Postup : 2014/2612(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0234/2014

Předložené texty :

RC-B7-0234/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0252

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 220kWORD 146k
10. 3. 2014
PE529.632v01-00}
PE529.633v01-00}
PE529.634v01-00}
PE529.635v01-00} RC1
 
B7-0234/2014}
B7-0235/2014}
B7-0236/2014}
B7-0237/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ALDE (B7‑0234/2014)

PPE (B7‑0235/2014)

Verts/ALE (B7‑0236/2014)

S&D (B7‑0237/2014)


o prioritách EU pro 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2014/2612(RSP))


Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Andrej Plenković, Alf Svensson, Zdravka Bušić, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Raimon Obiols za skupinu S&D
Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Graham Watson, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách EU pro 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva (2014/2612(RSP))  

Evropský parlament,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a úmluvy OSN o lidských právech společně s jejich opčními protokoly,

–       s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–       s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000 a na rezoluce Valného shromáždění OSN na toto téma,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv EU,

–       s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii a na akční plán EU pro lidská práva a demokracii, které byly přijaty na 3179. zasedání Rady pro zahraniční věci dne 25. června 2012,

–       s ohledem na své doporučení Radě ze dne 13. června 2012 týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská práva,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), v nichž byly uvedeny priority Parlamentu v tomto směru, a zejména na usnesení ze dne 7. února 2013(1),

–       s ohledem na svá naléhavá usnesení o otázkách týkajících se lidských práv,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2013 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2012 a politice Evropské unie v této oblasti(2),

–       s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci ohledně priorit EU v rámci fór OSN pro lidská práva, které byly přijaty dne 10. února 2014,

–       s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a na články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na nadcházející zasedání UNHRC v roce 2014, zejména na 25. řádné zasedání, které se koná ve dnech 3.–28. března 2014,

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dodržování, podpora, ochrana a všeobecná platnost lidských práv tvoří součást etického a právního acquis Evropské unie a jeden ze základních kamenů evropské jednoty a celistvosti;

B.     vzhledem k tomu, že důvěryhodnost EU v rámci UNHRC bude dále posílena větší soudržností vnitřních a vnějších politik EU v oblasti lidských práv;

C.     vzhledem k tomu, že EU a její členské státy by se měly snažit vystupovat jednotně proti porušování lidských práv, má-li být dosaženo nejlepších možných výsledků, a v tomto směru by měly dále prohlubovat spolupráci a posilovat organizační opatření a koordinaci mezi členskými státy a mezi orgány EU;

D.     vzhledem k tomu, že dne 10. února 2014 stanovila Rada EU pro zahraniční věci priority EU na nadcházející 25. řádné zasedání Rady OSN pro lidská práva a nadcházející schůzi třetího výboru Valného shromáždění OSN, mezi něž patří situace v Sýrii, Korejské lidově demokratické republice, Íránu, na Srí Lance, v Myanmaru/Barmě, v Bělorusku, ve Středoafrické republice, v Jižním Súdánu, Konžské demokratické republice, Eritreji, Mali a Súdánu; vzhledem k tomu, že mezi tematické priority, které stanovila Rada pro zahraniční věci, patří trest smrti, svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení, práva dítěte, práva žen, globální agenda na období po roce 2015, svoboda přesvědčení a slova, svoboda sdružování a shromažďování, spolupráce nevládních organizací s orgány OSN pro lidská práva, mučení, práva lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů, rasismus, původní obyvatelstvo, hospodářská, sociální a kulturní práva, podnikání a lidská práva a rovněž podpora lidskoprávních orgánů a mechanismů OSN;

E.     vzhledem k tomu, že dne 25. července 2012 byl jmenován zvláštní zástupce EU pro lidská práva (EUSR), jehož úlohou je zvýšit účinnost a viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv a přispívat k provádění strategického rámce a akčního plánu pro lidská práva a demokracii;

F.     vzhledem k tomu, že v říjnu 2013 bylo s účinností od 1. ledna 2014 zvoleno 14 nových členů UNHRC, a to Alžírsko, Čína, Kuba, Francie, Maledivy, Mexiko, Maroko, Namibie, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Vietnam, Rusko a Spojené království; vzhledem k tomu, že nyní mezi členy UNHRC patří devět členských států EU;

G.     vzhledem k tomu, že prioritním tématem 58. zasedání Komise pro postavení žen budou výzvy a úspěchy při naplňování rozvojových cílů tisíciletí týkajících se žen a dívek;

H.     vzhledem k tomu, že korupce ve veřejném a soukromém sektoru vytváří a zhoršuje nerovnost a diskriminaci, pokud jde o rovné požívání občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv, a vzhledem k tomu, že je prokázáno, že korupce a porušování lidských práv s sebou nese zneužívání pravomocí, nedostatečnou odpovědnost a různé formy diskriminace;

I.      vzhledem k tomu, že ratifikace obou změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (ICC), které příslušné státy přijaly v Kampale, a praktické uplatňování příslušnosti ICC pro zločin agrese dále pomohou skoncovat s beztrestností jejích pachatelů;

1.      vítá priority pro nadcházející 25. zasedání UNHRC, které stanovila Rada EU; naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby při prosazování priorit EU v rámci UNHRC zohlednily její doporučení;

Činnost Rady OSN pro lidská práva

2.      znovu opakuje své přesvědčení, že volby do UNHRC musí být založeny na soutěži, a vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, aby regionální skupiny organizovaly volby bez účasti více kandidátů; opětovně poukazuje na význam norem členství v UNHRC, pokud jde o závazky a situaci v oblasti lidských práv, a naléhavě vyzývá členské státy, aby na těchto normách trvaly, když se rozhodují, pro jaké kandidáty budou hlasovat; zdůrazňuje, že členové UNHRC jsou povinni řídit se při prosazování a ochraně lidských práv těmi nejvyššími standardy; znovu připomíná důležitost přísných a transparentních kritérií pro obnovení členství státům, jimž bylo členství pozastaveno;

3.      vyjadřuje znepokojení nad porušováním lidských práv v řadě zemí, které jsou nově zvolenými členy UNHRC;

4.      i nadále se staví proti „blokovému hlasování“ v rámci UNHRC; naléhavě vyzývá země, které jsou členy UNHRC, aby i nadále hlasovaly transparentně;

5.      vyjadřuje politování nad tím, že se zmenšuje prostor pro interakci mezi občanskou společností a UNHRC a že nevládním organizacím je poskytováno méně příležitostí k tomu, aby na těchto zasedáních promluvily; naléhavě vyzývá EU a UNHRC, aby zajistily možnost co nejširšího zapojení zástupců občanské společnosti do 25. zasedání UNHRC, jakož i do procesu všeobecného pravidelného přezkumu a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, aniž by se po návratu do své země museli obávat odvetných opatření; odsuzuje případy odvetných opatření, které jsou hlášeny, a naléhavě vyzývá ESVČ a členské státy, aby zajistily, že tyto případy budou systematicky sledovány;

6.      oceňuje trvalé úsilí vysoké komisařky pro lidská práva Navi Pillayové v rámci procesu posilování systému smluvních orgánů; znovu důrazně vyjadřuje podporu smluvním orgánům s širokou účastí zainteresovaných stran a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byla do těchto procesů trvale zapojena občanská společnost; dále zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat a posílit nezávislost a účinnost těchto orgánů;

Otázky týkající se jednotlivých zemí

Sýrie

7.      znovu ostře odsuzuje rozsáhlé porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany syrského režimu, včetně všech aktů násilí, systematického mučení a poprav vězňů; odsuzuje veškeré případy porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany ozbrojených skupin bojujících proti tomuto režimu; vyjadřuje hluboké znepokojení nad vážnými dopady tříletého konfliktu na civilní obyvatelstvo a nad trvalým zhoršováním humanitární situace v této zemi a v celém regionu; vyzývá všechny ozbrojené strany, aby násilí v Sýrii okamžitě ukončily; plně podporuje nedávné kolo jednání iniciované na základě ženevského komuniké, které by mělo být prvním krokem v procesu vedoucím k politickému a demokratickému řešení konfliktu, které umožní přechod k demokracii pod syrským vedením v souladu s legitimními očekáváními syrského lidu;

8.      naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, a zejména syrský režim, aby zajistily komplexní a bezpečný přeshraniční přístup pro mezinárodní humanitární pomoc a aby splnily svůj slib a umožnily ženám a dětem odejít z obléhaných měst, jako je město Homs, a tábora Jarmuk; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2139 ze dne 22. února 2014 obsahující výzvu, aby byl umožněn přístup konvojů humanitární pomoci do všech částí země s cílem zmírnit utrpení civilního obyvatelstva, a vyzývá k jejímu urychlenému provedení; žádá propuštění pokojných aktivistů, které zadržuje vláda, a civilních rukojmí držených ozbrojenými skupinami;

9.      zdůrazňuje, že s ohledem na bezprecedentní rozsah krize musí být pro EU i široké mezinárodní společenství prioritou zmírnění utrpení milionů Syřanů, kteří potřebují základní zboží a služby; připomíná členským státům EU jejich humanitární zodpovědnost vůči syrským uprchlíkům a konstatuje, že by se neměly opakovat tragédie, jako byla ta, k níž došlo u Lampedusy; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby uprchlíkům, kteří prchají před konfliktem, pomohly; konstatuje, že ve svém usnesení ze dne 9. října 2013 vybídl Parlament členské státy, aby reagovaly na akutní potřeby zajištěním bezpečného vstupu do EU umožňujícího dočasné přijetí Syřanů a prostřednictvím přesídlování nad rámec stávajících vnitrostátních kvót a rovněž přijímáním uprchlíků z humanitárních důvodů;

10.    znovu vyzývá ESVČ a členské státy, aby zajistily, že řešení situace v Sýrii bude v rámci OSN, a zejména v rámci UNHRC, přisuzována i nadále nevyšší priorita;

11.    zdůrazňuje, že snaha nechat úmyslně vyhladovět civilisty a útoky na zdravotnická zařízení jsou podle mezinárodního práva zakázány a budou považovány za válečné zločiny; znovu opakuje, že je důležité zajistit odpovědnost na všech úrovních; v této souvislosti oceňuje činnost nezávislé vyšetřovací komise pro Sýrii, včetně její poslední zprávy, kterou bude projednávat UNHRC, a vyzývá tuto vyšetřovací komisi, aby prošetřila nedávno zveřejněnou zprávu obsahující tisíce fotografií, které ukazují mučení údajně páchané syrskými vojenskými jednotkami; znovu vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby se ve věci Sýrie obrátila na Mezinárodní trestní soud s žádostí o formální vyšetřování; žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby v tomto směru podnikla jasné kroky;

Egypt

12.    odsuzuje porušováním lidských práv, k němuž v Egyptě dochází, a to včetně pronásledování a zadržování novinářů, členů občanské společnosti a aktivistů politické opozice, i nad nepřiměřeným používáním síly, jehož důsledkem je smrt velkého počtu civilistů, jako tomu bylo např. při tříletém výročí revoluce a ve dnech blízkých konání referenda v lednu 2013; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby zajistily provedení úplného, transparentního a nezávislého vyšetřování smrti civilistů, tak aby všichni pachatelé byli pohnáni k odpovědnosti; odsuzuje skutečnost, že desítky tisíc Egypťanů jsou vězněny a podrobeny represi, včetně Muslimského bratrstva, které je označeno za teroristickou organizaci, což stojí v cestě možnému začleňujícímu procesu usmíření, jenž je nezbytný pro stabilitu a rozvoj země; vyzývá UNHRC, aby tato porušení lidských práv odsoudila, monitorovala veškeré probíhající vyšetřování a zvážila, zda by neměla zahájit své vlastní vyšetřování v případě, že egyptské orgány nedosáhnou pokroku; zdůrazňuje význam urychleného otevření regionální kanceláře Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) v Káhiře na základě souhlasu, který vyslovily egyptské orgány;

13.    bere na vědomí novou egyptskou ústavu; upozorňuje na zmínku o nezávislosti záležitostí křesťanského a židovského náboženství a uznává pokrok, co se týče svobody náboženského vyznání; vítá skutečnost, že ústava odkazuje na nevojenskou vládu a rovnoprávnost všech občanů, včetně posílení práv žen, ustanovení o právech dětí, zákazu mučení ve všech jeho podobách a projevech, zákazu a kriminalizace veškerých forem otroctví a závazku k dodržování mezinárodních smluv o lidských právech, které Egypt podepsal; vyjadřuje hluboké politování nad mírou moci, kterou ústava propůjčuje vojsku a vojenským soudům;

14.    je znepokojen skutečností, že o život přicházejí tisíce osob, převážně uprchlíci z Eritreje a Somálska, včetně mnoha žen a dětí, a že dochází ke zmizení těchto osob nebo jejich únosům a jsou zadržovány jako rukojmí kvůli výkupnému, mučeny, sexuálně zneužívány či zabíjeny kvůli obchodu s orgány obchodníky s lidmi v oblasti Sinaje; v této souvislosti připomíná, že článek 89 nové ústavy stanoví, že veškeré formy otroctví, útlaku, nuceného vykořisťování lidských bytostí, obchodování se sexuálními službami a jiné formy obchodování s lidmi jsou v Egyptě zakázány a kriminalizovány;

Libye

15.    vyzývá k tomu, aby v průběhu nadcházejícího zasedání UNHRC byla přijata rezoluce na základě zprávy Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva, jež posílí mandát tohoto úřadu k monitorování situace v oblasti lidských práv a výzev, kterým Libye čelí, a k podávání zpráv UNHRC; je znepokojen nezákonnými zadrženími v souvislosti s konfliktem i praktikami mučení a mimosoudního zabíjení a v tomto ohledu vítá doporučení obsažená ve zprávě o mučení, kterou vypracovala podpůrná mise OSN; vyjadřuje znepokojení nad útoky na pracovníky sdělovacích prostředků a žádá ochranu plurality sdělovacích prostředků a svobody projevu; naléhavě žádá, aby byla poskytnuta podpora vyřešení konfliktu a národnímu usmíření;

Tunisko

16.    vítá přijetí nové ústavy Tuniska dne 26. ledna 2014, které by mohlo být zdrojem inspirace pro země v tomto regionu i za jeho hranicemi; vybízí tuniské orgány, aby během tohoto roku uspořádaly začleňující, transparentní a důvěryhodné volby;

Palestina

17.    vítá účast Palestiny jako nečlenského pozorovatelského státu v OSN od listopadu 2012; znovu opakuje, že tento počin podporuje; konstatuje, že EU vyjádřila svou podporu plnohodnotnému členství Palestiny v OSN jakožto součásti politického řešení izraelsko-palestinského konfliktu; znovu potvrzuje, že EU neuzná žádné změny hranic existujících před rokem 1967, a to ani pokud jde o Jeruzalém, kromě změn, na nichž se obě strany dohodnou; v této souvislosti sdílí závěry ze zasedání Rady EU ze dne 16. prosince 2013 o mírovém procesu na Blízkém východě, které vyjádřily politování nad pokračujícím rozšiřováním izraelských osad, které jsou podle mezinárodního práva nezákonné a představují překážku dosažení míru;

Izrael

18.    vítá opětovné zapojení Izraele v rámci UNHRC a nadcházející přijetí druhého cyklu všeobecného pravidelného přezkumu, jenž se týká této země; vyzývá izraelské orgány, aby spolupracovaly se všemi zvláštními postupy, včetně zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv na okupovaných územích; podporuje závěry zpráv generálního tajemníka OSN a vysoké komisařky OSN pro lidská práva o Izraeli a okupovaných palestinských územích a vyzývá Izrael, aby uplatnil doporučení nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise ohledně vlivu izraelských osad na lidská práva palestinského lidu; vyjadřuje zásadní znepokojení nad zprávami o případech zadržování dětí v izraelských vazebních věznicích z politických důvodů;

Bahrajn

19.    vyjadřuje znepokojení nad situací obhájců lidských práv a aktivistů politické opozice v Bahrajnu; vítá prohlášení o Bahrajnu učiněné v září 2013 v rámci UNHRC, jež podepsaly všechny členské státy EU; žádá okamžité a bezpodmínečné propuštění všech vězňů zadržovaných pro své přesvědčení, politických aktivistů, novinářů, obhájců lidských práv a pokojných demonstrantů; vyzývá členské státy EU, aby během příštího zasedání UNHRC usilovaly o přijetí rezoluce o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu se zaměřením na provádění závazků Bahrajnu, které učinil v průběhu všeobecného pravidelného přezkumu, a na doporučení nezávislé vyšetřovací komise pro Bahrajn, a to i v souvislosti s obhájci lidských práv, která uvítal král této země;

Saúdská Arábie

20.    vyzývá Saúdskou Arábii jako nově zvoleného člena UNHRC, aby se řídila doporučeními 17. zasedání pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum, tj. aby ukončila veškeré formy diskriminace žen v rámci právních předpisů i v praxi a umožnila ženám plnohodnotnou a rovnou účast ve společnosti, aby učinila všechna nezbytná opatření v boji proti domácímu násilí a zajistila obětem přístup k mechanismům ochrany a opravným prostředkům, aby přijala zákon zakazující všechny předčasné a nucené dětské sňatky a zavedla minimální zákonný věk pro vstup do manželství v osmnácti letech, aby přijala zákony na ochranu svobody sdružování, slova, pokojného shromažďování a náboženského vyznání, aby uvalila moratorium na trest smrti s cílem jeho úplného zrušení, aby umožnila registraci nevládních organizací aktivních v oblasti lidských práv a aby ratifikovala klíčové lidskoprávní nástroje;

Írán

21.    vítá rezoluci přijatou UNHRC v březnu 2013 o situaci lidských práv v Íránské islámské republice a rozšíření mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu; znovu potvrzuje svou podporu pokračování tohoto mandátu a vyzývá Írán, aby umožnil zvláštnímu zpravodajovi OSN vstup do země jako klíčový krok k zahájení dialogu, který má zhodnotit lidskoprávní situaci v Íránu; opakuje, že odsuzuje trest smrti v Íránu i podstatný nárůst počtu poprav, kdy během prvních dvou týdnů roku 2014 bylo pověšeno 40 osob, a pokračující porušování práva na svobodu vyznání; bere na vědomí počáteční známky pokroku, jehož íránská vláda dosáhla v souvislosti s lidskými právy, včetně propuštění politických vězňů; vyzývá EU a UNHRC, aby lidskoprávní situaci i nadále bedlivě sledovaly a zajistily, že lidská práva zůstanou klíčovou prioritou při všech jednáních s íránskou vládou;

Rusko

22.    důsledně odsuzuje zákony o „zahraničních agentech“, které slouží k zastrašování nevládních organizací prostřednictvím razií v kancelářích, pokut a dalších metod tohoto typu; vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále vykonávaly na Rusko tlak, a to v rámci UNHRC i mimo ni, s cílem ukončit toto zřejmé porušování svobody slova a sdružování; vyjadřuje velké znepokojení nad dalšími typy neustávajícího porušování lidských práv v Rusku, jako je represe sdělovacích prostředků, zákony diskriminující menšiny, porušování práva sdružování a nedostatečná nezávislost soudů;

Bělorusko

23.    opakuje svou podporu zvláštnímu zpravodajovi UNHRC pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku; žádá, aby byl jeho mandát prodloužen o další rok poté, co v červnu 2014 vyprší; vítá rezoluci o Bělorusku, která byla přijata v červnu 2013, i to, že jsou uznávána závažná porušení lidských práv v této zemi a že je jim trvale věnována pozornost; naléhavě vyzývá ESVČ a členské státy, aby nadále vyvíjely na Bělorusko tlak ve věci lidských práv;

Uzbekistán

24.    vítá výsledky všeobecného pravidelného přezkumu týkající se Uzbekistánu; považuje za politováníhodné, že vláda Uzbekistánu se i nadále odmítá kladně vyslovit k žádostem o návštěvu zvláštních postupů UNHRC; naléhavě vyzývá členské státy EU, aby usilovaly o vytvoření specializovaného mechanismu monitorování na úrovni UNHRC, pokud jde o lidskoprávní situaci v Uzbekistánu;

Středoafrická republika

25.    opakuje své hluboké znepokojení situací ve Středoafrické republice; vyzývá mezinárodní společenství, aby jako prioritní naléhavou záležitost podpořilo humanitární výzvu OSN, jíž se zásadním způsobem nedostává finančních prostředků, a vyzývá ke zlepšení bezpečnostní situace s cílem zajistit přístup obyvatelstva k humanitární pomoci; doufá, že rychlé nasazení mise EU SBOP přispěje ke zlepšení situace na místě; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2136 z roku 2014, rezoluci Rady OSN pro lidská práva i její zvláštní zasedání kvůli situaci ve Středoafrické republice, které se konalo dne 20. ledna 2014, a jmenování nezávislého experta pro situaci lidských práv v této zemi; naléhavě vyzývá prozatímní prezidentku, kterou se stala paní Samba-Panzaová, aby udělala vše pro ukončení násilí a snížení napětí mezi různými náboženskými skupinami v zemi;

Demokratická republika Kongo

26.    poukazuje na výzvu OSN k další podpoře konflikty zmítané východní části Demokratické republiky Kongo, aby bylo zajištěno, že tato krize neupadne v zapomnění; je velmi znepokojen nedávným masivním vysídlováním obyvatel v regionu Katanga; ostře odsuzuje útoky vzbouřenců na východě země na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí; důrazně odsuzuje systematické znásilňování, které je využíváno jako válečná zbraň; vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím využíváním dětí jako vojáků a vyzývá k jejich odzbrojení, rehabilitaci a opětovnému začlenění do společnosti; domnívá se, že klíčovým rámcem k dosažení trvalého míru je Rámec OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2136 z ledna 2014, která obnovuje embargo na zbraně uvalené na Demokratickou republiku Kongo;

Eritrea

27.    naléhavě vyzývá k tomu, aby EU a UNHRC situaci v oblasti lidských práv v Eritreji věnovaly neustálou pozornost a aby tuto problematiku bedlivě sledovaly, jelikož v důsledku závažných případů porušování lidských práv závažným způsobem roste počet utečenců a migrantů; vítá rezoluci UNHRC týkající se situace v oblasti lidských práv v Eritreji, která byla jednomyslně schválena v červnu 2013; oceňuje první zprávu zvláštní zpravodajky o situaci v oblasti lidských práv v této zemi; vyzývá k obnovení mandátu zvláštní zpravodajky v průběhu 26. zasedání UNHRC;

Mali

28.    vítá jmenování nezávislého odborníka na situaci v oblasti lidských práv v Mali, pokračující sledování lidskoprávní situace v období po konfliktu a silnou vedoucí úlohu, kterou hrají další africké státy při zlepšování situace v oblasti lidských práv v této zemi; vyzývá k prodloužení mandátu uvedeného nezávislého odborníka;

Jižní Súdán

29.    vyjadřuje své hluboké znepokojení nad situací v Jižním Súdánu, a to i nad politickým bojem o vedení této země, který má za následek rostoucí množství etnických střetů a vedl k vysídlení více než 650 000 osob; vyzývá členské státy EU, aby toto téma přednesly na zasedání UNHRC, a otázka situace v Jižním Súdánu tak zůstala jedním z předních bodů mezinárodní agendy; vítá dohodu o skončení ozbrojených střetů podepsanou dne 24. ledna 2014, poukazuje však na to, že tato dohoda je pouze prvním krokem k dosažením míru a k usmíření; odsuzuje rozsáhlé porušování lidských práv a podotýká, že odpovědné osoby musejí být pohnány k odpovědnosti; vítá, že se do vytváření vyšetřovací komise, která má sloužit jako základ spravedlnosti, odpovědnosti a budoucího usmíření, zapojila Africká unie;

Srí Lanka

30.    odsuzuje pokračující útoky na náboženské menšiny i pronásledování a zastrašování obhájců lidských práv, právníků a novinářů; uznává pokrok, kterého bylo dosaženo při rekonstrukci a uplatňování některých doporučení komise pro poučení a usmíření, s politováním však konstatuje, že se srílanské vládě stále nedaří zajistit nezávislé důvěryhodné vyšetřování minulých případů porušování lidských práv a humanitárního práva; jednoznačně podporuje doporučení vysoké komisařky OSN pro lidská práva týkající se vytvoření nezávislého mezinárodního vyšetřovacího mechanismu, který by přispěl ke zjištění pravdy v případech, kdy selhaly tuzemské vyšetřování mechanismy;

Barma / Myanmar

31.    vítá rezoluci UNHRC o Barmě / Myanmaru a pokračující práci zvláštního zpravodaje; vyzývá UNHRC, aby až do doby, než bude v této zemi vytvořena kancelář OHCHR s neomezeným mandátem, mandát zvláštního zpravodaje neukončila ani nepozměnila, a vyzývá Barmu / Myanmar k zajištění toho, aby komise k přehodnocení případů vězněných osob pokračovala ve své práci na vyřešení všech nevyřešených případů a na zrušení kontroverzního zákona omezujícího svobodu projevu a sdružování (zejména Zákona o pokojném shromažďování a průvodech z roku 2011); odsuzuje pokračující násilí a pronásledování etnické menšiny Rohingyů ve státě Arakan a útoky proti muslimům a dalším náboženským menšinám a vyzývá k úplnému transparentnímu a nezávislému vyšetření těchto násilností;

Korejská lidově demokratická republika

32.    vítá plánované prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice, rezoluci schválenou společným konsenzem v březnu 2013 a prezentaci zprávy vyšetřovací komise o dodržování lidských práv v této zemi; opakovaně vyzývá vládu KLDR, aby se zvláštním zpravodajem plně spolupracovala a umožnila mu návštěvu své země; naléhavě vyzývá UNHRC, aby dbala doporučení mezinárodní vyšetřovací komise a zaměřila se přitom zejména na nutnost odsoudit mezinárodní zločiny, k nimž v KLDR dochází, aby zvýšila schopnost OSN zdokumentovat případy porušování lidských práv v této zemi a vytvořila vhodné mezinárodní mechanismy, které by zajistily, že se za mezinárodní zločiny spáchané v KLDR budou příslušné osoby zodpovídat;

Kambodža, Pobřeží slonoviny, Haiti, SomálskoSúdán

33.    vítá prodloužení mandátu nezávislých odborníků v Kambodži, na Pobřeží slonoviny, na Haiti, v Somálsku a Súdánu; naléhavě vyzývá orgány těchto zemí, aby se zmocněnci plně spolupracovaly;

Tematické otázky

Práva dítěte

34.    vítá práci UNHRC v oblasti práv dítěte, jako je rezoluce o možnosti předejít úmrtnosti a nemocnosti dětí mladších 5 let ze září 2013 jakožto otázce z oblasti lidských práv, a práci Výboru pro práva dítěte; vyzývá státy, aby ratifikovaly 3. opční protokol Úmluvy OSN o právech dítěte, který umožní dětem předkládat své stížnosti tomuto výboru; oceňuje nadcházející rezoluci UNHRC o právech dítěte coby vynikající příklad spolupráce mezi EU a Skupinou latinsko-amerických a karibských zemí v OSN (GRULAC); vyjadřuje své hluboké znepokojení nad případy mučení a zadržování dětí, o nichž informovaly organizace jako UNICEF a Amnesty International; vyzývá OSN, aby tyto případy dále vyšetřovala a formulovala doporučení ohledně příslušných opatření;

Ženydívky

35.    vyzývá EU, aby se aktivně zúčastnila 58. zasedání Komise pro postavení žen, aby nedošlo k podkopání závěrů pekingské akční platformy OSN, jako je např. přístup ke vzdělání a ke zdravotnictví jakožto základní lidské právo, včetně sexuálních a reprodukčních práv; rozhodně odsuzuje sexuálně motivované násilí na ženách, které je používáno jako válečná taktika a zahrnuje takové zločiny, jako je masové znásilňování, sexuální otroctví, nucená prostituce, pronásledování na základě příslušnosti k určitému pohlaví, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, obchod s lidmi, předčasná a vynucená manželství, vraždy ze cti a všechny ostatní obdobně závažné formy sexuálního násilí; vyzývá opětovně EU a všechny její členské státy, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu;

Mučení

36.    znovu vyzdvihuje význam boje proti mučení a dalším formám špatného zacházení a důležitost, kterou EU přikládá této otázce, zejména pokud jde o děti; vyzývá UNHRC, aby výroční rezoluci o mučení použila k prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje o další tři roky a v návaznosti na minulé rezoluce o mučení zajistila přijetí účinných kroků; naléhavě vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy EU, aby prokázaly společné odhodlání vymýtit mučení a podporovat oběti, zejména prostřednictvím nových nebo pokračujících příspěvků do Dobrovolného fondu OSN pro oběti mučení a do zvláštního fondu vytvořeného v rámci opčního protokolu k Úmluvě proti mučení;

Trest smrti

37.    znovu poukazuje na své ostré odsouzení používání trestu smrti a jednoznačně podporuje moratorium na trest smrti jakožto krok k jeho zrušení; vyzývá EU, její členské státy a UNHRC, aby se i nadále zasazovaly o jeho zrušení na celém světě; naléhavě vyzývá země, které stále uplatňují trest smrti, aby zveřejnily jednoznačné a přesné číselné údaje o počtu rozsudků trestu smrti a poprav;

Svoboda náboženského vyznánípřesvědčení

38.    odsuzuje pokračující porušování svobody náboženského vyznání a přesvědčení na celém světě; znovu poukazuje na význam, který EU této problematice přikládá; vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve své práci v dané oblasti; vítá prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; znovu opakuje, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, včetně svobody spočívající v možnosti změnit či přestat vyznávat svou náboženskou víru či přesvědčení, je základním lidským právem; zdůrazňuje proto, že je nutné účinně bojovat proti všem formám diskriminace náboženských menšin na celém světě;

Práva lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálůintersexuálů

39.    vyjadřuje obavy ohledně nedávného nárůstu diskriminačních zákonů, praktik a násilností zaměřených na osoby na základě jejich sexuální orientace a genderové identity; vyzývá k pozornému sledování situace v Nigerii a Ugandě, kde nové zákony závažným způsobem ohrožují svobodu sexuálních menšin; odsuzuje zavedení diskriminačních zákonů a potlačování svobody projevu v Rusku; zdůrazňuje svou podporu pokračující práci vysoké komisařky OSN pro lidská práva v oblasti boje proti diskriminačním zákonům a praktikám a obecněji práci OSN týkající se dané problematiky; doporučuje aktivní zapojení členských států EU, Rady a ESVČ do boje proti pokusům o podkopání těchto práv;

Diskriminace na základě příslušnostiurčité kastě

40.    odsuzuje diskriminaci na základě příslušnosti k určité kastě; vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím rozsáhlým porušováním lidských práv na základě příslušnosti k určité kastě a nad násilnými činy, včetně sexuálního násilí vůči ženám, které patří do těchto komunit; vítá práci OHCHR a osob zmocněných Organizací spojených národů ke zvláštním postupům v rámci boje proti této formě diskriminace; naléhavě vyzývá členské státy EU, aby podpořily prosazení návrhu zásad a pokynů OSN pro účinné vyloučení diskriminace na základě práce, a vyzývá UNHRC, aby tento rámec přijala;

Právo na pokojné shromažďování

41.    vyzývá EU, aby podpořila kroky přijaté v návaznosti na zprávu OHCHR o účinných opatřeních a osvědčené praxi s cílem zajistit prosazování a ochranu lidských práv v souvislosti s pokojnými protesty, zejména na základě podpory úsilí o vypracování mezinárodního právního rámce týkajícího se práva na pokojné shromažďování;

Bydlení

42.    znovu opakuje, že vítá význam, který UNHRC přikládá právu na bydlení; znovu opakuje také svou výzvu adresovanou Unii a jejím členským státům, aby přístup k přiměřenému bydlení prosazovaly jako základní právo;

Vodahygienická zařízení

43.    vítá rezoluci UNHRC ze září 2013 o právu na bezpečnou pitnou vodu a hygienická zařízení a oceňuje práci zvláštního zpravodaje OSN na tomto tématu, zejména vydání příručky o uplatňování tohoto práva; vyzývá ESVČ, členské státy EU a UNHRC, aby tomuto často opomíjenému, nicméně životně důležitému lidskému právu na vodu a hygienická zařízení i nadále věnovaly svou pozornost;

Podnikánílidská práva

44.    důrazně podporuje provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv; vyzývá EU a její členské státy, aby se aktivně podílely na 7. zasedání pracovní skupiny OSN pro problematiku lidských práv a nadnárodních korporací a jiných podnikatelských subjektů a aby intenzivněji usilovaly o sladění jejich politik se směrnicí OECD pro nadnárodní podniky a s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; opakuje svou žádost, aby Evropská komise do konce roku 2014 předložila zprávu o uplatňování těchto obecných zásad OSN v členských státech EU; bere na vědomí rodící se iniciativu, jež požaduje, aby byl v rámci OSN přijat právně závazný mezinárodní nástroj pro otázku podnikání a lidských práv;

Korupcelidská práva

45.    vyzývá EU a její členské státy, aby podpořily jmenování zvláštního zpravodaje OSN pro finanční trestnou činnost, korupci a lidská práva;

Sport

46.    vítá rezoluci přijatou v září 2013 o prosazování lidských práv prostřednictvím sportu a olympijského ideálu; vyjadřuje znepokojení nad situací migrujících pracovníků v Kataru, zejména osob účastnících se příprav mistrovství světa ve fotbale 2022; bere na vědomí, že se Katar začal tímto problémem zabývat; žádá katarské orgány, aby zreformovaly pracovní právo, zrušily zákon o ručení za osoby (tzv. systém kafála), který se používá v celém regionu, a ratifikovaly příslušné mezinárodní úmluvy; naléhá na EU, aby zajistila, aby se společnosti EU působící v katarském stavebním sektoru nepodílely na porušování lidských práv migrujících pracovníků; zdůrazňuje, že je důležité prověřovat, zda jsou v souvislosti se všemi velkými sportovními kláními dodržována lidská práva, jako je např. neustálé potlačování práva na svobodu shromažďování a práv sexuálních menšin během zimních olympijských her konaných v únoru 2014 v ruském Soči nebo vystěhovávání osob a vysidlování obyvatelstva, k nimž údajně dochází v celé Brazílii v souvislosti s blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale;

Používání ozbrojených bezpilotních letounů

47.    je znepokojen porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v důsledku nezákonného cíleného zabíjení pomocí ozbrojených bezpilotních letounů, přičemž počet civilistů, kteří zemřeli nebo utrpěli vážné zranění či trauma mimo vyhlášené zóny konfliktu, není znám; podporuje iniciativy vyvíjené v rámci příslušných zvláštních postupů OSN na podporu transparentního a zodpovědného nasazování ozbrojených bezpilotních letounů jednotlivými státy v souladu se stanoveným mezinárodním právním rámcem; vyzývá EU, její členské státy a UNHRC, aby nadále podporovaly vyšetřování nezákonného cíleného zabíjení a řídily se doporučeními zvláštních zpravodajů OSN vydanými v souvislosti s mimosoudními, sumárními a svévolnými popravami k boji proti terorismu a lidským právům;

Mezinárodní trestní soud

48.    znovu vyjadřuje svoji plnou podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu a pozorně sleduje jakékoli pokusy zpochybnit jeho legitimitu; vyzývá EU, aby urychleně vypracovala své stanovisko ke zločinu agrese a ke změnám Římského statutu přijatým v Kampale;

Univerzální pravidelný přezkum

49.    znovu potvrzuje význam univerzálnosti všeobecných pravidelných přezkumů (VPR), má-li se získat ucelený obraz o stavu lidských práv ve všech členských zemích OSN, a opět potvrzuje, že druhá fáze přezkumu, která se soustředí na plnění doporučení vydaných během první fáze, neztrácí na významu; znovu nicméně vyzývá k tomu, aby doporučení, která státy nepřijaly v první fázi, byla znovu zvážena v dalších fázích VPR;

50.    vyzývá členské státy EU účastnící se interaktivních dialogů v rámci VPR, aby předložily podrobná a měřitelná doporučení s cílem zlepšit kvalitu návazných opatření a provádění přijatých doporučení; zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise a členské státy EU poskytly zemím, na něž se přezkum vztahuje, technickou pomoc a podpořily je tak v plnění doporučení předkládat zprávy o situaci v polovině období v zájmu lepšího plnění;

51.    zdůrazňuje, že je nutné doporučení VPR systematicky zohledňovat v rámci dialogů a konzultací EU o lidských právech a ve strategiích EU v oblasti lidských práv vydávaných pro jednotlivé země; znovu doporučuje, aby Parlament na tato doporučení upozorňoval při návštěvách svých delegací v třetích zemích;

52.    vítá všechny kroky, které umožní široké škále zúčastněných stran, včetně subjektů občanské společnosti, plnou účast na procesu VPR; zdůrazňuje, že je důležité, aby ESVČ a členské státy na půdě UNHRC upozorňovaly na znepokojivé zmenšování prostoru pro působení nevládních organizací v řadě zemí po celém světě;

Zvláštní postupy

53.    opět vyjadřuje rozhodnou podporu zvláštním postupům; zdůrazňuje zásadní význam nezávislosti těchto mandátů a naléhavě vyzývá všechny členské země OSN, aby v rámci zvláštních postupů plně spolupracovaly, mimo jiné aby přijímaly osoby zmocněné k návštěvě země, reagovaly na jejich naléhavé výzvy k přijetí opatření a na výzvy v souvislosti s případy údajného porušení práv a aby zajistily řádné provádění doporučení vydaných zmocněnci; podporuje prohlášení, které dne 10. prosince 2013 zveřejnilo 72 odborníků účastnících se zvláštních postupů, a je znepokojen zjištěním, že „jejich možnosti k výkonu mandátů omezuje neuspokojivá spolupráce států v rámci zvláštních postupů“;

54.    důrazně odsuzuje veškeré formy odvetných opatření přijímaných vůči obhájcům lidských práv a aktivistům, kteří spolupracují v rámci procesu VPR a zvláštních postupů, zvláště pak Čínu; vyzývá UNHRC, aby prověřila informace o zadržování čínské aktivistky Cchao Šun-li, která hájila zapojení občanské společnosti do VPR, a která se proto údajně od 14. září 2013 nachází ve vazbě; naléhavě vyzývá předsedu UNHRC, aby tento a podobné případy aktivně sledoval, a všechny státy, aby proti takovým aktům zastrašování poskytly náležitou ochranu; zdůrazňuje, že takové jednání poškozuje celý systém OSN v oblasti lidských práv;

Zapojení EU

55.    opět zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU aktivně účastnila všech mechanismů OSN v oblasti lidských práv, včetně UNHRC; vybízí členské státy EU k naplňování tohoto cíle spoluprací na rezolucích a jejich iniciováním, aktivní účastí v diskusích a interaktivních dialozích a vydáváním prohlášení; rozhodně podporuje stále častější iniciativy EU napříč regiony;

56.    znovu zdůrazňuje, že je důležité práci odváděnou v Ženevě v kontextu UNHRC promítnout do příslušných vnitřních a vnějších činností EU, včetně činností Parlamentu, jako jsou delegace výborů a meziparlamentní delegace a vystoupení zvláštních zpravodajů OSN na schůzích výborů;

57.    vybízí zvláštního zástupce EU, aby nadále zvyšoval účinnost, soudržnost a viditelnost politiky EU v oblasti lidských práv na půdě UNHRC a dále prohluboval spolupráci s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) a v rámci zvláštních postupů, a vyjadřuje politování nad tím, že vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise, se neúčastní spolupráce v UNHRC na vysoké úrovni;

58.    opět zdůrazňuje význam účinné koordinace a spolupráce mezi ESVČ, Komisí a členskými státy EU v otázkách týkajících se lidských práv; vybízí ESVČ, aby – zejména prostřednictvím delegací EU v Ženevě a New Yorku – dosáhla pomocí včasných a věcných konzultací jednotnějšího postupu EU a aby jednomyslně prezentovala svá stanoviska;

59.    zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy podporovaly UNHRC tím, že budou společně usilovat o naplňování nedělitelnosti a univerzálnosti lidských práv, a zejména pak tím, že ratifikují všechny mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, které tento orgán přijal; znovu vyslovuje politování nad tím, že žádný z členských států EU neratifikoval Úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků; s politováním konstatuje, že několik členských států dosud nepřijalo nebo neratifikovalo Úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením, opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání nebo opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech; znovu všechny členské státy vyzývá k ratifikaci těchto úmluv a protokolů; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy předkládaly pravidelné zprávy monitorovacím subjektům OSN zavčas; vyzývá EU, aby urychleně vypracovala své stanovisko ke zločinu agrese a ke změnám Římského statutu přijatým v Kampale;

60.    znovu opakuje, že je důležité, aby EU nepřestala hájit nezávislost OHCHR, a tak zajistila, aby tento úřad mohl své úkoly nadále vykonávat efektivně a nestranně; upozorňuje na skutečnost, že pro nezávislé a hladké fungování tohoto úřadu jsou naprosto nepostradatelné dostatečné finanční prostředky, zejména v souvislosti s potřebou otevřít nové regionální kanceláře OHCHR v důsledku aktuálního vývoje; zdůrazňuje, že je třeba zajistit dostatečné prostředky pro rostoucí objem práce smluvních orgánů; vyzývá EU, aby se ujala iniciativy při zajišťování účinného fungování systému smluvních orgánů, včetně adekvátního financování;

61.    znovu potvrzuje, že ochrana obhájců lidských práv je klíčovou prioritou v rámci politiky EU v oblasti lidských práv; oceňuje proto praktickou a finanční pomoc vyčleněnou v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) na naléhavou ochranu a podporu obhájců lidských práv;

62.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 68. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a pracovní skupině EU-OSN zřízené Výborem pro zahraniční věci.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0055.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0575.

Právní upozornění - Ochrana soukromí