Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0122/2014Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0122/2014

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Thajsku

5.2.2014 - (2014/2551(RSP))

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7‑0122/2014)
PPE (B7‑0123/2014)
ALDE (B7‑0125/2014)
ECR (B7‑0126/2014)
Verts/ALE (B7‑0127/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo v mene skupiny S&D
v v mene skupiny ALDE
Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Adam Bielan v mene skupiny ECR

Postup : 2014/2551(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0122/2014
Predkladané texty :
RC-B7-0122/2014
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Thajsku

(2014/2551(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Thajsku z 5. februára 2009[1], 20. mája 2010[2] a zo 17. februára 2011[3],

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na všeobecný pravidelný prieskum, ktorý v Thajsku uskutočňuje Rada OSN pre ľudské práva, a na jej odporúčania z 5. októbra 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenia hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej, a to na vyhlásenie z 26. novembra 2013 o politickej situácii v Thajsku, na vyhlásenie z 30. decembra 2013 a 23. januára 2014 o nedávnych udalostiach v Thajsku a na vyhlásenie z 30. januára 2014 o blížiacich sa voľbách,

–   so zreteľom na vyhlásenie, ktoré 2. decembra 2013 vydala delegácia Európskej únie po dohode s vedúcimi misie EÚ v Thajsku,

–   so zreteľom na tlačové brífingy s hovorcom vysokej komisárky OSN pre ľudské práva z 26. decembra 2013 a zo 14. januára 2014,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–   so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva z roku 1990,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže demonštrácie začali v novembri 2013 po tom, ako dolná komora thajského parlamentu schválila zákon o amnestii predložený vládnucou stranou Pheu Thai (PTP) v súvislosti s viacerými zločinmi spáchanými od roku 2004 vedúcimi politickými činiteľmi a vládnymi úradníkmi vrátane bývalého premiéra Thaksina Shinawatru, brata premiérky Yingluck Shinawatraovej; keďže bývalý premiér bol od roku 2008 v dobrovoľnom exile, aby sa vyhol dvojročnému trestu odňatia slobody po uznaní vinným v prípade týkajúcom sa korupcie;

B.  keďže 11. novembra 2013 sa v Bangkoku začali pokojné demonštrácie na protest proti navrhovanému zákonu o amnestii, na ktorých čele stál bývalý vicepremiér Suthep Thaugsuban, ktorý je lídrom protivládneho zoskupenia Ľudový výbor pre demokratické reformy; keďže pouličné protesty pokračovali napriek zamietnutiu zákona o amnestii thajským senátom;

C. keďže 20. novembra 2013 ústavný súd zamietol navrhovanú zmenu ústavy, v dôsledku ktorej by sa senát zmenil na plne voliteľný orgán, a rovnako zamietol petíciu opozície týkajúcu sa rozpustenia strany Pheu Thai, čo posilnilo protivládne protesty;

D.  keďže vicepremiér Suthep Thaugsuban obvinil vládu z toho, že je nelegitímna, a navrhol, aby bol parlament nahradený nevolenou „ľudovou radou“, ktorá by uskutočnila politické a inštitucionálne reformy;

E.  keďže počas niekoľko mesiacov trvajúcich nepokojov bolo zabitých viacero ľudí a tisícky ľudí boli zranené, medzi inými vodca thajskej provládnej frakcie Kwanchai Praipana, ktorý bol postrelený a zranený, a vodca thajského protivládneho hnutia Suthin Tharatin, ktorý bol zastrelený 26. januára 2014;

F.  keďže 21. januára 2014 premiérka Yingluck Shinawatraová vyhlásila 60-dňový výnimočný stav v hlavnom meste Bangkoku a okolitých provinciách, pričom zakázala verejné zhromaždenia viac ako piatich ľudí, umožnila, aby osoby podozrivé z násilia bolo možné zadržať až na 30 dní, povolila cenzúru novín podnecujúcich násilie a vládnym agentúram a úradníkom podieľajúcim sa na presadzovaní dekrétu udelila imunitu voči akémukoľvek trestnému stíhaniu;

G. keďže 24. januára 2014 ústavný súd rozhodol, že voľby bolo možné odložiť pre nepokoje, vláda však rozhodla pristúpiť k predbežnému hlasovaniu, ktoré sa začne 26. januára 2014;

H. keďže 2. februára 2014 sa v Thajsku konali všeobecné voľby a hlasovanie začalo 26. januára 2014 napriek tomu, že volebná komisia požiadala, aby hlasovanie bolo odložené kvôli pokračujúcim nepokojom;

I.   keďže najväčšia opozičná strana, Demokratická strana, oznámila, že odstupuje od volieb naplánovaných na 2. februára 2014;

J.   keďže 26. januára 2014 bolo hlasovanie zrušené v 83 z 375 volebných obvodov v krajine, pretože protivládni protestanti zablokovali prístup do volebných miestností, úradníkom zabezpečujúcim priebeh volieb zabránili v činnosti a voličom neumožnili uplatniť si svoje volebné právo;

K. keďže premiérka po stretnutí s volebnou komisiou 28. januára 2014 napriek nízkej volebnej účasti, potvrdila, že termín volieb, t. j. 2. február 2014, bude dodržaný;

L.  keďže hlasovanie sa neuskutočnilo v deviatich provinciách a podľa správ protestanti narušili registráciu voličov v častiach Bangkoku a na juhu krajiny, pričom podľa odhadov sa narušenia týkali 69 z 375 obvodov a 8,75 mil. voličov;

M. keďže podľa thajského práva sa volebné obdobie nemôže opätovne začať, pokiaľ sa neobsadí najmenej 95 % (alebo 475 kresiel) z celkového počtu 500 kresiel; keďže z tohto dôvodu sa v dotknutých oblastiach uskutočnia dodatočné voľby;

N. keďže parlament nebude môcť zasadnúť a vytvoriť novú vládu, čo prinesie riziko vytvorenia politického vákua, ktoré môže krízu ešte predĺžiť;

1.  je hlboko znepokojený tým, že sa politické a sociálno-ekonomické rozdiely v Thajsku zvrhli do násilných stretov medzi vládou a opozíciou, ako aj medzi demonštranti a bezpečnostnými zložkami, a vyjadruje solidaritu s thajským ľudom, ktorý postihli nepokoje, a so všetkými rodinami, ktorých príslušníci boli v uplynulých mesiacoch zabití alebo zranení;

2.  vyzýva thajské orgány, aby v plnom rozsahu vyšetrili nedávne prípady násilia, ktoré viedlo k viacerým úmrtiam a zraneniam, a trestne stíhali páchateľov;

3.  vyzýva všetky strany, aby dodržiavali zásady právneho štátu a riadili sa demokratickými zásadami; zdôrazňuje, že voľby musia byť slobodné a spravodlivé, a odsudzuje deštruktívne konanie protivládnych protestantov, ktorí 26. januára a 2. februára 2014 zabránili voličom odovzdať volebné lístky;

4.  vyzýva thajské orgány, aby chránili slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania; vyzýva orgány, aby okamžite zrušili núdzový stav, pretože platné právne predpisy sú primerané na vyriešenie súčasnej situácie;

5.  vyzýva vládnych stúpencov a protivládnych demonštrantov, aby upustili od akéhokoľvek násilia a pristúpili ku krokom v rámci demokratického a ústavného rámca Thajska;

6.  vyzýva vodcov Demokratickej strany, aby umožnili parlamentu, ktorý bol zvolený thajským ľudom, naplniť svoj mandát;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že návrh Ľudového výboru pre demokratické reformy, aby nevolená „ľudová rada“ nahradila vládu a vládla v krajine až dva roky, je nedemokratický;

8.  naliehavo vyzýva vládu, volebnú komisiu a opozíciu, aby bezodkladne nadviazali konštruktívny dialóg a začali inkluzívny a časovo vymedzený proces inštitucionálnych a politických reforiem, ktoré by sa mohli schváliť v referende a po ktorých by nasledovali inkuzívne, bezpečné, slobodné a spravodlivé voľby;

9.  víta skutočnosť, že Národný výbor pre ľudské práva vyzval na zvolanie poradnej schôdze, na ktorej by sa zúčastnili intelektuáli, zástupcovia spoločenských hnutí, náboženskí predstavitelia a štyria bývalí premiéri Anand Panyarachun, Banharn Silapa-acha, Chavalit Yongchaiyudh a Chuan Leekpai s cieľom hľadať a navrhnúť riešenie tejto krízy;

10. nalieha na armádu, aby si zachovala neutralitu a zohrávala pozitívnu úlohu s cieľom zabezpečiť mierové riešenie prebiehajúcej krízy;

11. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s obsadením budov verejných úradov a televíznych staníc, so zastrašovaním médií a s obvineniami z urážky na cti, ktoré boli vznesené voči dvom novinárom v Phukete;

12. pripomína, že základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva stanovujú, že orgány musia v rámci možností použiť nenásilné prostriedky pred tým, ako sa uchýlia k použitiu sily a strelných zbraní, a že ak je použitie sily a strelných zbraní neodvratné, musia postupovať umiernene a konať primerane k závažnosti priestupku;

13. vyjadruje podporu demokracii v Thajsku a berie na vedomie vynikajúcu povahu vzťahov medzi EÚ a Thajskom a úlohu tejto krajiny ako zdroja prosperity a stability v regióne; zdôrazňuje skutočnosť, že rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Thajskom prebiehajú a že v dohodách o partnerstve a spolupráci, ktoré už boli uzatvorené, sa zvyčajne vyžaduje, aby obe strany opätovne potvrdili svoju oddanosť demokratickým zásadám a ľudským právam;

14. nalieha na medzinárodné spoločenstvo, aby sa všemožne usilovalo zastaviť násilie; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby podrobne sledovala politickú situáciu a koordinovala opatrenia so združením ASEAN a OSN s cieľom podporiť dialóg a posilniť demokraciu v krajine;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Thajska, generálnemu tajomníkovi ESEAN a generálnemu tajomníkovi OSN.