Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0138/2014Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0138/2014

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

5.2.2014 - (2014/2547(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τα ψηφίσματα των ακόλουθων ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0138/2014)
ALDE (B7‑0139/2014)
S&D (B7‑0140/2014)
PPE (B7‑0158/2014)
ECR (B7‑0163/2014)
EFD (B7‑0164/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Μαριέττα Γιαννάκου, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Μαρία Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, David Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Tarja Cronberg on behalf of the Verts/ALE Group
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jaroslav Paška εξ ονόματος της Ομάδας EFD


Διαδικασία : 2014/2547(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0138/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0138/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

(2014/2547(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την έκβαση της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους και το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ουκρανία[1],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012[2],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πίεση που ασκείται από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους)[3],

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής για την ανατολική εταιρική σχέση στο Βίλνιους, της 29ης Νοεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ουκρανία της 20ής Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την παραίτηση του πρωθυπουργού Azarov και της κυβέρνησής του στις 28 Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την Ουκρανία των πρωθυπουργών των κρατών της ομάδας του Βίζεγκραντ στις 29 Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998, καθώς και τη νέα Συμφωνία Σύνδεσης που μονογραφήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 28ης Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις που άρχισαν πριν περισσότερο από δύο μήνες συνεπεία της απόφασης του Προέδρου Γιανούκοβιτς να μην υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ συνεχίζονται έως σήμερα στην πρωτεύουσα της χώρας και ότι η δυσαρέσκεια εξαπλώνεται σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας· ότι ο λαϊκός ξεσηκωμός στην Ουκρανία εξαπλώθηκε στις περισσότερες περιοχές και ότι η διοίκηση δέκα περιοχών είναι υπό τον έλεγχο του λαού·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω με ταχύτερο ρυθμό, με ανθρώπους να βγαίνουν στον δρόμο για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και τις πολιτικές ελευθερίες μετά τη βίαια καταστολή διαδηλωτών, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοσιογράφων από τις ειδικές αστυνομικές μονάδες καταστολής (Berkut)·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουκρανικές αρχές εξακολουθούν, παρά τις διεθνείς πιέσεις, να ασκούν πολιτική εκφοβισμού, καταστολής, βασανιστήρια και βία κατά των διαδηλωτών, που είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 2000 τραυματίες, πολλές απαγωγές και έξι νεκρούς, τουλάχιστον·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση, στις 16 Ιανουαρίου 2014, από την κυβερνητική πλειοψηφία, μιας σειράς νόμων κατά των διαδηλώσεων, η οποία περιορίζει αυστηρά τις ελευθερίες της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, προκάλεσε διεθνή αγανάκτηση και πυροδότησε βίαιες συγκρούσεις στο Κίεβο που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε βίαια καταστολή ή κήρυξη κατάστασης ανάγκης θα θεωρείται ως εγκληματική πράξη και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων με βαθιές διεθνείς συνέπειες·

ΣΤ.   έχοντας υπόψη την επίσκεψη αντιπροσωπείας ad hoc του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κίεβο από 28 έως 30 Ιανουαρίου 2014, όπου συναντήθηκε με τις αρχές και το κίνημα Euromaidan, την αντιπολίτευση και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους και εξέτασε εμπεριστατωμένα και εις βάθος την κατάσταση στην Ουκρανία·

1.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το δημοκρατικό πνεύμα και την καρτερία του ουκρανικού λαού μετά από δύο μήνες θαρραλέων διαμαρτυριών οι οποίες προκάλεσαν τη βίαιη αντίδραση των αρχών και εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και υποστήριξή του για τις προσπάθειες του λαού για μια ελεύθερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη Ουκρανία και για την ευρωπαϊκή της προοπτική·

2.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σοβαρή πολιτική κρίση στην Ουκρανία και τη βίαιη αντιπαράθεση στο Κίεβο και άλλες πόλεις της χώρας· απευθύνει θερμή έκκληση για μια πολιτική επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία και επιμένει για μια πραγματικά δημοκρατική συζήτηση ως προς τους τρόπους και τα μέσα για να δοθεί τέλος στην αντιπαράθεση και τον διχασμό στη χώρα·

3.      καταδικάζει έντονα την κλιμάκωση της βίας κατά ειρηνικών πολιτών, δημοσιογράφων, φοιτητών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, στελεχών της αντιπολίτευσης και του κλήρου και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της βίας στην Ουκρανία και καλεί τις ουκρανικές αρχές να σεβαστούν απολύτως τα πολιτικά δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του λαού και να προβούν αμέσως στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία, διεξάγοντας έρευνες και κολάζοντας τους υπεύθυνους για τη βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών·

4.      καλεί τους διαδηλωτές της Πλατείας Ανεξαρτησίας (Maidan) να απόσχουν της χρήσης βίας και να υποστηρίξουν τη νομιμότητα των διεκδικήσεών τους με ειρηνικό τρόπο και ζητεί από όλους τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να απέχουν πράξεων βίας μη προκληθείσης και να εξακολουθήσουν να διαμαρτύρονται με ειρηνικά μέσα·

5.      ανησυχεί λόγω της υπερβολικής βίας εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας και των Titushki και των βίαιων πράξεων των υπερεθνικιστών·

6.      ζητεί ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Γιανούκοβιτς να θέσει αμέσως τέρμα στις επαίσχυντες πρακτικές των αστυνομικών δυνάμεων καταστολής (Berkut) και των άλλων δυνάμεων ασφαλείας, στις προκλήσεις, απαγωγές, διώξεις, βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και ταπεινώσεις των οπαδών του EuroMaidan καθώς και στις αυθαίρετες συλλήψεις και μακροχρόνιες προφυλακίσεις· ιδιαίτερα ανησυχεί λόγω των αναφερόμενων βασανιστηρίων και επισημαίνει τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ουκρανίας ως προς το ζήτημα αυτό· τονίζει την πιο πρόσφατη περίπτωση του Dmytro Bulatov, ηγέτη της κίνησης ‘AutoMaidan’, ο οποίος απήχθη και βασανίστηκε·

7.      καλεί τον πρόεδρο Yanukovych να θέσει τέρμα στις πρακτικές αυτές και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση και πολιτική αποκατάσταση όλων των διαδηλωτών και πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται παράνομα, μεταξύ των οποίων η Yulia Tymoshenko· ζητεί τη σύσταση ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής υπό την αιγίδα αναγνωρισμένου διεθνούς οργανισμού, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων·

8.      υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να υπογράψει Συμφωνία Σύνδεσης/Σφαιρική και σε Βάθος Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (ΑΑ/DCFTA) με την Ουκρανία, ευθύς ως ξεπεραστεί η πολιτική κρίση και πληρωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως ορίστηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Δεκεμβρίου 2012 και υποστηρίζονται με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012·

9.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας να ανακαλέσει τους νόμους κατά των διαδηλώσεων, και την έγκρισή της από τον Πρόεδρο Γιανούκοβιτς, ως ένα θετικό βήμα προς την πολιτική επίλυση της κρίσης· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι ο νόμος περί αμνηστίας, που μετατρέπει τα θύματα σε ομήρους, εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης· είναι της άποψης ότι ή άνευ όρων αποφυλάκιση των διαδηλωτών θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τις συνομιλίες και θα κατεύναζε την κοινωνία·

10.    προτρέπει τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση να συμμετάσχουν σοβαρά σε έναν διάλογο με την αντιπολίτευση, χωρίς αποκλεισμούς , με την κοινωνία των πολιτών και με τους διαδηλωτές της Πλατείας Ανεξαρτσίας ((Maidan), με σκοπό την αποκλιμάκωση της τεταμένης και πολωμένης κατάστασης και την εξεύρεση λύσεων για την υπέρβαση της τρέχουσας πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στην Ουκρανία με ειρηνικά μέσα·

11.    υπενθυμίζει στον Πρόεδρο Γιανούκοβιτς τις ευθύνες του έναντι του ουκρανικού λαού και της διεθνούς κοινότητας να απόσχει της χρήσης μεθόδων καταστολής και να αντιμετωπίσει την παρούσα πολιτική κρίση σεβόμενος το δικαίωμα για ειρηνική διαμαρτυρία·

12.    ζητεί συνεχή δέσμευση της ΕΕ για διαμεσολάβηση και διευκόλυνση της διαδικασίας που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση, σε πιο εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο στη χώρα και σε επίλυση της κρίσης, γεφυρώνοντας το χάσμα της πλήρους έλλειψης εμπιστοσύνης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο εν λόγω διάλογος πρέπει να έχει διαφάνεια και πλήρη συμμετοχή του κινήματος EuroMaidanκαι της κοινωνίας των πολιτών ·

13.    θεωρεί, αφού το ζήτησαν επανειλημμένα απλοί πολίτες της Ουκρανίας, ακτιβιστές και πολιτικοί, ότι η ενεργός παρουσία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κίεβο θα μπορούσε να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και ζητεί, εν προκειμένω, την εγκατάσταση μόνιμης ειδικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουκρανία, με σκοπό την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των μερών· συνιστά στη Διάσκεψη των Προέδρων να συγκροτήσει την αντιπροσωπεία αυτή το ταχύτερο δυνατόν·

14.    καλεί τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις διπλωματικές πιέσεις και εκπονώντας μεμονωμένα στοχευμένα μέτρα (ταξιδιωτικούς περιορισμούς και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων) κατά όλων των Ουκρανών αξιωματούχων και νομοθετών και των επιχειρηματιών που τους χρηματοδοτούν (ολιγαρχών) που ευθύνονται για την καταστολή και τον θάνατο διαδηλωτών και να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να τεθεί τέρμα στο ξέπλυμα χρήματος και στη φοροδιαφυγή από ουκρανικές εταιρείες και Ουκρανούς επιχειρηματίες μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών·

15.    καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕ να συνεχίσουν να εκπονούν μακροπρόθεσμα προγράμματα συγκεκριμένης χρηματοδοτικής στήριξης που θα βοηθήσουν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη δημοσιονομική και κοινωνική της κατάσταση και να προσφέρουν οικονομική στήριξη για την έναρξη από την κυβέρνηση των ριζικών και εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η ουκρανική οικονομία·

16.    εκφράζει την ικανοποίησή του και υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν μία ουσιαστική δέσμη μέτρων στήριξης για την Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να προσφερθεί σε μία αξιόπιστη νέα προσωρινή κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφίσει την παρούσα τεταμένη κατάσταση ως προς τις πληρωμές·

17.    είναι της άποψης ότι ένα από τα σημαντικά μέτρα για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία θα ήταν η επιστροφή στο σύνταγμα του 2004, το οποίο παρανόμως ανεκλήθη από το Συνταγματικό Δικαστήριο, το 2010, παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με εγκαθίδρυση προσωρινής κυβέρνησης και διεξαγωγή πρόωρων εκλογών·

18.    καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα υιοθετήσουν μια πολύ ανοικτή στάση απέναντι στην ουκρανική κοινωνία, συγκεκριμένα μέσω της ταχείας επίτευξης συμφωνίας για καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης· είναι επίσης της άποψης ότι τα τέλη θεώρησης πρέπει να μειωθούν σημαντικά για τους νεαρούς Ουκρανούς και να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της έρευνας, να επεκταθούν οι ανταλλαγές νέων και να αυξηθούν οι διαθέσιμες υποτροφίες·

19.    θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ·

20.    καλεί τη Μόσχα να υιοθετήσει εποικοδομητική στάση και να σταματήσει να εφαρμόζει αντίποινα και να ασκεί αθέμιτη πίεση με σκοπό να υπονομεύσει το κυρίαρχο δικαίωμα των γειτονικών της χωρών να καθορίζουν ελεύθερα το μέλλον τους· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενώσουν τις φωνές τους απέναντι στη Ρωσία και να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές προσδοκίες των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που επιλέγουν ελεύθερα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την ΕΕ· τονίζει ότι η άσκηση πολιτικών, οικονομικών και άλλες καταναγκασμών συνιστά παράβαση της τελικής Πράξης του Ελσίνκι και του Μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994 σχετικά με την ασφάλεια της Ουκρανίας τονίζει ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία οφείλουν από κοινού να συμβάλουν θετικά στην ειρήνη και στην ευημερία στην κοινή τους ζώνη γειτνίασης προς όφελος τόσο της ΕΕ όσο και της Ρωσίας· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνεργασία·

21.    υποστηρίζει την περαιτέρω συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διεργασίες εθνικών μεταρρυθμίσεων· υποστηρίζει την ενισχυμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της Διάσκεψης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

22.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada), την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, τις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.