Postopek : 2014/2595(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0219/2014

Predložena besedila :

RC-B7-0219/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0170

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 144kWORD 87k
26.2.2014
PE529.578v01-00}
PE529.579v01-00}
PE529.581v01-00}
PE529.582v01-00}
PE529.583v01-00} RC1
 
B7-0219/2014}
B7-0220/2014}
B7-0222/2014}
B7-0223/2014}
B7-0224/2014} RC1

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B7‑0219/2014)

PPE (B7‑0220/2014)

ALDE (B7‑0222/2014)

S&D (B7‑0223/2014)

Verts/ALE (B7‑0224/2014)


o razmerah v Ukrajini (2014/2595(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković v imenu skupine PPE
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander grof Lambsdorfski, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Alexandra Thein, Marian Harkin v imenu skupine ALDE
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR
Adrian Severin
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini (2014/2595(RSP))  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o evropski sosedski politiki, vzhodnem partnerstvu in Ukrajini, zlasti resolucije z dne 6. februarja 2014 o razmerah v Ukrajini(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2013 o izidu vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnosti vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino(2),

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 19. in 20. decembra 2013,

–   ob upoštevanju sklepov izredne seje Sveta za zunanje zadeve z dne 20. februarja 2014 o Ukrajini,

–   ob upoštevanju člena 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A. ker se je po odločitvi ukrajinskega predsednika in vlade, da odložita podpis pridružitvenega sporazuma, več sto tisoč ljudi spontano zgrnilo na ulice po vsej državi, da bi demonstrirali za evropsko povezovanje; ker so demonstranti v Kijevu miroljubno zasedli Trg neodvisnosti (Majdan nezaležnosti) in pozvali h korenitim političnim spremembam, da bi vlada ponovno razmislila o svoji odločitvi;

B.  ker so oblasti predsednika Viktorja Janukoviča nedvomno kršile pravo s tem, ko so varnostnim silam dovolile uporabo ostrega streliva proti protestnikom in na strehe stavb ob Trgu neodvisnosti, ki je od novembra 2013 središče protivladnih in proevropskih protestov, poslale ostrostrelce; ker so bili na ulicah Kijeva ubiti protestniki in mimoidoči, kar je povzročilo mednarodno ogorčenje in obsojanje;

C. ker so istočasno trije zunanji ministri iz EU odpotovali v Kijev, da bi pomagali doseči kompromisno rešitev med predsednikom Viktorjem Janukovičem in opozicijo; ker so s posredovanjem uspeli doseči dogovor o načrtu za miren in demokratičen izhod iz krize; ker je pri doseganju sporazuma pomagal tudi posebni ruski odposlanec, ki pa ga ni sopodpisal;

D. ker se je EU zato odločila za uvedbo ciljnih sankcij, vključno z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo izdajanja vizumov, proti tistim, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic, nasilje in čezmerno uporabo sile; ker so se države članice poleg tega dogovorile, da začasno prekličejo izvozna dovoljenja za opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, in ponovno ocenijo izvozna dovoljenja za opremo, zajeto v Skupnem stališču 2008/944/SZVP;

E.  ker so prebivalci Lvova in Donecka 26. februarja 2014 kot znak solidarnosti in enotnosti vse države pri svojih vsakodnevnih opravilih uporabljali ruski oziroma ukrajinski jezik;

F.  ker je vrhovna rada (parlament) 21. februarja 2014 sprejela resolucijo, v kateri je obsodila „protiteroristične“ operacije in zahtevala umik varnostnih sil iz središča Kijeva; ker je s tem pokazala, da je odločena sprejeti osrednjo vlogo in prevzeti nadzor nad razmerami v državi; ker je naslednji dan glasovala za razrešitev predsednika Janukoviča, vrnitev k ustavi iz leta 2004, predčasne volitve 25. maja 2014 in izpustitev nekdanje predsednice vlade Julije Timošenko;

1.  izraža spoštovanje tistim, ki so se borili in umrli za evropske vrednote, in izraža globoko sožalje družinam žrtev; ostro obsoja vsa nasilna dejanja in poziva vse ukrajinske državljane, skupaj s političnimi in civilnimi voditelji, naj v tem za Ukrajino zgodovinskem trenutku ravnajo kar se da odgovorno;

2.  odločno obsoja brutalno in nesorazmerno ukrepanje enot proti izgredom, kot so posebna policijska enota Berkut, ostrostrelci in drugi, ki je povzročilo dramatično zaostritev nasilja; obžaluje smrti in poškodbe, do katerih je prišlo na vseh straneh, in izraža iskreno sožalje družinam žrtev; svari, da bi bilo nadaljnje stopnjevanje nasilja za Ukrajince uničujoče ter bi lahko ogrozilo enotnost in ozemeljsko celovitost države; poudarja, da je zdaj nadvse pomembno, da vse strani pokažejo odgovornost, samoomejevanje in zavezanost vključujočemu političnemu dialogu ter ne posežejo po izvensodnih povračilnih ukrepih; poziva vse politične sile, naj sodelujejo v tem za Ukrajino odločilnem trenutku in olajšajo kompromisne rešitve, pri čemer naj se jasno distancirajo od skrajnežev in se izognejo izzivanju in nasilju, ki bi lahko privedla do separatističnih dejanj;

3.  pozdravlja, da je vrhovna rada odigrala odgovorno vlogo pri prevzemanju vseh ustavnih funkcij, s katerimi je zapolnila politično in institucionalno praznino, ki je nastala z odstopom vlade in razrešitvijo predsednika, ki ga je parlament nato odstavil; je seznanjen z ukrepi, ki jih je doslej sprejel parlament, zlasti o ponovni uporabi ustave iz leta 2004, odločitvi za razpis predsedniških volitev 25. maja 2014, odločitvi o odpoklicu policije in varnostnih sil ter izpustitvi Julije Timošenko iz zapora; poudarja, kako pomembno je, da ukrajinski parlament in njegovi člani še naprej spoštujejo pravno državo;

4.  izraža pohvalo ukrajinskemu narodu za mirno menjavo oblasti in njegovo državljansko trdoživost v zadnjih nekaj mesecih ter poudarja, da so ti državljanski in ljudski protesti zgled in bodo zaznamovali prelomnico v zgodovini Ukrajine; poudarja, da te demokratične državljanske zmage ne bi smeli uničiti z morebitno maščevalnostjo ali povračilnimi dejanji zoper nasprotnike ali z notranjepolitičnimi spori; poudarja, da bi morali odgovorne za zločine proti ukrajinskim državljanom in tiste, ki so zlorabili uradna pooblastila, privesti pred neodvisna sodišča; poziva k ustanovitvi neodvisne komisije za preiskovanje kršitev človekovih pravic, do katerih je prišlo od začetka demonstracij, v tesnem sodelovanju z mednarodnim svetovalnim odborom Sveta Evrope in OVSE;

5.  podpira dvotirni pristop, pri katerem EU združuje okrepljena diplomatska prizadevanja s ciljnimi sankcijami proti tistim, ki so odredili zlorabe, povezane s političnim zatiranjem, s katerimi so bile kršene človekove pravice; poziva k izvedbi ciljnih sankcij, ki jih je sprejel Svet za zunanje zadeve, države članice pa odločno poziva k izvajanju zakonodaje za preprečevanje pranja denarja, da bi ustavile odliv poneverjenega denarja iz Ukrajine in zagotovile vračilo ukradenih sredstev, naloženih v EU; meni, da bi bilo treba nemudoma začeti resnično neodvisne preiskave storjenih kaznivih dejanj in ciljne sankcije ukiniti takoj, ko bi se razmere v Ukrajini izboljšale in ko bi te preiskave začele prinašati rezultate; poziva k preiskavi množičnih poneverb državnih sredstev in premoženja ožjih prijateljev in „sorodnikov“ odstavljenega predsednika Janukoviča, in k temu, da bi se vse njihovo premoženje zamrznilo vse do tedaj, ko bi pojasnili, kako so prišli do njega, in bi ga – če bi bilo dokazano, da je bilo ukradeno – države članice lahko vrnile;

6.  poziva Komisijo, države članice in mednarodne humanitarne organizacije, naj vsem žrtvam zagotovijo hitro, zanesljivo in neposredno medicinsko oskrbo in humanitarno pomoč;

7.  poziva vse strani in tretje države, naj spoštujejo in podpirajo enotnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine; poziva vse politične sile znotraj Ukrajine in vse udeležene mednarodne akterje, naj se zavežejo, da bodo delovali za ozemeljsko celovitost in nacionalno enotnost Ukrajine ter pri tem upoštevali kulturno in jezikovno sestavo države in njeno zgodovino; poziva ukrajinski parlament ter novo vlado, naj spoštujeta pravice narodnih manjšin in uporabo ruskega in drugih manjšinskih jezikov; poziva k sprejetju nove zakonodaje, ki bo v skladu z obveznostmi Ukrajine, ki izhajajo iz Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih;

8.  opozarja, da so Združene države Amerike, Ruska federacija in Združeno kraljestvo v memorandumu iz Budimpešte o varnostnih zagotovilih zajamčili nespremenljivost sedanjih meja Ukrajine, ko se je ta odpovedala jedrskemu orožju in se je pridružila Pogodbi o neširjenju jedrskega orožja; opozarja Rusko federacijo, da se je skupaj z drugima dvema omenjenima državama v istem aktu obvezala, da se bo vzdržala gospodarske prisile, katere namen bi bil podrediti uresničevanje suverenih pravic Ukrajine lastnim interesom in pridobivanje kakršnih koli ugodnosti;

9.  poudarja, kako pomembno je ohraniti zagon pri reševanju izvornih vzrokov za krizo ter pridobivanju zaupanja ljudi v politiko in institucije; poleg tega meni, da so za to potrebne ustavne in strukturne reforme za vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora in ravnotežja, tesnejši stik med politiko in družbo, pravna država, odgovornost, resnično neodvisen in nepristranski pravosodni sistem ter verodostojne volitve;

10. pozdravlja sklepe z izredne seje Sveta za zunanje zadeve z dne 20. februarja, zlasti odločitev o uvedbi ciljnih sankcij, vključno z zamrznitvijo premoženja in vizumsko prepovedjo za tiste, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic, nasilje in uporabo pretirane sile, ter o začasni razveljavitvi izvoznih dovoljenj za opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo ljudi; ugotavlja, da so te sankcije imele velik vpliv na ukrajinsko javno mnenje, ter meni, da bi jih lahko sprejeli že prej; vseeno meni, da bi bilo treba v tem prehodnem obdobju omenjene sankcije ohraniti kot del politike EU v odnosu do Ukrajine;

11. pozdravlja izpustitev nekdanje predsednice vlade Julije Timošenko iz zapora izraža upanje, da bo njena izpustitev postala simbol za konec pristranskega in politično naravnanega pravosodja v Ukrajini; zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh protestnikov in političnih zapornikov, ki jim je bila prostost odvzeta nezakonito, umik vseh obtožb proti njim in njihovo politično rehabilitacijo;

12. poziva vse politične sile, naj v tem za Ukrajino prelomnem trenutku medsebojno sodelujejo in si prizadevajo za miren politični prehod, ambiciozen in obsežen načrt reform in evropskim standardom naklonjeno vlado, naj ohranijo enotnost in ozemeljsko celovitost države ter omogočijo sporazumne rešitve za prihodnost Ukrajine; poziva prehodne oblasti, naj zagotovijo demokratične pravice in svoboščine za vse demokratične politične sile in preprečijo vse napade nanje;

13. ponovno poudarja, da je podpis pridružitvenega sporazuma oziroma sporazuma o pogajanjih za poglobljeno in celovito območje proste trgovine (DCFTA) možen takoj, ko bo nova vlada pripravljena;

14. pozdravlja dejstvo, da je bilo izpolnjeno eno od treh meril, ki jih je leta 2012 določil Svet za zunanje zadeve, in sicer o odpravi selektivne uporabe pravosodja (zaporna kazen za Julijo Timošenko), preostali dve merili, ki ju zahteva protestno gibanje, pa se nanašata na pravosodje in volilni sistem, na teh področjih pa se že izvajajo korenite spremembe in reforme, ki jih bo morda nova vladna koalicija le končala in jih bo večinsko podprl novi parlament;

15. poziva Komisijo, naj sodeluje z ukrajinskimi oblastmi in si prizadeva najti način, kako izravnati posledice povračilnih ukrepov, ki jih je sprejela Rusija, da bi preprečila podpis pridružitvenega sporazuma, pa tudi morebitnih novih ukrepov; pozdravlja napoved komisarja EU za ekonomske in monetarne zadeve in evro Ollija Rehna, da je EU pripravljena zagotoviti temeljit in ambiciozen kratkoročni in dolgoročni sveženj finančne pomoči, čim bo najdena politična rešitev, ki bo temeljila na demokratičnih načelih, zavezanosti reformam in imenovanju verodostojne vlade; poziva Rusijo, naj bo konstruktivna in naj vzpostavi pogoje, da bo Ukrajina lahko imela korist od dvostranskih odnosov z obema, EU in Rusijo; poziva EU in države članice, naj do Rusije nastopijo enotno ter podprejo Ukrajino in druge države vzhodnega partnerstva pri njihovih evropskih težnjah ter pri svobodni odločitvi za tesnejše odnose z EU;

16. pričakuje, da bosta Svet in Komisija skupaj z Mednarodnim denarnim skladom in Svetovno banko kar najhitreje ponudila kratkoročno finančno pomoč in mehanizem finančne podpore za plačilne bilance ter ju s pomočjo Evropske banke za obnovo in razvoj in Evropske investicijske banke dopolnila z dolgoročnim svežnjem finančne podpore, s katero bi Ukrajini pomagali pri reševanju vse hujših gospodarskih in družbenih razmer ter ji zagotovili ekonomsko podporo pri uvedbi potrebnih korenitih in celovitih reform ukrajinskega gospodarstva; zato poziva, naj se brez nepotrebnega odlašanja organizira donatorska konferenca; poziva Komisijo in Službo za zunanje delovanje, naj v okviru obstoječih finančnih instrumentov kar najbolje uporabita razpoložljiva sredstva za Ukrajino in preučita možnosti za najhitrejšo možno zagotovitev dodatnih razpoložljivih sredstev;

17. ugotavlja, da razširjena korupcija na vseh ravneh vlade še naprej ovira razvojni potencial Ukrajine in spodkopava zaupanje državljanov v institucije; zato poziva novo vlado, naj bo glavna prednostna naloga njenega programa boj proti korupciji, EU pa poziva, naj ji pomaga pri teh prizadevanjih;

18. poudarja, da je treba takoj vzpostaviti resnično neodvisen in nepristranski sodni sistem;

19. poziva Svet, naj Komisijo pooblasti za pospešitev vizumskega dialoga z Ukrajino; poudarja, da je čimprejšnja dokončna sklenitev sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov med EU in Ukrajino podobno kot pri Moldaviji najboljši odgovor na pričakovanja ukrajinske civilne družbe in mladine; poziva, naj se medtem takoj uvedejo začasni, zelo poenostavljeni in brezplačni vizumski postopki na ravni EU in držav članic, hkrati pa okrepi sodelovanje na področju raziskav, ki ga je treba razširiti z izmenjavami mladih in večjo razpoložljivostjo štipendij;

20. meni, da določbe poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini za Rusko federacijo ne pomenijo trgovinskih izzivov ter da pridružitveni sporazum Ukrajini ne preprečuje dobrih odnosov z njeno vzhodno sosedo; poudarja, da nestabilnost v skupnem sosedstvu ni ne v interesu EU ne Rusije; poudarja, da je uporaba politične, gospodarske ali druge prisile kršitev Helsinške sklepne listine;

21. je seznanjen z odločitvijo o izvedbi predsedniških volitev 25. maja 2014; poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo te volitve svobodne in pravične; odločno spodbuja vrhovno rado, naj sprejme potrebno volilno zakonodajo v skladu s priporočili Beneške komisije, med drugim tudi prenovljen zakon o financiranju političnih strank, v katerem bodo odpravljene težave, ki sta jih ugotovila skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (GRECO) in Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice; spodbuja k mednarodnemu opazovanju prihajajočih volitev in izraža pripravljenost, da za ta namen ustanovi svojo opazovalno misijo v obliki večje misije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev; meni, da bi bilo treba zakonodajne volitve izvesti takoj po predsedniških volitvah in pred koncem leta; poziva Komisijo, Svet Evrope in Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice, naj zagotovijo okrepljeno predvolilno pomoč in večjo dolgoročno misijo za opazovanje volitev, da bodo lahko predsedniške volitve, predvidene za 25. maj 2014, izvedene v skladu z najvišjimi standardi in da bo njihov izid sprejemljiv za vse strani; poziva k dodelitvi osebja Evropskega parlamenta delegaciji v Kijevu v prehodnem obdobju pred volitvami;

22. pozdravlja nedavno priznanje Sveta, da pridružitveni sporazum, vključno s poglobljenim in celovitim sporazumom o prosti trgovini, ni končni cilj sodelovanja med EU in Ukrajino; opozarja, da je EU pripravljena podpisati pridružitveni sporazum oziroma poglobljen in celovit sporazum o prosti trgovini takoj, ko bo sedanja politična kriza odpravljena in ko bodo nove ukrajinske oblasti pripravljene na resno evropsko perspektivo; poleg tega želi spomniti, da člen 49 PEU velja tako za Ukrajino kot za vsako drugo evropsko državo, če ravna v skladu z načeli demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, človekove pravice in pravice manjšin ter zagotavlja pravno državo;

23. izraža podporo civilni družbi in nestrankarski pobudi za vzpostavitev „majdanske platforme“, da bi razvili strategijo za odpravo endemične korupcije v Ukrajini;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, začasnemu predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine, Svetu Evrope ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0098.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0595.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov