot, ka ES un Taizemes attiecības ir lieliskas un ka Taizeme ir reģiona pārticības un stabilitātes avots; uzsver, ka notiek ES un Taizemes sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu un ka attiecībā uz jau noslēgtajiem partnerības un sadarbības nolīgumiem parasti ir vajadzīgs, lai abas puses atkārtoti apstiprinātu savu stingro apņemšanos ievērot demokrātijas principus un cilvēktiesības;

  14. mudina starptautisko sabiedrību censties darīt visu iespējamo, lai vardarbību pārtrauktu; mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos cieši sekot līdzi politiskajai situācijai un saskaņot savu darbību ar ASEAN un ANO, lai sekmētu dialogu un nostiprinātu demokrātiju valstī;

  15. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Taizemes valdībai un parlamentam, ASEAN ģenerālsekretāram un ANO ģenerālsekretāram.