Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0219/2014Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0219/2014

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Olukord Ukrainas

26.2.2014 - (2014/2595(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7‑0219/2014)
PPE (B7‑0220/2014)
ALDE (B7‑0222/2014)
S&D (B7‑0223/2014)
Verts/ALE (B7‑0224/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković fraktsiooni PPE nimel
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler fraktsiooni S&D nimel
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel
Adrian Severin


Menetlus : 2014/2595(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0219/2014
Esitatud tekstid :
RC-B7-0219/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Ukrainas

(2014/2595(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Euroopa naabruspoliitika, idapartnerluse ja Ukraina kohta ning eelkõige oma 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Ukrainas[1],

–   võttes arvesse oma 12. detsembri 2013. aasta resolutsiooni Vilniuse tippkohtumise tulemuste ja idapartnerluse tuleviku kohta, eelkõige seoses Ukrainaga[2],

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 19. ja 20. detsembri 2013. aasta järeldusi,

–   võttes arvesse 20. veebruaril 2014. aastal toimunud välisasjade nõukogu erakorralise kohtumise järeldusi Ukraina kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et alates Ukraina presidendi ja valitsuse otsusest peatada assotsieerimislepingu allkirjastamine, on sajad tuhanded inimesed läinud kogu riigis spontaanselt tänavatele, et avaldada meelt Euroopa integratsiooni toetuseks; arvestades, et Kiievis on rahumeelsed meeleavaldajad hõivanud Iseseisvuse väljaku (Maidan Nezalezhnosti), nõudes jõulisi poliitilisi reforme, et sundida valitsust oma otsust muutma;

B.  arvestades, et president Janukovõtšile alluvad ametivõimud rikkusid selgelt seadust, andes julgeolekujõududele loa kasutada meeleavaldajate vastu lahinglaskemoona ning paigutades snaiprid 2013. aasta novembri lõpust valitsusvastase ja euroopameelsete meeleavalduse keskmes oleval Maidani väljakul ja selle ümbruses asuvate majade katustele; arvestades, et Kiievi tänavatel hukati meeleavaldajaid ja kõrvalseisjaid, mis kutsus esile rahvusvahelise pahameele ja hukkamõistu;

C. arvestades, et samal ajal sõitsid Kiievisse kolm ELi riikide välisministrit, et püüda vahendada kompromisslahenduse leidmist president Janukovõtši ja opositsiooni vahel; arvestades, et neil õnnestus saavutada kokkulepe kriisi rahumeelse ja demokraatliku lõpetamise tegevuskava kohta; arvestades, et Venemaa erisaadik aitas kokkuleppe saavutamisele samuti kaasa, kuid ei kaasallkirjastanud seda;

D. arvestades, et seetõttu otsustas EL kehtestada sihipärased sanktsioonid (muu hulgas varade külmutamine ja viisakeeld) nende isikute suhtes, kes vastutavad inimõiguste rikkumise, vägivalla ja ülemäärase jõu kasutamise eest; arvestades, et liikmesriigid leppisid lisaks kokku, et siserepressioonideks kasutada võidavate seadmete ekspordilitsentsid peatatakse ning ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP hõlmatud seadmete ekspordilitsentsid vaadatakse läbi;

E.  arvestades, et Lvivi ja Donetski kodanikud käivitasid 26. veebruaril 2014. aastal algatuse kasutada oma igapäevategemistes vastavalt kas vene või ukraina keelt, et näidata välja solidaarsust ja kogu riigi ühtsust;

F.  arvestades, et Ukraina parlament (Ülemraada) võttis 21. veebruaril 2014 vastu resolutsiooni, milles mõistetakse hukka „terrorismivastased” operatsioonid ning nõutakse julgeolekujõudude taandumist Kiievi kesklinnast; arvestades, et sellega näitas parlament üles tahet etendada keskset rolli ning võtta olukord riigis kontrolli alla; arvestades, et järgmisel päeval hääletas parlament president Janukovõtši ametist tagandamise, 2004. aasta põhiseaduse juurde tagasipöördumise, 25. mail 2014 toimuvate ennetähtaegsete valimiste ning endise peaministri Julia Tõmošenko vabastamise üle;

1.  avaldab austust Euroopa väärtuste eest võitlejatele ja isikutele, kes on nende väärtuste eest surnud, ning avaldab sügavat kaastunnet ohvrite peredele; mõistab teravalt hukka kõik vägivallateod ning kutsub kõiki Ukraina kodanikke, aga ka poliitilisi ja kodanikuühiskonna liidreid üles tegutsema sel Ukraina jaoks ajaloolisel hetkel äärmise vastutustundega;

2.  mõistab teravalt hukka meeleavaldajate vastu kasutatavate jõudude, näiteks Berkuti, snaiprite jms julmad ja ebaproportsionaalsed meetmed, mis põhjustasid vägivalla äärmusliku eskaleerumise; peab kahetsusväärseks, et mõlemal poolel on hukkunuid ja vigastatuid, ning avaldab siirast kaastunnet ohvrite perekondadele; hoiatab, et vägivalla edasine eskaleerumine oleks Ukraina rahva jaoks katastroofiliste tagajärgedega ning võib seada ohtu riigi ühtsuse ja territoriaalse terviklikkuse; rõhutab, kui oluline on praegu see, et kõik osapooled näitaksid üles vastutustunnet, vaoshoitust ja kaasava poliitilise dialoogi pidamise tahet ning välistaksid kohtuvälised kättemaksumeetmed; nõuab, et kõik poliitilised jõud teeksid sel Ukraina jaoks väga tähtsal hetkel koostööd ning hõlbustaksid kompromisside leidmist, distantseeruksid selgelt äärmuslastest ning väldiksid provokatsioone ja vägivaldseid meetmeid, mis võivad ässitada separatistlikke jõude;

3.  peab kiiduväärseks Ukraina parlamendi vastutustundlikku käitumist – ülemraada kandis täielikult välja omale põhiseadusega ette nähtud rolli ning täitis poliitilise ja institutsioonilise vaakumi, mille põhjustas valitsuse tagasiastumine ning presidendi taandumine, kelle parlament seejärel ka ametist tagandas; võtab teadmiseks parlamendi seni võetud meetmed, eriti 2004. aasta põhiseaduse juurde tagasipöördumise, otsuse korraldada 25. mail 2014. aastal presidendivalimised, otsuse kutsuda tagasi politsei- ja julgeolekujõud ning otsuse vabastada vanglast Julia Tõmošenko; rõhutab, kui tähtis on, et Ukraina parlament ja selle liikmed järgiksid jätkuvalt õigusriigi põhimõtteid;

4.  tunnustab Ukraina rahvast distsiplineeritud võimuvahetuse ning viimastel kuudel välja näidatud kodanikujulguse eest ning rõhutab asjaolu, et sellised kodanikuühiskonna ja massimeeleavaldused näitavad eeskuju ning märgivad pöördepunkti Ukraina ajaloos; rõhutab, et kõnealust demokraatlikku kodanikuühiskonna võitu ei tohiks rikkuda vastaste karistamise iha ega kättemaksuaktidega või sisemiste poliitiliste vastuoludega; rõhutab, et need, kes panid Ukraina kodanike vastu toime kuritegusid ning kuritarvitasid riigivõimu, peaksid sõltumatult kohtu ees vastust andma; nõuab sõltumatu komisjoni asutamist, et uurida tihedas koostöös Euroopa Nõukogu rahvusvahelise nõuandekomisjoni ja OSCEga meeleavalduste algusest saadik toime pandud inimõiguste rikkumisi;

5.  toetab ELi kaheosalist lähenemisviisi, milles tõhustatud diplomaatilised jõupingutused on ühendatud sihipäraste sanktsioonidega nende isikute vastu, kes on tellinud poliitilise surveavaldamisega seotud inimõiguste rikkumisi; nõuab sihipäraste sanktsioonide jõustamist, nagu välisasjade nõukogus kokku lepiti, ning nõuab, et liikmesriigid rakendaksid oma rahapesuvastaseid õigusakte, et peatada varastatud raha sissevool Ukrainast ning tagada ELis hoitava varastatud vara tagastamine; on seisukohal, et viivitamatult tuleks alustada toime pandud kuritegude tõeliselt sõltumatut uurimist ning et sihipärased sanktsioonid tuleks lõpetada niipea, kui olukord Ukrainas paraneb ning kuritegude uurimine hakkab tulemusi andma; nõuab uurimise korraldamist seoses avaliku sektori vahendite ja vara suuremahulise omastamisega tagandatud president Janukovõtši semude ja „pere” poolt, samuti kogu nende vara külmutamist kuni selle päritolu kindlakstegemiseni ja vara tagastamist ELi liikmesriikide valitsuste poolt, kui selgub, et see on varastatud;

6.  nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid ja rahvusvahelised humanitaarabiorganisatsioonid annaksid kõikidele ohvritele kiiret, kindlat ja otsest meditsiini- ja humanitaarabi;

7.  kutsub kõiki osalisi ja kolmandaid riike üles austama ja toetama Ukraina ühtsust ja territoriaalset terviklikkust; kutsub kõiki Ukrainas tegutsevaid poliitilisi jõude ja rahvusvahelisi asjaosalisi üles pühenduma Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja rahvusliku ühtsuse saavutamise alastele jõupingutustele, võttes arvesse riigi kultuurilist ja keelelist koosseisu ning Ukraina ajalugu; kutsub Ukraina parlamenti ja järgmist valitsust üles austama riigis elavate vähemuste õigusi ning vene keele ja muude vähemuskeelte kasutamist; nõuab uute õigusaktide vastuvõtmist kooskõlas Ukraina poolt Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta raames võetud kohustustega;

8.  tuletab meelde, et Ameerika Ühendriigid, Vene Föderatsioon ja Ühendkuningriik tagasid Ukraina praeguse piiri Budapesti memorandumiga (julgeolekutagatiste kohta), kui Ukraina loobus tuumarelvadest ja ühines tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga; tuletab Vene Föderatsioonile meelde, et samas aktis kohustus ta koos kahe eelnimetatud riigiga hoiduma majanduslikest sunnivahenditest, mille eesmärk on allutada Ukraina suveräänsusele omaste õiguste kasutamine oma huvidele, et kindlustada endale seeläbi mis tahes eelised;

9.  rõhutab, kui oluline on mitte kaotada kriisi algpõhjuste käsitlemisel hoogu ning kui tähtis on taastada rahva usaldus poliitika ja institutsioonide vastu; on samuti veendunud, et selleks on vaja põhiseaduslikke ja struktuurireforme, mille eesmärk on luua tõhus võimude lahususe ja tasakaalustatuse süsteem, saavutada tihedam side poliitika ja ühiskonna vahel, kehtestada õigusriigi põhimõtted ja vastutus ning seada sisse tõeliselt sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteem ja usaldusväärsed valimised;

10. tunneb heameelt välisasjade nõukogu 20. veebruari 2014. aasta erakorralise kohtumise järelduste üle, eriti otsuse üle kehtestada sihipärased sanktsioonid, mis hõlmavad varade külmutamise ja viisakeelu kohaldamist inimõiguste rikkumiste, vägivalla ja ülemäärase jõu kasutamise eest vastutavate isikute suhtes, ning peab kiiduväärseks otsust peatada kõigi siserepressioonideks kasutada võidavate seadmete ekspordilitsentsid; võtab teadmiseks nende sanktsioonide äärmiselt suure mõju Ukraina avalikkuse arvamusele ning on seisukohal, et need meetmed oleks võidud juba varem vastu võtta; on siiski seisukohal, et EL peaks need sanktsioonid praegusel üleminekuajal oma Ukraina poliitikas säilitama;

11. peab kiiduväärseks endise peaministri Julia Tõmošenko vanglast vabastamist ning loodab, et see tähistab valikulise ja poliitikast ajendatud kohtumõistmise lõppu Ukrainas; nõuab kõikide meeleavaldajate ja ebaseaduslikult kinni peetud poliitvangide kohest ja tingimusteta vabastamist, kõikidest nende vastu esitatud süüdistustest loobumist ja nende poliitilist rehabiliteerimist;

12. nõuab tungivalt, et kõik poliitilised jõud teeksid sel Ukraina jaoks väga tähtsal ajal koostööd, et saavutada rahumeelsed poliitilised ümberkorraldused, ambitsioonikas ja laiapõhjaline reformikava ja euroopalikele standarditele orienteeritud valitsus, säilitada ühtsus ja riigi territoriaalne terviklikkus ning hõlbustada kompromisside leidmist Ukraina tuleviku nimel; kutsub ajutisi ametivõime üles tagama kõikidele demokraatlikele poliitilistele jõududele demokraatlikud õigused ja vabadused ning vältima nende vastu suunatud igasuguseid rünnakuid;

13. kordab, et uus valitsus võib assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu allkirjastada esimesel võimalusel ja kohe, kui valitsus on valmis seda tegema;

14. väljendab heameelt asjaolu üle, et välisasjade nõukogu poolt 2012. aastal seatud kolmest tingimusest üks, mis puudutas valikulise kohtumõistmise lõpetamist (Julia Tõmošenko vangistus), on nüüdseks täidetud ja ülejäänud kahe osas, mis puudutasid kohtu- ja valmissüsteeme ja olid ka meeleavaldajate põhilised nõudmised, toimuvad juba praegu põhjalikud muutused ja reformid, mille uus koalitsioonivalitsus loodetavasti peagi lõpule viib ning mida uus parlamendienamus loodetavasti toetab;

15. kutsub komisjoni üles leidma koostöös Ukraina ametivõimudega võimalusi, kuidas neutraliseerida Venemaa poolt assotsieerimislepingu allkirjastamise takistamiseks võetud kättemaksumeetmete ning võimalike uute meetmete mõju; tervitab Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaküsimuste ning euro voliniku Olli Rehni avaldust, milles väljendati ELi valmisolekut anda Ukrainale märkimisväärne ja ambitsioonikas (nii lühi- kui ka pikaaegse) finantsabi pakett kohe, kui on leitud poliitiline lahendus, mis põhineb demokraatlikel põhimõtetel ja reformide läbiviimise kohustusel ning ametisse on määratud legitiimne valitsus; kutsub Venemaad üles suhtuma küsimusse konstruktiivselt, et luua Ukraina jaoks tingimused, kus riik saaks kasu kahepoolsetest suhetest nii ELi kui ka Venemaaga; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid kõneleksid Venemaaga ühel häälel Ukraina ja teiste selliste idapartnerluse riikide Euroopa-suunaliste püüdluste toetuseks, kes vabatahtlikult otsustavad oma suhteid ELiga süvendada;

16. ootab, et nõukogu ja komisjon töötaksid koos Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapangaga välja lühiajalise finantsabi ja maksebilansi tasakaalustamise vahendi ning sellega kaasneva pikaajalise finantsabi paketi (koostöös Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ja Euroopa Investeerimispangaga), et aidata Ukrainal tulla toime oma halveneva majandusliku ja sotsiaalse olukorraga ning anda talle majanduslikku abi riigi majanduse jaoks vajalike sügavate ja põhjalike reformide käivitamiseks; nõuab, et põhjendamatu viivituseta korraldataks rahvusvaheliste rahastajate konverents; palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel kasutada võimalikult hästi ära Ukraina jaoks olemasolevatest rahastamisvahenditest kättesaadavaid vahendeid ning kaaluda Ukrainale võimalikult kiiresti lisavahendite kättesaadavaks tegemist;

17. tunnistab, et kõikidel valitsustasanditel laialt levinud korruptsioon piirab jätkuvalt Ukraina arengupotentsiaali ja õõnestab tema kodanike usaldust riigi institutsioonide vastu; nõuab seetõttu tungivalt, et uus valitsus tõstaks korruptsioonivastase võitluse oma tegevuskavas esikohale; nõuab, et EL aitaks nendele jõupingutustele kaasa;

18. rõhutab, et kiiresti on vaja luua tõeliselt sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteem;

19. palub, et nõukogu annaks komisjonile loa kiirendada Ukrainaga peetavat viisadialoogi; rõhutab, et ELi ja Ukraina vahelise viisanõude kaotamise lepingu kiire lõpuleviimine Moldova eeskujul on Ukraina kodanikuühiskonna ja noorte ootustele vastamiseks parim viis; nõuab samal ajal, et ELi ja liikmesriikide tasandil kehtestataks viivitamatut ajutine, äärmiselt lihtne ja taskukohane viisakord, ning nõuab tõhusamat teaduskoostööd, ulatuslikumat noortevahetust ja stipendiumide paremat kättesaadavust;

20. on seisukohal, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sätted ei põhjusta Venemaa Föderatsioonile kaubanduslikke probleeme ja et assotsieerimisleping ei kujuta endast takistust Ukraina headele suhetele oma idanaabriga; rõhutab, et ühises naabruses valitsev ebastabiilsus ei ole ei ELi ega ka Venemaa huvides; toonitab, et poliitiliste, majanduslike või muude sunnimeetmete kasutamine on vastuolus Helsingi lõppaktiga;

21. võtab teadmiseks otsuse korraldada presidendivalimised 25. mail 2014; rõhutab vajadust tagada, et need valimised oleksid vabad ja õiglased; ergutab Ukraina parlamenti võtma vastavalt Veneetsia komisjoni soovitustele vastu vajalikud valimisseadused, sh erakondade rahastamise läbivaadatud seaduse, milles käsitletakse riikide korruptsioonivastase ühenduse (GRECO) ja OSCE/ODIHRi tuvastatud probleeme; ergutab tulevaste valimiste rahvusvahelist vaatlemist ning väljendab valmisolekut luua selleks otstarbeks oma vaatlusmissioon Euroopa Parlamendi korraldatava ulatusliku valimisvaatlusmissiooni näol; on veendunud, et parlamendivalimised peaksid toimuma varsti pärast presidendivalimisi ja enne aasta lõppu; palub, et komisjon, Euroopa Nõukogu ning OSCE/ODIHR pakuks valimiste eel suuremat tuge ning korraldaks pikaajalise ulatusliku valimisvaatlusmissiooni, nii et 2014. aasta 25. maiks kavandatud presidendivalimised toimuksid kooskõlas kõrgeimate standarditega ja et nende tulemused oleksid kõikide konkurentide jaoks vastuvõetavad; nõuab, et valimisega kulmineeruvaks üleminekuperioodiks saadetaks ELi delegatsiooni Kiievis Euroopa Parlamendi töötajad;

22. väljendab heameelt nõukogu hiljutise kinnituse üle, et assotsieerimisleping ning põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping ei kujuta endast ELi ja Ukraina koostöö lõppeesmärki; juhib tähelepanu asjaolule, et EL on valmis assotsiatsioonilepingule ning põhjalikule ja laiaulatuslikule vabakaubanduslepingule alla kirjutama kohe, kui praegune poliitiline kriis on lahendatud ja Ukraina uued ametivõimud on valmis võtma Euroopa kursi; tuletab lisaks meelde, et ELi lepingu artikkel 49 kehtib nii Ukraina kui ka iga teise Euroopa riigi puhul, kes peab kinni demokraatia põhimõtetest, austab põhivabadusi, inimõigusi ja vähemuste õigusi ning tagab õigusriigi põhimõtete järgimise;

23. väljendab toetust kodanikuühiskonna ja poolteülesele algatusele luua nn Maidani platvorm, et töötada välja strateegia, mille eesmärk on teha lõpp sügavalt juurdunud korruptsioonile Ukrainas;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Ukraina presidendi kohusetäitjale, valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.