Διαδικασία : 2014/2595(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0219/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0219/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0170

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 167kWORD 104k
26.2.2014
PE529.578v01-00}
PE529.579v01-00}
PE529.581v01-00}
PE529.582v01-00}
PE529.583v01-00} RC1
 
B7-0219/2014}
B7-0220/2014}
B7-0222/2014}
B7-0223/2014}
B7-0224/2014} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B7‑0219/2014)

PPE (B7‑0220/2014)

ALDE (B7‑0222/2014)

S&D (B7‑0223/2014)

Verts/ALE (B7‑0224/2014)


σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2595(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Μαρία Ελένη Κοππά, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfle εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Adrian Severin
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία (2014/2595(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Ουκρανία και ειδικότερα το ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, της 6ης Φεβρουαρίου 2014(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την έκβαση της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους και το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ουκρανία(2),

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19-20 Δεκεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ουκρανία, της 20ής Φεβρουαρίου 2014,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Προέδρου και της κυβέρνησης της Ουκρανίας για αναστολή της υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν αυθόρμητα στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα για να διαδηλώσουν υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Κίεβο οι διαδηλωτές έχουν καταλάβει ειρηνικά την Πλατεία Ανεξαρτησίας και ζητούν ριζική αλλαγή πολιτικής προκειμένου να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές, υπό τον Προέδρο Γιανούκοβιτς, ενήργησαν προδήλως παράνομα, δίνοντας εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση πραγματικών πυρών κατά των διαδηλωτών και τοποθετώντας ελεύθερους σκοπευτές σε στέγες κτιρίων επί της πλατείας Maydan και γύρω από αυτήν, στον χώρο που έχει αποτελέσει από τα τέλη Νοεμβρίου το επίκεντρο των αντικυβερνητικών και φιλοευρωπαϊκών διαμαρτυριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδηλωτές και παρευρισκόμενοι εκτελέστηκαν στους δρόμους του Κιέβου, γεγονός που επέσυρε την κατακραυγή και καταδίκη της διεθνούς κοινότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια στιγμή, τρεις υπουργοί εξωτερικών κρατών μελών της ΕΕ ταξίδευαν στο Κίεβο σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης, προκειμένου να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση μεταξύ του Προέδρου Γιανούκοβιτς και της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω υπουργοί εξωτερικών κατόρθωσαν να επιτευχθεί συμφωνία επί ενός οδικού χάρτη για μια ειρηνική και δημοκρατική έξοδο από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας διευκόλυνε επίσης τη συμφωνία, χωρίς ωστόσο να την συνυπογράψει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεπεία των εξελίξεων αυτών, η ΕΕ αποφάσισε να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις, όπως πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση θεωρήσεων εις βάρος των υπευθύνων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιαιοπραγίες και χρήση υπέρμετρης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν επιπλέον να αναστείλουν τις άδειες εξαγωγής εξοπλισμού που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για μέτρα καταστολής στο εσωτερικό της χώρας και να επαναξιολογήσουν άδειες εξαγωγής για εξοπλισμό που καλύπτεται από την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες του Lviv και του Donetsk πήραν την πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσουν τη ρωσική και την ουκρανική γλώσσα, αντίστοιχα, στις καθημερινές συναλλαγές τους στις 26ης Φεβρουαρίου 2014 ως ένδειξη αλληλεγγύης και ενότητας ολόκληρης της χώρας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο της Ουκρανίας (Verkhovna Rada) ενέκρινε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 ψήφισμα το οποίο καταδίκαζε τις επιχειρήσεις «κατά των τρομοκρατών» και καλούσε τις δυνάμεις ασφαλείας να αποσυρθούν από το κέντρο του Κιέβου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ενέργειά του αυτή, το κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι είναι αποφασισμένο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και να θέσει υπό τον έλεγχό του την κατάσταση στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι την επόμενη ημέρα ψήφισε την απομάκρυνση του προέδρου Γιανούκοβιτς, την επαναφορά του συντάγματος του 2004, τη διενέργεια πρόωρων εκλογών στις 25 Μαΐου 2014 και την ελευθέρωση της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσένκο·

1.  τιμά όσους αγωνίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τις ευρωπαϊκές αξίες και εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων· καταδικάζει έντονα κάθε πράξη βίας και καλεί όλους τους Ουκρανούς πολίτες, από κοινού με την πολιτική ηγεσία και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, να ενεργήσουν με ύψιστο πνεύμα ευθύνης σε τούτες τις ιστορικές για την Ουκρανία στιγμές·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τον βάναυσο και δυσανάλογο τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι δυνάμεις καταστολής όπως Berkut, ελεύθεροι σκοπευτές και άλλοι, δράση που οδήγησε στην δραματική κλιμάκωση της βίας· εκφράζει τη λύπη του για τους θανάτους και τους τραυματισμούς που σημειώθηκαν από όλες τις πλευρές και εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων· προειδοποιεί ότι κάθε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας θα είχε καταστροφικές συνέπειες για το ουκρανικό έθνος και θα υπονόμευε την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας· επισημαίνει ότι είναι τώρα είναι ύψιστης σημασίας να επιδείξουν όλα τα μέρη αίσθημα ευθύνης, αυτοσυγκράτηση και προσήλωση σε ουσιαστικό διάλογο καθώς και αποφυγή παράνομων αντιποίνων· καλεί μετ' επιτάσεως όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστούν στην κρίσιμη αυτή για την Ουκρανία καμπή και να συμβάλλουν στην επίτευξη συμβιβαστικών λύσεων, τηρώντας σαφείς αποστάσεις από τα ακραία στοιχεία και αποφεύγοντας τις προκλήσεις και τις βιαιοπραγίες που ενδέχεται να πυροδοτήσουν αποσχιστικές τάσεις·

3.  επιδοκιμάζει τον υπεύθυνο ρόλο που διαδραμάτισε η Verkhovna Rada επιτελώντας στο ακέραιο τα συνταγματικά της καθήκοντα και καλύπτοντας το πολιτικό και θεσμικό κενό που δημιούργησε η παραίτηση της κυβέρνησης και η απαλλαγή του Προέδρου από τα καθήκοντά του, τον οποίο στη συνέχεια εκδίωξε το Κοινοβούλιο· λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που ενέκρινε μέχρι στιγμής το Κοινοβούλιο όσον αφορά, συγκεκριμένα, την επαναφορά του Συντάγματος του 2004, την απόφαση περί διεξαγωγής προεδρικών εκλογών στις 25 Μαΐου 2014, την απόφαση να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας και την αποφυλάκιση της Γιούλια Τιμοσένκο· τονίζει ότι είναι σημαντικό το κοινοβούλιο και τα μέλη του να συνεχίσουν να παραμένουν προσηλωμένοι στην αρχή του κράτους δικαίου·

4.  συγχαίρει τον λαό της Ουκρανίας για την ταχύτατη πολιτική μεταβολή και για την αταλάντευτη στάση που τήρησαν ως πολίτες τους τελευταίους μήνες και επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι αυτή η διαμαρτυρία λαού και πολιτών αποτελεί ένα παράδειγμα για όλους το οποίο σηματοδοτεί καμπή στην ιστορία της Ουκρανίας· επισημαίνει ότι τούτη η νίκη των πολιτών στο όνομα της δημοκρατίας, δεν πρέπει να σπιλωθεί ούτε από πνεύμα αντεκδίκησης και αντίποινα εναντίον αντιπάλων, ούτε από εσωτερικές πολιτικές έριδες· εκτιμά ότι εκείνοι που διέπραξαν εγκλήματα εναντίον των πολιτών της Ουκρανίας και καταχράστηκαν την κρατική εξουσία πρέπει να προσαχθούν ενώπιον ανεξάρτητων δικαστηρίων· ζητεί να συσταθεί σε στενή συνεργασία με τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν χώρα από την έναρξη των διαδηλώσεων·

5.  στηρίζει τη διττή προσέγγιση της ΕΕ, η οποία συνδυάζει τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες με στοχευμένες κυρώσεις εις βάρος των υπευθύνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνάρτηση με πολιτική καταπίεση· ζητεί να επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις με βάση τα συμφωνηθέντα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να σταματήσει η ροή υπεξαιρεθέντων χρηματικών ποσών από την Ουκρανία καθώς και να μεριμνήσουν για την επιστροφή των προϊόντων κλοπής που βρίσκονται στην ΕΕ· πιστεύει ότι μια πραγματικά ανεξάρτητη διερεύνηση των διαπραχθέντων εγκλημάτων πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και ότι οι στοχευμένες κυρώσεις θα πρέπει να αρθούν μόλις βελτιωθεί η κατάσταση στην Ουκρανία και η εν λόγω διερεύνηση των διαπραχθέντων εγκλημάτων αρχίσει να αποδίδει καρπούς· ζητεί να διερευνηθούν οι μαζικές καταχρήσεις δημοσίων κονδυλίων και περιουσιακών στοιχείων από τους υποστηρικτές και την «οικογένεια» του εκδιωχθέντος προέδρου Γιανούκοβιτς, να παγώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία έως ότου καταστεί σαφής ο τρόπος με τον οποίο αυτά αποκτήθηκαν και, εφόσον αποδειχθεί ότι αποτελούν αντικείμενο κλοπής, να επιστραφούν από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να παράσχουν ταχεία, γενναία και άμεση ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια σε όλα τα θύματα·

7.  καλεί όλες τις πλευρές και τις τρίτες χώρες να σεβαστούν και να στηρίξουν την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας· ζητεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις εντός της Ουκρανίας και όλους τους διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται στην υπόθεση να δεσμευτούν ότι θα εργασθούν για την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα την Ουκρανίας, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική και γλωσσική σύνθεση της χώρας και της ιστορία της· καλεί τη βουλή και την επερχόμενη κυβέρνηση της Ουκρανίας να σεβαστούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη χώρα καθώς και τη χρήση της ρωσικής και των υπολοίπων μειονοτικών γλωσσών· ζητεί να θεσπιστούν νέες νομοθετικές διατάξεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Ουκρανία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες·

8.  υπενθυμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ρωσική Ομοσπονδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εγγυήθηκαν, στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης για τις Εγγυήσεις Ασφάλειας, τα σημερινά σύνορα της Ουκρανίας, όταν η χώρα αυτή εγκατέλειψε τα πυρηνικά όπλα και προσχώρησε στη συμφωνία περί μη διασποράς των πυρηνικών όπλων (NPT)· υπενθυμίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία μαζί με τις δύο προαναφερθείσες χώρες ανέλαβε με την ίδια πράξη τη δέσμευση να απέχει από την άσκηση οικονομικής πίεσης προκειμένου να αξιοποιήσει προς το συμφέρον της την εκ μέρους της Ουκρανίας άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο ποικίλα πλεονεκτήματα·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική που συνίσταται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της κρίσης, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και τους θεσμούς· φρονεί εξάλλου ότι αυτό προϋποθέσει συνταγματικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων, μια στενή σχέση μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας, κράτος δικαίου, λογοδοσία και ένα πραγματικά ανεξάρτητο και αμερόληπτο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης καθώς και έντιμες εκλογές·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Φεβρουαρίου 2014 και, ειδικότερα, για την απόφαση επιβολής στοχευμένων κυρώσεων, όπως η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων εναντίον όσων ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιαιοπραγίες και χρήση υπέρμετρης βίας καθώς και η αναστολή των αδειών εξαγωγών για εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή· επισημαίνει τον τεράστιο αντίκτυπο που οι εν λόγω κυρώσεις είχαν στην ουκρανική κοινή γνώμη και εκτιμά ότι θα έπρεπε τα μέτρα αυτά να έχουν εγκριθεί νωρίτερα· υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι κυρώσεις αυτές πρέπει να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας·

11. επικροτεί την αποφυλάκιση της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσένκο και ευελπιστεί ότι η απελευθέρωσή της θα σηματοδοτήσει το τέλος της απονομής της δικαιοσύνης στην Ουκρανία κατά τρόπο επιλεκτικό και με πολιτικά κίνητρα· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των παρανόμως συλληφθέντων διαδηλωτών και των πολιτικών κρατουμένων, την απόσυρση όλων των εις βάρος τους κατηγοριών και την πολιτική τους αποκατάσταση·

12. παροτρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστούν, σε αυτό το κρίσιμο σημείο για την Ουκρανία, με στόχο μια ειρηνική πολιτική μεταβολή, ένα φιλόδοξο και εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και μια κυβέρνηση προσανατολισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας, και να διευκολυνθεί η εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων για το μέλλον της Ουκρανίας· καλεί τις προσωρινές αρχές να εγγυηθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων και να εμποδίσουν τις εις βάρος τους επιθέσεις·

13. επαναλαμβάνει ότι η Συμφωνία Σύνδεσης / Ευρεία και Ολοκληρωμένη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA) είναι έτοιμη προς υπογραφή με τη νέα κυβέρνηση το ταχύτερο δυνατόν και μόλις η νέα κυβέρνηση είναι έτοιμη να το πράξει·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, από τα τρία κριτήρια που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων το 2012, πληρούται πλέον εκείνο που αφορά στον τερματισμό της επιλεκτικής απονομής δικαιοσύνης (φυλάκιση της Γιούλια Τιμοσένκο), ενώ τα άλλα δύο, σχετικά με το σύστημα δικαιοσύνης και το εκλογικό σύστημα, τα οποία αποτελούν και τα βασικά αιτήματα του κινήματος διαμαρτυρίας, τελούν ήδη υπό καθεστώς εκ βάθρων αλλαγής και μεταρρύθμισης που ελπίζεται να ολοκληρωθεί σύντομα από τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού και να λάβει τη στήριξη της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας·

15. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις ουκρανικές αρχές για να βρει τρόπους αντιστάθμισης των επιπτώσεων από τα αντίποινα που εφαρμόζει η Ρωσία προκειμένου να αποτρέψει την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης, καθώς και από ενδεχόμενα νέα μέτρα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, αρμόδιου για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ, Όλι Ρεν, σχετικά με την ετοιμότητα της ΕΕ για παροχή ουσιαστικού και φιλόδοξου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, πακέτου οικονομικής βοήθειας, μόλις βρεθεί πολιτική λύση βάσει των αρχών της δημοκρατίας, της προσήλωσης στις μεταρρυθμίσεις και του διορισμού νόμιμης κυβέρνησης· καλεί τη Ρωσία να τηρήσει μια εποικοδομητική στάση προκειμένου να δημιουργηθούν για την Ουκρανία οι προϋποθέσεις για να επωφεληθεί από τις διμερείς σχέσεις τόσο με την ΕΕ όσο και με τη Ρωσία· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν ενιαία στάση απέναντι στη Ρωσία και να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές προσδοκίες της Ουκρανίας και των υπολοίπων χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που επιλέγουν ελεύθερα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την ΕΕ·

16. προσδοκά ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή, από κοινού με το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την ΕΤΑΑ και την ΕΤΕ, θα κινητοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό και θα παράσχουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη και διευκόλυνση στο ισοζύγιο πληρωμών καθώς και μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική στήριξης προκειμένου να ενισχυθεί η Ουκρανία στη προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη οικονομική και κοινωνική της κατάσταση και προκειμένου να της παρασχεθεί εκείνη η οικονομική βοήθεια που θα καταστήσει δυνατές τις αναγκαίες, βαθιές και εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις της ουκρανικής οικονομίας· ζητεί ως εκ τούτου να διοργανωθεί χωρίς χρονοτριβή διεθνής διάσκεψη δωρητών· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα για την Ουκρανία κονδύλια στο πλαίσιο των υφισταμένων χρηματοδοτικών μέσων και να εξετάσουν τη χορήγηση πρόσθετων πόρων στην Ουκρανία το ταχύτερο δυνατόν·

17. αντιλαμβάνεται ότι η διάχυτη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης εξακολουθεί να υπονομεύει τις δυνατότητες ανάπτυξης της Ουκρανίας και να υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ίδιους τους θεσμούς τους· παροτρύνει ως εκ τούτου τη νέα κυβέρνηση να καταστήσει την πάταξη της διαφθοράς κορυφαία προτεραιότητα του προγράμματός της και καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές·

18. υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται επειγόντως να συσταθεί ένα πραγματικά ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα·

19. ζητεί από το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία διαλόγου για τις θεωρήσεις με την Ουκρανία· υπογραμμίζει ότι η ταχεία ολοκλήρωση της συμφωνίας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων - ακολουθώντας το παράδειγμα της Μολδαβίας - μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, είναι ο καλύτερος τρόπος ανταπόκρισης στις προσδοκίες της ουκρανικής κοινωνίας των πολιτών και της νεολαίας· ζητεί να εισαχθούν άμεσα στο μεσοδιάστημα προσωρινές, απλές και χαμηλού κόστους διαδικασίες θεώρησης σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, καθώς και στενή συνεργασία στον τομέα της έρευνας, ευρείες ανταλλαγές νέων και αυξημένη χορήγηση υποτροφιών·

20. υποστηρίζει ότι οι πρόνοιες της DCFTA δεν συνιστούν απειλή εμπορικού χαρακτήρα για τη Ρωσική Ομοσπονδία και ότι η Συμφωνία Σύνδεσης δεν εμποδίζει την Ουκρανία να αναπτύξει καλές σχέσεις με τους ανατολικούς γείτονές της· υπογραμμίζει ότι η αστάθεια στην κοινή γειτονία δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της ΕΕ ούτε της Ρωσίας· υπογραμμίζει ότι η άσκηση πολιτικής οικονομικής ή άλλης μορφής πίεσης αποτελεί παραβίαση της τελικής Πράξης του Ελσίνκι·

21. λαμβάνει υπόψη την απόφαση για διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις 25 Μαΐου 2014· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι εκλογές αυτές θα είναι ελεύθερες και έντιμες· καλεί μετ' επιτάσεως τη Verkhovna Rada να θεσπίσει την απαραίτητη εκλογική νομοθεσία σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Γενεύης καθώς και ένα νέο νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, ο οποίος θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που εντόπισε η Ομάδα Κρατών Κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) και το Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΑΣΕ (OSCE/ODIHR)· ζητεί την αποστολή διεθνών παρατηρητών στις επικείμενες εκλογές και δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να συγκροτήσει για το σκοπό αυτό τη δική του αποστολή παρατηρητών μέσω μιας ευρείας αποστολής παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εκλογές· πιστεύει ότι οι βουλευτικές εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν άμεσα μετά τις προεδρικές εκλογές και πριν από τη λήξη του έτους· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE/ODIHR) να παράσχουν ενισχυμένη υποστήριξη προ των εκλογών και να αποστείλουν μια ενισχυμένη και μακράς πνοής αποστολή παρατήρησης των εκλογών προκειμένου να διεξαχθούν οι προγραμματισμένες για τις 25 Μαΐου 2014 προεδρικές εκλογές σύμφωνα με τα αυστηρότερα δυνατά πρότυπα ώστε να είναι το αποτέλεσμά τους απολύτως αποδεκτό από όλους τους υποψηφίους· ζητεί για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι τις εκλογές την απόσπαση προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο·

22. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο αναγνώρισε πρόσφατα ότι η Συμφωνία Σύνδεσης και η DCFTA δεν αποτελούν τον τελικό στόχο της συνεργασίας ΕΕ - Ουκρανίας· τονίζει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υπογράψει την ΣΣ/DCFTA αμέσως μόλις διευθετηθεί η τρέχουσα πολιτική κρίση και οι νέες ουκρανικές αρχές είναι έτοιμες για μια σοβαρή ευρωπαϊκή προοπτική· υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι το άρθρο 49 ΣΛΕΕ ισχύει για την Ουκρανία όπως και για κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, υπό τον όρο ότι τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και εγγυάται το κράτος δικαίου·

23. εκφράζει την υποστήριξή του για την πρωτοβουλία υπερκομματικού χαρακτήρα των φορέων της κοινωνίας των πολιτών περί ίδρυσης μιας «πλατφόρμας Μεϊντάν» προκειμένου να διαμορφωθεί μια στρατηγική για την αντιμετώπιση της διαφθοράς που ενδημεί στην Ουκρανία·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον ασκούντα καθήκοντα Προέδρου, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0098.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0098.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου