Διαδικασία : 2014/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0141/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0141/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0099

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 181kWORD 104k
5.2.2014
PE527.341v01-00}
PE527.342v01-00}
PE527.343v01-00}
PE527.344v01-00}
PE527.355v01-00}
PE527.360v01-00} RC1
 
B7-0141/2014}
B7-0142/2014}
B7-0143/2014}
B7-0144/2014}
B7-0155/2014}
B7-0160/2014} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B7‑0141/2014)

ALDE (B7‑0142/2014)

S&D (B7‑0143/2014)

Verts/ALE (B7‑0144/2014)

PPE (B7‑0155/2014)

EFD (B7‑0160/2014)


σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2014/2531(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Μαριέττα Γιαννάκου, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart, Marco Scurria εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Μαρία Ελένη Κοππά, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Νίκος Χρυσόγελος, Rui Tavares, Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro εξ ονόματος της Ομάδας EFD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2014/2531(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη Συρία, ιδίως δε τα συμπεράσματα της 20ής Ιανουαρίου 2014, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Catherine Ashton, σχετικά με τη Συρία και, συγκεκριμένα, τις παρατηρήσεις της στη Διάσκεψη Γενεύη ΙΙ σχετικά με τη Συρία στις 22 Ιανουαρίου 2014, καθώς και τη δήλωσή της σχετικά με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συριακού συνασπισμού της αντιπολίτευσης να παραστεί στη Διάσκεψη Γενεύη ΙΙ της 18ης Ιανουαρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2118 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας· έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη διερεύνηση καταγγελιών για τη χρήση χημικών όπλων στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που δημοσιεύθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτρόπου Kristalina Georgieva, αρμόδιας για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, σχετικά με τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη συνεχή σοβαρή επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–   έχοντας υπόψη την 6η έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που εκπονήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη το τελικό ανακοινωθέν της ομάδας δράσης για τη Συρία («Ανακοινωθέν Γενεύης»), της 30ής Ιουνίου 2012· έχοντας υπόψη τη συνάντηση Γενεύη ΙΙ που ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου 2014 και τις εισαγωγικές και τελικές παρατηρήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις της Συρίας, μεταξύ δε αυτών το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης και Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλες Συγκρούσεις, καθώς και τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας,

–   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στην Συρία κλιμακώνεται περαιτέρω και αυξάνεται συνεχώς ο φόρος του αίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, μετά την έναρξη της βίαιης καταστολής ειρηνικών διαδηλώσεων στη Συρία, έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 130.000 χιλιάδες άτομα, κυρίως άμαχοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Συρίας, ενώ υπάρχουν 6,5 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας και περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια σύροι πρόσφυγες, κυρίως στην Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και το Ιράκ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραματική κατάσταση που επικρατεί στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανθρωπιστικών ζητημάτων και της ασφάλειας εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται σε μεγάλο βαθμό από το καθεστώς Άσαντ και σκληροπυρηνικές ομάδες που υποστηρίζουν το καθεστώς, και περιλαμβάνουν σφαγές και άλλες παράνομες εκτελέσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και παράνομες κρατήσεις, αρπαγές και ομηρίες, βίαιες εξαφανίσεις, εκτελέσεις φυλακισμένων, συστηματικά βασανιστήρια και κακομεταχείριση, σεξουαλική βία και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς έχει κατεδαφίσει ολόκληρες γειτονιές, στα πλαίσια πολιτικής συλλογικής τιμωρίας σε βάρος αμάχων· ότι η εκτεταμένη καταστροφή αστικών περιοχών έχει φέρει σε απόγνωση τους αμάχους και έχει οδηγήσει σε μεγάλης έκτασης απομακρύνσεις αμάχων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη αποδεικτικά στοιχεία για συνοπτικές εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διαπράττονται από τις δυνάμεις που αντιτίθενται στο καθεστώς Άσαντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 2 000 διαφορετικές φατρίες μάχονται κατά του καθεστώτος Άσαντ, μεταξύ δε αυτών πολλά οργανωμένα εγκληματικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται η παρουσία και η διείσδυση στρατιωτικών ομάδων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα όπως το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Ανατολής και το Μέτωπο Αλ Νούσρα, στα οποία συμμετέχουν επίσης πολλοί μαχητές ξένης ή ευρωπαϊκής καταγωγής με ριζοσπαστική και ισλαμιστική ιδεολογία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ριζοσπαστικοποίηση είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την περιοχή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες παρεμβάσεις ξένων παραγόντων, οι στρατιωτικές τους προμήθειες και η πολιτική τους στήριξη, καθώς και η εμμονή στη διαίρεση της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μετατρέπουν την σύρραξη σε πόλεμο μέσω τρίτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φωτογράφος που λιποτάκτησε από την συριακή στρατιωτική αστυνομία παρέδωσε 55 000 ψηφιακές φωτογραφίες 11 000 περίπου θυμάτων στο συριακό εθνικό κίνημα, γεγονός που υποδηλώνει εκτεταμένες και συστημικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το καθεστώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδα διεθνών νομικών εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου εξέτασε τις εικόνες και συνεπέρανε ότι «από το υλικό που εξέτασε υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία, ικανά να γίνουν πιστευτά τον επί της ουσίας κρίνοντα δικαστή ενώπιον δικαστηρίου, για συστημικά βασανιστήρια και δολοφονίες κρατουμένων από πράκτορες της συριακής κυβέρνησης» και ότι τέτοια στοιχεία θα στηρίξουν διαπιστώσεις για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και θα μπορούσαν επίσης να στηρίξουν διαπιστώσεις για εγκλήματα πολέμου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη κρίση στην Συρία έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή μιας άνευ προηγουμένου κλίμακας στην πρόσφατη ιστορία, χωρίς να διαφαίνεται το τέλος της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ εκείνων που έχουν πληγεί είναι παιδιά που υποφέρουν από ασιτία, κακή διατροφή και αρρώστιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε τροφή, νερό, βασική υγειονομική περίθαλψη, υγιεινή, κατάλυμα και εκπαίδευση αποτελεί μια κρίσιμη διάσταση αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας παρεμποδίζεται από την έλλειψη ασφάλειας, την άρνηση πρόσβασης από τις συριακές αρχές, και τα προβλήματα στις υποδομές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 560.000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στη Συρία αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα που πλήττεται από τη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 250 000 Σύροι είναι εγκλωβισμένοι σε πολιορκημένες ή δύσκολες στην πρόσβαση περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και 18 000 παλαιστινίων προσφύγων στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ έξω από τη Δαμασκό οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες ταλαιπωρίες ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι 57 άτομα έχουν πεθάνει από ασιτία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στη Δαμασκό, παραδόθηκε κάποια βοήθεια στους κατοίκους του, μολονότι χρειάζονται πολλά περισσότερα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής βία έχει δραματικές αποσταθεροποιητικές συνέπειες στις γειτονικές χώρες, κυρίως λόγω των μαζικών προσφυγικών ροών· ότι οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν δικές τους τρομακτικές εγχώριες προκλήσεις, ενώ ιδιαίτερα ευάλωτος είναι ο Λίβανος και η Ιορδανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια στροφή στην βίαιη σύγκρουση στο Λίβανο δεν προμηνύει μόνον μια ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά θα έχει ως επακόλουθο και τον κίνδυνο περιφερειακής κατάρρευσης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2014 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την έναρξη της Διάσκεψης Γενεύη ΙΙ για τη Συρία, η οποία έχει ως στόχο να δοθεί πολιτική λύση στην σύρραξη μέσω συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Συριακής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για την πλήρη εφαρμογή του ανακοινωθέντος της Γενεύης, το οποίο απηύθυνε έκκληση για τη δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης που θα οδηγούσε την χώρα σε εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εποικοδομητική συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων στην ειρηνευτική διαδικασία έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2014, η Γενική Συνέλευση του Συριακού Συνασπισμού Επαναστατικών και Αντιπολιτευόμενων Δυνάμεων αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχει σε αυτήν την διαδικασία, αλλά ορισμένες ομάδες ανταρτών δεν εκπροσωπούνταν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία και στην συνέχεια αποσύρθηκε η πρόσκλησή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις διεκόπησαν στις 31 Ιανουαρίου 2014 και ο επόμενος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματισθεί για τις 10 Φεβρουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Γενεύης ΙΙ·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιανουαρίου 2014 έλαβε χώρα στο Κουβέιτ η Δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη των Χορηγών για τη Συρία και αναλήφθηκαν δεσμεύσεις για το ποσό των 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, αλλά αυτό το ποσό εξακολουθεί να υπολείπεται των τεράστιων ανθρωπιστικών αναγκών οι οποίες έχουν υπολογισθεί σε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από διάφορα όργανα των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για ανθρωπιστική συνδρομή προς την Συρία και τις γειτονικές χώρες έφθασε το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας μεγάλος αριθμός ειρηνικών ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διανοούμενων, θρησκευτικών ηγετών, μεταξύ δε αυτών 2 επίτροποι, δημοσιογράφων και επαγγελματιών του κλάδου της υγείας υπόκεινται σε παρενοχλήσεις, συλλήψεις, βασανιστήρια ή εξαφανίσεις στα χέρια του συριακού καθεστώτος, και όλο και περισσότερο και από διάφορες ομάδες ανταρτών· ότι η κάτοχος του βραβείου Ζαχάρωφ Ραζάν Ζεϊτουνέχ απήχθη μαζί με τον σύζυγό της και άλλους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δαμασκό το Δεκέμβριο του 2013 και η τύχη τους παραμένει άγνωστη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2013 η Αποστολή για τη Διερεύνηση Καταγγελιών για τη Χρήση Χημικών Όπλων στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικά όπλα κατά στρατιωτών και/ή αμάχων, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 εγκρίθηκε ομόφωνα το ψήφισμα 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο μεταξύ άλλων ενέκρινε την ταχεία καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 5% του συνολικού αποθέματος έχει μεταφερθεί έξω από την χώρα για να καταστραφεί· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων και τραυματισμών προκαλούνται από συμβατικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση βόμβες βαρελιού από το καθεστώς Άσαντ κατά τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας μαζικούς θανάτους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ από σύρους υπηκόους συνέχισαν να αυξάνονται κατά το παρελθόν έτος και ότι η κρίση με τους πρόσφυγες από τη Συρία συνιστά μία πρώτη δοκιμασία για το προσφάτως αναθεωρηθέν Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2013, το Κοινοβούλιο ενεθάρρυνε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιτακτικές ανάγκες παρέχοντας ασφαλή είσοδο στην ΕΕ με σκοπό να γίνονται προσωρινά δεκτοί οι Σύροι και προβαίνοντας σε επανεγκατάσταση ατόμων υπεράνω των υφισταμένων εθνικών ποσοστώσεων και επιτρέποντας την είσοδο στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους·

1.  καταδικάζει έντονα τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττει το καθεστώς Άσαντ, καθώς και όλες τις πράξεις βίας, τα συστηματικά βασανιστήρια και την εκτέλεση κρατουμένων· καταδικάζει οιεσδήποτε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις ένοπλες ομάδες αντικαθεστωτικών· καταδικάζει έντονα όλες τις παραβάσεις και πράξεις κακοποίησης με θύματα παιδιά και γυναίκες, ιδίως δε τη σεξουαλική κακοποίηση και βία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πραγματοποιούνται στο όνομα του «σεξουαλικού ιερού πολέμου» (Jihad al-Nikah)· καταδικάζει έντονα τον αυξανόμενο αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων που έχουν ως αποτέλεσμα πολλά θύματα και καταστροφές και πραγματοποιούνται από εξτρεμιστικές οργανώσεις και άτομα που συνδέονται με την Αλ Κάιντα· ζητεί την παύση όλων των εχθροπραξιών στη Συρία· τονίζει ότι όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για τις εκτεταμένες, συστημικές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στην Συρία πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, και στηρίζει την έκκληση της ΕΕ προς όλους τους ξένους μαχητές στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, να αποσυρθούν πάραυτα, και να παύσουν κάθε εξωτερική χρηματοδότηση και στήριξη·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· χαιρετίζει το θάρρος του συριακού λαού και επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς τον αγώνα του Συριακού λαού για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για την ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ομάδων και ξένων μαχητών στην σύγκρουση στη Συρία, για την άνοδο της υποκινούμενης από θρησκευτικά και εθνοτικά κίνητρα βίας που παρατηρείται στη χώρα, και για το συνεχιζόμενο κατακερματισμό και τις εσωτερικές διαιρέσεις στην αντιπολίτευση· συνεχίζει να ενθαρρύνει τον εθνικό συνασπισμό των συριακών επαναστατικών και αντιπολιτευόμενων δυνάμεων για τη δημιουργία ενός ενωμένου, χωρίς αποκλεισμούς και οργανωμένου αντιπολιτευτικού μετώπου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό·

4.  υποστηρίζει πλήρως τη Διάσκεψη Γενεύη ΙΙ σχετικά με τη Συρία, ως το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε πολιτική και δημοκρατική λύση της σύγκρουσης και τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της συνέχισης της διαδικασίας της Γενεύης ΙΙ· επικροτεί τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Lakhdar Brahimi για την επίτευξη της πρώτης, άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών· είναι πεπεισμένο ότι μια βιώσιμη λύση στη σημερινή κρίση στη Συρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ανοικτής σε όλους πολιτικής διαδικασίας με πρωτοβουλία της Συρίας και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ειλικρινή πολιτική μετάβαση στην χώρα, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις προσδοκίες του λαού για ελευθερία και δημοκρατία· καλεί εκ νέου τον Πρόεδρο Άσαντ να υποχωρήσει·

5.  επισημαίνει τη ζωτική σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο αυτό· καλεί, επομένως, τις διαπραγματευόμενες αντιπροσωπείες να συμφωνήσουν για την κατά τόπους κατάπαυση πυρός, την άρση της πολιορκίας ορισμένων αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Homs, την απελευθέρωση ή ανταλλαγή κρατουμένων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες που την χρειάζονται, ως βήματα προς ουσιαστικές διαπραγματεύσεις βάσει του Ανακοινωθέντος της Γενεύης· επισημαίνει ότι δεν σημειώθηκε κανένα ουσιαστικό βήμα ή σημαντική αλλαγή στη θέση των δύο πλευρών κατά τις πρώτες συνομιλίες· επισημαίνει επίσης τη σημασία της συμμετοχής όλων των βασικών διεθνών ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία της Γενεύης ΙΙ· υποστηρίζει ότι η μακροπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ της Δύσης και του Ιράν μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ευνοϊκού περιφερειακού πλαισίου για τη διαδικασία συμφιλίωσης στη Συρία·

6.  χαιρετίζει την πρόοδο και τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων της 27ης Σεπτεμβρίου 2013· εκφράζει ανησυχία για αναφορές ότι, έως το τέλος του Ιανουαρίου 2014, μόνο το 5% των αποθεμάτων χημικών όπλων της Συρίας είχαν απομακρυνθεί από τη χώρα προς καταστροφή και καλεί τις συριακές αρχές να συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα που ορίζει η απόφαση αριθ. 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιβαλλοντική ασφάλεια της διαδικασίας καταστροφής και της διαχείρισης των εναπομεινάντων αποβλήτων· τονίζει, ωστόσο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων και των τραυματισμών που σημειώθηκαν στην κρίση βίας της Συρίας προκλήθηκε από τη χρήση συμβατικών όπλων

7.  τονίζει ότι, δεδομένου του πρωτοφανούς χαρακτήρα της κρίσης, η ελάφρυνση των δεινών που υφίστανται εκατομμύρια Σύροι που χρειάζονται βασικά αγαθά και υπηρεσίες, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα· κάνει έκκληση για την έκδοση σχετικής ανθρωπιστικής απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί, ειδικότερα, τη Ρωσία και την Κίνα, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διευκολύνουν την έκδοση σχετικής ανθρωπιστικής απόφασης· καλεί εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στην ανθρωπιστική τους ευθύνη και να ενισχύσουν τη βοήθεια που παρέχουν στους σύρους πρόσφυγες, καθώς και να συντονίσουν αποτελεσματικότερα τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν· καταδικάζει τη σταθερή αναχαίτιση των προσπαθειών για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και καλεί όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, ιδίως δε το καθεστώς Άσαντ, να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής μέσω όλων των πιθανών διαύλων, μεταξύ άλλων πέραν των συνόρων και των γραμμών σύγκρουσης, και να κατοχυρώσουν την ασφάλεια όλου του ιατρικού προσωπικού και των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα·

8.  υπενθυμίζει ότι, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι τραυματίες και οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση, την ιατρική περίθαλψη και προσοχή που απαιτείται λόγω της κατάστασής τους· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εσκεμμένη λιμοκτονία αμάχων και οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης απαγορεύονται βάσει του διεθνούς δικαίου και θα θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου·

9.  επαναλαμβάνει ότι ζητεί τη δημιουργία ασφαλών περιοχών κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συρίας και ενδεχομένως μέσα στη Συρία, καθώς και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τη διεθνή κοινότητα·

10. ζητεί την άμεση, άνευ όρων και ασφαλή απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, του ιατρικού προσωπικού, του προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων, δημοσιογράφων, θρησκευτικών ηγετών και ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της βραβευμένης με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2011 Ραζάν Ζεϊτουνέχ, και ζητεί συντονισμένη δράση της ΕΕ για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή της· ζητεί από όλα τα μέρη να εγγυηθούν την ασφάλειά τους· παροτρύνει τη συριακή κυβέρνηση να επιτρέψει σε διεθνείς φορείς τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις κράτησης·

11. καταδικάζει τον εκφοβισμό και τις επιθέσεις εναντίον φιλειρηνικών ακτιβιστών και δημοσιογράφων· εκφράζει τη λύπη του για την εφαρμογή λογοκρισίας στο δίκτυο και την περιορισμένη πρόσβαση σε ιστολόγια και κοινωνικά δίκτυα· υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, η προστασία των δημοσιογράφων και τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, είναι θεμελιώδη στοιχεία στη δημοκρατική πολιτική διαδικασία· τονίζει επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη Συρία και της ενεργού και ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών, των νέων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της Γενεύης ΙΙ και στην ανοικοδόμηση της χώρας·

12. τονίζει τη σημασία της παροχής προστασίας από όλους τους φορείς σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες της συριακής κοινωνίας, όπως είναι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, στην τρέχουσα κρίση, και της συμμετοχής τους στη διαδικασία Γενεύη ΙΙ, με στόχο τη διατήρηση της παράδοσης της διαπολιτισμικής, διεθνικής και διαθρησκευτικής συνύπαρξης στη χώρα για τη νέα Συρία του μέλλοντος·

13. ζητεί μηδενική ανοχή όσον αφορά τη δολοφονία, την απαγωγή και τη στρατολόγηση παιδιών ειδικότερα, και καλεί όλα τα μέρη της σύρραξης να συμμορφώνονται πλήρως με την απόφαση αριθ. 1612 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 26ης Ιουλίου 2005 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της πρόληψης περιστατικών σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου και της παροχής κατάλληλης στήριξης στα θύματα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των προγραμμάτων έγκαιρης αντίδρασης στη βία με βάση το φύλο· χαιρετίζει επίσης την πρωτοβουλία «Καμία χαμένη γενιά» (No Lost Generation) του ΟΗΕ και των ανθρωπιστικών εταίρων του, η οποία αποσκοπεί στην επούλωση των πληγών των παιδιών της Συρίας και την προστασία του μέλλοντος των παιδιών αυτών, και ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει ενεργά αυτήν την πρωτοβουλία·

14. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των παλαιστινίων προσφύγων στη Συρία και ιδιαίτερα στην ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύρραξη να επιτρέψουν στην UNRWA και σε άλλες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις την άμεση και άνευ όρων πρόσβαση σε αυτόν τον προσφυγικό καταυλισμό, με σκοπό την ελάφρυνση των ακραίων δεινών που υφίσταται ο πληθυσμός του·

15. εξακολουθεί να στηρίζει το έργο της ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, η οποία συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το ΣΑΗΕ για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την κατάσταση στη Συρία, με σκοπό τη διενέργεια επίσημης έρευνας· ζητεί από την Αντιπρόεδρο / Ύπατη Εκπρόσωπο να αναλάβει δράση προς την κατεύθυνση αυτή·

16. συγχαίρει τις κοινότητες υποδοχής και τις γειτονικές χώρες της Συρίας, ιδιαίτερα την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Τουρκία και το Ιράκ, για την ευρηματικότητά τους στην εξασφάλιση καταφυγίων και ανθρωπιστικής βοήθειας στις οικογένειες που προσπαθούν να γλυτώσουν από την ένοπλη σύγκρουση στη Συρία· επαναλαμβάνει τη σοβαρή του ανησυχία για τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και σχετικές με την ασφάλεια επιπτώσεις της συριακής κρίσης σε όλη την περιοχή, ιδίως δε στον Λίβανο και την Ιορδανία· υπενθυμίζει ότι απαιτείται μια συνεπής αντιμετώπιση για τη στήριξη των χωρών υποδοχής, η οποία θα περιλαμβάνει ανθρωπιστική, αναπτυξιακή και μακροοικονομική βοήθεια, και επαναλαμβάνει ότι έχει ζητήσει από την ΕΕ να συγκαλέσει ανθρωπιστική διάσκεψη με θέμα την κρίση προσφύγων από τη Συρία, δίδοντας προτεραιότητα σε δράσεις με στόχο τις χώρες υποδοχής στην περιοχή ώστε να τις στηρίξει στις προσπάθειές τους για υποδοχή διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων και για διατήρηση μιας πολιτικής ανοικτής πόρτας·

17. τονίζει ότι η κρίση τη Συρία απαιτεί συνεκτική κοινή προσέγγιση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, στον τομέα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και πέρα από αυτόν, και συνεχίζει να υποστηρίζει την ΑΠ/ΥΕ Catherine Ashton και την Επίτροπο Kristalina Georgieva στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό στον τομέα αυτόν·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις χρηματικές δεσμεύσεις ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που εξασφαλίσθηκαν στο Κουβέιτ, και ζητεί από τους δωρητές να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους και να τηρήσουν τις εν λόγω δεσμεύσεις με γρήγορες διαδικασίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως οι μεγαλύτεροι δωρητές όσον αφορά τη χρηματική βοήθεια και μελλοντικές χρηματικές δεσμεύσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι απαιτούνται περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες για να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Συρία και ζητεί, επομένως, πρόσθετη οικονομική συνεισφορά από τους διεθνείς φορείς·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου στη Συρία, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Ιράκ, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ιορδανίας, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Λιβάνου, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Τουρκίας, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Αιγύπτου, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ρωσίας, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Κίνας και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύρραξη στη Συρία.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου