Společný návrh usnesení - RC-B7-0128/2014Společný návrh usnesení
RC-B7-0128/2014

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Podněstří

5. 2. 2014 - (2014/2552(RSP))

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7‑0128/2014)
ECR (B7‑0129/2014)
PPE (B7‑0131/2014)
ALDE (B7‑0136/2014)
Verts/ALE (B7‑0137/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Marc Tarabella za skupinu S&D
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE
Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan za skupinu ECR


Postup : 2014/2552(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0128/2014
Předložené texty :
RC-B7-0128/2014
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Podněstří

(2014/2552(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Moldavskem a Evropskou unií, která vstoupila v platnost dne 1. července 1998,

–   s ohledem na akční plán Moldavské republiky přijatý na sedmém zasedání Rady pro spolupráci mezi EU a Moldavskem dne 22. února 2005,

–   s ohledem na Dohodu o přidružení, kterou EU a Moldavsko parafovaly dne 29. listopadu 2013 u příležitosti Summitu Východního partnerství ve Vilniusu,

–   s ohledem na rozsudek Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. října 2012 v případu Catan a 27 dalších v. Moldavsko a Rusko (č. 43370/04),

–   s ohledem na prohlášení Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) přijatá na jejím summitu v Istanbulu v roce 1999 a na zasedání Ministerské rady v Portu v roce 2002,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Moldavské republice, zejména na usnesení ze dne 15. září 2011 o Dohodě o přidružení[1], a na svá usnesení o situaci v podněsterském regionu,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o nátlaku Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu)[2] a na své usnesení ze dne 12. prosince 2013 o výsledcích summitu ve Vilniusu a budoucnosti Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu[3],

–   s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu Moldavské republiky ze dne 5. prosince 2013 o tom, že úředním jazykem země je rumunština a že výuka v rumunštině v Podněstří je tamními samozvanými orgány nadále omezována,

–   s ohledem na doporučení přijatá na zasedáních Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko, zejména na doporučení, která se týkají práva na vzdělání v podněsterském regionu,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že válka v podněsterském regionu Moldavské republiky v roce 1992 vedla ke vzniku separatistického, nelegitimního a autoritářského režimu v tomto regionu; vzhledem k tomu, že nadále trvá situace tzv. ustrnulého konfliktu (frozen conflict) a stále je široce rozšířeno hrubé porušování lidských práv, a to i v oblasti vzdělávání a fungování škol;

B.  vzhledem k tomu, že jakékoli politické vměšování do vzdělávacího procesu je nepřijatelné; vzhledem k tomu, že strany podílející se na řešení podněsterské otázky by měly zajistit svobodný a nediskriminační přístup ke vzdělání v regionu a řádné fungování vzdělávacích institucí a měly by přiznat nejvyšší prioritu bezpečnosti děti a zaměstnanců škol;

C. vzhledem k tomu, že místní orgány Gagauzska uspořádaly dne 2. února 2014 regionální referendum o směřování zahraniční politiky země; vzhledem k tomu, že ústřední vláda a příslušné soudní orgány prohlásily toto referendum za nezákonné;

D. vzhledem k tomu, že od roku 1992 probíhá jednání o Podněstří v tzv. formátu 5+2, avšak dosud se nepodařilo nalézt žádné dlouhodobé řešení, jehož základem by bylo plné uznání územní celistvosti a svrchovanosti Moldavské republiky, a to navzdory výše uvedeným mezinárodním rozhodnutím; vzhledem k tomu, že v regionu jsou stále rozmístěny ruské jednotky;

E.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 byla jednání 5+2 obnovena a začala se scházet Pracovní skupina pro vzdělávání;

F.  vzhledem k tomu, že samozvané podněsterské orgány tato jednání neustále narušují, což vede ke zvyšování napětí; vzhledem k tomu, že bylo předběžně dohodnuto, že ve dnech 27.–28. února 2014 se uskuteční nové kolo jednání 5+2, které bude novou příležitostí k prolomení patové situace a dosažení významného pokroku;

G. vzhledem k tomu, že podle zprávy OBSE z listopadu 2012 existuje osm škol používajících latinku, které jsou s pomocí ministerstva školství schopny nadále zajišťovat výuku, přičemž šest z nich se nachází na území ovládaném separatisty a dvě byly přemístěny na území na levém břehu kontrolované moldavskou vládou, takže žáci musí každodenně čelit vážným obtížím s dopravou; vzhledem k tomu, že zpráva uvádí, že tyto školy jsou nadále ve velmi naléhavé situaci a potýkají se problémy týkajícími se nájemních smluv a podmínek užívání budov, svobody pohybu, přepravy zboží, zdraví, bezpečnosti a hygienických kontrol, klesajícího počtu žáku, zastrašování rodičů a učitelů, právního statusu a specifické situace budovy školy v městě Rîbnița a škol dříve umístěných ve městech Grigoriopol a Dubăsari;

H. vzhledem k tomu, že v prosinci 2013 samozvané orgány opět zahájily v Podněstří agresivní kampaň proti osmi školám vyučujícím v rumunštině, při níž se uchylují k akcím od administrativního nátlaku po prohlášení samozvaných orgánů, že školy, které odmítají uznat autoritu separatistického režimu, budou uzavřeny;

I.   vzhledem k tom, že řada učitelů gymnázia Luciana Blagy v Tiraspolu byla separatistickými ozbrojenými jednotkami nezákonně vyslýchána a byl na ně vyvíjen nátlak, aby platili daně samozvaným podněsterským orgánů místo Moldavské republice; vzhledem k tomu, že samozvané orgány v lednu 2014 na několik týdnů nezákonně obstavily bankovní účty školy;

J.   vzhledem k tomu, že Pracovní skupina pro vzdělávání, která zasedala v Kišiněvě dne 27. ledna 2014, nedokázala vyřešit zbývající otázky spojené se školami vyučujícími v rumunštině; vzhledem k tomu, že bylo dosaženo prozatímní dohody o společných inspekcích těchto škol;

K. vzhledem k tomu, že mise OBSE v Moldavsku sleduje fungování škol vyučujících v rumunštině od roku 2004, kdy samozvané podněsterské orgány zakročily proti osmi školám v regionu, které jsou provozovány ústředními moldavskými orgány a používají moldavské učební osnovy; vzhledem k tomu, že OBSE působí jako prostředník mezi ústředními orgány a podněsterskými školskými úřady s cílem nalézt řešení zbývajících otázek a zabránit novým krizím; vzhledem k tomu, že samozvané podněsterské orgány omezují přístup mise OBSE do regionu a od 1. února 2014 zakázaly vstup jejímu vedoucímu;

L.  vzhledem k tomu, že rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. října 2012 v případu Catan a další v. Moldavsko a Rusko poukázal na to, že Ruská federace porušuje článek 2 protokolu 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod;

M. vzhledem k tomu, že Moldavská republika dosáhla značného pokroku při upevňování svých vztahů s EU a že Dohoda o přidružení je pro celou zemi, včetně regionů, jako je Podněstří a Gagauzsko, příležitostí k dalšímu prohlubování vztahů s EU a přijímání evropských hodnot a norem při současném zlepšování ekonomických vyhlídek;

N. vzhledem k tomu, že oblast vzdělávání má velký potenciál pro budoucí spolupráci i navzdory citlivým otázkám, jež jsou s ní spojeny;

O. vzhledem k tomu, že Evropská unie a Moldavská republika v listopadu 2013 parafovaly Dohodu o přidružení a že se obě strany zavázaly dohodu podepsat a předběžně uplatnit nejpozději v září 2014; vzhledem k tomu, že dohoda obsahuje ustanovení o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a mnohojazyčnosti a o ochraně a podpoře práv dítěte a výslovně hovoří o životních podmínkách dětí a usnadnění jejich přístupu ke vzdělání;

1.  ostře odsuzuje nedodržování lidských práv v podněsterském regionu, zejména v oblasti vzdělávání;

2.  odsuzuje politizaci vzdělávání, považuje svobodu vzdělávat se za jedno ze základních práv a vyzývá k plnému dodržování tohoto práva a k zastavení veškerých forem nátlaku na instituce vyučující v rumunštině v podněsterském regionu;

3.  lituje, že tyto stále přetrvávající problémy významně přispívají ke snižování počtu žáků, kteří nastupují do škol vyučujících v rumunštině; ostře kritizuje skutečnost, že tyto škol platí za využívání veřejných služeb v Podněstří vyšší poplatky než ostatní vzdělávací instituce a že nejednoznačné postavení školních budov a nájemních smluv ponechává učitele i žáky v nejistotě;

4.  odsuzuje zvýšený administrativní tlak, jenž vyvíjejí samozvané podněsterské orgány, zejména vyšší ceny nájemného, rušení bezplatných nájemních smluv (to se dotklo gymnázií v Corjově a Rogi), restrikce používání bankovních účtů a obtěžování učitelů (gymnázium Luciana Blagy, leden 2014);

5.  důrazně žádá samozvané podněsterské orgány, aby plně respektovaly základní právo na výuku v mateřském jazyce a aby přiznaly nejvyšší prioritu bezpečnosti dětí a zaměstnanců škol;

6.  vyzývá orgány, aby zajistily ochranu dětí a rodičů před negativními důsledky současné politické situace a aby nalezly řešení v zájmu dětí a rodičů, kteří jsou touto situací přímo zasaženi;

7.  bere na vědomí dohodu o provádění společných inspekcí škol vyučujících v rumunštině v dnech 10. až 20. března 2013;

8.  odsuzuje nedostatečně konstruktivní zapojení samozvaných podněsterských orgánů do jednání ve formátu 5+2, čehož výsledkem je to, že od opětovného zahájení rozhovorů došlo jen k minimálnímu pokroku;

9.  zdůrazňuje, že EU je rozhodně odhodlána prosazovat územní celistvost Moldavska, a vyzývá k většímu zapojení EU do řešení tohoto konfliktu v jejím bezprostředním sousedství a k rozšíření její účasti tak, aby získala status partnera při vyjednávání; podporuje dialog jako jediný nástroj pro nalezení dlouhodobých řešení těchto citlivých a důležitých otázek;

10. je přesvědčen, že prosperity a stability Moldavské republiky v jejích mezinárodně uznávaných hranicích i celého regionu bude možné plně dosáhnout pouze prostřednictvím mírového řešení podněsterského konfliktu;

11. vyzývá OBSE, aby pokračovala ve svých aktivitách zaměřených na monitoring situace a usnadňování jednání a aby hájila právo žáků podněsterských škol na výuku v rumunštině; dále vyzývá samozvané orgány v Podněstří, aby spolupracovaly s moldavskou misí OBSE a umožnily jí vstup na své území;

12. vyzývá vysokou představitelku, aby otázku práva na vzdělávání vznesla na příštím jednání 5+2, které se má uskutečnit v únoru, a žádá ji, aby věnovala jednáním 5+2 více pozornosti a aby na všech úrovních, včetně bilaterálních schůzek na nejvyšší úrovni, jednala se všemi zúčastněnými stranami s cílem rychleji dospět k celkovému mírovému řešení podněsterského konfliktu;

13. vyzývá Ruskou federaci, aby plně uplatnila rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, podle něhož Rusko v případě moldavských škol v Podněstří vyučujících v rumunštině porušuje právo na vzdělání;

14. konstatuje, že přítomnost ruských jednotek vytváří klima, které ohrožuje dodržování a prosazování lidských práv v tomto regionu; dále žádá Ruskou federaci, aby okamžitě přestala poskytovat podporu samozvaným podněsterským orgánům a aby dostála svým závazkům, které přijala v roce 1996 v Radě Evropy a které se odrážejí v rozhodnutích OBSE (Istanbul 1999 a Porto 2002), totiž že z moldavského území stáhne své jednotky a zbraně;

15. vyzývá místní orgány, včetně orgánů v Gagauzsku, ke zdrženlivosti a k plnému dodržování Ústavy Moldavské republiky, včetně ustanovení o ochraně menšin; vybízí k dialogu s moldavskými ústředními orgány, aby nedocházelo k unilaterálním rozhodnutím;

16. vyzývá Radu a členské státy, aby zahájily zrychlený postup vedoucí k liberalizaci vízového režimu s Moldavskem v průběhu letošního léta, což bude mít pozitivní dopad na všechny občany, včetně oblasti vzdělávání;

17. vyzývá Komisi, aby urychlila formální postupy vedoucí k podpisu a předběžnému uplatňování dohody o přidružení, včetně dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu;

18. je přesvědčen, že sociálnímu pokroku, situaci v oblasti lidských práv i ekonomické modernizaci v Podněstří se rovněž napomůže, pokud budou samozvané podněsterské orgány uplatňovat ustanovení dohody o přidružení a dohody o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu;

19. vyzývá Komisi, aby používala také nástroje, jako je Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, jehož prostřednictvím lze podporovat podněsterské obyvatelstvo přímo, a aby vyvíjela programu na podporu občanské společnosti, přístupu k informacím, vzdělávání a svobodným sdělovacím prostředkům, který samozvané orgány obyvatelům Podněstří upírají;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Moldavska, vládě Rumunska, vládě Ukrajiny, vládě Ruské federace, vládě USA, generálnímu tajemníkovi OBSE a generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.