Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0201/2014Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0201/2014

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel

25.2.2014 - (2014/2567(RSP))

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7‑0201/2014)
Verts/ALE (B7‑0202/2014)
GUE/NGL (B7‑0203/2014)
S&D (B7‑0204/2014)
ALDE (B7‑0206/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux v mene skupiny PPE
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández v mene skupiny Verts/ALE
Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL


Postup : 2014/2567(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0201/2014
Predkladané texty :
RC-B7-0201/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel

(2014/2567(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy z 28. mája 2010 a 13. septembra 2013 a osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu z 18. septembra 2013 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel;

–       so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 13. augusta 2013 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel;

–       so zreteľom na vypočutie o dôsledkoch využívania bezpilotných lietadiel na ľudské práva, ktoré 25. apríla 2013 usporiadal Podvýbor pre ľudské práva spoločne s Podvýborom pre bezpečnosť a obranu,

–       so zreteľom na svoju štúdiu z 3. mája 2013 s názvom Používanie bezpilotných lietadiel a robotov vo vojne a ich dôsledky na ľudské práva,

–       so zreteľom na závery Rady z 19. a 20. decembra 2013 o prípravách na program novej generácie európskych systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel so strednou operačnou výškou letu a dlhým doletom ;

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže  používanie diaľkovo riadených lietadiel (ďalej len „bezpilotných lietadiel“) v ozbrojených extrateritoriálnych operáciách sa za posledné desaťročie prudko zvýšilo;

B.  keďže útoky bezpilotných lietadiel mimo vyhlásených bojových zón spôsobujú smrť, vážne zranenia alebo traumu neznámemu počtu civilistov v ich každodennom živote;

C. keďže v prípade obvinení z úmrtia civilných obyvateľov v dôsledku útokov bezpilotných lietadiel sú štáty povinné uskutočniť rýchle, nezávislé vyšetrovania a v prípade, že sa obvinenia potvrdia, pokračovať vo vyvodzovaní zodpovednosti, potrestaní zodpovedných a poskytnutí možnosti odškodnenia vrátane odškodného pre rodiny obetí;

D. keďže v článku 51 ods. 2 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom sa uvádza, že „činy alebo hrozby násilia, ktorých hlavným cieľom je šírenie teroru medzi civilným obyvateľstvom, je zakázané“;

E.  keďže útoky bezpilotných lietadiel mimo vojnového územia uskutočnené určitým štátom na území iného štátu bez jeho súhlasu alebo súhlasu Bezpečnostnej rady OSN sú porušením medzinárodného práva a územnej celistvosti a nezávislosti/zvrchovanosti danej krajiny;

F.  keďže medzinárodné právo v oblasti ľudských práv zakazuje svojvoľné zabíjanie v akejkoľvek situácii; keďže medzinárodné humanitárne právo nepovoľuje cielené zabíjanie osôb, ktoré sa nachádzajú v neutrálnych krajinách;

G. keďže sedem členských štátov (Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Poľsko a Španielsko) podpísali s Európskou obrannou agentúrou (EDA) vyhlásenie o zámere, v ktorom ju poverili vypracovaním štúdie o spoločnej výrobe lietadiel so strednou operačnou výškou letu a dlhým doletom, ktoré je možné použiť na útoky na vojenské ciele alebo sledovanie lodí s migrantmi v Stredozemnom mori, a tým začali prácu na európskom RPAS;

H. keďže výskumné a vývojové štúdie týkajúce sa konštruovania vojenských a civilných bezpilotných lietadiel sú podporované z fondov EÚ a keďže takto je to naplánované aj v budúcnosti;

1.  vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad použitím ozbrojených bezpilotných lietadiel mimo medzinárodného právneho rámca; naliehavo žiada Úniu, aby vypracovala primeranú politickú odpoveď na európskej aj svetovej úrovni založenú na ľudských právach a medzinárodnom humanitárnom práve;

2.      vyzýva vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členské štáty a Radu, aby:

(a)    sa postavili proti protizákonnému cielenému zabíjaniu a zakázali ho;

(b)    zaistili, aby členské štáty v súlade s ich právnymi záväzkami nepáchali nezákonné cielené zabíjanie ani nepomáhali pri takomto zabíjaní iným krajinám;

(c)    zahrnuli ozbrojené bezpilotné lietadlá do príslušných európskych a medzinárodných režimov v oblasti odzbrojenia a kontroly zbrojenia;

(d)    zakázali vývoj, výrobu a použitie plne autonómnych zbraní, ktoré umožňujú vykonávanie útokov bez ľudského zásahu;

(e)    sa zaviazali, že v prípade existujúceho odôvodneného podozrenia, že jednotlivec alebo celok v rámci ich jurisdikcie môže byť zapojený do nezákonného cieleného zabíjania v zahraničí, zabezpečia vykonanie opatrení v súlade s ich domácimi a medzinárodnými právnymi záväzkami;

(f)     podporili prácu a pokračovanie na odporúčaniach osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy a osobitného spravodajcu OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd pri boji proti terorizmu;

3.      nalieha na Radu, aby prijala spoločnú pozíciu EÚ o používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel;

4.      vyzýva EÚ, aby podporila väčšiu transparentnosť a zodpovednosť zo strany tretích krajín pri používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel vzhľadom na právny základ pre ich použitie a ich operačnú zodpovednosť, umožnila súdne preskúmanie útokov bezpilotných lietadiel a zabezpečila, aby bol obetiam protiprávnych útokov bezpilotných lietadiel umožnený účinný prístup k opravným prostriedkom;

5.      vyzýva okrem toho Komisiu, aby Parlament riadne informovala o použití prostriedkov EÚ na všetky výskumné a vývojové projekty, týkajúce sa konštruovania bezpilotných lietadiel; žiada o posúdenie vplyvu na ľudské práva v súvislosti s ďalšími projektmi vývoja bezpilotných lietadiel;

6.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, parlamentom členských štátov, osobitnému spravodajcovi OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy, osobitnému spravodajcovi OSN pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu a Generálnemu tajomníkovi OSN.