Förfarande : 2014/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0207/2014

Ingivna texter :

RC-B7-0207/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.13

Antagna texter :

P7_TA(2014)0176

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 59k
26.2.2014
PE529.566v01-00}
PE529.571v01-00}
PE529.576v01-00}
PE529.577v01-00} RC1
 
B7-0207/2014}                                                                                                                      f
B7-0212/2014 }
B7-0217/2014}
B7-0218/2014} RC1

i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

PPE (B7‑0207/2014)

ECR (B7‑0212/2014)

S&D (B7‑0217/2014)

ALDE (B7‑0218/2014)


om situationen i Venezuela (2014/2600(RSP))


Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García, Ana Gomes för S&D-gruppen

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff

  för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan, Ruža Tomašić för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela (2014/2600(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Venezuela, nämligen resolutionen av den 24 maj 2007 om fallet med TV-kanalen ”Radio Caracas Televisión” i Venezuela(1), av den 23 oktober 2008 om den politiska brännmärkningen i Venezuela(2), av den 7 maj 2009 om fallet med Manuel Rosales i Venezuela(3), av den 11 februari 2010 om Venezuela(4), av den 8 juli 2010 om Venezuela, särskilt fallet Maria Lourdes Afiuni(5) och av den 24 maj 2012 om Venezuelas eventuella utträde ur den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna(6),

having regard to its previous resolutions on the situation in Venezuela, including those of 24 May 2007 on the Radio Caracas TV channel case in Venezuela, 23 October 2008 on political disqualifications in Venezuela, 7 May 2009 on the case of Manuel Rosales in Venezuela, 11 February 2010 on Venezuela, 8 July 2010 on Venezuela, in particular the case of Maria Lourdes Afiuni, and 24 May 2012 on the possible withdrawal of Venezuela from the Inter-American Commission on Human Rights,

–       med beaktande av uttalandet av den 14 februari 2014 från talespersonen för Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–       med beaktande av uttalandet av den 21 februari 2014 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om oron i Venezuela,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela har anslutit sig till,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den aktuella situationen i Venezuela är allvarlig. Sedan den 12 februari 2014 har fredliga studentdemonstrationer anordnats i hela Venezuela och resulterat i dödligt våld med minst 13 döda, mer än 70 sårade och hundratals fängslade. Studenternas krav gällde president Maduros regerings misslyckande med att lösa problemen med den höga inflationen, brottsligheten, bristen på vissa basvaror samt den ökade korruptionen och trakasserierna av medierna och den demokratiska oppositionen. Regeringen har lagt skulden för bristerna på ”sabotörer” och ”profithungriga korrupta affärsmän”. Venezuela är det land som har de största energitillgångarna i Latinamerika.

B.     De senaste dagarna har antalet demonstrationer inte minskat utan tvärtom bara ökat. Likaså har antalet dödade, skadade och arresterade ökat, såsom en följd av det förtryck som utövas av de styrande myndigheterna och av illegala väpnade grupper.

C.     I Venezuela ökar den politiska spänningen och polariseringen. I stället för att bidra till att upprätthålla freden och lugnet har de venezuelanska myndigheterna reagerat genom att hota med att genomföra en ”väpnad revolution”.

D.     Repressiva åtgärder har särskilt riktats mot studerande, journalister och oppositionsledare samt mot fredliga aktivister från det civila samhället. Dessa har förföljts och deras frihet har begränsats.

E.     Våldsamma, okontrollerade och väpnade regeringsvänliga grupper åtnjuter sedan en tid tillbaka straffrihet i Venezuela och dessa grupper anklagas av oppositionen för att ha uppviglat till våld under fredliga demonstrationer, vilket lett till att människor dödats och skadats. Venezuelas regering har ännu inte utrett händelserna.

F.     Medierna censureras och hotas, ett flertal journalister har misshandlats, gripits eller fått sitt arbetsmaterial förstört.

G.     Yttrandefriheten och friheten att delta i fredliga demonstrationer är demokratins hörnstenar. Jämlikhet och rättvisa för alla är omöjliga att uppnå utan grundläggande friheter och respekt för alla medborgares rättigheter. I Venezuelas konstitution garanteras mötesfriheten och föreningsfriheten och rätten till fredliga demonstrationer. Myndigheterna ska skydda sina medborgares grundläggande rättigheter och garantera dem liv och säkerhet, utan att begränsa dessa rättigheter.

H.     Endast respekten för de grundläggande rättigheterna och friheterna, en konstruktiv och respektfull dialog samt tolerans kan hjälpa landet ur denna allvarliga kris och därmed göra det möjligt att övervinna framtida svårigheter.

1.      Europaparlamentet fördömer allt våld och den tragiska förlusten av människoliv under de fredliga demonstrationerna den 12 februari 2014 och de påföljande dagarna, och uttrycker sitt djupa deltagande med offrens familjer.

2.      Europaparlamentet uttrycker sin starka solidaritet med Venezuelas folk och är oroat över att nya protester kan komma att leda till fler våldshandlingar som endast skulle öka klyftan mellan regeringen och oppositionen och leda till en ännu större polarisering av den känsliga politiska utveckling som pågår i Venezuela. Företrädarna för samtliga partier och delar av det venezuelanska samhället uppmanas att vara återhållsamma i både ord och handling.

3.      Europaparlamentet påminner Venezuelas regering om att yttrandefriheten och rätten att delta i fredliga demonstrationer är grundläggande mänskliga rättigheter i alla demokratier i enlighet med vad som fastställs i Venezuelas konstitution, och uppmanar president Maduro att följa de internationella avtal som Venezuela undertecknat, i synnerhet den interamerikanska demokratistadgan.

4.      Europaparlamentet påminner Venezuelas regering om dess skyldighet att garantera säkerheten för landets alla medborgare oavsett deras politiska åsikter och politiska tillhörighet. Parlamentet uttrycker djup oro över gripandena av studenter och oppositionsledare, och kräver att de omedelbart friges.

5.      Europaparlamentet påminner om att respekten för maktfördelningsläran är grundläggande i en demokrati och att myndigheterna inte får använda rättssystemet som ett redskap för politisk förföljelse och förtryck av demokratiska motståndare. Parlamentet uppmanar de venezuelanska myndigheterna att ta tillbaka ogrundade anklagelser och arresteringsorder mot oppositionsledare.

6.      Europaparlamentet uppmanar de venezuelanska myndigheterna att omgående avväpna och upplösa de okontrollerade och väpnade regeringsvänliga grupperna och sätta stopp för deras straffrihet. Parlamentet efterlyser klargöranden av dödsfallen så att förövarna kan ställas till svars för sina handlingar.

7.      Europaparlamentet uppmanar samtliga parter, särskilt de venezuelanska myndigheterna, att föra en fredlig dialog som når ut till alla segment i det venezuelanska samhället för att identifiera frågor av gemensamt intresse och tillåta politiska aktörer att diskutera de ytterst allvarliga problem som hotar landet.

8.      Europaparlamentet betonar att respekten för press-, informations- och åsiktsfrihet och respekten för politisk pluralism utgör hörnstenarna för demokrati. Parlamentet beklagar att medierna och internet censureras och att tillträdet till vissa bloggar och sociala nätverk är begränsad. Parlamentet fördömer de trakasserier som riktats mot ett flertal tidningar och andra audiovisuella medier såsom kanalen NTN24 och CNN på spanska och anser att sådant strider både mot Venezuelas konstitution och mot de åtaganden som Bolivarianska republiken Venezuela ingått.

9.      Europaparlamentet begär parlamentet med det snaraste ska få sända ut en ad hoc‑delegation som kan utvärdera situationen i landet.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1)

EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 484.

(2)

EUT C 15 E, 21.1.2010, s. 85.

(3)

EUT C 212 E, 5.8.2010. s. 113.

(4)

EUT C 341 E, 16.12.2010, s. 69.

(5)

EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 130.

(6)

EUT C 264 E, 13.9.2013, s. 88.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy