Společný návrh usnesení - RC-B7-0219/2014Společný návrh usnesení
RC-B7-0219/2014

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině

26. 2. 2014 - (2014/2595(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B7‑0219/2014)
PPE (B7‑0220/2014)
ALDE (B7‑0222/2014)
S&D (B7‑0223/2014)
Verts/ALE (B7‑0224/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković za skupinu PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler
za skupinu S&D
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR
Adrian Severin


Postup : 2014/2595(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0219/2014
Předložené texty :
RC-B7-0219/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

(2014/2595(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, se zvláštním důrazem na své usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci na Ukrajině[1],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2013 o výsledcích summitu ve Vilniusu a budoucnosti Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu[2],

–  s ohledem na závěry Evropské rady, která se konala ve dnech 19.–20. prosince 2013,

–  s ohledem na závěry týkající se Ukrajiny přijaté na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. února 2014,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že poté, co ukrajinský prezident a ukrajinská vláda rozhodli o pozastavení procesu směřujícího k podepsání dohody o přidružení, vyšly po celé zemi spontánně do ulic stovky tisíc lidí na podporu evropské integrace; vzhledem k tomu, že v Kyjevě demonstranti poklidně obsadili náměstí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) a vyzvali k zásadní politické změně, která by vedla k tomu, že vláda přehodnotí své rozhodnutí;

 

B.  vzhledem k tomu, že státní orgány pod prezidentem Janukovyčem jednoznačně porušily zákon tím, že povolily bezpečnostním silám používat proti demonstrantům ostrou munici a že rozmístily ostřelovače na střechy domů na náměstí Nezávislosti a v jeho okolí, které bylo od konce listopadu 2013 epicentrem protivládního a proevropského protestu; vzhledem k tomu, že v ulicích Kyjeva byli popravováni účastníci protestů i náhodní přihlížející, což vyvolalo na mezinárodní scéně rozhořčení a odsouzení;

C.  vzhledem k tomu, že do Kyjeva současně odcestovali ministři zahraničí tří členských států EU, aby zprostředkovali kompromisní řešení mezi prezidentem Janukovyčem a opozicí; vzhledem k tomu, že se ministrům podařilo zprostředkovat dohodu o plánu na pokojné a demokratické východisko z krize; vzhledem k tomu, že k dosažení dohody přispěl rovněž zvláštní vyslanec Ruska, ačkoli pod dohodu nepřipojil svůj podpis;

 

D.  vzhledem k tomu, že v důsledku těchto událostí EU přijala rozhodnutí o uložení cílených sankcí, včetně zmrazení aktiv a zákazu udělování víz, namířených proti osobám odpovědným za porušování lidských práv, násilí a používání nepřiměřené síly; vzhledem k tomu, že se členské státy dohodly pozastavit vývozní licence na zařízení, která by mohla být použita k vnitřní represi, a přezkoumat vývozní licence na zařízení, na něž se vztahuje společný postoj 2008/944/SZBP;

 

E.  vzhledem k tomu, že občané Lvova a Doněcku začali od 26. února iniciativně používat ruštinu resp. ukrajinštinu v běžném životě jako gesto solidarity a jednoty určené celé zemi;

F.  vzhledem k tomu, že ukrajinský parlament (Verchovna rada) přijal dne 21. února 2014 usnesení, v němž odsoudil „protiteroristické“ operace a požadoval stažení bezpečnostních sil z centra Kyjeva; vzhledem k tomu, že tímto krokem parlament prokázal své odhodlání postavit se do centra dění a převzít kontrolu nad situací v zemi; vzhledem k tomu, že následujícího dne odhlasoval odvolání prezidenta Janukovyče, návrat k ústavě z roku 2004, konání předčasných voleb dne 25. května 2014 a propuštění bývalé premiérky Julije Tymošenkové;

1.  vzdává hold těm, kteří bojovali a umírali za evropské hodnoty, a vyjadřuje nejhlubší soustrast rodinám obětí, ostře odsuzuje veškeré násilí a vyzývá všechny ukrajinské občany, aby spolu s vůdci z řad politiků a občanské společnosti v tento historický okamžik jednali s maximální odpovědností;

2.  ostře odsuzuje brutální a nepřiměřené zásahy pořádkových sil, jako je Berkut, ostřelovači a jiní, které vedly k dramatické eskalaci násilí na Ukrajině; lituje ztrát na životech a zranění, k nimž došlo na obou stranách, a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; varuje, že jakákoli další eskalace násilí by měla pro ukrajinský lid katastrofální následky a mohla by podlomit jednotu a územní celistvost země; zdůrazňuje, že nyní má zásadní význam, aby všechny strany ukázaly smysl pro odpovědnost a zdrženlivost a zavázaly se k širokému politickému dialogu a nepřipustily mimosoudní odvetné akce; naléhavě vyzývá všechny politické síly, aby v této pro Ukrajinu rozhodující chvíli vzájemně spolupracovaly a hledaly kompromisní řešení, jednoznačně se distancovaly od extremistů a vyhýbaly se provokacím a násilným akcím, které by mohly nahrávat separatistickým tendencím;

 

3.  vítá zodpovědnou úlohu, kterou sehrál ukrajinský parlament, jenž beze zbytku splnil své veškeré ústavní funkce a vyplnil politické a institucionální vakuum vzniklé poté, co odstoupila vláda a prezident přestal vykonávat své povinnosti, načež byl parlamentem sesazen; bere na vědomí opatření, která parlament dosud přijal, zejména ohledně návratu k ústavě z roku 2004, rozhodnutí uspořádat 25. května 2014 prezidentské volby, rozhodnutí stáhnout policejní a bezpečnostní složky a propustit z vězení bývalou Juliji Tymošenkovou; zdůrazňuje, jak důležité je, aby ukrajinský parlament a jeho poslanci nadále dodržovali právní stát;

4.  oceňuje ukrajinský lid za to, že provedl spořádanou změnu moci, a za jeho občanskou odhodlanost v posledních měsících a poukazuje na to, že občanské a lidové protesty slouží jako příklad a budou znamenat předěl v dějinách Ukrajiny; zdůrazňuje, že toto demokratické vítězství občanů by nemělo být zmařeno pomstychtivostí nebo odvetnými opatřeními vůči protivníkům ani vnitropolitickými boji; zdůrazňuje, že pachatelé zločinů proti ukrajinským občanům, kteří se dopustili zneužití státní moci, by měli být postaveni před nezávislé soudy; žádá ustavení nezávislé komise, která by v úzké spolupráci s mezinárodním poradním výborem Rady Evropy a OBSE vyšetřila případy porušování lidských práv, k nimž došlo od vypuknutí demonstrací;

5.  podporuje dvojí přístup EU, který v sobě spojuje intenzivní diplomatické úsilí s cílenými sankcemi proti osobám odpovědným za to, že byly nařízeny akce v rozporu s lidskými právy související s politickým útlakem; požaduje uzákonění cílených sankcí, jak je schválila Rada pro zahraniční věci, a naléhavě vyzývá členské státy, aby provedly právní předpisy proti praní špinavých peněz, které samy přijaly, s cílem zastavit únik zpronevěřených peněz z Ukrajiny a aby zajistily navrácení odcizeného majetku uloženého v EU; domnívá se, že musí neprodleně začít skutečně nezávislé vyšetřování spáchaných zločinů a že cílené sankce musí být zrušeny okamžitě poté, co se situace na Ukrajině zlepší a vyšetřování spáchaných zločinů začne přinášet výsledky; vyzývá k prošetření rozsáhlé zpronevěry státních prostředků a státního majetku ze strany přátel a „rodiny“ prezidenta Janukovyče a ke zmražení veškerého jejich majetku do doby, než se zjistí, jakým způsobem byl nabyt, a pokud se prokáže, že byl ukraden, vyzývá k jeho navrácení vládami členských států EU;

 

6.  žádá Komisi, členské státy a mezinárodní humanitární organizace, aby všem obětem rychle poskytly rychlou, přímou a dostatečnou lékařskou péči a humanitární pomoc;

7.  vyzývá všechny strany a třetí země, aby chránily jednotu a územní celistvost Ukrajiny; vyzývá všechny politické síly na Ukrajině a všechny mezinárodní aktéry, kteří jsou do dění zapojeni, aby se zavázali, že budou usilovat o zachování územní celistvosti a národní jednoty Ukrajiny s ohledem na kulturní a jazykové složení země a na její historii; vyzývá ukrajinský parlament a nastupující vládu, aby chránily práva menšin v zemi a používání Ruštiny a dalších menšinových jazyků; vyzývá k přijetí nových zákonů v souladu se povinnostmi, která Ukrajina má na základě Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;

8.  připomíná, že záruku pro stávající hranice Ukrajiny poskytly Spojené státy americké, Ruská federace a Spojené království v Budapešťském memorandu o bezpečnostních zárukách, které bylo podepsáno poté, co se Ukrajina vzdala jaderných zbraní a přistoupila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní; připomíná Ruské federaci, že se stejně jako druhé dvě výše zmíněné země i ona v rámci téhož aktu zavázala, že nebude na Ukrajinu vyvíjet ekonomický tlak s cílem podrobit vlastním zájmům výkon práv neoddělitelně spjatých s její svébytností, a získat tak výhody jakéhokoli druhu;

9.  zdůrazňuje, že je důležité nepolevit ve snaze vyřešit základní příčiny krize a vybudovat důvěru občanů v politiku a instituce; je dále přesvědčen, že k tomu bude nutné provést ústavní a strukturální reformy, aby vznikl systém dělby moci a jejích mechanismů, úzká vazba mezi politikou a společností, právní stát, demokratická odpovědnost a skutečně nezávislý a nestranný soudní systém a věrohodné volby;

10.  vítá závěry přijaté na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. února 2014, a zejména rozhodnutí zavést cílené sankce, včetně zmrazení majetku a zákazu udělování víz, namířené vůči osobám odpovědným za porušování lidských práv, násilí a používání nepřiměřené síly, a pozastavit platnost vývozních licencí na vybavení, které může být použito k vnitřním represím; konstatuje, že tyto sankce měly mimořádný dopad na veřejné mínění Ukrajinců, a zastává názor, že tato opatření mohla být přijata dříve; zastává nicméně názor, že tyto sankce by měly být zachovány jako součást politiky EU vůči Ukrajiny v tomto přechodném období;

11.  vítá, že byla z vězení propuštěna bývalá předsedkyně vlády Julija Tymošenková, a věří, že její propuštění je symbolem toho, že na Ukrajině bylo ukončeno selektivní a politicky motivované uplatňování spravedlnosti; žádá o okamžité a bezpodmínečné propuštění všech demonstrantů a nezákonně zadržovaných politických vězňů, o stažení všech obvinění proti nim a o jejich politickou rehabilitaci;

12.  naléhavě vyzývá veškeré politické síly, aby v této pro Ukrajinu rozhodující chvíli spolupracovaly na pokojném předání politické moci, na ambiciózním a širokém programu reforem a na vedení státu orientovaném na evropské standardy, aby zachovaly jednotu a územní celistvost země a usnadnily dosažení kompromisních řešení v zájmu budoucnosti Ukrajiny; vyzývá prozatímní orgány, aby zaručily demokratická práva a svobody všem demokratickým politickým silám a aby zabránily jakýmkoli útokům na ně;

13.  připomíná, že dohoda o přidružení / dohoda o vytvoření rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) je připravena k podpisu a nová vláda ji bude moci podepsat, jakmile to bude možné a tato vláda bude připravena tak učinit;

14.  vítá skutečnost, že ze tří kritérií stanovených Radou pro zahraniční věci v roce 2012 bylo splněno kritérium týkající se uplatňování selektivní spravedlnosti (uvěznění Julije Tymošenkové), přičemž dvě zbývající oblasti týkající se soudnictví a volebního systému nyní procházejí hlubokými změnami a reformami, které snad nová koaliční vláda brzy dokončí a nová parlamentní většina podpoří, čímž dojde i ke splnění požadavků protestního hnutí;

15.  žádá Komisi, aby spolupracovala s ukrajinskými orgány ve snaze nalézt způsoby, jak vyvážit důsledky odvetných opatření, která přijalo Rusko s cílem zabránit podpisu dohody o přidružení a přijetí případných nových opatření; vítá prohlášení komisaře EU pro hospodářské a měnové záležitosti a euro Olliho Rehna, že EU je připravena poskytnout značnou a ambiciózní (jak krátkodobou, tak dlouhodobou) finanční pomoc, jakmile bude nalezeno politické řešení založené na demokratických principech, na odhodlání provádět reformy a na jmenování legitimní vlády; vyzývá Rusko, aby zaujalo konstruktivní postoj a vytvořilo takové podmínky, na jejichž základě by Ukrajina mohla čerpat výhody z dvoustranných vztahů jak s EU, tak s Ruskem; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby se vyjadřovaly vůči Rusku jedním hlasem a podporovaly evropské aspirace Ukrajiny a dalších zemí Východního partnerství, které si svobodně zvolí cestu prohlubování svých vztahů s EU;

16.  očekává, že Rada a Komise společně s MMF a Světovou bankou co nejdříve poskytnou krátkodobou finanční pomoc a nástroj pro oblast platební bilance a společně s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou připraví dlouhodobý balíček konkrétních finančních podpůrných opatření, která by Ukrajině pomohla vyřešit její zhoršující se hospodářskou a sociální situaci a poskytla by jí ekonomickou podporu k zahájení nezbytných důkladných a komplexních reforem ukrajinského hospodářství; žádá proto, aby byla bezodkladně zorganizována konference mezinárodních dárců; vyzývá Komisi a ESVČ, aby finanční prostředky uvolněné pro Ukrajinu na základě stávajících finančních nástrojů použily co nejefektivněji a aby zvážily, zda by nebylo vhodné uvolnit pro Ukrajinu v co nejbližší době další zdroje;

17.  konstatuje, že široce rozšířená korupce na všech úrovních státní správy nadále znemožňuje rozvíjet potenciál, který Ukrajina má, a podrývá důvěru občanů v jejich vlastní instituce; naléhavě proto žádá novou vládu, aby boj proti korupci zařadila mezi hlavní priority svého programu, a vyzývá EU, aby jí v tomto úsilí napomáhala;

18.  zdůrazňuje, že je naléhavě třeba zajistit skutečnou nezávislost a nestrannost soudnictví;

19.  vyzývá Radu, aby zmocnila Komisi k urychlení dialogu o vízovém režimu s Ukrajinou; zdůrazňuje, že urychlené dokončení dohody o uvolnění vízového režimu – po příkladu Moldavska – mezi EU a Ukrajinou je nejlepší odpovědí na očekávání ukrajinské občanské společnosti a tamních mladých lidí; požaduje, aby byly na úrovni EU a členských států neprodleně zavedeny dočasné postupy udělování víz, které budou jednoduché a nenákladné, a současně byla prohloubena spolupráce v oblasti výzkumu, rozšířeny výměny mládeže a zvýšena dostupnost stipendií;

20.  je toho názoru, že ustanovení prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu nepředstavují pro Ruskou federaci z obchodního hlediska žádné nebezpečí a že dohoda o přidružení není na překážku dobrým vztahům Ukrajiny s jejím východním sousedem; zdůrazňuje, že nestabilita ve společném sousedství není v zájmu EU ani Ruska; zdůrazňuje, že používání politického, ekonomického nebo jiného nátlaku je v rozporu se Závěrečným helsinským aktem;

21.  bere na vědomí rozhodnutí o uspořádání prezidentských voleb dne 25. května 2014; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby tyto volby byly svobodné a spravedlivé; důrazně vybízí ukrajinský parlament, aby přijal nezbytné volební zákony v souladu s doporučeními Benátské komise, včetně obnovení zákona o financování politických stran, který řeší problémy zjištěné skupinou GRECO a  OBSE/ODIHR; podporuje mezinárodní pozorování nadcházejících voleb a prohlašuje, že je připraven vyslat vlastní rozsáhlé volební pozorovatelskou misi; domnívá se, že volby do zákonodárných orgánů by měly být uspořádány brzy po prezidentských volbách, a to ještě před koncem tohoto roku; vyzývá Komisi, Radu Evropy a OBSE/ODIHR, aby v období před volbami poskytovaly více pomoci a vyslaly řádně zajištěnou dlouhodobou misi pro sledování voleb, aby prezidentské volby naplánované na 25. května 2014 mohly proběhnout v souladu s nejvyššími standardy a přinesly výsledky, které budou moci akceptovat všichni kandidáti; požaduje, aby byli na přechodné období do voleb vysláni do Kyjeva pracovníci Evropského parlamentu;

22.  vítá skutečnost, že Rada nedávno uznala, že dohoda o přidružení, včetně prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, nepředstavuje konečný cíl spolupráce mezi EU a Ukrajinou; poukazuje na to, že EU je ochotna podepsat dohodu o přidružení a o rozsáhlé a komplexní zóně volného obchodu, jakmile bude vyřešena současná politická krize a nové ukrajinské orgány budou připraveny na vážně míněnou evropskou perspektivu; vítá dále, že článek 49 Smlouvy o EU platí pro Ukrajinu stejně jako pro kterýkoli jiný evropský stát, pokud se řídí zásadami demokracie, dodržuje základní svobody a liská práva a práva menšin a zajišťuje právní stát;

23.  podporuje iniciativu občanské společnosti a nezávislých organizací spočívající ve vytvoření „majdanské platformy“, jejíž cílem je přijmout strategii pro odstranění zakořeněné korupce na Ukrajině;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, úřadujícímu prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.