Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0201/2014Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0201/2014

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om anvendelsen af bevæbnede droner

25.2.2014 - (2014/2567(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
PPE (B7‑0201/2014)
Verts/ALE (B7‑0202/2014)
GUE/NGL (B7‑0203/2014)
S&D (B7‑0204/2014)
ALDE (B7‑0206/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux for PPE-Gruppen
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen
Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen


Procedure : 2014/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0201/2014
Indgivne tekster :
RC-B7-0201/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om anvendelse af bevæbnede droner

(2014/2567(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til rapporterne om anvendelse af bevæbnede droner fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser af 28. maj 2010 og 13. september 2013 og fra FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse af 18. september 2013,

–       der henviser til erklæringen fra FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, af 13. august 2013 om anvendelse af bevæbnede droner,

–       der henviser til høringen af 25. april 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af militærdroner, afholdt af Underudvalget om Menneskerettigheder sammen med dets Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar,

–       der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig,

–       der henviser til Rådets konklusioner af 19. og 20. december 2013 om forberedelsen af et program for næste generation af europæiske Medium Altitude Long Endurance fjernstyrede flysystemer (RPAS),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A.     der henviser til, at anvendelsen af fjernstyrede flysystemer (RPAS – i det følgende benævnt "droner"), i dødbringende operationer på fremmede landes territorier er steget betydeligt i de seneste ti år;

B.     der henviser til, at et ukendt antal civile er blevet dræbt, alvorligt såret eller traumatiseret i deres hverdagsliv af droneangreb uden for erklærede konfliktområder;

C.     der henviser til, at stater i tilfælde af beskyldninger om civile dødsfald som følge af droneangreb er forpligtet til at udføre øjeblikkelige, uafhængige undersøgelser, og hvis beskyldningerne viser sig at være korrekte, at gå videre med offentlig pålæggelse af ansvar, sanktioner over for de ansvarlige og mulighed for adgang til at søge om erstatning, herunder betaling af kompensation til ofrenes familier;

D.     der henviser til, at det af artikel 51, stk. 2, i tillægsprotokol I til Genèvekonventionerne fremgår, at voldshandlinger eller trusler om vold med det primære formål at sprede skræk i civilbefolkningen er forbudt;

E.     der henviser til, at droneangreb, der ikke foretages i forbindelse med en krig erklæret af en stat på en anden stats territorium uden sidstnævntes samtykke eller FN's Sikkerhedsråd, udgør en overtrædelse af folkeretten og af det pågældende lands territoriale integritet og suverænitet;

F.     der henviser til, at den internationale menneskerettighedslovgivning forbyder vilkårlige drab i enhver situation; der henviser til, at den humanitære folkeret ikke tillader målrettede drab på personer, der befinder sig i ikkekrigsførende stater;

G.     der henviser til, at syv medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Nederlandene, Polen og Spanien) har underskrevet en hensigtserklæring sammen med Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), som pålægger det at udarbejde en undersøgelse vedrørende fælles produktion af MALE-droner (Medium Altitude Long Endurance), som kan anvendes til at angribe militære mål eller til overvågning af migrantskibe i Middelhavet, og dermed har påbegyndt arbejdet på en europæisk RPAS;

H.     der henviser til, at forsknings- og udviklingsprojekter i forbindelse med konstruktion af militære og civile droner har modtaget støtte i form af EU-midler, og der henviser til, at det forventes, at dette vil fortsætte i fremtiden;

1.      giver udtryk for sin alvorlige bekymring over anvendelsen af bevæbnede droner uden for de internationale retlige rammer; opfordrer indtrængende EU til at udvikle en passende politisk reaktion på såvel EU-plan som på globalt plan, som værner om menneskerettighederne og den humanitære folkeret;

2.      opfordrer den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne og Rådet til:

a)      at modsætte sig og forbyde udenretslige målrettede drab

b)     at sikre, at medlemsstaterne i overensstemmelse med deres retlige forpligtelser ikke begår ulovlige målrettede drab eller gør det lettere for andre stater at begå sådanne drab

c)      at medtage bevæbnede droner i relevante europæiske og internationale nedrustnings- og våbenkontrolordninger

d)     at forbyde udvikling, fremstilling og anvendelse af fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indblanding

e)      at forpligte sig til at sørge for, at der, når der er rimelig grund til at antage, at en enkeltperson eller en gruppering inden for deres jurisdiktion kan have forbindelse med et ulovligt målrettet drab i udlandet, træffes foranstaltninger i overensstemmelse med deres nationale og internationale retlige forpligtelser

f)      at støtte arbejdet med og opfølgningen på henstillingerne fra FN’s særlige rapportør om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og fra FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse;

3.      opfordrer indtrængende Rådet til at vedtage en fælles EU-holdning om anvendelsen af bevæbnede droner;

4.      opfordrer EU til at fremme øget gennemsigtighed og ansvarlighed fra tredjelandenes side i forbindelse med anvendelsen af bevæbnede droner med hensyn til retsgrundlaget for deres anvendelse og det operative ansvar for at muliggøre retslig undersøgelse af droneangreb og sikre, at ofre for ulovlige droneangreb har reel adgang til retsmidler;

5.      opfordrer endvidere Kommissionen til at holde Parlamentet behørigt orienteret om anvendelse af EU-midler til alle forsknings- og udviklingsprojekter i forbindelse med konstruktion af droner; kræver, at der foretages analyser af indvirkningen på menneskerettighederne i forbindelse med fremtidige droneudviklingsprojekter;

6.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes parlamenter, FN’s særlige rapportør om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser, FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse og FN's generalsekretær.