Eljárás : 2014/2552(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0128/2014

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0128/2014

Viták :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Szavazatok :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0108

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 147kWORD 83k
5.2.2014
PE527.328v01-00}
PE527.329v01-00}
PE527.331v01-00}
PE527.336v01-00}
PE527.337v01-00} RC1
 
B7-0128/2014}
B7-0129/2014}
B7-0131/2014}
B7-0136/2014}
B7-0137/2014} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

S&D (B7‑0128/2014)

ECR (B7‑0129/2014)

PPE (B7‑0131/2014)

ALDE (B7‑0136/2014)

Verts/ALE (B7‑0137/2014)


a Dnyeszter-mellékről (2014/2552(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés, Bogusław Sonik a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Marc Tarabella az S&D képviselőcsoport nevében
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez az ALDE képviselőcsoport nevében
Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan az ECR képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a Dnyeszter-mellékről (2014/2552(RSP))  

Az Európai Parlament,

The European Parliament,

–   tekintettel a Moldova és az Európai Unió közötti partnerségi és együttműködési megállapodásra, amely 1998. július 1-jén lépett hatályba,

–   tekintettel a 2005. február 22-én a hetedik EU–Moldova együttműködési tanács által elfogadott EU–Moldova cselekvési tervre,

–   tekintettel a 2013. november 29-i vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozó alkalmával az EU és Moldova által kezdeményezett társulási megállapodásra,

–   tekintettel az Emberi Jogok Európai Bírósága nagytanácsa által 2012. október 19-én a 43370/04. sz. Catan és 27 más kontra Moldova és Oroszország ügyben hozott ítéletre,

–   tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 1999-ben Isztambulban és az EBESZ Miniszteri Tanácsának 2002-ben Portóban tett nyilatkozataira,

–   tekintettel a Moldovai Köztársaságban kialakult helyzetre vonatkozó korábbi állásfoglalásaira – különösen a társulási megállapodásra vonatkozó 2011. szeptember 15-i(1), és a Dnyeszter-mellékben kialakult helyzetre vonatkozó állásfoglalásokra,

–    tekintettel az Oroszország által (a közeljövőben Vilniusban megrendezésre kerülő keleti partnerségi csúcstalálkozóval összefüggésben) a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról szóló 2013. szeptember 12-i állásfoglalására(2), és a 2013. december 12-i állásfoglalására a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára(3),

–   tekintettel a Moldovai Köztársaság alkotmánybírósága által 2013. december 5-én hozott ítéletre, amely kimondja, hogy az ország hivatalos nyelve a román, és tekintettel arra, hogy az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságai továbbra is korlátozzák a román nyelv oktatását;

–   tekintettel az EU-Moldova Parlamenti Együttműködési Bizottság ülésein hozott ajánlásokra, különösen a Dnyeszter-mellékben az oktatáshoz való joggal kapcsolatos ajánlásokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a Moldovai Köztársaság Dnyeszter-melléki területein 1992-ben dúló háború eredményeként a régió élére szeparatista, törvénytelen, önkényuralmi rezsim került; mivel továbbra is fennáll a konfliktus és állandósult az emberi jogok súlyos és széles körű megsértése, beleértve az oktatással és az iskolák működtetésével kapcsolatos területeket;

B.  mivel az oktatás folyamatába történő bármilyen politikai beavatkozás elfogadhatatlan; mivel a Dnyeszter-mellék kérdésének rendezésében részt vevő feleknek biztosítaniuk kell a régióban az oktatáshoz való szabad és megkülönböztetéstől mentes hozzáférést és az oktatási intézmények rendes működését, és a gyermekek és az iskolai személyzet biztonságát legfőbb prioritásuknak kell tekinteniük;

C. mivel a gagauziai helyi hatóságok 2014. február 2-án regionális népszavazást rendeztek az ország külpolitikájának irányvonalával kapcsolatban; mivel a népszavazást a központi kormány és az illetékes igazságügyi hatóságok törvénytelennek ítélték;

D. mivel a Dnyeszter-mellékkel kapcsolatos tárgyalások, az úgynevezett „5+2” formában már 1992 óta folynak, azonban – a fent említett megismételt nemzetközi határozatok ellenére – nem született a Moldovai köztársaság területi integritását és szuverenitását teljes mértékben tiszteletben tartó fenntartható megoldás; mivel továbbra is orosz csapatok tartózkodnak a területen;

E.  mivel 2011-ben újraindultak az 5+2-es tárgyalások és azóta összeült az oktatással foglalkozó munkacsoport;

F.  mivel egyre nő a feszültség abból adódóan, hogy az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságai folyamatosan aláássák a tárgyalásokat; mivel az előzetes megállapodás szerint az 5+2-es tárgyalások újabb körére 2014. február 27–28-án kerül sor, amely újra lehetőséget teremt a patthelyzet feloldására és jelentős előrelépések megtételére;

G. mivel az EBESZ 2012. novemberi jelentése szerint az Oktatási Minisztérium támogatásával nyolc latin betűs írásmódot használó iskola tudja folytatni az oktatást , amelyből hat a Dnyeszter-mellék által ellenőrzött területeken található, kettőt pedig áthelyeztek a folyó bal-partján található szomszédos, moldovai ellenőrzés alatt álló területekre, ami a napi szintű utazás miatt komoly gondot jelent a diákok számára; mivel a jelentés kiemelte, hogy az említett iskolák helyzete továbbra is sürgető, köztük olyan problémákkal, mint a bérleti szerződések és az épületek állapotának kérdése, a szabad mozgás, az áruk szállítása, az egészségre, biztonságra és higiéniára vonatkozó vizsgálatok, a tanulók számának csökkenése, a szülőkre és tanárokra nehezedő nyomás vagy megfélemlítésük, a jogi státusz kérdése, valamint a Rîbnițában található ingatlannal, illetve a korábban Grigoriopolban és Dubăsariban működő iskolákkal kapcsolatos konkrét ügyek;

H. mivel 2013. decemberében az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságai agresszív kampányt indítottak a nyolc román nyelvű iskola ellen, melynek során az adminisztratív nyomástól kezdve egészen odáig elmentek, hogy az önhatalmúlak kikiáltott hatóságok azzal fenyegetőztek, hogy bezárják azokat az iskolákat, amelyek nem ismerik el a szeparatista rezsim fennhatóságát;

I.   mivel a Tiraspolban található Lucian Blaga középiskola tanárait törvénytelen kihallgatásnak vetette alá a szeparatista katonaság, és nyomást gyakorolt rájuk, hogy az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságainak és ne a moldovai államnak fizessenek adót; mivel az önhatalmúlag kikiáltott hatóságok 2014. januárjában heteken keresztül törvénytelenül zárolták az iskola bankszámláját;

J.   mivel az oktatással foglalkozó munkacsoport 2014. január 27-én Chișinăuban tartott találkozóján ne sikerült megoldani a román nyelvű iskolákkal kapcsolatos fennálló problémákat; mivel előzetes megállapodás született, amelynek értelmében közös felügyeleti látogatásokra kerül sor ezekben az iskolákban;

K. mivel a moldovai EBESZ-misszió folyamatosan nyomon követi a román nyelvű iskolák működését a 2004-es válság óta, amikor az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságai intézkedéseket hoztak a régió nyolc olyan iskolájával szemben, amelyet a moldovai központi hatóságok működtettek moldovai tanterv alapján; mivel az EBESZ közvetít a központi és a Dnyeszter-melléki oktatási hatóságok között a rendezetlen kérdések megoldása és a további válságok kialakulásának elkerülése érdekében; mivel az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságai mindmáig korlátozzák az EBESZ-misszió belépését a területre, valamint 2014. február 1-jén megtiltották a misszióvezető belépését;

L.  mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága által a Catan és mások kontra Moldova és Oroszország ügyben hozott 2012. október 19-i ítélet kimondta, hogy az Oroszországi Föderáció megsértette az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményhez fűzött 1. kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét;

M. mivel a Moldovai Köztársaság jelentős előrelépést tett az EU-val ápolt kapcsolatai elmélyítése érdekében, és a társulási megállapodás az egész ország, benne a Dnyeszter-mellék és Gagauzia számára is lehetőséget teremt az EU-val fennálló kapcsolatok további elmélyítésére, az európai értékek és normák átvételére, valamint a gazdasági kilátások javítására;

N. mivel az oktatás területe a meglévő érzékenységek ellenére komoly potenciált rejt a jövőbeni együttműködésre;

O. mivel az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság 2013 novemberében parafálta a társulási megállapodást, és mindkét fél elkötelezte magát a megállapodás 2014 szeptemberéig történő aláírása és ideiglenes alkalmazása mellett; mivel a megállapodás előírja az oktatás, az ifjúságpolitika, a többnyelvűség, valamint a gyermekjogok védelme és előmozdítása terén folytatott együttműködést, kimondottan a gyermekek jólétére és az oktatáshoz való hozzáférés megkönnyítésére összpontosítva;

1.  rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Dnyeszter-mellékben nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, különösen az oktatás terén;

2.  elítéli az oktatáspolitika átpolitizálását, úgy véli, hogy az oktatás szabadsága az alapvető jogok közé tartozik, továbbá kéri e jog teljes körű tiszteletben tartását, valamint a Dnyeszter-mellék román oktatási intézményeire való nyomásgyakorlás valamennyi formájának felszámolását;

3.  sajnálatosnak tartja, hogy az említett problémák tartóssága jelentős mértékben hozzájárult a román nyelvű iskolákba beiratkozó tanulók számának csökkenéséhez; határozottan bírálja, hogy a Dnyeszter-mellék ezen iskolái magasabb árat kénytelenek fizeti a közszolgáltatásokért, mint az egyéb oktatási intézmények, valamint hogy az ingatlanok tisztázatlan helyzete és a bérleti szerződések bizonytalan helyzetbe sodorják az iskolákat és tanulóikat;

4.  elítéli az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságai által alkalmazott adminisztratív nyomásgyakorlást, különösen a magasabb bérleti díjak kiszabását, az ingyenes bérleti szerződések megszüntetését (a corjovai és roghi gimnáziumok esetében), a bankszámlahasználattal kapcsolatos korlátozásokat és a tanárok zaklatását (a Lucian Blaga középiskola esetében, 2014 januárjában);

5.  sürgeti az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságait, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az anyanyelvi oktatáshoz való alapvető jogot, és a gyermekek és az iskolai személyzet biztonságát tekintsék legfőbb prioritásnak;

6.  felkéri a hatóságokat annak biztosítására, hogy a gyermekek és szüleik védelmet élvezzenek a jelenlegi politikai helyzet hátrányos következményeivel szemben, valamint találjanak a közvetlenül érintett gyermekek és szülők érdekeit szem előtt tartó megoldásokat;

7.  nyugtázza azt a megállapodást, amelynek értelmében a 2013. március 10. és 20. közötti időszakban közös felügyeleti látogatásokra került sor a román nyelvű iskolákban;

8.  elítéli, hogy az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságai nem vesznek részt konstruktív módon az 5+2 formátumú tárgyalásokon, ami miatt a megbeszélések újrakezdése óta csak elenyésző eredmények születtek;

9.  hangsúlyozza, hogy az EU szilárdan támogatja Moldova területi integritását, továbbá szorgalmazza az EU fokozottabb részvételét a közvetlen szomszédságában kialakult konfliktus megoldása érdekében, ideértve azt is, hogy a továbbiakban tárgyalópartnerként vegyen részt a folyamatban; a párbeszédet támogatja, mivel ez az egyetlen olyan eszköz, amelynek útján meg lehet oldani ilyen érzékeny és fontos kérdéseket, valamint hosszú távú megoldásokat lehet biztosítani;

10. úgy véli, a Moldovai Köztársaság nemzetközileg elismert határokon belüli jóléte és stabilitása, valamint az egész régió jóléte és stabilitása csakis a Dnyeszter-melléki konfliktus békés rendezésével érhető el teljes mértékben;

11. felkéri az EBESZ-t, hogy folytassa a tárgyalások előmozdítását célzó és a helyzet nyomon követésére irányuló tevékenységét, valamint védje meg a Dnyeszter-melléki román nyelvű iskolák tanulóinak oktatáshoz való jogát; felszólítja továbbá az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságait, hogy működjenek együtt az EBESZ moldovai missziójával, és tegyék lehetővé a misszió számára a területre való belépést;

12. felkéri a főképviselőt, hogy a februárra tervezett soron következő 5+2 formátumú tárgyalások alkalmával vesse fel az oktatáshoz való jog kérdését, szenteljen nagyobb figyelmet az 5+2 formátumú tárgyalásoknak, és valamennyi szinten, többek között kétoldalú csúcstalálkozói keretében is minden érintett félnél szorgalmazza a Dnyeszter-melléki konfliktus gyors, átfogó és békés rendezését;

13. felkéri az Oroszországi Föderációt, hogy teljes mértékben hajtsa végre az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét, amely kimondta, hogy Oroszország a Dnyeszter-melléki terület román nyelvű moldovai iskolái esetében megsértette az oktatáshoz való jogot;

14. megjegyzi, hogy az orosz csapatok jelenléte olyan légkört teremt a régióban, amely veszélyezteti az emberi jogok tiszteletben tartását és előmozdítását; felkéri továbbá az Oroszországi Föderációt, hogy azonnal hagyjon fel az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságainak támogatásával, valamint tegyen eleget az Európa Tanácsban 1996-ban vállalt, az EBESZ határozataiban (1999. Isztambul, 2002. Oporto) is említett, az orosz csapatok és fegyverzet Moldova területéről való kivonásával kapcsolatos kötelezettségeinek;

15. önmérsékletre szólítja fel a helyi hatóságokat, különösen a gagauziai hatóságokat, valamint kéri a Moldovai Köztársaság alkotmányának teljes tiszteletben tartását, ideértve a kisebbségek védelmét is; ösztönzi a moldovai központi hatóságokkal folytatott párbeszédet az egyoldalú döntések elkerülése érdekében;

16. felkéri a Tanácsot és a tagállamokat, hogy alkalmazzanak gyors eljárást annak érdekében, hogy már idén nyáron vízummentességet lehessen biztosítani Moldovának, mivel ez pozitív eredményeket hoz majd az ország valamennyi polgára számára, az oktatás területén is;

17. felkéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a társulási megállapodás és hozzá kapcsolódóan a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodás aláírásához és ideiglenes alkalmazásához vezető technikai jellegű eljárásokat;

18. úgy véli, hogy a Dnyeszter-melléki társadalmi fejlődést, az emberi jogok helyzetének javítását és a gazdaság modernizálását szolgálná, ha az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságai végrehajtanák a társulási megállapodás és hozzá kapcsolódóan a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodás rendelkezéseit;

19. felkéri a Bizottságot, hogy használja fel a demokrácia és az emberi jogok európai eszközéhez hasonló eszközöket a Dnyeszter-melléki lakosság közvetlen támogatására, olyan programokat dolgozva ki, amelyek révén segíteni lehet a civil társadalmat, illetve az információhoz, az oktatáshoz és a szabad médiához való hozzáférést, amit az önhatalmúlag kikiáltott Dnyeszter-mellék hatóságai mindmáig akadályoznak;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Moldova kormányának és parlamentjének, Románia kormányának, Ukrajna kormányának, az Oroszországi Föderáció kormányának, az USA kormányának, az EBESZ főtitkárának és az Európa Tanács főtitkárának.

 

(1)

HL C 51. E, 2013.2.22., 108. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0383.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0595.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat