Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0219/2014Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0219/2014

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Ukraina

26.2.2014 - (2014/2595(RSP))

           i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B7‑0219/2014)
PPE (B7‑0220/2014)
ALDE (B7‑0222/2014)
S&D (B7‑0223/2014)
Verts/ALE (B7‑0224/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Andrej Plenković för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala, Wolfgang Kreissl-Dörfler för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein, Marian Harkin för ALDE-gruppen
Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes, Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen
Adrian Severin


Förfarande : 2014/2595(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0219/2014
Ingivna texter :
RC-B7-0219/2014
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina

(2014/2595(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, om det östliga partnerskapet och om Ukraina, särskilt resolutionen av den 6 februari 2014 om situationen i Ukraina[1],

–   med beaktande av sin resolution av den 12 december 2013 om resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina[2],

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19–20 december 2013,

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikesfrågor) extrainsatta möte om Ukraina den 20 februari 2014,

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Efter beslutet från Ukrainas president och regering att lägga undertecknandet av associeringsavtalet på is drog flera hundra tusen människor över hela landet spontant ut på gatorna för att demonstrera för europeisk integration. I Kiev har demonstranterna fredligt intagit Självständighetstorget (”Majdan”) och krävt omfattande politiska förändringar för att få regeringen att ompröva sitt beslut.

B.  Myndigheterna, under ledning av president Janukovytj, bröt uppenbart mot lagen när de tillät säkerhetsstyrkorna att använda skarp ammunition mot demonstranterna och satte in krypskyttar på taken runt Självständighetstorget, som sedan slutet av november 2013 har varit epicentrum för protester mot regeringen och för Europa. Demonstranter och åskådare avrättades på gatorna i Kiev, vilket har väckt avsky och föranlett fördömanden från hela världen.

C. Samtidigt har tre utrikesministrar från EU rest till Kiev i ett försök att medla fram en kompromisslösning mellan president Janukovytj och oppositionen. De lyckades få till stånd en överenskommelse om en färdplan för en fredlig och demokratisk väg ut ur krisen. Det särskilda sändebudet från Ryssland har också underlättat överenskommelsen, dock utan att underteckna den.

D. Som en följd av detta har EU beslutat att införa riktade sanktioner, bland annat frysning av tillgångar och viseringsförbud, mot de ansvariga för människorättskränkningarna, våldsamheterna och övervåldet. EU:s medlemsstater har vidare enats om att dra in exportlicenserna för utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck och att ompröva exportlicenserna för utrustning som omfattas av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp.

E.  Invånarna i Lviv och Donetsk tog ett initiativ att använda ryska respektive ukrainska i den dagliga verksamheten den 26 februari 2014 som en gest av solidaritet och enighet för hela landet.

F.  Den 21 februari 2014 antog det ukrainska parlamentet, Verchovna Rada, en resolution som skarpt kritiserade operationerna ”mot terrorismen” och krävde att säkerhetsstyrkorna skulle dra sig tillbaka från centrala Kiev. I och med detta visade det ukrainska parlamentet sin beslutsamhet att spela en central roll och ta kontroll över situationen i landet. Dagen därpå röstade parlamentet om en avsättning av president Janukovytj, en återgång till 2004 års konstitution, nyval den 25 maj 2014 och ett frigivande av den tidigare premiärministern Julia Tymosjenko.

1.  Europaparlamentet hyllar alla dem som kämpat och offrat sina liv för de europeiska värderingarna, och uttrycker sitt allra djupaste deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet fördömer i starka ordalag alla våldshandlingar och uppmanar alla ukrainska medborgare samt de politiska och civila ledarna att agera på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt i detta historiska ögonblick för Ukraina.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt det brutala och oproportionerliga agerandet av kravallstyrkor såsom Berkut, krypskyttar och andra, som ledde till en dramatisk upptrappning av våldet. Parlamentet beklagar djupt de döda och sårade på alla sidor och uttrycker sitt uppriktiga deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet varnar för att ytterligare upptrappning av våldet skulle få katastrofala följder för den ukrainska nationen och riskerar att undergräva landets enighet och territoriella integritet. Parlamentet betonar att det nu är av allra största vikt att alla parter visar prov på ansvar, återhållsamhet och engagemang för en politisk dialog där alla får komma till tals, och att man förhindrar utomrättsliga vedergällningar. Parlamentet vädjar till alla politiska krafter att samarbeta vid detta kritiska vägskäl för Ukraina och att underlätta kompromisslösningar, ta tydligt avstånd från extremister och undvika provokationer och våldsamheter som kan underblåsa separatism.

3.  Europaparlamentet välkomnar den ansvarsfulla roll som Verchovna Rada spelat genom att ta på sig sin fullständiga författningsenliga funktion och fylla det politiska och institutionella tomrum som uppstod när regeringen avgick och presidenten lämnade sin post, varefter han även avsattes av parlamentet. Parlamentet noterar de åtgärder som det ukrainska parlamentet hittills vidtagit, särskilt i fråga om en återgång till 2004 års författning, beslutet att hålla presidentval den 25 maj 2014, beslutet att dra tillbaka polis- och säkerhetsstyrkorna samt frigivandet av Julia Tymosjenko. Parlamentet betonar hur viktigt det är att det ukrainska parlamentet och dess ledamöter även i fortsättningen iakttar rättsstatliga principer.

4.  Europaparlamentet lovordar det ukrainska folket för det ordnade maktskiftet och dess civila motståndskraft under de senaste månaderna, och understryker att denna medborgerliga och folkliga protest tjänar som föredöme och kommer att bli en vattendelare i Ukrainas historia. Parlamentet betonar att denna demokratiska och medborgerliga seger inte får spolieras av revanschlystnad eller hämndaktioner mot motståndare eller av interna politiska stridigheter. Parlamentet betonar att de som har begått brott mot Ukrainas medborgare och som har missbrukat statens makt bör ställas till svars i oberoende rättegångar. Parlamentet efterlyser en oberoende kommission som, i nära samarbete med Europarådets internationella rådgivningspanel och OSSE, ska utreda de människorättskränkningar som ägt rum sedan demonstrationerna inleddes.

5.  Europaparlamentet stöder EU:s tvåspårsstrategi, som kombinerar intensifierade diplomatiska ansträngningar med riktade sanktioner mot dem som bär ansvaret för att ha beordrat människorättsövergrepp som en del av politiskt förtryck. Parlamentet begär att de riktade sanktionerna verkställs, enligt vad rådet (utrikes frågor) enats om, och uppmanar kraftfullt medlemsstaterna att tillämpa sin egen lagstiftning mot penningtvätt för att stoppa utflödet av förskingrade pengar ur Ukraina och se till att stulna tillgångar som deponerats i EU återbördas. Parlamentet anser att en verkligt oberoende utredning av de begångna brotten bör inledas omedelbart och att de riktade sanktionerna bör hävas så snart situationen i Ukraina förbättras och en sådan utredning av de begångna brotten börjar ge resultat. Parlamentet begär att den massiva förskingring av statliga medel och tillgångar som den störtade president Janukovytjs kumpaner och ”familjemedlemmar” gjort sig skyldiga till utreds, att alla deras tillgångar fryses tills det klarlagts hur de förvärvats och, när det kan bevisas att de har stulits, att sådana tillgångar återbördas av medlemsstaternas regeringar.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen, medlemsstaterna och internationella humanitära organisationer att sätta in snabbt, kraftfullt och direkt medicinskt och humanitärt bistånd till alla offer.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla parter och tredjeländer att respektera och stödja Ukrainas enighet och territoriella integritet. Parlamentet uppmanar alla politiska krafter i Ukraina och alla berörda internationella aktörer att förbinda sig att arbeta för Ukrainas territoriella integritet och nationella enighet och samtidigt ta hänsyn till landets kulturella och språkliga sammansättning och till dess historia. Parlamentet uppmanar Ukrainas parlament och den tillträdande regeringen att respektera minoriteternas rättigheter i landet och användandet av ryska och andra minoritetsspråk. Parlamentet efterlyser ny lagstiftning som är förenlig med Ukrainas åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

8.  Europaparlamentet påminner om att Ukrainas nuvarande gränser garanterades av Förenta staterna, Ryska federationen och Förenade kungariket i samförståndsavtalet från Budapest om säkerhetsgarantier när Ukraina avstod från kärnvapen och anslöt sig till fördraget om icke-spridning av kärnvapen. Parlamentet erinrar Ryska federationen om att landet, tillsammans med de två ovannämnda länderna, i samma fördrag förbundit sig att avstå från ekonomiska påtryckningar avsedda att låta de egna intressena styra Ukrainas utövande av de rätter som följer av dess suveränitet, i syfte att uppnå fördelar av något slag.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av att man inte tappar fart i arbetet med att angripa grundorsakerna till krisen för att på så sätt vinna människors förtroende för politiken och institutionerna. Parlamentet anser vidare att detta kräver konstitutionella och strukturella reformer som syftar till att inrätta effektiva kontrollsystem, skapa tätare band mellan politik och samhälle, garantera rättsstaten och säkerställa ansvarsskyldighet samt ett verkligt oberoende och opartiskt rättssystem och trovärdiga val.

10. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från rådets (utrikes frågor) extrainsatta möte den 20 februari 2014, särskilt beslutet att införa riktade sanktioner, däribland frysning av tillgångar och viseringsförbud för de ansvariga för människorättskränkningarna, våldsamheterna och övervåldet, och att dra in exportlicenserna för utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck. Parlamentet konstaterar att dessa sanktioner har fått en enorm genomslagskraft hos den allmänna opinionen i Ukraina, och anser att dessa åtgärder hade kunnat vidtas tidigare. Parlamentet anser emellertid att dessa sanktioner bör bibehållas som en del av EU:s politik gentemot Ukraina under denna övergångsperiod.

11. Europaparlamentet välkomnar frigivandet av den tidigare premiärministern Julia Tymosjenko och hoppas att frigivandet blir en symbol för slutet på den selektiva och politiskt motiverade rättskipningen i Ukraina. Parlamentet begär att alla olagligt frihetsberövade demonstranter och politiska fångar omedelbart och villkorslöst försätts på fri fot, att alla åtal mot dem läggs ner och att de ges politisk upprättelse.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla politiska krafter att vid detta kritiska vägskäl för Ukraina samarbeta för en fredlig politisk övergång, en ambitiös och bred reformagenda och en regering som orienterar sig efter europeiska standarder, att upprätthålla landets enighet och territoriella integritet och att underlätta kompromisslösningar för Ukrainas framtid. Parlamentet uppmanar de interimistiska myndigheterna att garantera demokratiska rättigheter och friheter för alla demokratiska politiska krafter och att förhindra angrepp mot dem.

13. Europaparlamentet upprepar att associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet är klart att undertecknas med den nya regeringen så snart som möjligt och så snart den nya regeringen är redo att göra detta.

14. Europaparlamentet gläds åt att ett av de tre riktmärken som rådet (utrikes frågor) fastställde 2012, nämligen det om att den selektiva rättskipningen (fängslandet av Julia Tymosjenko) måste upphöra, har uppfyllts medan de två återstående riktmärkena, om rättsväsendet och valsystemet, som var proteströrelsens krav, redan är föremål för djupgående förändringar och reformer som förhoppningsvis inom kort kommer att slutföras av den nya regeringskoalitionen och understödjas av den nya parlamentsmajoriteten.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med de ukrainska myndigheterna för att hitta sätt att motverka effekterna såväl av de vedergällningsåtgärder som Ryssland vidtagit för att stoppa undertecknandet av associeringsavtalet som av eventuellt nya åtgärder. Parlamentet välkomnar tillkännagivandet från kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, Olli Rehn, att EU är redo att tillhandahålla ett substantiellt och ambitiöst, både kort- och långfristigt finansiellt stödpaket så snart det finns en politisk lösning baserad på demokratiska principer, reformvilja och utnämning av en legitim regering. Parlamentet uppmanar Ryssland att inta ett konstruktivt förhållningssätt för att skapa sådana förutsättningar att Ukraina kan åtnjuta bilaterala förbindelser med både EU och Ryssland. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att uppträda enat gentemot Ryssland till stöd för de europeiska strävandena hos Ukraina och hos andra östliga partnerskapsländer som av egen fri vilja väljer att fördjupa sina förbindelser med EU.

16. Europaparlamentet förväntar sig att rådet och kommissionen så snart som möjligt, tillsammans med IMF och Världsbanken, lägger fram kortfristigt finansiellt stöd och en betalningsbalansfacilitet kompletterat med ett långfristigt finansiellt stödpaket, tillsammans med EBRD och EIB, för att hjälpa Ukraina att få bukt med sin allt sämre ekonomiska och sociala situation och ge ekonomiskt stöd så att de nödvändiga djupgående och omfattande reformerna av landets ekonomi kan komma igång. Parlamentet vill att en internationell givarkonferens organiseras utan onödigt dröjsmål. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att på bästa sätt utnyttja de medel som redan finns tillgängliga för Ukraina inom ramen för befintliga finansieringsinstrument och att överväga att ställa ytterligare medel till Ukrainas förfogande så snart som möjligt.

17. Europaparlamentet inser att den utbredda korruptionen på alla nivåer fortsätter att hämma Ukrainas utvecklingspotential och urholkar medborgarnas förtroende för de egna institutionerna. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck den nya regeringen att i sitt program ge högsta prioritet åt kampen mot korruption, och EU uppmanas att stödja detta arbete.

18. Europaparlamentet framhåller det brådskande behovet av att bygga upp ett verkligt oberoende och opartiskt rättssystem.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att ge kommissionen tillstånd att påskynda viseringsdialogen med Ukraina. Parlamentet betonar att ett snabbt slutförande av avtalet om viseringslättnader mellan EU och Ukraina – efter förebild från Moldavien – är det bästa sättet att tillgodose det ukrainska civilsamhällets och den ukrainska ungdomens förhoppningar. Parlamentet begär att det under tiden omedelbart ska införas tillfälliga, mycket enkla och billiga viseringsförfaranden på EU- och medlemsstatsnivå tillsammans med förstärkt forskningssamarbete, utökade ungdomsutbyten och förbättrad tillgång till stipendier.

20. Europaparlamentet anser att bestämmelserna i det djupgående och omfattande frihandelsavtalet inte innebär några handelsrelaterade problem för Ryska federationen och att associeringsavtalet inte utgör något hinder för Ukraina att ha goda förbindelser med sitt östra grannland. Parlamentet understryker att instabilitet i det gemensamma grannskapet varken ligger i EU:s eller Rysslands intresse. Parlamentet poängterar att tillämpning av tvångsåtgärder av politisk, ekonomisk eller annan natur står i strid med slutakten från Helsingfors.

21. Europaparlamentet noterar beslutet att hålla presidentval den 25 maj 2014 och understryker behovet av att se till att valet blir fritt och rättvist. Parlamentet uppmanar kraftfullt Verchovna Rada att anta den nödvändiga vallagstiftningen i linje med Venedigkommissionens rekommendationer, däribland en förnyad lag om finansiering av politiska partier som tar hänsyn till de problem som pekats ut av Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco) och OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR). Parlamentet uppmuntrar internationell övervakning av det kommande valet och förklarar sig redo att ställa upp med egna observatörer för detta ändamål genom att skicka ett omfattande valobservatörsuppdrag från Europaparlamentet. Parlamentsval bör hållas strax efter presidentvalet och senast före årets slut. Parlamentet uppmanar kommissionen, Europarådet och OSSE/ODIHR att tillhandahålla förstärkt stöd inför valet och att ha ett omfattande, långsiktigt valövervakningsuppdrag så att det presidentval som har planerats till den 25 maj 2014 kan uppfylla högsta standarder och ge ett resultat som alla kandidater kan acceptera. Personal från Europaparlamentet bör utstationeras till EU:s delegation i Kiev under en övergångsperiod fram till valet.

22. Europaparlamentet ser positivt på att rådet nyligen bekräftat att associeringsavtalet, som omfattar ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, inte utgör slutmålet för samarbetet mellan EU och Ukraina. Parlamentet påpekar att EU står berett att underteckna dessa avtal så snart som den nuvarande politiska krisen är löst och de nya ukrainska myndigheterna är redo för ett allvarligt menat Europaperspektiv. Vidare påminner parlamentet om att artikel 49 i EU-fördraget gäller för Ukraina precis som för vilken europeisk stat som helst, förutsatt att landet ansluter sig till demokratins principer, respekterar de grundläggande friheterna samt de mänskliga rättigheterna och minoriteternas rättigheter och garanterar rättsstaten.

23. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för civilsamhällets partioberoende initiativ att upprätta en ”Majdanplattform” som ska utveckla en strategi för att övervinna den ingrodda korruptionen i Ukraina.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas tillförordnade president, regering och parlament, Europarådet samt Ryska federationens president, regering och parlament.