Predlog skupne resolucije - RC-B7-0201/2014Predlog skupne resolucije
RC-B7-0201/2014

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o uporabi oboroženih brezpilotnih letal

25.2.2014 - (2014/2567(RSP))

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7‑0201/2014)
Verts/ALE (B7‑0202/2014)
GUE/NGL (B7‑0203/2014)
S&D (B7‑0204/2014)
ALDE (B7‑0206/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux v imenu skupine PPE
Libor Rouček, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández v imenu skupine Verts/ALE
Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL


Postopek : 2014/2567(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0201/2014
Predložena besedila :
RC-B7-0201/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o uporabi oboroženih brezpilotnih letal

(2014/2567(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju poročil posebnega poročevalca OZN za zunajsodne, nagle in samovoljne usmrtitve z dne 28. maja 2010 in 13. septembra 2013 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal ter poročila posebnega poročevalca OZN za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu z dne 18. septembra 2013,

–       ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN Ban Ki Muna z dne 13. avgusta 2013 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal,

–       ob upoštevanju predstavitve o tem, kako uporaba oboroženih brezpilotnih letal vpliva na človekove pravice, ki sta jo 25. aprila 2013 organizirala Pododbor za človekove pravice in Pododbor za varnost in obrambo,

–       ob upoštevanju svoje študije z dne 3. maja 2013 o vplivu uporabe brezpilotnih letal in robotov brez posadke v vojskovanju na človekove pravice,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. in 20. decembra 2013 o pripravah na program naslednje generacije evropskih daljinsko vodenih zračnih sistemov srednje višine in dolge vzdržljivosti (RPAS),

–       ob upoštevanju člena 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A.     ker se je uporaba daljinsko vodenih zračnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: brezpilotnih letal) v smrtonosnih zunajteritorialnih operacijah v zadnjem desetletju močno povečala;

B.     ker so napadi z brezpilotnimi letali zunaj območij, ki so bila opredeljena kot konfliktna, terjali neznano število življenj ter hudo ranili neznano število civilistov ali pretresli njihova vsakdanja življenja;

C.     ker so države v primeru obtožb o civilnih žrtvah kot posledicah napadov z brezpilotnimi letali dolžne opraviti hitro in neodvisno preiskavo in, če se obtožbe izkažejo za utemeljene, javno določiti odgovornost, kaznovati odgovorne ter zagotoviti dostop do pravnih sredstev, vključno s plačilom nadomestil družinam žrtev;

D.     ker člen 51(2) dopolnilnega protokola I k ženevskim konvencijam navaja, da so prepovedana nasilna dejanja ali grožnja z nasiljem, katerih glavni namen je ustrahovanje civilnega prebivalstva;

E.     ker napad ene države z brezpilotnimi letali na ozemlju druge države brez vojne napovedi in brez privolitve druge države ali varnostnega sveta OZN predstavlja kršitev mednarodnega prava ter ozemeljske celovitosti in suverenosti druge države;

F.     ker mednarodno pravo o človekovih pravicah prepoveduje samovoljne uboje ne glede na okoliščine; ker ne dovoljuje načrtnega pobijanja oseb, ki se nahajajo v državah, ki niso udeležene v konfliktu;

G.     ker je sedem držav članic (Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Poljska in Španija) z Evropsko obrambno agencijo podpisalo pismo o nameri in so ji dodelile nalogo, da naj pripravi študijo o skupni proizvodnji letal za srednje višine in z dolgo vzdržljivostjo, ki se lahko uporabljajo za napade na vojaške cilje ali za nadzor nad ladjami z migranti v Sredozemskem morju, s čimer bi začeli razvijati evropski daljinsko vodeni zračni sistem;

H.     ker so raziskovalne in razvojne študije, povezane z izdelavo brezpilotnih letal, vojaških in civilnih, prejele sredstva EU in ker jih bodo predvidoma prejemale tudi v prihodnje;

1.      izraža svojo močno zaskrbljenost zaradi uporabe oboroženih brezpilotnih letal zunaj mednarodnega pravnega okvira; poziva EU, naj pripravi primeren politični odgovor na evropski in svetovni ravni, v katerem bodo upoštevane človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo;

2.      poziva visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice in Svet, naj:

(a)    nasprotujejo praksi zunajsodnih načrtnih ubojev in jo prepovedo;

(b)    zagotovijo, da države članice v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi ne bodo zagrešile nezakonitih načrtnih ubojev ali pri tem pomagale drugim državam;

(c)    oborožena brezpilotna letala vključijo v ustrezne evropske in mednarodne ureditve o razoroževanju in nadzoru nad orožjem;

(d)    prepovedo proizvodnjo in uporabo popolnoma avtonomnega orožja, ki omogoča izvedbo napadov brez človeškega posredovanja;

(e)    se obvežejo, da bodo – kadar obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je posameznik ali subjekt v njihovi jurisdikciji povezan z nezakonitim načrtnim ubojem v tujini – sprejeli ukrepe v skladu s svojimi domačimi in mednarodnimi pravnimi obveznostmi;

(f)     podprejo delo in nadaljnje ukrepe v zvezi s priporočili posebnega poročevalca OZN za zunajsodne, nagle in samovoljne usmrtitve in posebnega poročevalca OZN za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu;

3.      poziva Svet, naj sprejme skupno stališče EU o uporabi oboroženih brezpilotnih letal;

4.      poziva EU, naj spodbuja večjo preglednost in odgovornost tretjih držav pri uporabi oboroženih brezpilotnih letal v zvezi s pravno podlago za njihovo uporabo in operativno odgovornost, da bi omogočili sodno presojo napadov z brezpilotnimi letali in zagotovili, da bodo žrtve nezakonitih napadov z brezpilotnimi letali imele dostop do pravnih sredstev;

5.      nadalje poziva Komisijo, naj Parlament ustrezno obvešča o uporabi sredstev EU za vse raziskovalne in razvojne projekte, povezane z izgradnjo brezpilotnih letal; poziva, naj se izvedejo ocene učinka v zvezi z nadaljnjimi projekti razvoja brezpilotnih letal;

6.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, parlamentom držav članic, posebnemu poročevalcu OZN za zunajsodne, nagle in samovoljne usmrtitve, posebnemu poročevalcu OZN za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu ter generalnemu sekretarju OZN.