Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0201/2014Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0201/2014

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä

25.2.2014 - (2014/2567(RSP))

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7‑0201/2014)
Verts/ALE (B7‑0202/2014)
GUE/NGL (B7‑0203/2014)
S&D (B7‑0204/2014)
ALDE (B7‑0206/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux PPE-ryhmän puolesta
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta
Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta


Menettely : 2014/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0201/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0201/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä

(2014/2567(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon laittomia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan 28. toukokuuta 2010 ja 13. syyskuuta 2013 antamat raportit aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelua terrorismia torjuttaessa käsittelevän YK:n erityisraportoijan 18. syyskuuta 2013 antaman raportin samasta aiheesta,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 13. elokuuta 2013 antaman julkilausuman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä,

–       ottaa huomioon miehittämättömien ilma-alusten käytön ihmisoikeusvaikutuksista 25. huhtikuuta 2013 pidetyn kuulemistilaisuuden, jonka parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunta järjesti yhdessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kanssa,

–       ottaa huomioon 3. toukokuuta 2013 julkaistun tutkimuksensa ”Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare”,

–       ottaa huomioon 19. ja 20. joulukuuta 2013 kokoontuneen neuvoston päätelmät ohjelman valmistelusta seuraavan sukupolven eurooppalaisia keskikorkeudella lentäviä pitkän lentoajan kauko-ohjattavia ilma-aluksia koskevaa järjestelmää (RPAS) varten,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kauko-ohjattavien ilma-alusjärjestelmien (RPAS) käyttö ulkomailla toteutettavissa tappavissa operaatioissa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmenen aikana;

B.     ottaa huomioon, että ei ole tiedossa, kuinka monet siviilit ovat saaneet surmansa, loukkaantuneet vakavasti tai traumatisoituneet arkielämässään ilmoitettujen konfliktialueiden ulkopuolella tehdyissä miehittämättömien ilma-alusten iskuissa;

C.     ottaa huomioon, että jos esitetään väitteitä, joiden mukaan miehittämättömien ilma-alusten iskuissa on kuollut siviilejä, valtiot ovat velvollisia suorittamaan viipymättä riippumattoman tutkinnan, ja jos väitteet osoittautuvat tosiksi, valtioiden on julkisesti osoitettava vastuussa oleva taho, rangaistava vastuussa olevia ja tarjottava oikeussuojakeinot, mukaan lukien korvausten maksaminen uhrien omaisille;

D.     ottaa huomioon, että Geneven sopimusten I lisäpöytäkirjan 51 artiklan 2 kohdassa todetaan, että ”väkivaltaisuudet tai niillä uhkaaminen päätarkoituksena levittää kauhua siviiliväestön keskuudessa on kielletty”;

E.     toteaa, että jonkin valtion sodan ulkopuolella toisen valtion alueelle ilman kyseisen valtion tai YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntää tekemät miehittämättömien ilma-alusten iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja niillä loukataan kyseisen valtion alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia;

F.     ottaa huomioon, että kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä kielletään mielivaltainen tappaminen kaikissa tapauksissa; ottaa huomioon, että kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa ei sallita sodan ulkopuolisissa maissa oleskelevien henkilöiden täsmäsurmia;

G.     ottaa huomioon, että seitsemän jäsenvaltiota (Alankomaat, Espanja, Italia, Kreikka, Puola, Ranska ja Saksa) ovat allekirjoittaneet Euroopan puolustusviraston (EDA) kanssa aiepöytäkirjan, jossa ne antavat sen tehtäväksi laatia tutkimus, jossa tarkastellaan mahdollisuuksia rakentaa yhteinen MALE-ilma-alus (Medium Altitude Long Endurance), jota voidaan käyttää sotilaskohteisiin tehtäviin iskuihin tai Välimerellä liikkuvien maahanmuuttajia kuljettavien alusten valvontaan, mikä käynnistäisi eurooppalaisen RPAS-järjestelmän luomisen;

H.     ottaa huomioon, että unionin varoista on tuettu miehittämättömien sotilas- ja siviili-ilma-alusten rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja että rahoittamisen odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa;

1.      ilmaisee vakavan huolensa aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä kansainvälisten oikeuspuitteiden ulkopuolella; kehottaa unionia laatimaan sekä Euroopan tasolla että maailmanlaajuisesti asianmukaisen poliittisen vastineen, jolla puolustetaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

2.      kehottaa ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa

(a)    vastustamaan laittomia täsmäsurmia ja kieltämään ne,

(b)    varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat oikeudellisia velvoitteitaan eivätkä syyllisty laittomiin täsmäsurmiin tai osallistu tällaisiin muiden valtioiden toteuttamiin surmiin,

(c)    sisällyttämään aseistetut miehittämättömät ilma-alukset asiaa koskeviin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin aseriisunta- ja asevalvontajärjestelyihin,

(d)    kieltämään sellaisten täysin itsenäisesti toimivien asejärjestelmien kehittämisen, tuotannon ja käytön, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten osallistumista,

(e)    sitoutumaan varmistamaan, että jos on perusteltua otaksua, että niiden oikeudenkäyttövaltaan kuuluvalla henkilöllä tai yhteisöllä voi olla yhteyksiä laittomaan täsmäsurmaan ulkomailla, ryhdytään toimenpiteisiin kansallisten ja kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti,

(f)     tukemaan laittomia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelua terrorismia torjuttaessa käsittelevän YK:n erityisedustajan työtä ja toteuttamaan jatkotoimia heidän suositustensa johdosta;

3.      kehottaa neuvostoa hyväksymään unionin yhteisen kannan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöön;

4.      kehottaa unionia edistämään kolmansien maiden suurempaa avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytössä niiden käytön oikeusperustan ja operatiivisen vastuun yhteydessä, mahdollistamaan miehittämättömien ilma-alusten iskujen laillisuuden valvonnan ja varmistamaan, että laittomien iskujen uhreilla on tosiasiallinen mahdollisuus käyttää oikeussuojakeinoja;

5.      kehottaa komissiota lisäksi tiedottamaan parlamentille asianmukaisesti unionin varojen käytöstä kaikkiin miehittämättömien ilma-alusten rakentamiseen liittyviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin; kehottaa laatimaan tällaisten ilma-alusten uusista kehityshankkeista ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit;

6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden parlamenteille, laittomia teloituksia käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelua terrorismia torjuttaessa käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle ja YK:n pääsihteerille.