Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0207/2014Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0207/2014

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Venezuela

  26.2.2014 - (2014/2600(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4
  til erstatning af beslutningsforslag af:
  PPE (B7‑0207/2014)
  ECR (B7‑0212/2014)
  S&D (B7‑0217/2014)
  ALDE (B7‑0218/2014)

  Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen
  Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García, Ana Gomes for S&D-Gruppen
  Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff
    for ALDE-Gruppen
  Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen


  Procedure : 2014/2600(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B7-0207/2014
  Indgivne tekster :
  RC-B7-0207/2014
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa‑Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

  (2014/2600(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Venezuela, navnlig beslutningen af 24. maj 2007 om sagen om senderen ”Radio Caracas TV[1]”, af 23. oktober 2008 om politiske rettighedsfrakendelser[2], af 7. maj 2009 om sagen vedrørende Manuel Rosales[3], af 11. februar 2010 om Venezuela[4], af 8. juli 2010 om sagen vedrørende Maria Lourdes Afiuni[5] og af 24. maj 2012 om Venezuelas mulige udtrædelse af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder[6],

  –   der henviser til redegørelsen ved talsmanden for næstformanden i Unionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, af 14. februar 2014,

  –   der henviser til redegørelsen ved Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, af 21. februar 2014 om urolighederne i Venezuela,

  –   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

  –   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og stk. 4,

  A. der henviser til den alvorlige situation, der hersker i Venezuela i øjeblikket; der henviser til, at der siden den 12. februar 2014 er blevet afholdt fredelige demonstrationer anført af studerende i hele Venezuela, som er endt i dødelig vold med mindst 13 døde og over 70 sårede og hundredvis af tilbageholdte til følge; der henviser til, at de studerendes krav skyldes, at præsident Maduros regering ikke har formået at løse problemerne omkring den høje inflation, kriminaliteten og manglen på visse basisvarer samt den tiltagende korruption og intimideringen af medierne og den demokratiske opposition; der henviser til, at regeringen har beskyldt "sabotører" og "profithungrende korrupte erhvervsfolk" for at være årsag til problemerne; der henviser til, at Venezuela er det land i Latinamerika, der har de største energireserver;

  B.  der henviser til, at antallet af demonstrationer ikke er faldet i den seneste tid, men tværtimod er vokset, lige som antallet af dødsofre, sårede og fængslede, som følge af regeringsmyndighedernes og illegale væbnede gruppers nedkæmpelse af demonstrationerne;

  C. der henviser til, at de politiske spændinger og den politiske polarisering er stigende i Venezuela; der henviser til, at de venezuelanske myndigheder – frem for at bidrage til at bevare freden og roen – har truet med at gennemføre en "væbnet revolution";

  D. der henviser til den undertrykkelse, der finder sted mod især studerende, journalister, oppositionsledere og fredelige aktivister fra civilsamfundet, som er blevet forfulgt, og hvis frihed er blevet krænket;

  E.  der henviser til, at voldelige og ukontrollerede regeringsvenlige væbnede grupper i lang tid har handlet straffrit i Venezuela; der henviser til, at oppositionen har anklaget disse grupper for at tilskynde til vold under de fredelige demonstrationer med flere døde og adskillige sårede til følge; der henviser til, at Venezuelas regering endnu ikke har afklaret disse begivenheder fuldt ud;

  F.  der henviser til, at medierne udsættes for censur og intimidering, og at snesevis af journalister er blevet slået eller tilbageholdt eller har fået deres professionelle udstyr ødelagt;

  G. der henviser til, at ytringsfriheden og retten til at deltage i fredelige demonstrationer er grundlæggende elementer i et demokrati, at lighed og retfærdighed for alle ikke kan sikres uden de grundlæggende frihedsrettigheder og respekten for alle borgeres rettigheder; der henviser til, at Venezuelas forfatning garanterer forsamlings- og foreningsfriheden og retten til at demonstrere fredeligt; der henviser til, at de offentlige myndigheder har pligt til at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder og garantere deres sikkerhed og beskytte deres liv, uden at begrænse disse rettigheder;

  H. der henviser til, at kun respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, en konstruktiv og respektfuld dialog og tolerance kan hjælpe landet ud af denne alvorlige krise og dermed sætte det i stand til at overvinde de fremtidige udfordringer;

  1.  fordømmer alle voldshandlinger og de tragiske tab af menneskeliv under de fredelige demonstrationer den 12. februar 2014 og de efterfølgende dage og udtrykker sin dybe medfølelse med familierne til ofrene;

  2.  udtrykker sin stærke solidaritet med det venezuelanske folk og sin bekymring for, at nye demonstrationer vil kunne føre til flere voldshandlinger, hvilket blot vil skabe endnu større afstand mellem regeringens og oppositionens holdninger og i endnu højere grad polarisere den kritiske politiske udvikling, der finder sted i Venezuela; opfordrer repræsentanterne for alle partier og befolkningsgrupper i det venezuelanske samfund til fortsat at udvise ro såvel i ord som i handling;

  3.  minder Venezuelas regering om, at ytringsfrihed og retten til at deltage i fredelige demonstrationer er grundlæggende menneskerettigheder i et demokrati, hvilket er anerkendt i Venezuelas forfatning, og opfordrer præsident Maduro til at overholde de internationale traktater, som Venezuela har tiltrådt, herunder især det interamerikanske demokratiske charter;

  4.  minder Venezuelas regering om dens forpligtelse til at garantere sikkerheden for alle landets borgere uanset deres politiske standpunkter og tilhørsforhold; udtrykker dyb bekymring over anholdelserne af studerende og oppositionsledere og kræver, at de løslades øjeblikkelig;

  5.  minder om, at respekten for magtens deling er grundlæggende i et demokrati, og at retsvæsenet ikke kan udnyttes af myndighederne som et middel til politisk forfølgelse og undertrykkelse af den demokratiske opposition; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at trække de ubegrundede anklager og arrestordrer mod oppositionsledere tilbage;

  6.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til øjeblikkelig at afvæbne og opløse de ukontrollerede væbnede regeringsvenlige grupper og sætte en stopper for deres straffrihed; opfordrer til, at de dødsfald, der har fundet sted, opklares, således at gerningsmændene kan blive stillet til ansvar for deres handlinger;

  7.  opfordrer alle parter, navnlig de venezuelanske myndigheder, til at indgå i en fredelig dialog, der inddrager alle segmenter i det venezuelanske samfund i bestræbelser på at opstille punkter, der hersker enighed om, og til at give politiske aktører mulighed for at drøfte de mest alvorlige problemer i landet;

  8.  understreger, at respekt for presse-, informations- og meningsfriheden og for den politiske pluralisme er af grundlæggende betydning for demokratiet; beklager, at der foregår medie- og webcensur, og at adgangen til visse blogs og sociale netværk er begrænset; fordømmer den chikane, som flere aviser og audiovisuelle medier som kanalen NTN24 og det spansksprogede CNN er blevet udsat for, og anser denne praksis for at være i modstrid med Venezuelas forfatning og de forpligtelser, som Den Bolivariske Republik Venezuela har indgået;

  9.  kræver, at der udsendes en ad hoc-delegation fra dette parlament, der snarest muligt kan evaluere situationen i landet;

  10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringen og parlamentet i Den Bolivariske Republik Venezuela, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.