Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0150/2014Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0150/2014

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie szczytu UE-Rosja

5.2.2014 - (2014/2533(RSP))

złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ALDE (B7‑0150/2014)
ECR (B7‑0151/2014)
S&D (B7‑0152/2014)
PPE (B7‑0156/2014)
GUE/NGL (B7‑0159/2014)

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart w imieniu grupy PPE
Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Michael Cashman w imieniu grupy S&D
Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE
Charles Tannock w imieniu grupy ECR
Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL


Procedura : 2014/2533(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0150/2014
Teksty złożone :
RC-B7-0150/2014
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja

(2014/2533(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Rosji,

–  uwzględniając obowiązującą umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską, a także trwające negocjacje w sprawie nowej umowy między UE a Rosją,

–  uwzględniając „partnerstwo na rzecz modernizacji” zainicjowane podczas szczytu UE-Rosja w 2010 r. w Rostowie nad Donem oraz zobowiązanie rosyjskich przywódców do stosowania zasad praworządności jako podstawy modernizacji Rosji,

–  uwzględniając wspólny cel UE i Rosji, określony we wspólnym oświadczeniu wydanym w dniu 31 maja 2003 r. po 11. szczycie UE-Rosja w Petersburgu, dotyczący utworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wspólnej przestrzeni współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wspólnej przestrzeni badań naukowych i edukacji z uwzględnieniem aspektów kulturalnych (tzw. cztery wspólne przestrzenie),

–  uwzględniając konsultacje między UE a Rosją dotyczące praw człowieka i przeprowadzone w dniu 28 listopada 2013 r.,

–  uwzględniając szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w dniu 28 i 29 listopada 2013 r.,

–  uwzględniając szczyt UE-Rosja z dnia 28 stycznia 2013 r.,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Komisji José Manuela Durão Barroso oraz uwagi przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya przedstawione po szczycie UE-Rosja z dnia 28 stycznia 2014 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie UE i Rosji z dnia 28 stycznia 2014 r. dotyczące zwalczania terroryzmu,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 i art. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE jest nadal gotowa do dalszego pogłębiania i rozwijania stosunków z Rosją, co potwierdza jej zobowiązanie do poważnego zaangażowania się w negocjacje dotyczące nowej umowy ramowej regulującej dalszy rozwój stosunków między UE a Rosją, oraz mając na uwadze, że UE i Rosja nawiązały ścisłe i rozległe stosunki, zwłaszcza w dziedzinie energetyki, gospodarki i przedsiębiorczości;

B.  mając na uwadze, że szczyt UE-Rosja z dnia 28 stycznia 2014 r. sprowadził się do trzygodzinnego posiedzenia w wąskim gronie, gdzie skupiono się na ograniczonej liczbie spraw, co odzwierciedla wyzwania występujące w stosunkach między UA a Rosją, głównie z powodu nacisków, jakie Rosja wywiera na państwa Partnerstwa Wschodniego;

C.  mając na uwadze, że ściślejsza współpraca i dobrosąsiedzkie stosunki między UE a Rosją mają kluczowe znaczenie dla stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie, a szczególnie we wspólnym sąsiedztwie; mając na uwadze, że rozwój strategicznego partnerstwa między UE a Federacją Rosyjską może się opierać tylko na wspólnych wartościach; mając na uwadze, że kwestią najwyższej wagi jest zacieśnienie współpracy między oboma partnerami na szczeblu międzynarodowym we wszystkich instytucjach i organizacjach oraz na wszystkich forach z myślą o poprawie globalnego ładu i o podejmowaniu wspólnych wyzwań;

D.  mając na uwadze utrzymujące się zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o poszanowanie i ochronę praw człowieka oraz o przestrzeganie wspólnie uzgodnionych zasad demokratycznych i praworządności; mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jest pełnoprawnym członkiem Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), co oznacza zobowiązanie do przestrzegania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka;

E.  mając na uwadze, że wszyscy uczestnicy szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie potwierdzili swoje zobowiązanie do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, w tym zasad demokracji, praworządności i praw człowieka;

F.  mając na uwadze, że w interesie zarówno Rosji, jak i UE leżą stosunki dobrosąsiedzkie, pokój i stabilność w państwach, które z nimi sąsiadują; mając na uwadze, że należy nawiązać otwarty, szczery i nastawiony na konkretne wyniki dialog na temat sytuacji kryzysowych w tych państwach, ze szczególnym uwzględnieniem zadawnionych konfliktów, aby zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność, wesprzeć integralność terytorialną danych państw oraz opracować wspólne mechanizmy zarządzania kryzysowego;

G.  mając na uwadze, że państwa Partnerstwa Wschodniego mają pełne suwerenne prawo i swobodę nawiązywania równoprawnych stosunków z wybranymi partnerami, zgodnie z porozumieniami helsińskimi;

H.  mając na uwadze, że proces budowana barier („borderyzacja”) wokół Abchazji i regionu Cchinwali (Południowej Osetii) przyspiesza i nabiera wrogiego charakteru, przy poparciu ze strony sił rosyjskich i ze szkodą dla terytorium Gruzji;

I.  mając na uwadze, że od dnia 1 grudnia 2013 r. przewoźnicy lotniczy podają rosyjskim władzom dane pasażera przekazywane przed podróżą (API), a od 1 lipca 2014 r. rosyjskie władze będą wymagały podania pełnych danych pasażerów i załogi w przypadku przelotów nad terytorium rosyjskim; mając na uwadze, że rosyjskie władze dążą do wprowadzenia pełnego systemu gromadzenia danych dotyczących przelotu pasażera (PNR);

1.  zauważa, że szczyt UE-Rosja z dnia 28 stycznia 2014 r. był okazją do refleksji nad charakterem i kierunkiem, jaki powinno obrać strategiczne partnerstwo między UE a Rosją, oraz do wyjaśnienia kwestii spornych; zauważa, że zawężona formuła szczytu UE-Rosja odzwierciedla obecny stan stosunków między UE a Rosją, który umożliwia pragmatyczną wymianę zdań na aktualne tematy, a zarazem symbolizuje wyzwania, jakie stoją obecnie przed współpracą między UE a Rosją; liczy na to, że rozmowy doprowadzą do zwiększenia wzajemnego zaufania i do utworzenia warunków sprzyjających przywróceniu politycznego impulsu do działań na rzecz partnerstwa;

2.  ponownie wyraża przekonanie, że Rosja nadal należy do najważniejszych partnerów UE w rozwijaniu strategicznej współpracy oraz że UE i Rosja nie tylko mają wspólne interesy gospodarcze i handlowe, ale także dążą do realizacji razem uzgodnionych wartości demokratycznych; podkreśla, że aby osiągnąć postęp w dwustronnych stosunkach, trzeba otwarcie dyskutować i wyjaśniać kwestie, w których się nie zgadzamy;

3.  podkreśla konieczność stałego i konstruktywnego dialogu na temat wydarzeń w naszym wspólnym sąsiedztwie oraz różnych inicjatyw na rzecz regionalnej integracji gospodarczej, a zwłaszcza ich wpływu na handel, w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Światowej Organizacji Handlu; zachęca UE i Rosję, by szukały sposobów na zwiększenie kompatybilności poszczególnych procesów integracji regionalnej, a równocześnie dążyły do opracowania wizji przyszłej wspólnej strefy handlowo-gospodarczej;

4.  przypomina, że dialog między UE a Rosją dotyczący wspólnego sąsiedztwa musi opierać się na fundamentalnej zasadzie suwerenności i niezależności państw sąsiadujących w kwestii wyboru sojuszników politycznych i handlowych; jest przekonany, że dalsze reformy polityczne i gospodarcze w państwach Partnerstwa Wschodniego, w tym na Ukrainie, oparte na wartościach i normach UE, leżą w gruncie rzeczy w interesie Rosji, ponieważ doprowadziłyby do rozszerzenia strefy stabilności, dobrobytu i współpracy wzdłuż jej granic; przypomina, że UE nieodmiennie zachęca Rosję, by włączyła się w ten proces przez konstruktywne podejście do krajów Partnerstwa Wschodniego; nie zgadza się z rosyjskim zamiarem dalszego uznawania regionu Partnerstwa Wschodniego za rosyjską sferę wpływów; uważa, że tylko obywatele Ukrainy powinni mieć prawo do decydowania o przyszłości swojego kraju;

5.  ubolewa, że rosyjscy przywódcy postrzegają Partnerstwo Wschodnie UE jako zagrożenie dla ich własnych interesów politycznych i gospodarczych; podkreśla, że jest wręcz odwrotnie – Rosja zyska na intensyfikacji handlu i działalności gospodarczej, a bezpieczeństwo Rosji wzrośnie dzięki stabilnemu i przewidywalnemu sąsiedztwu; podkreśla znaczenie tworzenia synergii, by państwa leżące we wspólnym sąsiedztwie mogły czerpać jak największe korzyści ze stosunków zarówno z UE, jak i z Federacją Rosyjską;

6.  ponownie zaznacza, że w przeciwieństwie do unii celnej pod przewodnictwem Rosji pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu zawierane przez UE z państwami Partnerstwa Wschodniego nie uniemożliwiają im zawierania porozumień handlowych z państwami trzecimi; zaznacza w związku z tym, że po podpisaniu umowy o stowarzyszeniu obejmującej pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu państwa Partnerstwa Wschodniego będą nadal mogły prowadzić wolny handel w Rosją zgodnie z obowiązującymi obecnie umowami o wolnym handlu w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw;

7.  liczy na rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowej umowy na kolejnym szczycie, który ma się odbyć w czerwcu 2014 r. w Soczi, jeżeli stworzone zostaną odpowiednie warunki; ubolewa, że nie osiągnięto postępu w negocjacjach nad nową umową, zastępującą obecnie obowiązującą umowę o partnerstwie i współpracy, co wynika głównie z braku zaangażowania strony rosyjskiej w rzeczowe negocjacje nad rozdziałem dotyczącym handlu; podkreśla konieczność utrzymania zaangażowania w partnerstwo na rzecz modernizacji;

8.  apeluje o skuteczną koordynację odpowiedzialności za politykę UE wobec Rosji w czasie kolejnej kadencji Komisji Europejskiej, przy czym jasną i centralną rolę powinien odgrywać Wysoki Przedstawiciel/ Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, a państwa członkowskie powinny się zobowiązać do zajmowania jednolitego stanowiska wobec Rosji;

9.  wzywa Rosję do wywiązania się z wielostronnych obowiązków wynikających z członkostwa w WTO oraz do pełnego wdrożenia zobowiązań podjętych w ramach tej organizacji; apeluje do Rosji, by powstrzymała się od nakładania arbitralnych zakazów przywozu produktów z państw członkowskich UE, gdyż środki takie przynoszą szkodę stosunkom dwustronnym między poszczególnymi państwami członkowskimi a Rosją, a także stosunkom między UE a Rosją;

10.  zdecydowanie potępia niedawne zamachy terrorystyczne w Wołgogradzie; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie w dniu 28 stycznia 2014 r. wspólnego oświadczenia UE i Rosji w sprawie zwalczania terroryzmu, w którym UE i Rosja zgodziły się, że rozważą możliwość dalszego zacieśnienia współpracy w reakcji na zbrodnie popełnianie przez terrorystów i zorganizowane siatki przestępcze, rozszerzenia współpracy w formie wymiany najlepszych praktyk w zwalczaniu terroryzmu oraz szkoleniu ekspertów w tej dziedzinie oraz nasilenia współpracy na forum OZN i innych wielostronnych instancji;

11.  odnotowuje sprawozdania dotyczące postępów w tworzeniu wspólnych przestrzeni UE-Rosja, które przedstawiają postęp lub regres we wdrażaniu wspólnych przestrzeni UE-Rosja oraz planów działań przyjętych w 2005 r.; popiera szczególnie współpracę w działalności badawczo-rozwojowej oraz podkreśla, że podstawą czterech wspólnych przestrzeni jest zasadza wzajemności;

12.  podkreśla znaczenie bezpieczeństwa energetycznego oraz fakt, że dostawy surowców naturalnych nie powinny być wykorzystywane jako narzędzie polityczne; podkreśla, że współpraca w dziedzinie energii jest ważna dla obu stron jako szansa na dalszą współpracę handlową i gospodarczą na otwartym i przejrzystym rynku, przy pełnym zrozumieniu potrzeby różnicowania kierunków dostaw i dostawców energii do UE; podkreśla, że podstawą takiej współpracy powinna być zasada współzależności i przejrzystości, a także równy dostęp do rynku, infrastruktury i inwestycji; wzywa UE i Rosję, by ich współpraca w dziedzinie energii opierała się zdecydowanie na zasadach rynku wewnętrznego, w tym na przepisach trzeciego pakietu energetycznego, szczególnie jeśli chodzi o dostęp stron trzecich, a także na postanowieniach Traktatu karty energetycznej (TKE); jest przekonany, że pełne przyjęcie przez Rosję zasad TKE miałoby korzystny wpływ na dwustronne stosunki w dziedzinie energii; apeluje o ścisłą współpracę między UE i Rosją, jeśli chodzi o dostawy surowców i pierwiastków ziem rzadkich, zwłaszcza tych uznawanych za mające decydujące znaczenie, oraz wzywa do przestrzegania przepisów międzynarodowych, zwłaszcza zasad WTO;

13.  wzywa Federację Rosyjską, by w większej mierze uczestniczyła w rozwiązywaniu problemu zmian klimatu; apeluje szczególnie do Rosji, by wyznaczyła sobie cel z drugiego okresu rozliczeniowego, ratyfikując dauhańską poprawkę do protokołu z Kioto uzupełniającego ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC);

14.  ponownie podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz długoterminowego celu, jakim jest ruch bezwizowy między UE a Rosją, do którego należy dążyć stopniowo, skupiając się na sprawach merytorycznych i praktycznych postępach; zauważa, że toczą się negocjacje dotyczące rozszerzonej umowy o ułatwieniach wizowych i trwa wdrażanie „wspólnych działań zmierzających do wprowadzenia ruchu bezwizowego”; wyraża zaniepokojenie planami, by w umowie w sprawie ułatwień wizowych objąć znaczną liczbę rosyjskich urzędników systemem łatwych do uzyskania „paszportów służbowych”;

15.  wyraża zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o poszanowanie i ochronę praw człowieka oraz przestrzeganie wspólnie uzgodnionych zasad, przepisów i procedur demokratycznych, zwłaszcza w odniesieniu do ustawy o „agentach zagranicy”, przepisów skierowanych przeciwko osobom LGBTI, ponownego uznania zniesławienia za przestępstwo, ustawy o zdradzie stanu oraz przepisów regulujących protesty publiczne; apeluje do Rosji, by wywiązywała się z międzynarodowych zobowiązań spoczywających na niej jako na członku Rady Europy;

16.  z zadowoleniem przyjmuje niedawne przypadki amnestii i podkreśla, że jasne i pewne zrozumienie podstawowych wolności, praw człowieka i zasad praworządności przyczyni się do dalszych postępów w naszym strategicznym partnerstwie; podkreśla, że niezależny, bezstronny i wydajny wymiar sprawiedliwości to zasadniczy element praworządności, przyczyniający się w znacznej mierze do rozwoju pewnego i stabilnego otoczenia dla przedsiębiorczości i klimatu sprzyjającego inwestycjom;

17.  ponownie wyraża zaniepokojenie ogólnym stanem poszanowania praw człowieka w Rosji oraz brakiem jakichkolwiek zmian w trybie prowadzonych przez UE i Rosję konsultacji na temat praw człowieka; ubolewa w szczególności, że dialog ten stał się procesem zamiast być środkiem do osiągania mierzalnych i namacalnych wyników; po raz kolejny z naciskiem podkreśla konieczność włączenia publicznych wskaźników postępów do tych konsultacji w sprawie praw człowieka, konieczność poprawy warunków prowadzenia dialogu, np. przez prowadzenie konsultacji na przemian w Rosji i w UE, interakcję rosyjskich organizacji pozarządowych i rosyjskich władz w ramach tego procesu oraz w kwestii składu delegacji rosyjskiej, a także konieczność publikowania ocen postępów przy okazji szczytów UE-Rosja i po posiedzeniach Rady Partnerstwa;

18.  apeluje do Rosji o całkowite uchylenie ustawy federalnej o „propagandzie nietradycyjnych stosunków seksualnych” oraz podobnych regionalnych przepisów antypropagandowych, które ograniczają prawa człowieka, a zwłaszcza wolność słowa i zgromadzeń w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej; wyraża szczere obawy o konsekwencje, jakie te przepisy będą miały dla społeczeństwa, w tym w postaci wzrostu dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBTI; wzywa delegaturę UE do zwiększenia poparcia dla obrońców praw człowieka przynależnych osobom LGBTI, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi;

19.  ponawia apel do Komisji, by w związku z trwającą procedurą programowania europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie oraz instrumentu finansowego mającego wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego i samorządy lokalne znacznie zintensyfikowała pomoc dla represjonowanego społeczeństwa obywatelskiego, podwajając środki finansowe przeznaczone dla tego kraju;

20.  podkreśla, że regularne posiedzenia w ramach dialogu politycznego na temat szerokiego spektrum zagadnień dotyczących polityki zagranicznej są kluczowym elementem stosunków między UE a Rosją; stwierdza, że Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ musi poczuwać się do odpowiedzialności za rozwiązywanie kryzysów międzynarodowych; wzywa Rosję, by przyjęła bardzo konstruktywne podejście na drugiej konferencji genewskiej w sprawie Syrii, której celem jest osiągnięcie politycznego rozwiązania konfliktu; z zadowoleniem przyjmuje prowadzone wraz z USA i ze społecznością międzynarodową rosyjskie starania o przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zniszczenia syryjskiej broni chemicznej i rozpoczęcia drugiej tury rozmów w Genewie;

21.  podkreśla znaczenie dialogu i współpracy z Rosją w sprawach globalnych dla skutecznego rozwiązania takich problemów, jak sytuacja w Afganistanie czy praca kwartetu bliskowschodniego, a także dla przeciwdziałania piractwu w Rogu Afryki; zachęca do pogłębienia i zacieśnienia tej współpracy z myślą o wspólnym działaniu w kwestii irańskiego programu jądrowego;

22.  wzywa Rosję, by odwołała uznanie odłączenia się gruzińskich regionów Abchazji i Cchinwali (Osetii Południowej); zdecydowanie potępia proces budowana barier („borderyzacja”) wokół Abchazji i regionu Cchinwali (Południowa Osetia), który doprowadził do rozszerzenia okupowanych terytoriów, głównie ze szkodą dla Gruzji; wzywa Gruzję i Rosję, by nie określając warunków wstępnych, rozpoczęły bezpośrednie rozmowy w szeregu kwestii, korzystając w razie potrzeby z mediacji obustronnie zaakceptowanej strony trzeciej, przy czym rozmowy te powinny uzupełniać trwający proces genewski, ale go nie zastępować;

23.  wzywa Federację Rosyjską do wypełnienia zobowiązań podjętych w 1996 r. w Radzie Europy i odzwierciedlonych w decyzjach podjętych na szczytach OBWE (w Stambule w 1999 r. i w Porto w 2002 r.) dotyczących wycofania rosyjskich wojsk z terytorium Mołdawii; wyraża zaniepokojenie brakiem postępów w tej kwestii; podkreśla, że wszystkie strony rozmów 5+2 zobowiązały się do rozstrzygnięcia konfliktu przy poszanowaniu nienaruszalności terytorialnej Republiki Mołdawii; wzywa Rosję, by w ramach grupy mińskiej odegrała konstruktywną rolę w staraniach o rozstrzygnięcie przedłużającego się konfliktu w Górskim Karabachu;

24.  jest zdania, że potrzebne są dalsze starania o postęp we współpracy i dialogu między UE a Rosją w sprawach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego, w tym rozstrzygnięcia przedłużających się konfliktów w sąsiedztwie;

25.  podkreśla znaczenie stymulowania dialogu międzykulturowego między UE a Rosją oraz dialogu na temat wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym obu stron, a także zachęcania do mobilności i wymian studentów, nauczycieli szkolnych i akademickich oraz badaczy, z myślą o ułatwianiu kontaktów międzyludzkich, które będą widocznym i namacalnym świadectwem trwałego partnerstwa, prowadząc w dłuższej perspektywie do powstania wspólnoty wartości;

26.  apeluje do rosyjskich władz o współpracę przy otwieraniu rosyjskich archiwów, udostępnianiu ich badaczom i odtajnieniu odpowiednich dokumentów, w tym dokumentów dotyczących losów Raoula Wallenberga, który 70 lat temu uratował przed zagładą tysiące węgierskich Żydów;

27.  z zadowoleniem przyjmuje pracę Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Rosja, będącej platformą rozwoju współpracy i stałego dialogu między oboma parlamentami;

28.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządom i parlamentom państw Partnerstwa Wschodniego, przewodniczącemu, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.