Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0201/2014Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0201/2014

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo

25.2.2014 - (2014/2567(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
PPE (B7‑0201/2014)
Verts/ALE (B7‑0202/2014)
GUE/NGL (B7‑0203/2014)
S&D (B7‑0204/2014)
ALDE (B7‑0206/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux PPE frakcijos vardu
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE frakcijos vardu
Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu


Procedūra : 2014/2567(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0201/2014
Pateikti tekstai :
RC-B7-0201/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo

(2014/2567(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais 2010 m. gegužės 28 d. ir 2013 m. rugsėjo 13 d. pranešimus dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo ir į JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais 2013 m. rugsėjo 18 d. pranešimą dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono 2013 m. rugpjūčio 13 d. pareiškimą dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo,

–   atsižvelgdamas į Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio kartu su Saugumo ir gynybos pakomitečiu 2013 m. balandžio 25 d. surengtą klausymą nepilotuojamų orlaivių naudojimo poveikio žmogaus teisėms tema,

–   atsižvelgdamas į EP parengtą 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 19–20 d. Tarybos išvadas dėl pasirengimo kitos kartos Europos vidutinio aukščio ilgai skraidančių nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų (RPAS) programai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi per pastarąjį dešimtmetį vykdant eksteritorialias kovines operacijas labai padaugėjo nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų (toliau – nepilotuojami orlaiviai) naudojimo atvejų;

B.  kadangi nežinoma skaičiaus civilių gyventojų, kurie dėl nepilotuojamų orlaivių atakų ne paskelbtose konfliktų zonose žuvo, buvo sunkiai sužeisti ar patyrė traumas savo kasdieniame gyvenime;

C. kadangi tais atvejais, kai teigiama, kad dėl nepilotuojamų orlaivių atakų žuvo civiliai gyventojai, valstybės privalo skubiai atlikti nepriklausomą tyrimą ir, jeigu teiginiai pasitvirtina, viešai nustatyti atsakomybę, nubausti atsakinguosius ir suteikti galimybę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, įskaitant kompensacijų aukų šeimoms išmokėjimą;

D. kadangi Ženevos konvencijų I papildomo protokolo 51 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „prievartos aktai ar grasinimai, siekiant įbauginti civilius gyventojus, draudžiami“;

E.  kadangi nepilotuojamų orlaivių atakos, kurias nepaskelbusi karo viena valstybė vykdo kitos valstybės teritorijoje be pastarosios ar be JT Saugumo Tarybos sutikimo, pažeidžia tarptautinę teisę ir tos valstybės teritorinį vientisumą ir suverenitetą;

F.  kadangi pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę visose situacijose draudžiamas savavališkas žudymas; kadangi pagal tarptautinę humanitarinę teisę neleidžiama tikslingai žudyti asmenų, esančių nekariaujančiose valstybėse;

G. kadangi septynios valstybės narės (Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Nyderlandai, Lenkija ir Ispanija) su Europos gynybos agentūra (EGA) pasirašė ketinimų protokolą ir pavedė jai parengti tyrimą dėl vidutinio aukščio ilgai skraidančių (MALE) orlaivių, kuriuos galima naudoti kariniams taikiniams atakuoti arba migrantų laivams Viduržemio jūroje stebėti, bendros gamybos, taip pradėdami Europos nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų kūrimą;

H. kadangi mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektai, susiję su karinių ir civilinių nepilotuojamų orlaivių konstravimu, remiami ES lėšomis ir kadangi tikimasi, kad taip bus ir ateityje;

1.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad ginkluoti nepilotuojami orlaiviai naudojami ne pagal tarptautinę teisinę sistemą; primygtinai ragina ES Europos ir pasauliniu lygmeniu parengti tinkamą politinį atsaką skatinant gerbti žmogaus teises ir laikytis tarptautinės humanitarinės teisės;

2.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybes nares ir Tarybą:

a)      prieštarauti neteisminio tikslinio žudymo praktikai ir ją uždrausti,

b)     užtikrinti, kad valstybės narės, laikydamosi savo teisinių prievolių, nevykdytų neteisėto tikslinio žudymo ir nepadėtų kitoms valstybėms vykdyti tokio žudymo,

c)      įtraukti ginkluotus nepilotuojamus orlaivius į atitinkamus Europos ir tarptautinius nusiginklavimo ir ginklų kontrolės režimus,

d)     uždrausti kurti, gaminti ir naudoti visiškai autonominius ginklus, kurie suteikia galimybę vykdyti atakas be žmogaus įsikišimo,

e)      įsipareigoti užtikrinti, kad tais atvejais, kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jų jurisdikcijoje esantis asmuo ar subjektas gali būti susijęs su neteisėtu tiksliniu žudymu užsienyje, būtų imamasi priemonių pagal jų vidaus ir tarptautines teisines prievoles,

f)      remti darbą, susijusį su JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais ir JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais rekomendacijomis, ir vadovautis jomis;

3.  primygtinai ragina Tarybą priimti ES bendrąją poziciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo;

4.  ragina ES skatinti užtikrinti didesnį ginkluotus nepilotuojamus orlaivius naudojančių trečiųjų šalių skaidrumą ir atskaitomybę teisinio jų naudojimo pagrindo ir atsakomybės už veiksmus požiūriu, siekiant sudaryti sąlygas nepilotuojamų orlaivių atakų teisminei priežiūrai atlikti ir užtikrinti, kad neteisėtų nepilotuojamų orlaivių atakų aukos galėtų veiksmingai pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis;

5.  taip pat ragina Komisiją tinkamai informuoti Parlamentą apie ES lėšų naudojimą visiems mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams, susijusiems su nepilotuojamų orlaivių konstravimu, finansuoti; ragina įvertinti būsimų nepilotuojamų orlaivių kūrimo projektų poveikį žmogaus teisėms;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių parlamentams, JT specialiajam pranešėjui neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais ir JT Generaliniam Sekretoriui.