Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0219/2014Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0219/2014

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ukrainan tilanteesta

26.2.2014 - (2014/2595(RSP))

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B7‑0219/2014)
PPE (B7‑0220/2014)
ALDE (B7‑0222/2014)
S&D (B7‑0223/2014)
Verts/ALE (B7‑0224/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta
Adrian Severin


Menettely : 2014/2595(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0219/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0219/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta

(2014/2595(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta sekä erityisesti 6. helmikuuta 2014 Ukrainan tilanteesta antamansa päätöslauselman[1],

–   ottaa huomioon 12. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman Vilnan huippukokouksen tuloksista ja itäisen kumppanuuden tulevaisuudesta erityisesti Ukrainan osalta[2],

–   ottaa huomioon 19.–20. joulukuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 20. helmikuuta 2014 Ukrainasta pitämän ylimääräisen kokouksen päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti ja hallitus päättivät lykätä assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista, sadattuhannet ihmiset ovat lähteneet kaikkialla maassa spontaanisti kaduille osoittamaan mieltään Euroopan yhdentymisen puolesta; ottaa huomioon, että Kiovassa mielenosoittajat ovat vallannet rauhanomaisesti Itsenäisyyden aukion (Majdan Nezaležnosti) ja vaativat vahvaa poliittista muutosta, jotta hallitus saataisiin tarkastelemaan uudestaan päätöstään;

B.  ottaa huomioon, että presidentti Janukovytšin alaisuudessa toimineet viranomaiset menivät selvästi liian pitkälle valtuuttaessaan turvallisuusjoukot käyttämään oikeita luoteja mielenosoittajia vastaan ja lähettäessään tarkka-ampujia Majdan-aukiolla olevien ja sen lähellä olevien rakennusten katoille, ja toteaa, että Itsenäisyyden aukio on ollut marraskuusta 2013 lähtien hallituksen vastaisten ja Eurooppa-myönteisten mielenosoitusten keskipiste; ottaa huomioon, että mielenosoittajia ja sivullisia teloitettiin Kiovan kaduilla, mikä aiheutti tyrmistystä ja tuomittiin kansainvälisesti;

C. ottaa huomioon, että samaan aikaan kolme EU:n ulkoministeriä matkusti Kiovaan tarkoituksenaan välittää kompromissiratkaisu presidentti Janukovytšin ja opposition välillä; toteaa, että he onnistuivat välittämään sopimuksen etenemissuunnitelmasta, jolla kriisi ratkaistaan rauhanomaisesti ja demokraattisesti; toteaa, että myös Venäjän erityislähettiläs toimi välittäjänä sopimuksessa mutta ei allekirjoittanut sitä;

D. toteaa, että tämän seurauksena unioni teki päätöksen kohdennettujen pakotteiden asettamisesta, mukaan luettuna ihmisoikeusloukkauksista, väkivaltaisuuksista ja liiallisesta voimankäytöstä vastuussa olevien varojen jäädyttäminen ja viisumikielto; toteaa, että unionin jäsenvaltiot sopivat myös sellaisten tarvikkeiden vientilupien keskeyttämisestä, joita voidaan käyttää maan sisäisiin tukahduttamistoimiin, ja yhteisen kannan 2008/944/YUTP soveltamisalaan kuuluvien tarvikkeiden vientilupien uudelleen arvioinnista;

E.  ottaa huomioon, että Lvivin ja Donetskin kansalaiset tekivät aloitteen venäjän ja ukrainan kielien käyttämisestä päivittäisessä toiminnassaan 26. helmikuuta 2014 koko maata koskevan solidaarisuuden ja yhtenäisyyden eleenä;

F.  toteaa, että Ukrainan parlamentti hyväksyi 21. helmikuuta 2014 päätöslauselman, jossa tuomittiin ”terrorisminvastaiset” operaatiot ja vaadittiin turvallisuusjoukkojen vetäytymistä pois Kiovan keskustasta; toteaa, että näin toimiessaan parlamentti osoitti valmiutensa toimia keskeisessä roolissa ja ottaa maan tilanne hallintaan; ottaa huomioon, että seuraavana päivänä maan parlamentissa äänestettiin presidentti Janukovytšin erottamisesta, vuoden 2004 perustuslain palauttamisesta, 25. toukokuuta 2014 pidettävistä ennenaikaisista vaaleista ja entisen pääministerin Julija Tymošenkon vapauttamisesta;

1.  osoittaa kunnioitusta niille, jotka taistelivat ja kuolivat eurooppalaisten arvojen puolesta, ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien perheille, tuomitsee painokkaasti kaikki väkivallanteot ja kehottaa kaikkia Ukrainan kansalaisia sekä poliittisia ja kansalaisyhteiskunnan johtajia toimimaan äärimmäisen vastuuntuntoisesti tänä Ukrainalle historiallisena hetkenä;

2.  tuomitsee painokkaasti Berkutin kaltaisten mellakantorjuntajoukkojen, tarkka-ampujien ja muiden tahojen raa’an ja suhteettoman toiminnan, joka johti väkivallan jyrkkään eskaloitumiseen; pitää valitettavana, että kaikilla osapuolilla on ollut kuolonuhreja ja loukkaantuneita, ja ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien perheille; varoittaa, että väkivallan eskaloituminen entisestään olisi Ukrainan kansakunnalle tuhoisaa ja saattaisi heikentää maan yhtenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta; korostaa pitävänsä erittäin tärkeänä, että kaikki osapuolet osoittavat vastuuntuntoisuutta ja itsehillintää, sitoutuvat osallistavaan poliittiseen vuoropuheluun ja sanoutuvat irti tuomioistuinten ulkopuolisista kostotoimista; kehottaa kaikkia poliittisia voimia tekemään yhteistyötä tässä Ukrainan kriittisessä vaiheessa, edistämään kompromissiratkaisujen löytämistä, sanoutumaan selvästi irti ääriliikkeistä ja pidättymään provosoinneista ja väkivaltaisuuksista, jotka saattaisivat lietsoa separatistista liikehdintää;

3.  on tyytyväinen Ukrainan parlamentin vastuulliseen toimintaan, kun se toteutti täysin perustuslailliset tehtävänsä täyttämällä poliittisen ja institutionaalisen tyhjiön, joka johtui hallituksen eroamisesta ja siitä, että presidentti jätti tehtävänsä, minkä jälkeen parlamentti erotti hänet; panee merkille parlamentin tähän mennessä hyväksymät toimet ja erityisesti vuoden 2004 perustuslain palauttamisen, päätöksen järjestää presidentinvaalit 25. toukokuuta 2014, päätöksen vetää pois poliisi- ja turvallisuusjoukot sekä Julija Tymošenkon vapauttamisen vankilasta; tähdentää, että Ukrainan parlamentin ja sen jäsenten on pitäydyttävä edelleen oikeusvaltion periaatteissa;

4.  antaa Ukrainan kansalle tunnustusta rauhallisesta vallanvaihdosta ja kansalaisrohkeudesta viime kuukausina ja korostaa, että nämä kansalais- ja suurmielenosoitukset toimivat esimerkkinä ja vedenjakajana Ukrainan historiassa; korostaa, että tätä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan voittoa ei pitäisi tahria kostonhimolla tai vastustajiin kohdistuvilla rangaistuksilla taikka keskinäisellä poliittisella valtataistelulla; korostaa, että rikoksia Ukrainan kansalaisia vastaan toteuttaneet ja valtiovaltaa väärinkäyttäneet olisi tuomittava riippumattomissa oikeudenkäynneissä; kehottaa perustamaan riippumattoman komission tutkimaan läheisessä yhteistyössä Euroopan neuvoston kansainvälisen asiantuntijaryhmän sekä Etyjin kanssa mielenosoitusten alkamisen jälkeen tapahtuneita ihmisoikeusrikkomuksia;

5.  kannattaa unionin kahtalaista lähestymistapaa, jossa sekä tehostetaan diplomaattisia pyrkimyksiä että kohdennetaan seuraamuksia niitä vastaan, jotka ovat poliittista sortoa harjoittaakseen käskyttäneet loukkaamaan ihmisoikeuksia; edellyttää, että ulkoasiainneuvoston sopimat kohdennetut pakotteet saatetaan voimaan, ja kehottaa unionin jäsenvaltioita huolehtimaan oman rahanpesun vastaisen lainsäädäntönsä täytäntöönpanosta, jotta Ukrainasta peräisin oleva kavallettujen varojen virta voidaan pysäyttää ja varmistaa, että unioniin siirretty anastettu omaisuus palautetaan; katsoo, että olisi välittömästi käynnistettävä rikosten todella riippumaton tutkinta ja että täsmäpakotteet olisi kumottava heti, kun Ukrainan tilanne kohenee ja tällaiset tehtyjä rikoksia koskevat tutkimukset alkavat tuottaa tulosta; vaatii tutkimuksia, jotka koskevat virasta erotetun presidentti Janukovytšin liittolaisten ja ”perheen” suuressa mittakaavassa kavaltamia valtion varoja ja omaisuutta, ja vaatii kaiken tällaisen omaisuuden jäädyttämistä siihen saakka, kunnes on selvitetty, miten se on hankittu, ja jos varat osoittautuvat varastetuiksi, kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia palauttamaan ne;

6.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kansainvälisiä humanitaarisia järjestöjä lähettämään nopeaa, tuntuvaa ja välitöntä lääkinnällistä ja humanitaarista apua kaikille uhreille;

7.  kehottaa kaikkia osapuolia ja kolmansia maita kunnioittamaan ja tukemaan Ukrainan yhtenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta; kehottaa kaikkia Ukrainan poliittisia voimia ja kansainvälisiä toimijoita sitoutumaan siihen, että ne pyrkivät työskentelemään Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja kansallisen yhtenäisyyden puolesta ottaen huomioon maan kulttuurisen ja kielellisen koostumuksen ja historian; kehottaa Ukrainan parlamenttia ja tulevaa hallitusta suojelemaan maan vähemmistöjen oikeuksia sekä venäjän ja muiden vähemmistökielten käyttöä; kehottaa antamaan uutta lainsäädäntöä, joka vastaa velvoitteita, jotka Ukrainalla on alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan nojalla;

8.  muistuttaa, että Amerikan Yhdysvallat, Venäjän federaatio ja Iso-Britannia takasivat Ukrainan nykyiset rajat turvatakuita koskevassa Budapestin muistiossa, kun Ukraina luopui ydinaseista ja liittyi ydinsulkusopimuksen osapuoleksi; muistuttaa Venäjän federaatiota, että yhdessä kahden edellä mainitun valtion kanssa Venäjä on sitoutunut mainitussa sopimuksessa pidättymään taloudellisista pakotteista, joiden tavoitteena on pakottaa Ukraina palvelemaan Venäjän etuja suvereenin Ukrainan oikeuksia rikkoen, ja se pidättäytyy näin turvaamasta mitään etuja;

9.  tähdentää, että nyt ei ole varaa vitkastella kriisin syiden ratkaisemisessa ja kansalaisten politiikkaa ja instituutioita kohtaan tunteman luottamuksen palauttamisessa; katsoo lisäksi tämän edellyttävän perutuslaillisia ja rakenteellisia uudistuksia, joilla pyritään luomaan tehokas vallanjakojärjestelmä ja luomaan tiiviimmät yhteydet politiikan ja yhteiskunnan, oikeusvaltion periaatteiden, vastuuvelvollisuuden sekä aidosti riippumattoman ja puolueettoman oikeusjärjestelmän ja uskottavien vaalien välille;

10. pitää myönteisinä 20. helmikuuta 2014 pidetyn ulkoasiainneuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmiä ja ennen kaikkea päätöstä ottaa käyttöön kohdistettuja pakotteita, mukaan luettuna ihmisoikeusrikkomuksista, väkivallasta ja kohtuuttomasta voimankäytöstä vastuussa olevien henkilöjen omaisuuden jäädyttäminen ja viisumien epääminen sekä vientilupien keskeyttäminen sellaisilta tavaroilta, joita voitaisiin käyttää sortotoimiin maan sisällä; panee merkille näiden pakotteiden valtavan vaikutuksen yleiseen mielipiteeseen Ukrainassa ja katsoo, että nämä toimet olisi voitu ottaa käyttöön jo aiemmin; katsoo kuitenkin, että näitä pakotteita olisi jatkettava osana EU:n Ukraina-politiikkaa tämän siirtymäkauden aikana;

11. pitää myönteisenä entisen pääministerin Julija Tymošenkon vapauttamista vankilasta ja toivoo, että hänen vapauttamisensa symboloi valikoivan ja poliittisiin syihin perustuvan oikeudenkäytön päättymistä Ukrainassa; vaatii kaikkien laittomasti vangittujen mielenosoittajien ja poliittisten vankien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista, syytteiden hylkäämistä ja poliittisten oikeuksien palauttamista;

12. kehottaa kaikkia poliittisia voimia tekemään yhteistyötä tässä Ukrainan kriittisessä vaiheessa rauhanomaisen poliittisen järjestelmän muutoksen, kunnianhimoisen ja laajapohjaisen uudistusohjelman sekä EU:n normeihin pyrkivän hallituksen aikaansaamiseksi, ja kehottaa säilyttämään maan yhtenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden sekä edistämään kompromissiratkaisujen löytämistä; kehottaa väliaikaishallintoa takaamaan kaikille demokraattisille poliittisille voimille demokraattiset oikeudet ja vapaudet sekä estämään kaikki hyökkäykset niitä vastaan;

13. toistaa, että assosiaatiosopimus / pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskeva sopimus on valmiina allekirjoitettavaksi uuden hallituksen kanssa heti, kun se on mahdollista ja kun uusi hallitus on valmis tekemään sen;

14. panee tyytyväisenä merkille, että kolmesta ulkoasiainneuvoston vuonna 2012 asettamasta kriteeristä yksi, eli valikoivan oikeudenkäytön lopettaminen (Julia Tymošenkon vankeus) on täytetty, ja kahteen muuhun, oikeus- ja vaalijärjestelmään, jotka olivat protestiliikkeen vaatimuksia, ollaan jo tekemässä perinpohjaisia muutoksia ja uudistuksia, jotka toivottavasti uusi koalitiohallitus saa pian valmiiksi ja parlamentin uusi enemmistö tukee niitä;

15. kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa, jotta voidaan löytää keinoja reagoida vastatoimiin, joihin Venäjä ryhtyi pysäyttääkseen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen, ja mahdollisin uusiin toimiin; panee tyytyväisenä merkille talous- ja raha-asioista vastaavan komission jäsenen Olli Rehnin lausunnon siitä, että EU on valmis tarjoamaan huomattavan ja kunnianhimoisen sekä lyhyttä että pitkää aikaväliä koskevan taloudellisen tukipaketin, kun demokratian periaatteisiin, uudistuksiin sitoutumiseen ja legitiimin hallituksen nimittämiseen perustuva poliittinen ratkaisu on saatu aikaan; kehottaa Venäjää omaksumaan rakentavan asenteen, jotta voidaan luoda olosuhteet, joissa Ukraina voi hyötyä kahdenvälisistä suhteista sekä EU:hun että Venäjään; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita keskustelemaan Venäjän kanssa yhdellä äänellä Ukrainan ja muiden itäisten kumppanuusmaiden tukemiseksi niiden pyrkimyksissä lähentyä unionia ja toteaa, että nämä maat ovat vapaasti valinneet haluavansa syventää suhteitaan EU:hun;

16. odottaa, että neuvosto ja komissio kehittävät yhteistyössä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin kanssa mahdollisimman nopeasti lyhytaikaisen talousavun ja maksutasetuen välineen, jota täydennetään Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Euroopan investointipankin kanssa toteutettavalla pitkän aikavälin paketilla, jotta Ukraina voisi käsitellä yhä pahenevaa taloustilannettaan ja sosiaalista tilannettaan, ja kehottaa antamaan taloudellista tukea, jotta voidaan käynnistää Ukrainan talouden tarvittavat perinpohjaiset ja kattavat uudistukset; kehottaa järjestämään kansainvälisten avunantajien konferenssin mahdollisimman nopeasti; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa käyttämään varoja parhaalla mahdollisella nykyisten rahoitusvälineiden Ukrainalle mahdollistamia varoja ja harkitsemaan lisärahoituksen tarjoamista Ukrainalle mahdollisimman nopeasti;

17. ottaa huomioon, että kaikkien hallinnon tasojen laajamittainen korruptio haittaa edelleen Ukrainan kehittymistä ja heikentää kansalaisten luottamusta omiin instituutioihinsa; kehottaa siksi uutta hallitusta asettamaan korruption torjumisen ohjelmansa ensisijaiseksi tavoitteeksi ja pyytää unionia avustamaan Ukrainaa näissä pyrkimyksissä;

18. korostaa, että on kiireellisesti luotava todella riippumaton ja puolueeton oikeusjärjestelmä;

19. kehottaa neuvostoa valtuuttamaan komission vauhdittamaan Ukrainan kanssa käytävää viisumivuoropuhelua; korostaa, että EU:n ja Ukrainan viisumivapautta koskevan sopimuksen pikainen loppuun saattaminen Moldovan esimerkkiä seuraten on paras tapa vastata Ukrainan kansalaisyhteiskunnan ja nuorison odotuksiin; kehottaa sillä välin ottamaan välittömästi käyttöön väliaikaisia, hyvin yksinkertaisia ja maksuttomia viisumien myöntämismenettelyjä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla ja kehottaa tehostamaan tutkimusyhteistyötä, laajentamaan nuorisovaihtoa ja tarjoamaan entistä enemmän stipendejä;

20. katsoo, että pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue ei missään tapauksessa uhkaa kaupallisesti Venäjän federaatiota eikä assosiaatiosopimus vaaranna Ukrainan hyviä suhteita sen itäisen naapurin kanssa; korostaa, että epävakaus yhteisellä lähialueella ei ole EU:n eikä Venäjän etujen mukaista; painottaa, että poliittisen, taloudellisen tai muunlaisen painostuksen käyttäminen on vastoin Helsingin päätösasiakirjaa;

21. ottaa huomioon päätöksen presidentinvaalien järjestämisestä 25. toukokuuta 2014; korostaa tarvetta varmistaa, että kyseiset vaalit ovat vapaat ja oikeudenmukaiset; kannustaa painokkaasti Ukrainan parlamenttia hyväksymään tarvittavan vaalilainsäädännön Venetsian komission suositusten mukaisesti, mihin sisältyy poliittisten puolueiden rahoittamista koskevan lain uudistaminen, jossa otetaan huomioon lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) / demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) esille nostamat kysymykset; kannustaa tulevien vaalien kansainväliseen tarkkailuun ja ilmoittaa olevansa valmis lähettämään oman tarkkailijaryhmänsä paikalle tätä tarkoitusta varten perustamalla vahvan Euroopan parlamentin vaalitarkkailijaryhmän; katsoo, että parlamenttivaalit olisi pidettävä pikaisesti presidentinvaalien jälkeen ja ennen kuluvan vuoden päättymistä; kehottaa komissiota, Euroopan neuvostoa ja Etyjiä/ODIHR:ia antamaan vahvistettua vaaleja edeltävää tukea sekä järjestämään merkittävän pitkän aikavälin vaalitarkkailijaryhmän, jotta presidentinvaalit, jotka aiotaan pitää 25. toukokuuta 2014, voidaan järjestää korkeimpien vaatimusten mukaisesti ja jotta kaikki ehdokkaat voisivat hyväksyä niiden tuloksen; kehottaa lähettämään Euroopan parlamentin henkilöstöä EU:n Kiovan-edustustoon vaaleja edeltävän siirtymäkauden ajaksi;

22. pitää myönteisenä, että neuvosto on äskettäin todennut, että assosiaatiosopimus ja pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue eivät ole unionin ja Ukrainan yhteistyön lopullinen päämäärä; tähdentää, että EU on valmis allekirjoittamaan assosiaatio- ja DCFTA‑sopimuksen heti, kun vallitseva poliittinen kriisi on ratkaistu ja Ukrainan uudet viranomaiset ovat valmiit kääntämään katseensa vakavasti Eurooppaan; muistuttaa lisäksi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artikla koskee kaikkien muiden Euroopan maiden tavoin myös Ukrainaa sillä edellytyksellä, että se noudattaa demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

23. ilmaisee tukensa kansalaisyhteiskunnalle ja puolueista riippumattomalle aloitteelle ”Majdan‑foorumin” perustamisesta, jotta voidaan kehittää strategia laajalle levinneen korruption kitkemiseksi Ukrainassa;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Ukrainan virkaatekevälle presidentille ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.