Διαδικασία : 2014/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0201/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0201/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.9
CRE 27/02/2014 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0172

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 150kWORD 72k
25.2.2014
PE529.560v01-00}
PE529.561v01-00}
PE529.562v01-00}
PE529.563v01-00}
PE529.565v01-00} RC1
 
B7-0201/2014}
B7-0202/2014}
B7-0203/2014}
B7-0204/2014}
B7-0206/2014} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B7‑0201/2014)

Verts/ALE (B7‑0202/2014)

GUE/NGL (B7‑0203/2014)

S&D (B7‑0204/2014)

ALDE (B7‑0206/2014)


σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (2014/2567(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Libor Rouček, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Sabine Lösing εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (2014/2567(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, της 28ης Μαΐου 2010 και της 13ης Σεπτεμβρίου 2013, και του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon, της 13ης Αυγούστου 2013, σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών,

–       έχοντας υπόψη την ακρόαση της 25ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα η χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, την οποία διοργάνωσε η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από κοινού με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Κοινοβουλίου,

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη του της 3ης Μαΐου 2013 σχετικά με "τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις",

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης και 20ής Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις προετοιμασίες για ένα πρόγραμμα επόμενης γενεάς που θα αφορά ευρωπαϊκά τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα μεσαίου ύψους μεγάλης εμβέλειας (RPAS),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS, εφεξής "τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη") σε εξωχώριες φονικές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά την τελευταία δεκαετία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι άγνωστος ο αριθμός των άμαχων πολιτών που έχουν σκοτωθεί ή έχουν υποστεί σοβαρά σωματικά ή ψυχολογικά τραύματα στην καθημερινή τους ζωή από επιθέσεις τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών έξω από δηλωμένες ζώνες συγκρούσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση καταγγελιών για θανάτους αμάχων πολιτών από επιθέσεις τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, τα κράτη έχουν την υποχρέωση να διεξάγουν ταχείες, ανεξάρτητες έρευνες και, εάν οι καταγγελίες αποδεικνύονται σωστές, να προβαίνουν σε δημόσιο καταλογισμό ευθυνών, στην τιμωρία των υπευθύνων και σε παροχή πρόσβασης σε αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής αποζημίωσης στις οικογένειες των θυμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου I στη Σύμβαση της Γενεύης ορίζει ότι "απαγορεύονται οι πράξεις ή οι απειλές χρήσης βίας, πρωταρχικός στόχος των οποίων είναι η διάδοση του τρόμου μεταξύ του άμαχου πληθυσμού"·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, χωρίς να υπάρχει κηρυγμένος πόλεμος, από ένα κράτος στο έδαφος ενός άλλου κράτους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου ή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της συγκεκριμένης χώρας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγορεύει τις αυθαίρετες δολοφονίες σε οιαδήποτε κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν επιτρέπει τη στοχευμένη δολοφονία προσώπων που βρίσκονται σε μη εμπόλεμα κράτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία και Ισπανία) έχουν υπογράψει επιστολή προθέσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) αναλαμβάνοντας το καθήκον να καταρτίσουν μία μελέτη για την από κοινού παραγωγή αεροσκάφους μεσαίου ύψους και μεγάλης εμβέλειας (MALE), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χτύπημα στρατιωτικών στόχων ή για την επιτήρηση πλοίων με μετανάστες στη Μεσόγειο Θάλασσα, δρομολογώντας έτσι τις εργασίες για ένα ευρωπαϊκό τηλεκατευθυνόμενο αεροπορικό σύστημα (RPAS)·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την κατασκευή τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, στρατιωτικών και πολιτικών, έχουν υποστηριχθεί με κονδύλια της ΕΕ, και ότι αυτό σχεδιάζεται να συνεχιστεί και στο μέλλον·

1.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου· ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια κατάλληλη πολιτική απάντηση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

2.   καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο:

(α)    να αντιταχθούν στην πρακτική των εξωδικαστικών στοχευμένων δολοφονιών και να την απαγορεύσουν·

(β)    να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ούτε διευκολύνουν τέτοιες δολοφονίες από άλλα κράτη·

(γ)    να συμπεριλάβουν τα οπλισμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη στα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή καθεστώτα αφοπλισμού και ελέγχου των όπλων·

         (δ)    να απαγορεύσουν την ανάπτυξη, παραγωγή και χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς την ανθρώπινη   παρέμβαση·

(ε)    να δεσμευτούν να διασφαλίσουν ότι, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που οδηγούν στην πεποίθηση ότι κάποιο άτομα ή κάποια οντότητα εντός της δικαιοδοσίας τους ενδέχεται να συνδέεται με κάποια παράνομη στοχευμένη δολοφονία στο εξωτερικό, θα λαμβάνονται μέτρα που θα είναι σύμφωνα με τις εγχώριες και διεθνείς νομικές τους υποχρεώσεις·

(στ)  να στηρίξουν το έργο και τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας·

3.      παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών·

4.      καλεί την ΕΕ να προωθήσει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από την πλευρά των τρίτων χωρών ως προς τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών σε ό,τι αφορά τη νομική βάση της χρήσης τους και την επιχειρησιακή ευθύνη, να επιτρέψουν τον δικαστικό έλεγχο των επιθέσεων με τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και να μεριμνήσουν ώστε τα θύματα παράνομων επιθέσεων από τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη να έχουν πραγματική πρόσβαση σε επανορθώσεις·

5.      καλεί επίσης την Επιτροπή να κρατά δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για όλα τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την κατασκευή τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· ζητεί αξιολογήσεις αντικτύπου επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών·

6.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

 

 

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου